RH 2013:37

Frågan om vad ett godmanskap avseende förvaltning av egendom enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken kan omfatta.

Uppsala tingsrätt

K.A. yrkade i ansökan till tingsrätten att godmanskap skulle anordnas och att en god man skulle förordnas för henne med uppdrag att hämta ut kontanter ur en bankomat vid ett - tre tillfällen per månad.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län avstyrkte bifall till ansökningen. Nämnden anförde att K.A:s behov inte låg inom ramen för ett godmanskap och att behovet skulle kunna tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Nils-Erik Elfstadius) anförde i beslut den 26 juni 2012 följande.

SKÄL

Av utredningen framgår att K.A. på grund av bl.a. allergi och fysiska problem med sina fötter inte kan vistas utomhus och att hon därför inte har möjlighet att hämta ut kontanter från bankomaten. Hon har ansökt om godmanskap och hjälpbehovet består enligt henne endast av en person som tar ut kontanter. K.A. har tillagt att hon egentligen vill att hemtjänsten tar ut pengar åt henne men att hemtjänsten vägrar hjälpa henne med detta. Uppgiften att hemtjänstpersonalen inte får hantera den enskildes pengar bekräftas av i ärendet åberopat läkarintyg och social utredning. Enligt den sociala utredningen är det inte heller möjligt för en kontaktperson att ta ut pengar åt den enskilde. Det saknas även anledning att betvivla K.A:s uppgift om att hon inte kan få hjälp med kontantuttag av någon anhörig eller vän.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten - enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken - om det behövs, anordna godmanskap för honom eller henne. Läkarintyget och den sociala utredningen styrker att K.A. - på grund av sjukdom och psykisk störning - har behov av hjälp av en god man för att förvalta sin egendom. Av läkarintyget framgår att K.A. förstår vad saken gäller. Därmed kan inte godmanskap anordnas utan hennes samtycke. Tingsrätten har alltså att pröva om ett godmanskap kan anordnas i enlighet med ansökan enbart för att tillgodose behovet av hjälp med att ta ut kontanter ur en bankomat vid några tillfällen per månad.

Avsikten med att en god man förvaltar egendom är att den gode mannen med redovisningsskyldighet tar hand om huvudmannens egendom och förvaltar den väl i huvudmannens intresse. I föräldrabalken finns särskilda bestämmelser om förvaltningen för att säkerställa den enskildes rätt vid vissa typer av transaktioner. Av föräldrabalkens bestämmelser framgår vidare att en god man vid inledningen av förvaltningen ska ge in en förteckning över den egendom som förvaltas. Det är visserligen möjligt att begränsa ett godmanskap. En sådan begränsning kan t.ex. vara att förvaltningen endast avser en del av huvudmannens egendom. Enligt tingsrättens mening innehåller emellertid ett uppdrag av ifrågavarande slag - dvs. att enbart ta ut kontanter ur en bankomat och direkt därefter lämna över dessa kontanter till huvudmannen - inte något moment av sådan förvaltning av egendom som avses i bestämmelserna om godmanskap. Behovet kan således inte tillgodoses genom godmanskap. Ansökan kan därför inte heller bifallas.

SLUT

K.A:s ansökan om godmanskap lämnas utan bifall.

Hovrätten

K.A. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle bifalla hennes ansökan om god man. Hon anförde som grund för sitt överklagande i huvudsak följande. Hon behöver hjälp med att ta ut kontanter eftersom hon inte kan göra det själv. Ibland har hon fått hjälp av en medpatient, men när det inte går kan hon inte få hjälp från något annat håll. Hon behöver därför en god man som kan ta ut kontanter åt henne. Hon klarar i övrigt av att sköta sina papper.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län motsatte sig att tingsrättens beslut ändrades och anförde som grund i huvudsak följande. Ett förordnande begränsat till att hämta ut kontanter och lämna över dessa till huvudmannen ger inte den gode mannen någon behörighet att i övrigt vidta rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och förordnandet innehåller därmed inte heller något moment av sådan förvaltning av egendom som avses i bestämmelserna om godmanskap. K.A:s behov av hjälp bör i stället kunna tillgodoses inom ramen för insatser genom socialtjänsten.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Linda Hallstedt, Mats Walberg och Maj Johansson, referent) anförde i beslut den 15 februari 2013 följande.

SKÄL

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. För det fall en persons behov av hjälp inte ryms inom något av de tre områdena bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för person saknas således förutsättningar för att anordna godmanskap.

Av utredningen i ärendet framgår att K.A., på grund av sjukdom och psykisk störning, har behov av hjälp med att ta ut kontanter. Hennes behov måste närmast anses hänförligt till hjälp med att förvalta sin egendom. Frågan som hovrätten således har att pröva är om ett godmanskap avseende att förvalta egendom kan omfatta ett så begränsat uppdrag för den gode mannen.

Begreppet förvalta egendom är inte definierat i föräldrabalken. Däremot finns i föräldrabalken bestämmelser om förvaltning och vad den gode mannen ska iaktta vid förvaltningen, bl.a. anges i 12 kap. 4 § föräldrabalken att den enskildes medel i skälig omfattning ska användas för hans eller hennes uppehåll, utbildning och nytta i övrigt och de medel som inte används för sådana ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Av motiven framgår att det är angeläget att domstolarna preciserar ett godmanskaps omfattning så att uppdraget som god man inte blir mer omfattande än vad som är motiverat (prop. 1987/88:124 s. 140). En sådan precisering eller begränsning vad gäller att förvalta egendom kan t.ex. vara att förvaltningen bara avser en del av huvudmannens egendom (a.a. s. 168 f.).

Den hjälp K.A. behöver är av praktisk natur och föranlett av att hon har svårigheter att själv gå ut och ta ut pengar ur bankomat eller på banken. Ett uppdrag som är begränsat till åtgärden att ta ut kontanter för att sedan överlämna dessa till huvudmannen kan enligt hovrättens bedömning inte anses avse sådan förvaltning av egendom som kan tillgodoses genom ett godmanskap. Hovrätten finner därför att överklagandet ska avslås.

SLUT

Hovrätten avslår överklagandet. Tingsrättens beslut står därmed fast.

Hovrättens beslut meddelat: den 15 februari 2013.

Mål nr: ÖÄ 11443-12.

Lagrum: 11 kap. 4 § föräldrabalken.

Litteratur: Prop. 1987/88:124 s. 140 och 68 f.