RH 2013:57

Offentlig försvarare nekades ersättning för kostnad för utskrift av förundersökningsprotokoll som han erhållit i elektronisk form, eftersom sådana kostnader ansågs bli ersatta inom ramen för ersättningen för arbete.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Advokaten B.L. yrkade som offentlig försvarare ersättning för försvaret i hovrätten. Han begärde därvid ersättning bl.a. för ”fotokopiering; handlingar mottagna via mail, sammantaget 72 sidor” med 174 kr, varav 10 sidor à 5 kr och 62 sidor à 2 kr.

Hovrätten (f.d. hovrättslagmannen Lars Göran Abelson, hovrättsrådet Lars Clevesköld och tf. hovrättsassessorn Margareta Sandén, referent) anförde såvitt nu är i fråga i dom den 2 december 2013:

DOMSKÄL

B.L. har begärt ersättning bl.a. för utlägg för ”fotokopiering” av handlingar mottagna via e-post. Ersättningen har beräknats i enlighet med vad en myndighet tar ut i ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) för utlämnade kopior av allmänna handlingar. Vad B.L. begär ersättning för är uppenbarligen kostnad för utskrift av ett kompletterande förundersökningsprotokoll som han fått del av genom e-post.

Enligt hävdvunna principer får offentliga försvarare inte särskild ersättning för bl.a. kostnader för kopiering eftersom sådana allmänna kontorskostnader anses bli ersatta inom ramen för det arvode som betalas i målet. Den omständigheten att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten nu väljer att distribuera förundersökningar till bl.a. försvarare i elektronisk form ger inte anledning att anlägga ett annat synsätt när det gäller kostnad som uppkommer om en försvarare väljer att skriva ut förundersökningen på papper och inte nöjer sig med att ha den tillgänglig i elektronisk form. Detsamma gäller enligt hovrättens mening även andra handlingar som försvararen erhåller i målet via e-post, t.ex. från domstol. Sådana kostnader får alltså ses som allmänna kontorskostnader. B.L. ska därför inte tillerkännas någon särskild ersättning för utskriften av förundersökningsprotokollet.

I övrigt finns inget att erinra mot försvararnas ersättningsanspråk.

DOMSLUT

Hovrätten tillerkände B.L. för försvaret i hovrätten viss ersättning för arbete, tidsspillan, övriga utlägg samt mervärdesskatt.

Hovrättens dom meddelad: den 2 december 2013.

Mål nr: B 2597-13.

Lagrum: 21 kap. 10 § rättegångsbalken; Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.; 15 och 16 §§avgiftsförordningen (1992:191).