Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997:406 i lydelse enligt SFS 2022:1508
Ikraft
1997-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till offentlig försvarare och om den tilltalades ersättnings- skyldighet enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken.

Ersättning till offentliga försvarare

2 §  Domstolsverket fastställer den taxa som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken på grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av regeringen. Domstolsverket fastställer också hur tidsspillan skall beräknas.

 • DVFS 2016:10: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg
 • DVFS 2019:6: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg
 • DVFS 2018:4: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg
 • DVFS 2019:10: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
 • DVFS 2016:14: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
 • DVFS 2017:12: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg
 • DVFS 2019:5: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt
 • DVFS 2018:3: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt
 • DVFS 2018:8: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
 • DVFS 2017:11: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt
 • DVFS 2016:9: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt
 • DVFS 2017:16: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

3 §  Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden gäller även för kostnadsräkningar från offentliga försvarare.

[S2]Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall besluta om ersättningen.

 • NJA 2008 s. 223:Kraven på offentlig försvarares kostnadsräkning i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig.
 • NJA 2010 s. 19:Fråga om offentlig försvarare kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för upprättande av arbetsredogörelse.
 • RH 2005:43:En offentlig försvarares arbetsredogörelse har inte ansetts tillräckligt utförlig för att motivera den begärda ersättningen och arvodet har därför satts ned.

4 §  En offentlig försvarare har rätt till förskott på sin ersättning med ett skäligt belopp, om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete som har lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas.

Återbetalning till staten

5 §  Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättning till en offentlig försvarare till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade beslutet skall försvararen snarast återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

[S2]Om ett utbetalat förskott överstiger vad försvararen slutligen tillerkänns i ersättning skall det överskjutande beloppet snarast återbetalas till staten.

[S3]Närmare föreskrifter om förfarandet för verkställighet av beslut om betalning till staten enligt bestämmelserna i 31 kap.rättegångsbalken beslutas av Domstolsverket efter samråd med Skatteverket. Förordning (2003:986).

 • DVFS 1999:14: Domstolsverkets föreskrifter om ordningen för att erhålla verkställighet av vissa beslut om betalning till staten

Den tilltalades återbetalningsskyldighet

6 §  Den gräns för återbetalning som avses i 31 kap. 1 § femte stycket rättegångsbalken är 250 kr.

7 §  Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter inom respektive myndighets verksamhetsområde om den taxa som avses i 31 kap. 1 § sjätte stycket rättegångsbalken. Förordning (2022:1508).

Ändringar

Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1999:324) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2003:986) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:82) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2022:1508) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Omfattning
ny 7 §
Ikraftträder
2023-01-01