RH 2014:21

En tolk har inte tillerkänts ersättning för sociala avgifter hänförliga till ersättning för resekostader med egen bil mellan hemmet och domstolen.

Tolken N.A.R. begärde i målet ersättning för arbete m.m. med anledning av att han kallats till huvudförhandling i hovrätten den 31 mars 2014 för att utföra uppdrag som tolk. Eftersom en målsägande som skulle höras i hovrätten inte infann sig ställdes förhandlingen in. N.A.R. yrkade ersättning med sammanlagt 4 708 kr i enlighet med en faktura som gavs in till hovrätten den 1 april 2014.

Hovrätten (hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth, Ingela Sundin och Katarina Kölfors, referent) beslutade den 16 april 2014 att tillerkänna N.A.R. ersättning av allmänna medel med 4 592 kr, varav 2 467 kr avsåg arvode, 844 kr tidsspillan, 363 kr utlägg och 918 kr mervärdesskatt.

Hovrätten anförde följande

SKÄL

N.A.R. har begärt ersättning för arvode, tidsspillan, milersättning för resa med egen bil och utlägg i enlighet med den taxa som gäller vid tolkning i domstol. Eftersom förhandlingen ställdes in efter pårop har N.A.R. rätt till arvode motsvarande den tid som uppdraget förväntades kräva. N.A.R. ska därför såvitt avser dessa poster tillerkännas ersättning i enlighet med sitt yrkande.

N.A.R. har därutöver begärt ersättning med 92 kr för ”sociala avgifter enligt Högsta förvaltningsrättens dom 3999-12”. Detta får förstås som en begäran om att hovrätten ska betala ut ersättning för de sociala avgifter som hänför sig till den yrkade milersättningen för resa mellan hemmet och hovrätten.

Enligt 5 kap. 8 § rättegångsbalken har tolk rätt till skälig ersättning för arbete, tidspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa ska enligt förordningen (1979:291) om tolktaxa tillämpas vid bestämmande av ersättningen.

Den ersättning om 92 kr som N.A.R. har begärt är närmast att betrakta som en begäran om ersättning för utlägg för resekostnader. Enligt 15 § i tolktaxan (DVFS 2013:14) kan kostnader för resa, logi och uppehälle ersättas högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Av gällande villkorsavtal följer att resekostnadsersättning ska motsvara gjorda utlägg för resa, vid resa med egen bil 18,50 kr per mil. Enligt Sveriges Domstolars lokala reseavtal tillkommer ett lönetillägg med 12 kr per mil samt därjämte ersättning för erlagda parkeringsavgifter och trängselskatt. Någon ersättning enligt nämnda föreskrifter utöver dessa kostnader - bortsett från beloppet för mervärdesskatt - kan däremot inte utgå. N.A.R:s yrkande om ersättning för kostnaden för sociala avgifter ska mot denna bakgrund avslås.

Hovrättens beslut meddelat: den 16 april 2014.

Mål nr: B 513-14.

Lagrum: 5 kap. 8 § rättegångsbalken; Förordningen (1979:291) om tolktaxa; Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (DVFS 2013:14).