RH 2015:29

Hyresnämndsmål. Frågan om en hyresgäst åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas då han inte, trots anmodan, inom utsatt tid monterat ner en parabolantenn som satt på husfasaden i strid med hyresavtalets allmänna villkor.

Hyresnämnden i Stockholm

Hyresvärden sade upp hyresavtalet med S.A. till den 31 juli 2014 och yrkade i hyresnämnden att avtalet inte skulle förlängas.

Som grund för uppsägningen anförde hyresvärden - såvitt är av intresse här - att S.A. utan erforderligt tillstånd haft en parabolantenn jämte fästanordning monterad på fastighetens fasad och inte efterföljt rättelseanmaning om att montera ner parabolantennen. S.A. har därigenom åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas (12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken). S.A. bestred yrkandet.

Hyresvärden anförde - så vitt är av intresse här - följande. Under sommaren 2013 var 33 parabolantenner med fästanordningar monterade på fastighetens fasad. Hyresvärden var i S.A:s lägenhet den 10 oktober och kunde då notera att en parabolantenn satt på fasaden utanför lägenheten […] Hyresvärden erbjöd sig att vara S.A. behjälplig med att ta bort hela parabolantennen något denne avböjde då han sa att han skulle göra det själv. Då hyresvärden besiktigade fastigheten under slutet av oktober samma år fanns det åtta parabolantenner kvar på fasaden. I skrivelse den 5 november anmodades de hyresgäster som inte monterat ner sina paraboler att göra det senast den 14 november. I annat fall kunde hyresavtalet komma att sägas upp. Den 25 november sa hyresvärden upp hyresavtalet med de hyresgäster som inte efterföljt anmodan från hyresvärden. Den 8 december satt parabolen utanför S.A:s lägenhet kvar. Dagen därpå var den borttagen och det har förblivit på det sättet. […]

S.A. anförde beträffande parabolantennen följande. Han erhöll någon gång i början av november 2013, det kan ha varit den 5 november, besked från hyresvärden om att han skulle montera bort den parabolantenn han hade vid sin lägenhet. Det hör till saken att det inte är han som monterat dit den, utan den fanns på plats när han flyttade in i lägenheten. Han plockade bort själva paraboldisken, men eftersom han saknade verktyg för att ta bort armen och fästet fick det vara till dess han kunde låna sådana. Efter att han fick låna verktyg av en vaktmästare monterades arm och fästanordning bort den 9 december. […]

Hyresnämnden (hyresrådet Lars Aldenstig samt intresseledamötena Tommy Jansson och Anders Loosme) anförde i beslut den 27 oktober 2014 - i frågan om parabolantennen - följande.

SKÄL

Har hyresvärden sagt upp hyresavtalet gäller enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken att hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet utom när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas.

Hyresvärden har hävdat att S.A. har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas dels genom att inte följa hyresvärdens anmodan att ta ned olovligen uppsatt parabol och dels […] att reparationer utöver normalt slitage krävts föranlett av främst parabolmontage och […]

Enligt hyresvärden tillskrevs S.A. den 5 november 2013 med uppmaning att han skulle tillse att parabolantennen som satt i anslutning till hans lägenhet skulle vara nermonterad senast den 14 november 2013. S.A. har uppgett att han fått besked från hyresvärden i början av november och det kan stämma att det var den 5 november som han fick detta besked och då enligt egen uppgift plockat bort paraboldisken omedelbart. S.A. har vidare vid förhör med honom under sanningsförsäkran uppgett att han inte kunde vid samma tillfälle plocka bort arm och kablar eftersom det krävde specialverktyg och så snart verktyg införskaffats togs även arm och kablar bort. Den parabol som enligt vad S.A. vid förhör under sanningsförsäkran uppgett han inte monterat upp var ostridigt mellan parterna borttagen helt den 9 december 2013.

I ärendet är utrett att parabolen är nermonterad och har inte återmonterats. Det är i ärendet inte visat annat än att efter uppmaning från hyresvärden nermontering av parabolen har skett på sätt som S.A. har beskrivit. Vid angivna förhållanden kan S.A. enligt hyresnämndens mening inte anses ha åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Hyresvärdens talan ska därför i denna del lämnas utan bifall.

[…]

BESLUT

Hyresnämnden lämnar hyresvärdens talan utan bifall. Härav följer att hyresavtalet löper vidare efter den 31 juli 2014 på oförändrade villkor.

Hovrätten

Hyresvärden överklagade hyresnämndens beslut och yrkade bifall till sin talan i hyresnämnden. S.A. motsatte sig att hyresnämndens beslut skulle ändras.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg, Marianne Åbyhammar och Dan Öwerström, referent) anförde i beslut den 24 april 2015 så vitt avser frågan om parabolantennen följande.

SKÄL

Hovrätten konstaterar att i en bilaga till hyreskontraktet under rubriken Allmänna villkor antecknats bl.a. att hyresgästen inte utan tillstånd får sätta upp anslag, utomhusantenner, skyltar eller markiser.

Hyresvärden har gjort gällande att S.A. brutit mot en klar och tydlig bestämmelse i hyresavtalet och att han orsakat skada på fastigheten och dessutom risk för skada på tredje man som hyresvärden kan hållas ansvarig för. Genom att inte montera ner parabolantennen när S.A. gjorts uppmärksam på riskerna har han inte fullgjort den vårdplikt som en hyresgäst har.

S.A. har gjort gällande att det inte är han som monterat parabolantennen.

Ostridigt i målet är att parabolantennen numera är nermonterad.

Hovrätten har i ett tidigare avgörande funnit att en hyresgäst som i strid med de allmänna ordningsreglerna i hyreskontraktet satt upp parabolantenner utanför husets fasad i så hög grad åsidosatt sina förpliktelser att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas (se RH 2006:34). Frågan kom senare att prövas av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (se domstolens dom den 16 december 2008 i målet Khurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige [ärende nr 23883/06]).

I sitt avgörande slog Europadomstolen fast bl.a. följande. I artikel 10 i Europakonventionen föreskrivs att var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna frihet inbegriper också rätten att ta emot uppgifter och tankar utan hinder av territoriella gränser. Yttrandefriheten får bara inskränkas i den utsträckning det behövs i ett demokratiskt samhälle. Vidare konstaterade domstolen att skiljandet från lägenheten måste stå i proportion till den överträdelse som hyresvärden lägger hyresgästen till last och att det måste göras en prövning i det enskilda fallet.

I målet har inte gjorts gällande att hyresvärden tillhandahåller motsvarande program som kan tas emot med parabolen.

Hyresvärden har gjort gällande att installationen av parabolen på väggen utanför S.A:s lägenhet har orsakat fukt på karm och båge och att det funnits risk för skada på tredje man. Hyresvärden har emellertid inte gjort gällande att det förelegat en konkret risk för skada på tredje man, t.ex. på grund av att parabolen inte varit tillräckligt förankrad i fasaden. Hovrätten konstaterar att - även om S.A. skulle kunna läggas till last att han inte monterat ner parabolantennen trots anmaning och att han förorsakat fuktskador på karm och båge - ett upphörande av hyresavtalet på grund av dessa omständigheter - sett i ljuset av den rätt till yttrandefrihet som Europakonventionen tillskriver envar - inte står i rimlig proportion till det men det skulle innebära för S.A. att skiljas från lägenheten. Hyresavtalet kan således inte upphöra på grund av vad hyresvärden lagt S.A. till last i denna del.

BESLUT

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 24 april 2015.

Mål nr: ÖH 10425-14.

Lagrum: 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken.

Rättsfall: RH 2006:34; Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, dom den 16 december 2008 i målet Khurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige, ärende nr 23883/06.