RH 2015:7

Grovt vapenbrott bestående i innehav av automatkarbin med tillhörande ammunition har ansetts ha ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år och sex månader.

Helsingborgs tingsrätt

Åklagaren yrkade ansvar å M.S. för grovt vapenbrott enligt följande gärningsbeskrivning.

M.S. har den 21 oktober 2014 i sin bostad på Övre Eneborgsvägen i Helsingborg, utan att ha rätt till det, uppsåtligen innehaft en automatkarbin i kaliber 7,62x39 mm av modell M70AB2 Kalasjnikov samt ett till vapnet avsett magasin innehållandes 30 stycken till vapnet avsedda, skarpa, patroner. M.S. har vidare innehaft ytterligare en till vapnet avsedd skarp patron i direkt anslutning till vapnet och magasinet. Vapnet, magasinet och patronerna har förvarats tillsammans, lätt tillgängliga, i en påse på M.S:s sovrumsgolv.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom vapnet har varit av särskild farlig beskaffenhet.

Tingsrätten (tf. rådmannen Therese Larsson Dozet med nämnd) dömde M.S. för grovt vapenbrott, förordnade att en tidigare utdömd skyddstillsyn skulle undanröjas och bestämde påföljden till fängelse två år och åtta månader.

Tingsrätten fann att åtalet genom M.S:s erkännande, vilket stöddes av övrig utredning i målet, var styrkt samt att gärningen, på av åklagaren angivna skäl, var att bedöma som grovt vapenbrott.

När det gällde straffvärdet av vapenbrottet anförde tingsrätten följande

SKÄL

Straffskalan för grovt vapenbrott är fängelse i lägst ett och högst fyra år. Tingsrätten konstaterar att gärningen avsett en automatkarbin med tillhörande skarp ammunition som förvarats tillsammans i en påse i M.S:s bostad på ett lättillgängligt sätt. Enligt tingsrättens mening har det grova vapenbrottet ett straffvärde som motsvarar fängelse två år. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga.

Med hänsyn till att M.S. under pågående övervakning återfallit i allvarlig brottslighet ansåg tingsrätten att en tidigare utdömd skyddstillsyn med behandlingsplan skulle undanröjas och ett fängelsestraff dömas ut för den samlade brottsligheten. Efter beaktande av vad M.S. undergått till följd av den tidigare utdömda påföljden bestämde tingsrätten påföljden till fängelse två år och åtta månader.

M.S. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle sätta ned fängelsestraffet. Åklagaren motsatte sig ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth, Helen Voelkerling och Katarina Kölfors, referent, och nämndemännen Ingrid Hagberg-Hake och Nils Olof Johansson) ändrade i dom den 22 december 2014 tingsrättens dom på så sätt att hovrätten satte ned fängelsestraffets längd till två år och två månader.

Hovrätten anförde följande

SKÄL

I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom ska M.S. dömas för vapenbrott som är att anse som grovt.

Som tingsrätten angett har M.S. förvarat automatkarbinen med tillhörande ammunition i en påse i bostaden på ett lättillgängligt sätt. Vapnet är avsett för militära ändamål. Det har ett halvautomatiskt och ett helautomatiskt läge samt både hög eldhastighet, utgångshastighet och anslagskraft. Karbinen fungerade utan anmärkning vid provskjutning. Av M.S:s egna uppgifter framgår att vapnet kommer från kriminella kretsar och att han har haft omfattande missbruksproblem. Det har därför funnits en risk för att vapnet skulle komma till brottslig användning.

Nu anförda omständigheter medför att det grova brottet har ett straffvärde som klart överstiger minimistraffet - ett år - för grovt vapenbrott. Straffvärdet är dock något lägre än tingsrätten funnit och motsvarar fängelse i ett år och sex månader.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att påföljden för det grova vapenbrottet bör bestämmas till fängelse.

Hovrätten ansluter sig vidare till tingsrättens bedömning att den tidigare utdömda skyddstillsynen ska undanröjas och påföljden för den brottsligheten bestämmas till ett fängelsestraff som, med beaktande av vad M.S. undergått till följd av den tidigare påföljden, bör bestämmas till åtta månader.

Längden av det fängelsestraff som M.S. nu döms till ska vid ovan angiven straffmätning för dels det nya brottet, dels den brottslighet som avses i den tidigare domen bestämmas till två år och två månader.

Hovrättens dom meddelad: den 22 december 2014.

Mål nr: B 3258-14.

Lagrum: 9 kap. 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67).