RH 2016:19

Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ålägga en hyresgäst att flytta från lägenheten när hyresgästen påstår att avflytting redan har skett.

Hyresnämnden i Stockholm

Hyresvärden yrkade i hyresnämnden att hyresavtalet för dödsboet efter A.Z. (dödsboet) skulle förklaras ha upphört den 31 maj 2013 och att hyresnämnden skulle fastställa att A.G. inte hade rätt att överta hyresrätten och få hyresavtalet förlängt för egen del. Hyresvärden yrkade även att både dödsboet och A.G. skulle åläggas att flytta från lägenheten och tillhörande förråd. Dödsboet motsatte sig inte att hyresavtalet upphörde. A.G. bestred yrkandet om att hon inte skulle få rätt att överta hyreskontraktet och begärde, för det fall hyresvärdens talan skulle vinna bifall, uppskov med att flytta.

Hyresnämnden (hyresrådet Charlotte Alvsing samt intresseledamöterna Ann Christin Hultgren och Yvonne Andersson) biföll genom beslut den 20 mars 2014 hyresvärdens talan vad avsåg dödsboets hyresavtal och förklarade att A.G. inte hade rätt till förlängning för egen del, samt medgav henne visst uppskov med att flytta. Hyresnämnden avslog vidare hyresvärdens avflyttningsåläggande avseende dödsboet. Hyresnämnden anförde följande angående uppskovsyrkandet och avflyttningsåläggandet.

SKÄL

A.G. bor för närvarande med sin son i lägenheten. Hyresnämnden finner det därför skäligt att medge henne uppskov med att flytta i enlighet med hennes yrkande, dvs. tre månader från hyresnämndens beslut. Dödsboet har inte begärt något uppskov och anledning saknas att ålägga dödsboet att flytta.

BESLUT

1. Hyresnämnden bifaller hyresvärdens ansökan om att hyresavtalet ska upphöra. Hyresavtalet har därför upphört den 31 maj 2013.

2. Hyresnämnden förklarar att A.G. inte ska ges rätt att överta hyresrätten och få hyresavtalet förlängt för egen del.

3. Hyresnämnden medger A.G. uppskov med att flytta till den 20 juni 2014.

4. Hyresnämnden avslår hyresvärdens begäran om att dödsboet ska åläggas att flytta.

5. Med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ålägger hyresnämnden A.G. att flytta från lägenheten och tillhörande förråd senast den 23 juni 2014.

6. Under tiden från det att hyresavtalet upphört och under hela uppskovstiden ska avtalets villkor gälla oförändrade i tillämpliga delar.

Hyresvärden överklagade beslutet och yrkade bl.a. att hovrätten i första hand skulle ålägga dödsboet att genast avflytta från lägenheten och i andra hand ålägga dödsboet att flytta vid den tidpunkt som hovrätten fann att lägenheten skulle lämnas. Dödsboet motsatte sig ändring av hyresnämndens beslut.

Hovrätten (hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Gun Lombach samt tf. hovrättsassessorn Markus Tengblad, referent) biföll genom beslut den 24 februari 2015 hyresvärdens yrkande om avflyttningsåläggande av följande skäl.

SKÄL

Enligt 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder får hyresnämnden, om en hyresvärds talan om att hyresavtalet ska upphöra vinner bifall, efter yrkande av hyresvärden ålägga hyresgästen att flytta vid den tidpunkt då lägenheten ska lämnas. Ett sådant avflyttningsåläggande innebär att hyresnämndens beslut blir verkställbart (exigibelt).

Hyresvärden yrkade i hyresnämnden att dödsboet skulle åläggas att flytta. Det saknades anledning för hyresnämnden att inte bifalla hyresvärdens yrkande. Att dödsboet ansett att utflyttning redan skett är inte skäl att underlåta att meddela ett avflyttningsåläggande (jfr Svea hovrätts beslut den 23 december 1997 i mål nr ÖH 5101/97-79 [SÖH 423/1997] där hyresgästen meddelades avflyttningsåläggande trots att han aldrig flyttat in i lägenheten). Vad dödsboet har anfört i hovrätten utgör inte skäl att avstå från att meddela ett avflyttningsåläggande för dödsboet. Dödsboet har inte överklagat hyresnämndens beslut att hyresavtalet har upphört den 31 maj 2013 och inte begärt något uppskov med avflyttning. Dödsboet ska därmed åläggas att flytta genast.

BESLUT

/…/

2. Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut (punkten 4) på så sätt att hovrätten ålägger dödsboet efter A.Z. att genast avflytta från lägenheten med tillhörande förråd.

Hovrättens beslut meddelat: den 24 februari 2015.

Mål nr: ÖH 3192-14.

Lagrum: 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Rättsfall: Svea hovrätts beslut SÖH 423/1997.