RH 2016:2

Fråga om det finns tillräckliga skäl att tillgripa intrångsundersökning i bostadsutrymme.

Stockholms tingsrätt

Granen Fastighetsutveckling AB (Granen) yrkade i en ansökan att tingsrätten enligt 56 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), utan att motparterna fått tillfälle att yttra sig skulle förordna om intrångsundersökning i dels Exerton AB:s (publ) (Exerton) lokaler, dels A.J:s, M.T:s och J.E:s bostäder. Som grund för ansökan anförde Granen i korthet följande.

Granen innehar och förvaltar fastigheter. Granen äger, genom dotterbolag, flera fastighetsportföljer som tillsammans består av ca 90 fastigheter, med fokus på handelsfastigheter för dagligvaruhandel. Förutom fastighetsförvaltning bedriver Granen fastighetsutvecklingsprojekt. M.T., J.E. och A.J. var tidigare anställda som VD, affärsutvecklare respektive business controller i Granen. M.T. och J.E. sa upp sina anställningar i Granen i oktober 2013 och A.J. i februari 2014, varefter anställningarna upphörde för M.T. och J.E. i januari 2014 och för A.J. den 23 juni 2014. Exerton innehar och förvaltar kommersiella fastigheter. M.T. är VD, J.E. är affärsutvecklingschef och A.J. är finansdirektör i Exerton. Vissa handlingar och datafiler, återgivna eller angivna i till ansökan fogade bilagorna 7 och 12-15, har upphovsrättsligt skydd. Granen innehar upphovsrätten till verken och det kan skäligen antas att Exerton, M.E., J.E. och A.J. har gjort intrång i Granens upphovsrätt genom exemplarframställning under våren 2014 och att intrång förekommit även i tiden därefter. Ändamålet med intrångsundersökningen är att söka efter föremål och handlingar som innehåller visst närmare angivet material eller sådant material som kan antas vara av betydelse för utredning om intrång i Granens upphovsrätt till vissa handlingar.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Helga Hullmann) anförde i beslut den 3 mars 2015 bl.a. följande.

SKÄL

Granen har till grund för sin ansökan åberopat att vissa handlingar och datafiler, återgivna eller angivna i till sin ansökan fogade bilagorna 7 och 12-15, har upphovsrättsligt skydd. Tingsrätten konstaterar att bilagorna 12 och 14 innehåller endast sammanställningar av namnen på datafiler som påstås omfattas av upphovsrättsligt skydd medan bilagorna 13 och 15 innehåller utskrivna handlingar som exempel från ett antal datafiler som omnämns i bilagorna 12 och 14. Vid bedömningen av huruvida det skäligen kan antas att det finns upphovsrättsligt skydd för de alster som Granen har åberopat anser tingsrätten att prövningen i första hand ska begränsas till det ingivna materialet som finns i bilagorna 7, 13 och 15.

Vid den preliminära bedömning som nu ska göras anser tingsrätten inte att alstren i vare sig till ansökan fogade bilaga 13 s. 11-18 eller bilaga 15 s. 1-3 har den individuella särprägel som krävs för att det skäligen ska kunna antas att någon upphovsrätt föreligger. Med beaktande av denna slutsats samt med hänsyn till att det som Granen i övrigt anfört om upphovsrättsligt skyddat material som anges i till ansökan fogade bilagorna 12 och 14 inte är tillräckligt preciserat för att ligga till grund för ett beslut om intrångsundersökning finner tingsrätten att det skäligen kan antas Exerton, A.J., M.T. och J.E. har gjort intrång i upphovsrätt som tillkommer Granen endast avseende verk i till ansökan fogade bilaga 7, bilaga 13 med undantag för s. 11-18 samt bilaga 15 med undantag för s. 1-3.

Skälen för den yrkade åtgärden får anses uppväga den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för Exerton, A.J., M.T. och J.E. eller för något annat motstående intresse. Med beaktande av de omständigheter under vilka intrånget påstås ha ägt rum och omfattningen av detsamma får det anses vara fråga om ett så allvarligt immaterialrättsintrång att åtgärden bör få avse även A.J:s, M.T:s och J.E:s bostäder. Med beaktande av den s.k. proportionalitetsprincipen håller tingsrätten det nödvändigt att uppställa villkor om A.J:s, M.T:s och J.E:s närvaro i sina bostäder samtidigt som verkställighet sker.

Eftersom ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar eller datafiler som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas, ska åtgärden beviljas utan att motparterna först fått tillfälle att yttra sig.

Granen har ställt godtagbara säkerheter för den skada som kan tillfogas motparterna.

BESLUT

1. Tingsrätten förordnar om intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen i dels Exerton AB:s lokaler, dels M.T:s bostad, dels J.E:s bostad, dels ock A.J:s bostad, allt i syfte att säkra bevisning om intrånget i upphovsrätt som tillkommer Granen, med ändamål att söka efter föremål, såsom datorer, interna och externa hårddiskar, CDskivor, USB-minnen, inklusive USB-enheter med serienummer 001CC0EC34E1FB916715265C och 57584E3930384E3832333333, och andra digitala lagringsmedia, handlingar - såväl i pappers- som digital form - samt e-postmeddelanden, oavsett om dessa lagras lokalt eller i s.k. webbmejl, allt innehållande det material som återges eller anges i till ansökan fogade bilaga 7 (tingsrättens aktbilaga 17), bilaga 13 (tingsrättens aktbilaga 23) med undantag för sidorna 11-18, samt bilaga 15 (tingsrättens aktbilaga 25) med undantag för sidorna 1-3, eller material som annars kan antas vara av betydelse för utredningen om intrång i Granens upphovsrätt till det material som återges eller anges i ovan nämnda bilaga 7, bilaga 13 med undantag för sidorna 11-18, samt bilaga 15 med undantag för sidorna 1-3, inklusive sådant material som återges eller anges i till ansökan fogade bilagorna 8-10 (tingsrättens aktbilagor 18-20 ) eller som kan återfinnas genom sökning på sökorden ”Granen”, ”Allianz”, ”Alva”, ”Högdalstorget”, ”Linneduken”, ”Smedjan”, ”Månviolen”, ”Affärsmodell”, ”Kassaflödeskalkyl”, ”Affärsgrindar”, ”Newsec”, ”ISS”, ”Verksamhetsmanual”, ”Projekt AP”, ”Brännaren”, ”Nässjö”, ”Hamnarna”, ”Vanadis”, ”Uddevalla”, ”Styckjunkaren” och ”Riksby”.

2. Intrångsundersökningen enligt punkten 1 får inte göras vare sig i M.T:s bostad i M.T:s utevaro, i J.E:s bostad i J.E:s utevaro eller i A.J:s bostad i A.J:s utevaro.

3. Beslutet i punkterna 1 och 2 gäller omedelbart och till dess annat har beslutats. Om ansökan om verkställighet av beslutet inte har gjorts inom en månad från denna dag förfaller det. Om Granen inte inom en månad från det att verkställigheten har avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, ska en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt.

4. Detta protokoll ska delges med motparterna först sedan Granen underrättat tingsrätten om att verkställighet av beslutet har ägt rum. Granen ska därför genast efter verkställighet av beslutet underrätta tingsrätten om detta.

Svea hovrätt

Exerton, A.J., M.T. och J.E. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle upphäva beslutet. Till stöd för sitt överklagande anförde de sammanfattningsvis följande. De handlingar som Granen hävdar upphovsrätt till saknar verkshöjd. Det kan alltså inte skäligen antas att handlingarna omfattas av upphovsrätt. Om det skäligen kan antas att handlingarna omfattas av upphovsrätt kan enbart fysiska personer vara upphovsmän. Granen har inte lagt fram någon utredning till stöd för att bolaget förvärvat upphovsrätten. Under alla förhållanden kan det inte skäligen antas att Exerton, A.J., M.T. eller J.E. har gjort intrång i Granens påstådda upphovsrätt. A.J. har inte förfogat över några handlingar på ett sätt som gör att hon har begått upphovsrättsintrång. M.T. och J.E. har enbart haft tillgång till den s.k. Exerton-mappen. Det finns inte tillräckligt konkreta påståenden för att medverkansansvar skulle kunna aktualiseras. De intrång som görs gällande har ägt rum i tiden före det att Exerton förvärvades, verksamheten inleddes och A.J., M.T. och J.E. tillträdde sina anställningar i Exerton. Exerton kan därför inte hållas ansvarigt för något av de påstådda intrången. Skälen för intrångsundersökningen uppväger inte den olägenhet och de men som Exerton, A.J., M.T. och J.E. kan drabbas av. Inte heller är den av Granen ställda säkerheten tillräcklig.

Granen motsatte sig en ändring av tingsrättens beslut.

Granen vidhöll att de handlingar som bilagts ansökan om intrångsundersökning och som tingsrätten angav i sitt beslut har upphovsrättsligt skydd, att Granen innehar upphovsrätten till verken och att det skäligen kan antas att Exerton, A.J., M.T. och J.E. har gjort intrång i Granens upphovsrätt genom exemplarframställning under våren 2014 och att intrång förekommit även i tiden därefter. Granen vidhöll också att det i vart fall kan antas att M.T. och J.E. har medverkat till A.J:s upphovsrättsintrång och att samtliga intrångsåtgärder har gjorts till förmån för Exerton som därför också kan tillskrivas intrången.

I hovrätten anförde Granen sammanfattningsvis följande i fråga om intrång som påstås ha begåtts efter det att A.J. slutade sin anställning i Granen i juni 2014. Det kan skäligen antas att A.J., efter det att hennes anställning i Granen avslutats, har spridit det material som hon olovligen har framställt exemplar av till M.T. och J.E., t.ex. genom att skicka e-postmeddelanden med datafiler innehållande materialet eller kopiera datafiler till andra digitala lagringsmedia såsom USB-minnen. Vidare kan det skäligen antas att nämnda personer har fortsatt att framställa exemplar av materialet, t.ex. genom att skicka e-postmeddelanden med datafiler, kopiera datafiler innehållande material till andra digitala lagringsmedia, bearbeta sådant material och spara sådana bearbetningar eller framställa fysiska exemplar. Även om M.T. och J.E. enbart har haft tillgång till den s.k. Exerton-mappen kan det skäligen antas att A.J. har spridit övrigt upphovsrättsligt skyddat material till M.T. och JE. Det kan också skäligen antas att samtliga personer, på samma sätt, har fortsatt att framställa exemplar av materialet. A.J., M.T. och J.E. utgör den operativa ledningen i Exerton. A.J:s, M.T:s, J.E:s och intrång kan därför tillräknas bolaget.

I hovrätten åberopade Granen att det material som finns i bilaga 7 och på s. 3-10, 25-30, 31-32 och 33-43 i bilaga 13 samt på s. 4-16 i bilaga 15 utgör en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete som i vart fall omfattas av det s.k. katalogskyddet i 49 § första stycket upphovsrättslagen samt att det skäligen kan antas att Exerton, A.J., M.T. och J.E. har gjort intrång i Granens ensamrätt genom att framställa exemplar av materialet utan Granens samtycke.

Granen anförde i fråga om skydd enligt 49 § upphovsrättslagen att materialet utgör sammanställningar av ett stort antal uppgifter och att Granen har haft kostnader om flera miljoner kronor för att ta fram materialet. Granen anförde vidare att materialet har tagits fram i Granens verksamhet samt att Granen under alla förhållanden har ensamrätten till materialet i enlighet med de anställningsavtal som tillämpas i Granens verksamhet.

Exterton, A.J., M.T. och J.E. bestred att de handlingar som Granen åberopade i bilaga 7, 13 och 15 omfattas av katalogskydd och anförde följande. Handlingarna är alltför begränsade för att utgöra en sammanställning av ett stort antal uppgifter. Uppgifterna är i vart fall alltför enkla för att vara skyddsvärda Dessutom är handlingarna inte ett resultat av en kvantitativ eller kvalitativ väsentlig investering.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsrådet Kajsa Bergkvist, referent, och tf. hovrättsassessorn Anna Bladh Redzic) anförde i beslut den 10 april 2015 bl.a. följande.

SKÄL

Inledning

Enligt 56 a § första stycket upphovrättslagen får domstol besluta att en intrångsundersökning får äga rum hos någon som skäligen kan antas ha gjort, eller medverkat till, ett intrång i någon annans upphovsrätt för att bevisning ska kunna säkras om intrånget. Syftet med en intrångsundersökning är att söka efter handlingar eller föremål som kan antas ha betydelse för utredning om intrånget. Ett beslut om intrångsundersökning får enligt andra stycket meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Den som ansöker om intrångsundersökning måste presentera utredning som medför att det skäligen kan antas att det föreligger en immateriell rättighet som tillkommer sökanden.

För att ett intrång i denna immateriella rättighet ska föreligga krävs dels att någon har vidtagit en viss åtgärd, dels att denna åtgärd innebär ett intrång i rättigheten. Den som ansöker om intrångsundersökning måste för domstolen presentera utredning som medför att beviskravet ”skäligen kan antas” är uppfyllt i båda dessa avseenden, för att få ett beslut om intrångsundersökning. Även om beviskravet är förhållandevis lågt följer av detta att sökanden måste precisera vilket intrång som påstås.

Den utredning som Granen har åberopat utgör enligt hovrätten tillräcklig bevisning för att eventuella ensamrättigheter till det aktuella materialet tillkommer Granen.

Hovrätten kommer först att pröva om det skäligen kan antas att de dokument som omfattas av tingsrättens beslut om intrångsundersökning är skyddade av upphovsrätt eller enligt 49 § upphovsrättslagen. Därefter tar hovrätten ställning till om det som Granen gör gällande i fråga om intrångsgörande handlingar innebär att det skäligen kan antas att det har förekommit intrång i Granen tillkommande rättigheter enligt upphovsrättslagen. Den prövningen måste göras individuellt för var och en av klagandena.

Upphovsrättsligt skyddat material

Exerton, A.J., M.T. och J.E. har bestritt att de dokument som Granens påståenden om intrång rör är skyddade av upphovsrätt.

För upphovsrättsligt skydd krävs att skyddsobjektet har individuell särprägel, dvs. att det är resultatet av ett självständigt och originellt skapande. I rättspraxis har exempelvis en nummerbank, som hade en sådan logisk uppbyggnad att det betraktades som nära nog uteslutet att resultatet av en likadan arbetsprestation skulle fått samma form, ansetts ha en sådan originalitet och självständighet att den nådde upp till upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen (se NJA 1995 s. 256).

När det gäller Allianz-kalkylen i bilaga 7, som är en uppställning i tabellformat av vissa poster avseende inkomster, kostnader, investeringar, cash flow m.m., gör hovrätten bedömningen att den inte har en sådan individuell särprägel att det skäligen kan antas att den har upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen.

I fråga om dokumenten i bilaga 13 bedömer hovrätten att det skäligen kan antas att sid. 1-2 (power-point), sid. 19-24 (affärsgrindar.doc), sid. 44-54 (projektplan), och s. 63-65 (inledande text i dokument benämnt ”Ekonomiskt underlag”) har upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen. I fråga om övriga dokument i bilaga 13 som omfattas av tingsrättens beslut bedömer hovrätten att det inte skäligen kan antas att dessa är upphovsrättsligt skyddade.

När det gäller bilaga 15 kan det enligt hovrätten skäligen antas att sid. 1-3 (Attest- och befogenhetsinstruktion) utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk men inte något av övriga dokument i bilaga 15.

Inget av de dokument som Granen har gjort gällande skydd för enligt 49 § upphovsrättslagen utgör enligt hovrätten sammanställningar av ett stort antal uppgifter. Dokumenten är enligt hovrätten inte heller av sådant slag att Granens påstående att dokumenten är ett resultat av väsentliga investeringar utan vidare kan läggas till grund för bedömningen. Granen har inte förklarat på vilket sätt de påstådda investeringarna är hänförliga till anskaffning, granskning och presentation av innehållet i dokumenten. På den utredning som nu föreligger kan det därför inte skäligen antas att dokumenten är skyddade enligt 49 § upphovsrättslagen.

Sammanfattningsvis har alltså hovrätten kommit fram till att det skäligen kan antas att endast bilaga 13 och 15, i de delar som framgår ovan, har upphovsrättsligt skydd.

Intrångspåståendena

Hovrättens prövning i denna del är begränsad till de förfoganden som Granen har påstått i fråga om de dokument som enligt hovrätten skäligen kan antas ha upphovsrättsligt skydd.

A.J.

Granen har påstått att A.J. den 18 juni 2014 till Dropbox kopierade de dokument som fanns i en mapp benämnd ”Mina dokument Granen-datorn” (bilaga 13). Det var fråga om sammanlagt 1 527 mappar och filer, i vilka ingår de dokument i bilaga 13 som hovrätten har kommit fram till skäligen kan antas ha upphovsrättsligt skydd.

A.J. har vitsordat att det fanns 1 527 undermappar och datafiler i mappen ”Mina dokument Granen-datorn”. Hon har anfört att flertalet av dessa avsåg personliga dokument samt har bestritt att hennes åtgärd inneburit olovlig exemplarframställning, även om mappen kan ha innehållit dokument som var hänförliga till hennes anställning i Granen. Hon har angett att hon kopierat dokumenten i mappen i syfte att inte förlora sina personliga dokument och att kopieringen dessutom skett medan hon var anställd i Granen, varför den i sin helhet var tillåten.

Bedömningen om det skäligen kan antas att ett intrång har förekommit ska göras objektivt. Den omständigheten att det bland de dokument som A.J. kopierade den 18 juni 2014 fanns ett antal dokument som inte var av personlig karaktär och som Granen skäligen kan antas ha upphovsrätt till, innebär att hon har framställt exemplar av dessa dokument. Eftersom exemplarframställningen gjordes kort före det att hon slutade sin anställning i Granen talar enligt hovrätten övervägande skäl för att Granen inte hade samtyckt till den. Det kan därför skäligen antas att A.J. har gjort intrång i Granens upphovsrätt till dokumenten i bilaga 13, sid. 1-2, 19-24, 44-54 och 63-65.

Granen har också påstått att den omständigheten att A.J. inte hade raderat den s.k. FIA-mappen (bilaga 15) i anslutning till att Granen anlitade en ny ekonomisk förvaltare år 2013 innebär olovlig exemplarframställning, eftersom dokumenten sannolikt finns kvar på Dropbox och dessa troligen har kopierats i syfte att användas i Exertonverksamheten.

A.J. har invänt att hon avregistrerade sig från åtkomst till FIA-mappen i samband med att hon avslutade sin anställning och att hon inte haft tillgång till mappen därefter.

Som framgått ovan har hovrätten gjort bedömningen att sid. 1-3 i den s.k. FIA-mappen (bilaga 15) skyddas av upphovsrätt.

Under år 2013 var A.J. anställd i Granen och hade inom ramen för sin anställning tillgång till dokumentet. Den omständigheten att hon slutade sin anställning i juni 2014 innebär inte att tidigare förfoganden som varit lovliga vid de tidpunkter de företogs senare blir olovliga. Påståendet att dokumentet sannolikt finns kvar på Dropbox och att A.J. kopierat handlingen i syfte att använda den i Exertons verksamhet innebär endast en spekulation om att ett intrång kan ha skett. Detta är inte tillräcklig utredning för att det skäligen ska kunna antas att A.J. framställt exemplar av FIA-mappen efter det att hon slutat sin anställning i Granen.

Sammanfattningsvis har hovrätten kommit fram till att det skäligen kan antas att A.J. den 14 juni 2014 olovligen har framställt exemplar endast av sid. 1-2, 19-24, 44-54 och 63-68 i bilaga 13 och att det skäligen kan antas att Granen har upphovsrätt till detta material.

M.T. och J.E.

Granen har gjort gällande att M.T. och J.E. har medverkat till A.J:s intrång eftersom den verksamhet som de bedriver i Exerton var en förutsättning för den olovliga exemplarframställningen. Granen har också påstått att den exemplarframställning som A.J. gjort skett i samråd med M.T. och J.E..

Som framgått ovan har hovrätten kommit fram till att det finns skälig anledning att anta att A.J. olovligen har framställt exemplar endast av delar av bilaga 13.

Att de berörda personerna numera bedriver verksamhet tillsammans i Exerton och att de under våren 2014 hade kontakter i syfte att förbereda den kommande verksamheten är inte tillräckligt för att det skäligen ska kunna antas att M.T. och J.E. har medverkat till A.J:s exemplarframställning av dessa dokument. Det saknas konkreta påståenden om vilka åtgärder som Granen menar att M.T. och J.E. har gjort och på vilket sätt dessa åtgärder inneburit medverkan till A.J:s olovliga exemplarframställning den 18 juni 2014.

Påståendena om åtgärder vidtagna av M.T. och J.E. i tiden efter den 18 juni 2014 är av samma hypotetiska slag som beträffande A.J. Även i denna del har alltså Granen inte presenterat tillräcklig utredning för att det skäligen ska kunna antas att M.T. och J.E. olovligen har framställt exemplar av handlingar till vilka Granen har upphovsrätt.

Sammanfattningsvis innebär hovrättens bedömning att det inte skäligen kan antas att M.T. och J.E. var för sig eller tillsammans har vidtagit åtgärder som kan innebära intrång i Granen tillkommande upphovsrätt eller att de har medverkat till det.

Exerton

Granens påståenden om Exertons ansvar för upphovsrättsintrång grundar sig dels på att den olovliga exemplarframställningen skett till förmån för Exerton, dels på ett antagande om att det alltjämt förekommer exemplarframställning av Granens upphovsrättsligt skyddade dokument i Exertons verksamhet.

En intrångsundersökning kan komma i fråga bl.a. hos den som skäligen kan antas ha gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång eller den som har medverkat till det.

Den omständigheten att en olovlig exemplarframställning eventuellt skett till förmån för någon annan innebär inte att denne själv har gjort ett intrång eller medverkat till det. Granens påstående i den delen kan alltså inte leda till ett beslut om intrångsundersökning avseende Exerton.

Granen har inte presenterat någon utredning till stöd för sitt påstående om att olovlig exemplarframställning kan antas ha förekommit i den verksamhet som bedrivs i Exerton sedan augusti 2014.

Sammanfattningsvis innebär hovrättens bedömning att det inte skäligen kan antas att Exerton gjort intrång i Granens upphovrätt och inte heller att Exerton har medverkat till ett sådant intrång.

Sammanfattande bedömning fråga om intrång

Hovrättens ovan redovisade bedömningar innebär att det skäligen kan antas att A.J. den 18 juni 2014 olovligen har framställt exemplar av sid. 1-2 (power-point), sid. 19-24 (affärsgrindar.doc), sid. 44-54 (projektplan) och sid. 63-65 (inledande text i dokument benämnt ”Ekonomiskt underlag”) i bilaga 13. Det som i övrigt har påståtts av Granen innebär inte att det skäligen kan antas att intrång har förekommit.

Hovsrättens slutsats är därför att det endast är i förhållande till A.J. som det finns grund för att besluta om intrångsundersökning. I den delen ska därför även en proportionalitetsbedömning göras.

I fråga om Exerton, M.T. och J.E. ska tingsrättens beslut upphävas.

Proportionalitetsbedömning

Som hovrätten har redovisat inledningsvis får ett beslut om intrångsundersökning meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse. I detta ligger enligt hovrätten att ett beslut om intrångsundersökning inte ska meddelas om behovet av bevissäkring om intrånget kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt för den som skulle drabbas av intrångsundersökningen.

I fråga om det intrång som kan antas ha förekommit är det endast aktuellt att genomföra en intrångsundersökning i A.J:s bostad. Syftet med ett sådant beslut skulle vara att säkra bevisning i fråga om ett specifikt intrång den 18 juni 2014, i enlighet med de bedömningar som hovrätten har gjort och som framgår ovan.

I fråga om intrångsundersökning i bostadsutrymmen uttalas i förarbetena att integritetsaspekten ska tillmätas särskild tyngd vid intresseavvägningen och att en intrångsundersökning i en bostad i regel endast bör bli aktuell vid allvarliga immaterialrättsintrång (prop. 1998/99:11 s. 57 och 87). I detta fall avser intrånget ett fåtal dokument, som funnits i en mapp som till största delen innehållit dokument av privat karaktär. Av utredningen i målet framgår att det redan finns bevisning om denna exemplarframställning i den IT-forensiska utredningen.

Med hänsyn till omfattningen av intrånget, att det är fråga om en intrångsundersökning i en bostad och att det redan finns bevisning säkrad om intrånget finns det därför vid en avvägning mellan Granens och A.J:s intressen inte tillräckliga skäl att tillgripa ett sådant tvångsmedel som en intrångsundersökning innebär.

Tingsrättens beslut ska därför upphävas även såvitt avser A.J.

Samlad bedömning i fråga om begärd intrångsundersökning

Hovrättens bedömningar ovan innebär att hovrätten inte funnit förutsättningar för att bifalla Granens ansökan om intrångsundersökning i någon del. Överklagandena ska därför bifallas och tingsrättens beslut upphävas.

I enlighet med 56 e § andra stycket upphovsrättslagen ska de åtgärder som Kronofogdemyndigheten har vidtagit med anledning av tingsrättens beslut omedelbart gå åter. Hovrättens beslut om inhibition den 11 mars 2015 ska inte längre gälla.

BESLUT

Hovrätten upphäver tingsrättens beslut den 3 mars 2015 i mål nr T 2578-15 och lämnar ansökan om intrångsundersökning utan bifall.

Hovrättens beslut meddelat: den 10 april 2015.

Mål nr: Ö 2071-15.

Lagrum: 1 §, 49 §, 56 a § och e § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Rättsfall: NJA 1995 s. 256.

Litteratur: Prop. 1998/99:11 s. 57 och 87.