NJA 1995 s. 256

Den s k nummerbanken utgör en på visst sätt systematiserad förteckning över i elbranschen förekommande artiklar och har som väsentlig och karakteristisk del sjusiffriga artikelnummer. Banken har ansetts åtnjuta upphovsrättsligt skydd. En sammanställning av artikelnummer ur nummerbanken har ansetts utgöra ett exemplar av denna och därmed ett intrång i upphovsrätten till banken.

Göteborgs TR

Sveriges Elgrossisters Förenings Serviceaktiebolag (SEG) förde efter stämning å Direkt-El i Göteborg Aktiebolag (Direkt-El) vid Göteborgs TR den talan som framgår av TR:ns dom.

Domskäl

TR:n (chefsrådmannen Hulden rådmannen Ernström och hovrättsassessorn Smith) anförde i dom d 13 juli 1992:

Bakgrund

Sveriges Elgrossisters Förening utgör en sammanslutning av ledande grossistföretag inom elbranschen. Föreningen bedriver en del av sin verksamhet som ett servicebolag, Sveriges Elgrossisters Förenings Serviceaktiebolag (SEG). För de produkter som säljs av de för närvarande nio medlemsföretagen har SEG utarbetat ett system för sortiments- och artikelnummer, en s k nummerbank. Nummerbanken utnyttjas av medlemmarna för bla produktkataloger och administrativa system. För närvarande består nummerbanken av ca 118 000 artiklar. Vid talans väckande i målet d 26 jan 1989 uppgick antalet artiklar till ca 90000. Ett äldre system upprättades på 1960-talet. Det nu gällande systemet utarbetades 1984-1987. Direkt-El i Göteborg Aktiebolag (Direkt-El) är ett elgrossistföretag som inte är medlem i SEG. Direkt-El har utgivit en produktkatalog som upptar ca 3 000 produkter och där varje produkt åsatts ett artikelnummer.

Yrkanden

SEG har yrkat att TR:n måtte dels fastställa att Direkt-El är ersättningsskyldigt mot SEG enligt 54 § 1 st upphovsrättslagen på grund av Direkt-Els utnyttjande av SEG:s sortiments- och artikelnummer, kallad nummerbank, dels föreskriva att exemplar av Direkt-Els produktkatalog, vari SEG:s nummerbank utnyttjas, skall förstöras eller ändras så att framtida missbruk förebyggs.

Direkt-El har bestritt käromålet. Grunder.

SEG har som grund för sin talan anfört.

SEG har tillsammans med medlemmarna i föreningen utarbetat nummerbanken. Nummerbanken utgör en databank med ett stort antal artikelnummer, kallade E-nummer. Nummerbanken åtnjuter skydd i första hand enligt 1 § upphovsrättslagen såsom för litterärt eller konstnärligt verk och i andra hand s k katalogskydd enligt 49 § upphovsrättslagen. Direkt-El har gjort intrång i denna upphovsrätt dels genom att utan lov mångfaldiga en katalog som upptar 2 836 E-nummer som ingår i nummerbanken, dels genom att utan lov använda ett stort antal E-nummer i sitt administrativa system.

Direkt-El har som grund för sitt bestridande anfört.

Direkt-El kan inte vitsorda att nummerbanken åtnjuter skydd enligt 1 § upphovsrättslagen av det skälet att Direkt-El aldrig haft tillgång till nummerbanken. Av samma skäl kan Direkt-El inte heller vitsorda att Direkt-Els katalog skulle utgöra intrång i upphovsrätten till nummerbanken för det fall denna skulle åtnjuta upphovsrättsligt skydd.

I fråga om påstått katalogskydd enligt 49 § upphovsrättslagen hävdar Direkt-El i första hand att nummerbanken är äldre än tio år. Nummerbanken åtnjuter således inte något skydd enligt nämnda bestämmelse. Det sagda innebär att även om ett eftergörande skulle föreligga - vilket Direkt-El bestrider - detta inte innebär ett intrång i katalogskyddet enligt 49 § upphovsrättslagen. - I andra hand gör Direkt-El gällande att Direkt-El aldrig har haft tillgång till eller tagit del av förlagan, dvs i detta fall nummerbanken. Ett eftergörande kan inte vara för handen då den som påstås ha gjort ett sådant eftergörande inte haft tillgång till förlagan. Något intrång i den rätt SEG påstår sig ha enligt 49 § upphovsrättslagen föreligger alltså inte heller av detta skäl. - I tredje hand bestrider Direkt-El SEG:s talan på den grunden att något intrång i SEG:s påstådda rätt enligt 49 § upphovsrättslagen inte föreligger eftersom endast en mindre del av de artikelnummer SEG påstår finns i nummerbanken har använts av Direkt-El. Dessutom har Direkt-El endast använt en mindre del artikelnummer ur varje grupp av nummer som enligt SEG:s påstående ingår i nummerbanken. Det är under sådana förhållanden inte fråga om något eftergörande och inte heller något intrång i SEG:s påstådda rätt enligt 49 § upphovsrättslagen.

Utöver vad som sålunda åberopats i fråga om påstått intrång i katalogskyddet, görs även, vad beträffar Direkt-Els användande av artikelnummer i sitt administrativa system, gällande att något intrång inte föreligger av det skälet att de artikelnummer som använts i Direkt- Els administrativa system och som enligt SEG ingår i nummerbanken använts genom ett dataprogram vilket Direkt-El förvärvat från EI0 (Elektriska Installatörs Organisationen). SEG har upplåtit rätt åt EIO att kommersiellt utnyttja nummerbanken i sina dataprogram och EIO har upphovsrätten till programmen. Det sagda innebär således att inte heller av denna anledning föreligger något eftergörande och således inte heller något intrång i SEG:s eventuella rätt enligt upphovsrättslagen.

Utveckling av talan

SEG har till utveckling av käromälet anfört.

SEG har i samarbete med medlemmarna utarbetat den s k nummerbanken för att främja en rationell hantering av produkter som säljs av medlemsföretagen. Antalet produkter och artiklar i branschen är stort och dessa undergår från tid till annan förändringar, nti-a artiklar tillkommer och gamla försvinner. Ett äldre uummersystertt för hantering av elprodukter skapades ursprungligen på 1960-talet men genomgick under perioden 1984-1987 omfattande ändringar. För närvarande består nummerbanken av ca 118 000 produkter. Den finns inte utgiven i någon katalog utan är lagrad i en dator. Den äldre, ursprungliga versionen innehöll olika nummersystem, vilka var ologiskt uppbyggda, hindrade användandet av datateknik och skapade stor förvirring på marknaden. Det största problemet var att olika grossister inte hade samma nummer på samma produkt. Asea-Skandia hade t ex delvis egna nummer, s k A-nummer. Det förekom även att olika artiklar hade samma nummer. Systematiken var bristfällig och gav inte utrymme för nya produkter. Vid utformandet av den nya nummerbanken korrigerades dessa problem. Syftet var att den ändrade nummerbanken skulle ha en viss logisk uppbyggnad enligt principen att den materiel som först används vid nyinstallationer kom först i ordningen, följt av produkter som används vartefter en byggnation färdigställes. Vidare skulle systematiken vara sådan att nya prnck.kter kunde inordnas i systemet utan avvikelse frai7 den logiska uppbyggnaden. Vid omläggningen fick varje produkt ett eget unikt artikelnummer, ett E-nummer, med en annan systematik än i det äldre systemet. Genom den nya systematiken ordnades således produkterna i en logisk följd där artikelnumren bildar sekvens. Varje artikel tilldelades ett sjusiffrigt nummer. Den nya nummerbanken har skapat förutsättningar för helautomatisk lagerstyrning, datafotosättning av kataloger och prislistor samt kataloger och prislistor på datamedia. Arbetet med att ändra nummerbanken pågick under tre års tid och mer än tjugo personer var under denna tid engagerade i arbetet. Bland annat arbetade en utomstående konsult på heltid. Dessutom träffades kontinuerligt representanter för medlemsföretagen och kanslipersonal på SEG för att diskutera olika frågor med anknytning till nummerbankens omarbetning. De totala kostnaderna av engångskaraktär för nummerbanken beräknas till minst fyra miljoner kr. SEG har således för varje produkt undersökt vilka variabler som kan finnas och därefter inordnat produkterna på bästa sätt för en effektiv nummerbank. Framför allt har följande gjorts vid omläggningen: en ny indelning i huvudgrupper i form av listor från 01 till 99, fastställande av i varje dellista ingående produkter, bokstavsindelning av olika leverantörer från A till Ö med plats för tillkommande leverantörer, fastställande av respektive leverantörs sortiment, fastställande av ordningen inom varje leverantörs sortiment från den enklaste produkten till den mest komplicerade, tilldelning av nummerramar för leverantörer, uppläggning av restnummer för udda leverantörers produkter, fastställande av typ- eller sortimentsfunktionsnummer, uppläggning av nyckel till listan samt nummersättning.

Med det nya systemet behöver en installatör av elartiklar bara lämna E-numret för att vara säker på att få exakt den artikel han önskar. Iran installatör torde efterhand lära sig vad de vanligast förekommande produkterna har för sifferbenämning. Nurnrnerbanken sköts av SEG:s kansli dit medlemmarna kan anmäla behov av nya nummer. Nummerbanken uppdateras kontinuerligt. Från kansliet sänds periodvis ut uppgifter från nummerbanken till medlemmar eller abonnenter via diskett eller i tryckt form. Ett medlemsföretag kan också vara direktkopplat till nummerbanken. Ett företag som inte är medlem kan träffa avtal med SEG om att få utnyttja banken. Avgiften är för närvarande 60 000 kr per år och "inträdesavgiften" 180 000 kr. Direkt-El har inte tecknat ett sådant avtal.

I nummerbanken har således varje produkt fått ett eget nummer och de har ordnats i en logisk följd där artikelnumren bildar sekvens och där artikelgrupperna kan fyllas på med nya artiklar. Bakom detta anordnande av produkterna ligger bedömningar av såväl logisk som teknisk natur. Arbetet har varit kostnadskrävande och fordrat stora personella insatser. Den sammanställning som nummerbanken utgör är således av mycket kvalificerad art och har enligt SEG:s uppfattning tillräcklig originalitet och självständighet för att utgöra ett verk enligt 1 § upphovsrättslagen. Om nummerbanken inte skulle anses ha erforderlig sk verkshöjd är den i vart fall skyddad enligt 49 § upphovsrättslagen. De förändringar i det gamla systemet som gjorts har lett fram till att den nuvarande nummerbanken är att anse som en helt ny nummerbank.

Direkt-Els katalog innehåller sammanlagt 3 060 artiklar som i katalogens vänsterkolumn är angivna med en sjusiffrig sifferkombination. 2 836 av dessa sifferkombinationer utgör E-nummer som hämtats från nummerbanken. För varje artikel följer därefter en benämning som i huvudsak följer nummerbankens benämning på artikeln i fråga. Härefter följer en prisuppgift. Benämningskolumnen speglar den systematik som ligger bakom nummerbanken. E-numren kan emellertid användas utan att artikelns benämning anges i och med att varan kan identifieras genom sitt E-nummer. Det egentliga intrånget i SEG:s rätt utgörs således av Direkt- Els utnyttjande av nummerbankens E-nummer. Att bokstaven E saknas framför numren är härvid utan betvdelse. Direkt-El använder sig av nummerbankens E-nummer även i sitt administrativa system.

E-numren har inte varit givna från början utan utgör resultatet av ett arbete som bestått i att förvandla en benämning på en artikel till ett nummer. Att ta i anspråk dessa nummer är att utnyttja hela det bakomliggande upphovsrättsligt skyddade arbetet. Genom att använda E-numren i sin katalog och i sitt administrativa system har Direkt-El därför gjort intrång i SEG:s rätt, såväl enligt 1 § upphovsrättslagen som enligt 49 § samma lag, oavsett att ett mindre antal nummer använts än som hela nummerbanken innehåller. Härutöver tillkommer i fråga om katalogskyddet att detta avser att skydda en arbetsprestation mot eftergörande, där eftergörandet innefattar ett otillbörligt utnyttjande av arbetsprestationen. I förevarande fall har Direkt-El utnyttjat ca 3 000 av nummerbankens E-nummer, nämligen för de produkter som är av intresse för Direkt-F I att sälja. 3 000 artiklar är ett normalt sortiment för en medelstor grossist som Direkt-El. Direkt-El måste anses ha eftergjort nummerbanken genom att ha plockat ut och använt de nummer från skilda delar av nummerbanken som varit av kommersiellt intresse för företaget.

Direkt-El har anfört.

Direkt-El startade sin grossistverksamhet 1979 och är ett utpräglat lågprisföretag. Företaget marknadsför och försäljer främst elradiatorer och elkablar och lagerför ca 2 500 olika produkter. Direkt-Els omsättning under 1991 uppgick till ca 30 miljoner kr, vilket kan jämföras med t ex medlemsföretagen Asea-Skandia och SELGA, som vardera hade en årsomsättning 1991 om ca två miljarder kr. Direkt-El har aldrig varit intresserat av att ansluta sig till SEG, vars medlemmar bedriver en gemensam prispolitik. Direkt-El har i olika sammanhang utsatts för påtryckningar för att förmås ansöka om medlemskap. De produktnummer som Direkt-El använder sig av i sin katalog har företaget kommit i kontakt med genom att alla tillverkare, grossister och kunder använder dessa nummer. Numren har Direkt-El hämtat från leverantörsfakturor och beställningar. Dessa produktnummer har blivit ett oumbärligt hjälpmedel för alla som är verksamma i branschen och för att överleva som litet eller medelstort grossistföretag är företaget tvunget att använda dessa nummer.

Direkt-El har således i sin katalog använt produktnummer som inte är Direkt-Els egna. Huruvida dessa nummer ingår i SEG:s nummerbank kan inte Direkt-El avgöra då bolaget inte haft tillgång till nummerbanken. Till följd härav kan Direkt-El inte vitsorda att nummerbanken åtnjuter skydd enligt 1 § upphovsrättslagen. I vart fall kan Direkt-Els användande av numren i sin katalog inte utgöra intrång i en sådan rätt eftersom Direkt-El inte haft tillgång till förlagan. I fråga om åberopat katalogskydd gör Direkt-El gällande att nummerbanken utgavs för mer än tio år sedan och därför saknar upphovsrättsligt skydd. De ändringar som gjorts i banken är inte av sådant slag att nummerbanken efter 1987 kan anses vara ett nytt självständigt arbete i förhållande till den första nummerbanken. Sammanställning och systematik är densamma. Ändringarna består endast i att nya produkter tillkommit och äldre produkter bortfallit och att numren till viss del ändrats. Direkt-El har inte eftergjort SEG:s nummerbank. Ett eftergörande kan bara ske om eftergöranden haft tillgång till förlagan och det har Direkt-El inte haft. I stället har Direkt-El, som ovan nämnts, hämtat numren från leverantörsfakttiror och beställningar. Tio procent av artiklarna har Direkt-El åsatt egna nummer. Något eftergörande kan därför inte vara för handen. I vart fall har Direkt-El endast använt en mindre del, knappt 3 000 nummer, av de ca 90 000 nummer som nummerbanken bestod av då talan väcktes mot Direkt-El i målet. Vidare har Direkt-El endast använt ett mindre antal nummer ur varje produktgrupp. Härtill kommer att Direkt-El åsatt vissa produkter egna nummer. Direkt-Els katalog innehåller 42 produktgrupper, med i snitt 64 artiklar inom samma grupp, medan nummerbanken upptar 99 produktgrupper med i snitt 909 artiklar inom varje grupp. En närmare jämförelse ger t ex vid handen att Direkt-Els produktgrupp 06 innehåller 16 artiklar ruedan motsvarande produktgrupp i nummerbanken upptar 4 655 artiklar.

Direkt-El använder endast i begränsad omfattning artikelnummer, som enligt SEG:s påstående härrör från nummerbanken, i sitt administrativa system. Dessa nummer har tagits från prislistor på datadiskett som Direkt-El köpt av EIO. Direkt-El beställde dessa listor för 1 230 kr och erhöll i början av 1990 tre disketter upptagande prislistor på 46 000 artiklar försedda med produktnummer. Fakturan härför, som var utställd d 21 febr 1990, upptog ett belopp om 1 100 kr exklusive moms, som Direkt- El betalade. E10 har rätt att på kommersiell grund sprida de artikelnummer som ingår i nummerbanken både i form av datadisketter och i tryckt form. SEG har medgett att E10 vid försäljning av materialet förbehåller sig upphovsrätten till detta. Då Direkt-El förvärvat och i viss utsträckning använt EIO:s materiel kan detta sålunda inte under några omständigheter utgöra ett intrång i SEG:s eventuella upphovsrätt.

SEG har genmält: Som ovan anförts har omfattande arbete nedlagts för att ändra det gamla nummersystemet och skapa en ny och effektiv nummerbank. Den nuvarande nummerbanken är därför helt ny i förhållande till det gamla systemet. Den omständigheten att Direkt-El inte haft någon förlaga utan hämtat E-numren från leverantörsfakturor eller från annat håll, saknar betydelse för bedömningen av om upphovsrättsligt skydd föreligger eller om intrång skett. Inte heller att Direkt-El använt en mindre del, ca 3 000 nummer, av nummerbankens alla nummer är av betydelse för denna bedömning. SEG bestrider- att Direkt-El förvärvat prislistor på datadiskett från E10 på ett reguljärt sätt. Det belopp som Direkt-El uppger sig ha erlagt för disketterna överensstämmer inte med det pris som E10 debiterat för dessa. Dessutom har någon beställning från Direkt- El inte kunnat återfinnas hos E10. SEG gör därför gällande att Direkt- Els användande av E-nummer från denna prislista utgör intrång i SEG:s rätt. Om det kan visas att Direkt-El förvärvat disketterna på behörigt sätt från E10, vitsordar SEG att något intrång inte skett.

Domskäl.

På SEG:s begäran har förhör under sanningsförsäkran ägt rum med SEG:s verkställande direktör H.L. och vittnesförhör hållits med marknadsdirektören i Asea-Skandia C.S.. Båda har hörts angående omfattningen av och det närmare innehållet i arbetet med den nya nummerbanken och de förändringar som gjorts i nummerbanken. Härutöver har såsom vittne på SEG:s begäran hörts R.L., ADB-ansvarig vid EIO, som uttalat sig om rutinerna vid E10:s försäljning av datamedia.

På begäran av Direkt-El har förhör under sanningsförsäkran ägt rum med Direkt-Els verkställande direktör C.P., som uttalat sig om skillnader mellan nya och gamla nummerbanken och varifrån Direkt-El hämtat materialet till sin katalog. Vidare har på Direkt-Els begäran förhör under sanningsförsäkran ägt rum med försäljningschefen och styrelseledamoten i Direkt-El C.H. rörande Direkt-Els åtkomst av datadisketter från E10. Härutöver har på begäran av Direkt-El t f professorn och docenten vid Stockholms Universitet L.P. hörts upplysningsvis rörande i målet förekommande rättsfrågor.

Parterna har åberopat tämligen omfattande skriftlig bevisning till styrkande av sina påståenden i skilda frågor. Härutöver har på SEG:s begäran ett rättsutlåtande avgivits av professorn vid Stockholms Universitet U.B..

TR:n gör följande bedömning.

Vid huvudförhandlingen i målet har SEG företett och ingivit nummerbanken i s k utprintad form. Materialet, som återger 1988 års nummerbank, består av fem A4-pärmar som tillhopa upptar ca 90 000 olika elektriska artiklar. För varje artikel finns i nummerbankens vänstra kolumn angivet artikelns E-nummer, följt av i tur och ordning en uppläggningskod som anger om artikeln är ny, ändrad eller på väg ut ur sortimentet, en materielgruppssekvens som styr grossisternas gemensamma prissättningssystem, en benämningskolumn för artikeln med eventuellt angivande av färg, en typbeteckningskolumn som anger de typsiffror som leverantören eventuellt kan ha gett artikeln, en uppläggningskolumn som utvisar vem som begärt E-numret av SEG, ett leverantörsnummer som anger artikelns leverantör, tillverkare eller agent, en förpackningskolumn som utvisar vilken typ av förpackning varan har vid leverans samt kolumner för anmälares nummer, datum för uppläggningen, ändringsdatum och utgåendedatum.

Enligt 1 § upphovsrättslagen skyddas såsom litterärt verk bl a beskrivande framställning i skrift. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att handböcker och framställningar genom tabeller, kurvor, bilder o dyl samt även verk som består i ett instruktivt urval, en systematisk anordning eller ett sammanställande av olika fakta kan erhålla upphovsrättsligt skydd. En förutsättning härför är dock att verket är ett resultat av ett individuellt andligt skapande, som uppvisar erforderlig självständighet och originalitet, dvs har sk verkshöjd. Genom lagstiftning som trädde i kraft 1989 har datorprogram uttryckligen förts in i 1 § upphovsrättslagen såsom en skyddad verkskategori.

Mot denna bakgrund är det klart att SEG:s nummerbank under angivna förutsättningar kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen. Det förhållandet att grundmaterialet är lagrat i en dator och inte finns utgivet i tryckt form saknar härvid principiell betydelse.

Bakom tillkomsten av nummerbanken ligger en idé, nämligen att katalogisera alla i elbranschen förekommande artiklar på ett systematiskt sätt och tilldela varje artikel ett unikt s k E-nummer. Denna idé som sådan har inget skydd enligt upphovsrättslagen, däremot utformningen av idén.

Idén har förverkligats genom ett omfattande och kostnadskrävande arbete som inneburit att en systematik tillskapats och att artiklarna förtecknats och sorterats enligt denna systematik samt att ett sjusiffrigt nummer tilldelats varje artikel. Numret är således ett uttryck för den valda systematiken. Resultatet av arbetet har samlats i en datorbank där för närvarande omkring 118 000 elektriska artiklar med angivande av nummer och benämning m m har lagrats i artikelnummerordning. Denna databas eller nummerbank uppdateras kontinuerligt och utskriften av hela eller delar av databasen tas fram med vissa tidsmellanrum och säljs till SEG:s medlemmar och andra abonnenter.

Enligt TR:ns bedömning måste de personer som varit verksamma med uppbyggnaden av den nuvarande nummerbanken ha ställts inför ett stort antal valmöjligheter vid utformningen av systemet. Det torde ha krävts både teknisk kunskap, kunskap om branschens olika produkter såväl som förmåga till logiskt tänkande för att på enklaste och effektivaste sätt systematisera artiklarna och därefter tilldela dem särskilda nummer. Resultatet kan knappast ses som en enkel, närmast självklar sammanställning av nummer, benämningar med mera. Tvärtom måste nummerbanken betraktas som resultatet av medvetna val och skapande insatser. Arbetet med nummerbanken har ostridigt varit kostnadskrävande. Det har pågått i flera år och tagit stora personella resurser i anspråk. Nummerbanken inom elbranschen har stora likheter med det järnhandelskatalogsystem som enligt HD:s bedömning i NJA 1948 s 414 åtnjöt fullt upphovsrättsligt skydd.

Med hänsyn till det anförda finner TR:n att SEG:s nummerbank åtnjuter skydd såsom för verk enligt 1 § upphovsrättslagen. Nummerbanken utgör i övrigt en sammanställning av ett stort antal uppgifter och åtnjuter därför skydd även enligt 49 § upphovsrättslagen. Det är i betraktande av vad ovan framhållits och övrig utredning uppenbart att den nuvarande nummerbanken är, i förhållande till det gamla nummersystemet, att anse som en helt ny sammanställning.

I frågan huruvida Direkt-El gjort intrång i denna SEG:s rätt beaktar TR:n följande.

TR:n finner till att börja med klarlagt främst genom den skriftliga bevisningen att 2 836 nummer av sammanlagt drygt 3 000 nummer som angivits för produkterna i Direkt-Els katalog utgör s k E-nummer, som återfinns i SEG:s nummerbank. TR:n finner vidare att det inte finns anledning att ifrågasätta SEG:s påstående att Direkt-El även använder E-nummer i sitt administrativa system. Däremot är inte visat, och inte heller ens påstått av SEG, att Direkt-El haft tillgång till nummerbanken och direkt ur denna tagit de uppgifter som sammanställts i katalogen.

Som ovan framhållits innebär upphovsrätten ett formskydd. Den skyddar upphovsmannens utformning av en viss idé, men inte idén som sådan eller de fakta eller den information som verket kan innehålla. Det är således inte arbetsprestationen som sådan som skyddas utan utformningen av prestationens resultat.

Den omständigheten att SEG:s nummerbank åtnjuter skydd enligt 1 § upphovsrättslagen innebär därför inte att de enskilda i nummerbanken ingående uppgifterna - vare sig artikelnumren eller t ex artikelbeskrivningarna - skulle vara skyddade så att SEG har ensamrätt till dem. Genom SEG:s ställning på marknaden har E-numren fått en sådan genomslagskraft att de används för att beteckna artiklar vid beställning, köp, försäljning och fakturering. Det måste för var och en som köper och säljer en produkt vara tillåtet att använda det nummer under vilket produkten saluförs. Detta följer av den inom immaterialrätten förhärskande konsumtionsprincipen. Det måste också vara tillåtet för en säljare att som ett led i sin marknadsföring i broschyrer och kataloger presentera sina varor med angivande av artikelnummer. Så har också Direkt-El gjort i vissa i målet ingivna, med bilder försedda försäljningsprospekt. Enligt TR:ns mening utgör dessa inte något intrång i SEG:s upphovsrätt till nummerbanken. De har inte heller påtalats. i målet av SEG.

Direkt-El har emellertid gått ett steg längre och givit ut en tryckt katalog med en utformning som företer likheter med datautskriften av nummerbanken. SEG har inte närmare belyst nummerbankens hela användningsområde, t ex i fråga om möjligheterna att ta fram särskilda och begränsade uppgifter ur all den information som banken innehåller eller utskrifter med olika systematik. Vid den fortsatta bedömningen utgår TR:n därför från den utformning som nummerbanken har enligt den utskrift som företetts i målet.

Direkt-Els katalog har liksom nummerbanken kolumner för artikelnummer och benämningar och är sorterad i nummerordning. Den skiljer sig däremot från nummerbanken genom att den är av avsevärt mindre omfattning. Direkt-Els katalog upptar ca 3 000 artiklar mot nummerbankens för närvarande ca 118 000 artiklar. 2 836 nummer i Direkts-Els katalog utgör E-nummer som förekommer i nummerbanken. Direkt-El har som exempel på skillnaden uppgivit att grupp 06 i Direkt-Els katalog upptar endast 16 artiklar av de 4 655 artiklar som finns i denna grupp i nummerbanken. Direkt-Els katalog ger vidare information om en artikel i huvudsak endast i tre avseenden, nämligen artikelnumret, artikelns benämning och dess pris, medan nummerbanken kan ge information om varje artikel - förutom i fråga om nummer och benämning - i ytterligare tio olika avseenden. Direkt-Els katalog skiljer sig från nummerbanken även genom att den innehåller en prislista och att syftet med katalogen därmed är annorlunda. Direkt-Els katalog utgör en sammanställning av de produkter som Direkt-El saluför med prisangivelser.

Vad -sålunda framhållits utvisar att det även föreligger betydande olikheter i utformningen av nummerbanken och Direkt-Els katalog. SEG har inte, i vart fall inte uttryckligen, påstått att Direkt-El haft tillgång till nummerbanken och därur hämtat uppgifter till sin katalog. SEG har vidare inte vänt sig mot att Direkt-El i sin katalog använt produktbenämningar som synes ha stora likheter med dem som använts i nummerbanken eller mot att produkterna är upptagna i samma ordning som i nummerbanken. Vad SEG reagerat mot är Direkt-Els användning av E-numren.

Katalogskyddet enligt 49 § upphovsrättslagen innefattar ett skydd mot eftergörande, vilket enligt förarbetena bl a innebär skydd mot eftertryck eller annat eftergörande av uppgifterna i samma eller liknande uppställning. SEG har inte visat eller ens påstått att Direkt- El tryckt av någon sida eller på annat sätt eftergjort en sammanhängande nummersekvens ur nummerbanken.

Vid övervägande av det nu anförda finner TR:n att Direkt-El inte genom att i sin katalog sammanställa uppgifter som finns i nummerbanken, men som hämtats från annat håll, gjort intrång i SEG:s upphovsrätt till nummerbanken. Inte heller kan Direkt-El anses ha eftergjort nummerbanken på sådant sätt att det inneburit intrång i dennas katalogskydd.

Enligt vad tidigare framhållits är utrett att Direkt-El använt Enummer i sitt administrativa system. Eftersom SEG enligt det ovan sagda inte har någon ensamrätt till E-numren som sådana, har Direkt-Els förfarande att för eget bruk använda numren varit tillåtet och detta oavsett om Direkt- El förvärvat någon diskett innehållande E-nummer från EIO. Den utredning, främst genom vittnet Hallings hörande, som framlagts i fråga om Direkt-Els åtkomst av numren, utvisar för övrigt inte annat än att Direkt-El beställt och erhållit och sålunda förvärvat disketter med E-nummer från EIO.

Om det anses önskvärt att utvidga skyddet för en databas eller ett klassificeringssystem till de däri ingående uppgifterna som sådana bör detta ankomma på lagstiftaren. Ett sådant skydd synes knappast höra hemma inom upphovsrätten.

Med hänsvn till vad sålunda upptagits skall käromålet ogillas.

Domslut

Domslut. Käromålet ogillas.

HovR:n för Västra Sverige

SEG överklagade i HovR:n för Västra Sverige och yrkade bifall till sin vid TR:n förda talan.

Direkt-El bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Björnberg, referent, Krantz Westerberg och Zelano samt hovrättsassessorn Ekström) anförde i dom d 22 dec 1993: Domskäl. Genom införandet av upphovsrättslagen kom alster av typen kataloger att kunna åtnjuta skydd enligt såväl 1 § som 49 § upphovsrättslagen. Genom det av TR:n omnämnda avgörandet av HD (NJA 1948 s 414) hade dessförinnan ett katalogmaterial tillerkänts fullt upphovsrättsligt skydd enligt då gällande bestämmelser. I och med att katalogskyddet i upphovsrättslagen infördes hade man möjligen kunnat förvänta sig en något mer restriktiv inställning i rättstillämpningen när det gäller omfattningen av skyddet enligt 1 § upphovsrättslagen för katalogmaterial. Så synes dock inte ha blivit fallet (jfr Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt s 65).

Utvecklingen på främst det datatekniska området har i väsentliga hänseenden utökat möjligheterna att skapa även omfattande och komplicerade register som bygger bl a på sifferkombinationer. I en mängd olika sammanhang har användningen av sådana registeruppgifter kommit att bli närmast en förutsättning för bedrivandet av olika verksamheter såsom produktion, lagerhållning, distribution, försäljning, bokföring och fakturering. Att samtidigt använda flera olika registerbeteckningar för samma varor skulle vara svårhanterligt och lätt kunna leda till oönskade konsekvenser ur bl a konkurrenssynpunkt. Samtidigt talar den prestation och de utvecklingskostnader som ligger bakom tillkomsten av nu åsyftade system för att ett starkt skydd mot en obegränsad användning därav bör finnas.

Det kan, sett mot bakgrund av både vad Direkt-El har anfört och vad som ovan sagts, möjligen finnas ett visst utrymme för tvekan i frågan om SEG:s nummerbank kan anses vara ett sådant verk som skall kunna åtnjuta skydd enligt 1 § upphovsrättslagen. Ett frånkännande av sådant skydd skulle emellertid inte stå i överensstämmelse med hittillsvarande praxis på området. I enlighet med vad TR:n har uttalat bör det ankomma på lagstiftaren att, om det bedöms finnas ett behov därav, ta ställning till om det bör införas något särskilt skydd för databaser och klassificeringssystem eller för de däri ingående uppgifterna som sådana.

Mot bakgrund av det anförda och då HovR:n delar den bedömning som TR:n har gjort skall den överklagade domen fastställas.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns dom.

SEG (ombud advokaten U.D.) överklagade HovR:ns dom och yrkade bifall till sin i målet förda talan. SEG gjorde dock inte längre i målet gällande att Direkt-El använt de s k E-numren i sitt administrativa system.

Direkt-El (ombud advokaten J.W.) bestred ändring. Målet avgjordes efter huvudförhandling.

HD (JustR:n Vänghy, Freyschuss, Solerud, Nyström, referent, och Wesllander) beslöt följande dom: Domskäl. HD har hållit huvudförhandling i målet. Parterna har därvid biträtts, SEG av professorn U.B. och Direkt-El av professorn X.X..

Genom utredningen i målet är klarlagt att den s k nummerbanken är resultatet av ett medvetet, skapande arbete att åstadkomma en på visst sätt systematiserad förteckning över de artiklar som förekommer i elbranschen. Nummerbankens väsentliga och karakteristiska del är de sjusiffriga nummer som utgör uttryck för den valda systematiken och med vars hjälp varje enskild artikel kan identifieras. Av ett nummer kan således utläsas slaget av artikel, dess egenskaper, såsom t ex strömstyrka, och leverantör. Artiklarna har sammanförts i ett antal listor. Artikelnumren har inom varje lista byggts upp enligt en för listan vald systematik. Listornas inbördes ordning och därmed numrering är även de uttryck för ett visst system.

Nummerbanken finns av praktiska skäl primärt i en elektronisk databas. Nya artiklar kan tillföras banken, vilket förutsatts genom att utrymme lämnats inom nummerserierna, och E-nummer kan också rensas ut när artiklar utgår. De grossister som har rätt att använda nummerbanken kan snabbt och enkelt nå de delar av banken de vill utnyttja; det är i detta avseende upplyst att för den enskilde grossisten nummerbanken ofta har intresse endast beträffande viss sektor av produkter eller viss leverantör.

SEG:s nummerbank får anses vara uttryck för ett sådant tekniskt kunnande och ha en sådan logisk uppbyggnad att det får betraktas som nära nog uteslutet att resultatet av en likartad arbetsprestation skulle ha fått samma form. HD finner sammantaget att SEG:s nummerbank uppvisar sådan originalitet och självständighet att den i egenskap av verk åtnjuter skydd enligt 1 § upphovsrättslagen. Vid denna bedömning saknas anledning ingå på frågan om skydd enligt 49 § samma lag, där fråga är om ett rent prestationsskydd utan krav på verkshöjd.

SEG:s rätt till nummerbanken såsom verk enligt upphovsrättslagen innefattar, med vissa i lagen angivna inskränkningar, uteslutande rätt att förfoga över banken genom att bl a framställa exemplar av den. I normalfallet får utnyttjandet av verket antas bestå i att på någon för användaren lämplig grund ett urval görs av de däri ingående uppgifterna. SEG har inte gjort gällande att Direkt-El genom sin användning av enstaka i nummerbanken ingående nummer gjort intrång i SEG:s rätt till banken. Vad som med hänsyn till talans utförande skall prövas är huruvida den katalog som Direkt-El utgivit och som upptar närmare 3 000 artiklar med nummerbankens nummer utgör ett intrång i SEG:s upphovsrätt.

Att Direkt-El inte haft tillgång till nummerbanken utan hämtat dess nummer från annat håll har vid bedömningen av intrångsfrågan inte någon betydelse. Det saknas vidare anledning att göra en rent matematisk jämförelse mellan antalet artiklar i nummerbanken och det antal därur som finns i Direkt-Els katalog. Delar av ett skyddat verk utgör exemplar av verket under förutsättning att delen i sig har tillräcklig verkshöjd för att utgöra ett upphovsrättsligt verk.

Direkt-El har anfört att fråga inte är om sammanhängande delar ur nummerbanken utan om, i det närmaste uteslutande, enstaka nummer som sammanförts i Direkt-Els katalog. Av skäl som anförts i det föregående innefattar emellertid en typisk framställning av ett exemplar av nummerbanken ett urval ur den. Oavsett vilken urvalsgrund som väljs kommer därvid med nödvändighet nummerserierna att brytas. Härtill kommer att dessa redan från början är ofullständiga eftersom bl a utrymme lämnats för tillkommande produkter. Den sammanställning av nummer ur nummerbanken som Direkt-El gjort i sin katalog omfattar en så stor del av nummerbanken och har sådan egen verkshöjd att den utgör ett exemplar av banken. Direkt-El har därför gjort intrång i SEG:s upphovsrätt till nummerbanken. Katalogen omfattar för övrigt så gott som hela det varusortiment som Direkt-El erbjuder sina kunder och torde kunna ses som en normal bas för en grossists försäljning.

SEG:s talan skall med hänsyn till det anförda bifallas.

Domslut

Domslut. HD fastställer att Direkt-El är ersättningsskyldigt mot SEG enligt 54 § 1 st upphovsrättslagen på grund av Direkt-Els utnyttjande i sin katalog av SEG:s nummerbank, samt föreskriver att exemplar av Direkt-Els produktkatalog, vari SEG:s nummerbank utnyttjas, skall förstöras eller ändras så att framtida missbruk förebyggs.

HD:s dom meddelades d 20 april 1995 (nr DT 69).