RH 2016:3

I mål om förlängning av hyresavtal avslogs hyresgästens yrkande mot tredje man om edition. Tredje mans yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslogs.

Svea hovrätt

I mål om förlängning av hyresavtal avslog hovrätten L.H:s yrkande i hovrätten om edition mot Ytterholmen Invest AB (Ytterholmen). Bolaget, som inte var part i målet, yrkade ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Christian von Szalay och Carl Josefsson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Anna Bladh Redzic) anförde i beslut den 21 maj 2015 bl.a. följande.

SKÄL

Editionsyrkandet har framställts inom ramen för en tvist om förlängning av ett hyresavtal. Ytterholmen intar inte ställning som part i målet. Därmed är varken den för hyrestvisten tillämpliga specialbestämmelsen rörande rättegångskostnad i 12 kap. 73 § jordbalken som L.H. hänvisat till eller de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnad i 18 kap.rättegångsbalken direkt tillämpliga på Ytterholmens krav. Inte heller 38 kap. 7 § rättegångsbalken är tillämplig eftersom Ytterholmen inte har tillhandahållit några handlingar. Högsta domstolen har dock öppnat upp för möjligheten att tillämpa åtminstone vissa bestämmelser i 18 kap.rättegångsbalken analogt när ett yrkande om edition hos tredje man har lämnats utan bifall (se bl.a. NJA 2012 s. 628). Hovrätten konstaterar att för parterna i hyrestvisten gäller enligt den förutnämnda bestämmelsen i jordabalken att vardera parten ska svara för sina egna rättegångskostnader i hovrätten. Denna specialreglering har sin grund i att hyreslagstiftningen är en social skyddslagstiftning. Motsvarande skyddsintresse får enligt hovrättens mening anses utsträckt till den nu prövade editionsfrågan. Med hänsyn härtill och då inte heller omständigheterna i målet motiverar någon annan bedömning saknas förutsättningar att tillämpa 18 kap.rättegångsbalken analogt. Hovrätten finner därför att Ytterholmen saknar rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Bolagets yrkande om detta ska därför avslås.

SLUT

Hovrätten avslår Ytterholmens yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

Hovrättens beslut meddelat: den 21 maj 2015.

Mål nr: ÖH 1745-14.

Lagrum: 2 kap. 73 § jordabalken; 18 kap.rättegångsbalken.

Rättsfall: NJA 2012 s. 628.