RH 2016:64

Hyresnämndsmål. Fråga om rättegångskostnader i mål om särskild förvaltning där Hyresgästföreningen återkallat sitt överklagande. Enligt 35 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) har fastighetsägare som vinner besvärsmål rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Om Hyresgästföreningen är motpart kan sådan ersättning betalas av staten. Hovrätten har funnit att fastighetsägaren kan få ersättning av staten även för det fall att Hyresgästföreningen återkallar sin talan i hovrätten.

Hyresnämnden i Göteborg

M.H. och N.H. äger en fastighet i Surte. På fastigheten finns två bostadshus med totalt åtta bostadslägenheter. Hyresgästföreningen ansökte till hyresnämnden att fastigheten skulle ställas under särskild förvaltning.

M.H. och N.H. motsatte sig att fastigheten skulle ställas under särskild förvaltning.

Hyresnämnden (hyresrådet Lars-Åke Ström samt intresseledamöterna Britt-Marie Törnqvist och Leif Johansson) fann att skäl saknades att besluta om särskild förvaltning och avslog i beslut den 23 oktober 2015 Hyresgästföreningens ansökan.

Hovrätten

Hyresgästföreningen överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle bifalla föreningens ansökan om särskild förvaltning. Hyresgästföreningen återkallade sedermera sitt överklagande.

M.H. och N.H. yrkade ersättning för rättegångskostnader i hovrätten med 15 000 kr.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg och Maj Johansson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Johanna Carlsson) anförde i beslut den 16 juni 2016 följande.

SKÄL

På grund av återkallelsen ska målet skrivas av.

Enligt 35 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) har fastighetsägare som vinner besvärsmål rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Om Hyresgästföreningen är motpart kan sådan ersättning betalas av staten. Av uttalanden i förarbetena (prop. 1974:151 s. 138) följer att fastighetsägaren kan få ersättning av staten för sin rättegångskostnad även för det fall att Hyresgästföreningen återkallar sin talan i hovrätten. M.H. och N.H. ska därför tillerkännas ersättning av staten för sina kostnader. Yrkat belopp får anses skäligt.

BESLUT

1. Målet skrivs av från vidare handläggning.

2. Staten ska betala ersättning för M.H:s och N.H:s rättegångskostnader i hovrätten med 15 000 kr. Rättegångskostnaderna avser ombudsarvode.

Hovrättens beslut meddelat: den 16 juni 2016.

Mål nr: ÖH 9998-15.

Lagrum: 35 § bostadsförvaltningslagen (1977:792).

Litteratur: Prop. 1974:151 s. 138.