RH 2017:14

Hets mot folkgrupp. I ett inlägg på ett politiskt partis lokala facebook-sida publicerades ett inlägg som uttryckte missaktning av muslimer som grupp. Tingsrätten ansåg att inlägget, mot bakgrund av Europadomstolens praxis, fick anses falla inom ramen för vad som bör få bemötas i en fri debatt och ogillade åtalet. Hovrätten kom till motsatt slut. Hovrätten framhöll att straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp ska tolkas i belysning av och i överensstämmelse med de överordnade bestämmelserna om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i regeringsformen och Europakonventionen. Straffbestämmelsen bygger på en avvägning på ett allmänt plan mellan yttrandefriheten och skyddet för utsatta grupper. Karaktären och strängheten i den påföljd som kan följa för den som missbrukar yttrandefriheten är en del i den avvägningen. Tolkningen i förhållande till Europakonventionens fri- och rättigheter kan därför inte ensidigt utgå från skyddet för den som har utnyttjat sin yttrandefrihet utan måste ske i ljuset av lagstiftarens övergripande avvägningar, även med beaktande av det starka skydd som yttrandefriheten generellt åtnjuter i Sverige. Vid en samlad bedömning där hovrätten fäste vikt bl.a. vid att uttalandet var utformat på ett kränkande sätt och således inte inbjöd till en religionskritisk diskussion - vilket det självfallet måste finnas utrymme för - fann hovrätten åtalet styrkt.

Västmanlands tingsrätt

Åklagaren yrkade ansvar mot S.V. för hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken) enligt följande gärningsbeskrivning: S.V. har uttryckt sig nedsättande om muslimer med syftning på trosbekännelse. Han kopierade ett meddelande vari påstods att det enligt Koranen är tillåtet för muslimer att våldta kvinnor i Sverige och att ”kåta muslimer” har ”sjuka, djävulska lustar”. Meddelandet spreds genom att det gjordes tillgängligt på Sverigedemokraterna Norbergs facebook-sida. Det hände den 13 december 2014 i Norberg, Norbergs kommun. S.V. begick gärningen med uppsåt.

S.V. vidgick att han hade publicerat inlägget men invände att han inte hade haft uppsåt att publicera de delar som återges inom citationstecken i gärningsbeskrivningen; dessa delar publicerades av misstag. Såvitt gäller den del av texten som S.V. avsåg att lägga ut, återfinns uttalanden av den angivna innebörden i Koranen, varför den delen av inlägget, enligt hans mening, inte kan framstå som nedsättande för muslimer.

Tingsrätten (rådmannen Johan Alvner samt nämndemännen Anna-Lena Allgårdh, Fayad El-Natour och Naimi Larsén) frikände i dom den 21 april 2016 S.V. från åtalet och anförde bl.a. följande.

DOMSKÄL

Tingsrätten finner det ställt utom varje rimligt tvivel att S.V. avsiktligen lagt ut hela det ifrågavarande inlägget på Sverigedemokraterna Norbergs facebook-sida. Tingsrätten finner vidare att inlägget som helhet klart givit uttryck för missaktning av muslimer som grupp samt att oavsett hur det förhåller sig med invändningen att inlägget skulle återspegla en islamsk uppfattning och därmed skulle vara sakligt underbyggt, S.V. i inlägget uttryckt sig på ett sådant sätt som klart ligger utanför ramen för en saklig och vederhäftig debatt. Som utgångspunkt är därmed förutsättningarna för straffansvar enligt 16 kap. 8 § brottsbalken uppfyllda.

Efter att ha hänvisat till regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om yttrandefrihet samt efter redovisning av relevant praxis från Europadomstolen kom tingsrätten emellertid till slutsatsen att åtalet för hets mot folkgrupp skulle ogillas.

Tingsrätten anförde bl.a. följande. Det avgörande är inte endast innehållet i det yttrande som är föremål för prövning utan också omständigheterna kring yttrandet. Mot bakgrund av Europadomstolens tillämpning av artikel 10 i Europakonventionen bör vid tolkningen av uttrycket missaktning i straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp göras en samlad bedömning av omständigheterna i målet. Därvid ska särskilt följande omständigheter beaktas. S.V. har lämnat inlägget på den offentliga facebook-sidan för Sverigedemokraterna Norberg. Inlägget har varit tillgängligt för envar, dock endast under högst 14 timmar. Oaktat att riktigheten i de sakuppgifter som lämnas i inlägget om innehållet i Koranen starkt kan ifrågasättas har S.V. uppgivit att hans syfte med inlägget varit att lyfta fram efter svenska förhållanden stötande innehåll i den islamiska läran. Detta syfte hade S.V. kunnat uppnå även utan att uttrycka den missaktning som inlägget medför. Vid en bedömning av samtliga omständigheter finner tingsrätten att fråga varit om ett kränkande yttrande. Omständigheterna kring yttrandet har dock varit sådana att det inte är nödvändigt och proportionellt att inskränka S.V:s yttrandefrihet i förevarande hänseende. Mot bakgrund av Europadomstolens praxis faller i stället hans inlägg inom ramen för vad som bör få bemötas i en fri debatt. Sammantaget är således tingsrättens bedömning att en konventionsenlig tillämpning av den ifrågavarande straffbestämmelsen inte medför att ansvar för S.V. bör utdömas.

DOMSLUT

Tingsrätten frikänner S.V. från åtalet för hets mot folkgrupp.

Hovrätten

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle döma S.V. i enlighet med åtalet.

S.V. motsatte sig ändring av tingsrättens dom.

Domskäl

Hovrätten (hovrättspresidenten Fredrik Wersäll samt hovrättsråden Karin Wistrand, referent, och Jonas Högström) anförde i dom den 20 december 2016 bl.a. följande.

DOMSKÄL

I likhet med tingsrätten konstaterar hovrätten att S.V. avsiktligen publicerade hela det åtalade inlägget på den aktuella facebook-sidan under kvällen den 13 december 2014 och att det, i vart fall, låg kvar där tills dagen därpå. Publiceringen har skett på en webb-sida på internet som var tillgänglig för envar och meddelandet har således spritts på det sätt som förutsätts för straffansvar enligt 16 kap. 8 § brottsbalken. Bedömningen av om inlägget uttrycker sådan missaktning som avses i straffbestämmelsen ska göras med utgångspunkt i inlägget som helhet och med beaktande av övriga konkreta omständigheter som har präglat publiceringen. Straffbestämmelsen ska tolkas i belysning av och i överensstämmelse med de överordnade bestämmelserna om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Särskild vikt ska därvid läggas vid innehållet i yttrandet och syftet med det, till vem eller vilka yttrandet riktar sig samt i vilket sammanhang och i vilken egenskap någon sprider yttrandet (se NJA 2006 s. 467 och NJA 2007 s. 805 samt Vejdeland and Others v. Sweden, Application no.1813/07, § 50-53, med i avgörandena angivna hänvisningar till svensk och europarättslig praxis).

Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp bygger på en avvägning på ett allmänt plan mellan, å den ena sidan, yttrandefriheten och, å den andra sidan, skyddet för typiskt sett utsatta grupper, t.ex. som här personer med utländskt ursprung och av muslimsk trosbekännelse. Karaktären och strängheten i den påföljd som kan följa för den som missbrukar yttrandefriheten utgör en del i denna avvägning. Tolkningen i förhållande till Europakonventionens fri- och rättigheter kan därför inte ensidigt utgå från skyddet för den som har utnyttjat sin yttrandefrihet utan måste ske i ljuset av lagstiftarens övergripande avvägningar, även med beaktande av det starka skydd som yttrandefriheten generellt åtnjuter i Sverige.

Det aktuella yttrandet har lämnats i ett politiskt sammanhang i så måtto att det har publicerats på facebook-sidan Sverigedemokraterna Norberg, av S.V. som är lokalpolitiskt aktiv. Det har dock inte varit fråga om ett inlägg i en pågående diskussion på Sverigedemokraterna Norbergs facebook-sida. S.V. har inte heller relaterat uttalandet till någon konkret politisk idé som han har önskat driva utan har förklarat att syftet var att fästa uppmärksamhet på ett enligt honom stötande innehåll i den islamiska läran. Sett till sin helhet ger inlägget emellertid uttryck för att personer av muslimsk trosuppfattning, som befinner sig i Sverige på grund av krig eller andra oroligheter, generellt skulle anse sig berättigade att utöva sexuellt våld mot kvinnor. Inlägget, särskilt dess avslutande delar, är dessutom utformat på ett kränkande sätt. Uttalandet inbjuder därmed inte till en religionskritisk diskussion - vilket det självfallet måste finnas utrymme för - utan uttrycker just sådan missaktning som bestämmelsen om hets mot folkgrupp avser att träffa.

Mot denna bakgrund finner hovrätten, vid en samlad bedömning, att S.V. ska dömas för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § första stycket brottbalken.

Straffvärdet för gärningen motsvarar cirka två månaders fängelse. Varken brottets art eller straffvärde talar för fängelse i detta fall. S.V. är tidigare ostraffad och påföljden ska därmed bestämmas till villkorlig dom och dagsböter.

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer S.V. för hets mot folkgrupp, enligt 16 kap. 8 § första stycket brottsbalken, 2014-12-13, och bestämmer påföljden till villkorlig dom och 60 dagsböter om vardera 50 kr. S.V. åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Hovrättens dom meddelad: den 20 december 2016.

Mål nr: B 4509-16.

Lagrum: 16 kap. 8 § brottsbalken.

Rättsfall: NJA 2006 s. 467 och NJA 2007 s. 805 samt Vejdeland and Others v. Sweden, Application no. 1813/07.