RH 2017:22

Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat om utmätning, har gäldenären ringt en handläggare vid myndigheten och uppgett att han befinner sig på sjukhus och att han på grund av sitt hälsotillstånd inte kan skriva samt att han därför vill överklaga beslutet muntligen. Handläggaren har upprättat en tjänsteanteckning om detta och angett vilken ändring gäldenären yrkar och varför han anser att beslutet ska ändras. Tjänsteanteckningen, som överlämnats till tingsrätten, har ansetts uppfylla kravet på att kronofogdemyndighetens beslut ska överklagas skriftligen.

Uppsala tingsrätt

Kronofogdemyndigheten beslutade den 7 oktober 2016 att utmäta B.K:s behållning på två bankkonton. Av en skriftlig handläggarnotering i Kronofogdemyndighetens akt framgick att B.K. inom överklagandefristen ringde en handläggare och uppgav att han befann sig på sjukhus och att han därför inte kunde skriva ett överklagande samt att han muntligen ville överklaga Kronofogdemyndighetens beslut.

Kronofogdemyndigheten överlämnade tjänsteanteckningen till tingsrätten och begärde att överklagandet skulle avvisas eftersom det inte skett i skriftlig form.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Carina Asplin) anförde i beslut den 17 januari 2017 följande.

SKÄL

Av 18 kap. 1 § utsökningsbalken följer att Kronofogdens beslut om utmätning ska överklagas skriftligen. Trots att tingsrätten förelagt B.K. att komplettera sin överklagan har någon skriftlig överklagan av beslutet inte kommit in. Eftersom B.K. inte följt tingsrättens föreläggande och då bristen är sådan att ärendet inte kan prövas i sak, ska överklagan avvisas enligt 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

BESLUT

Tingsrätten avvisar överklagandet.

Hovrätten

B.K. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut att avvisa överklagandet och återförvisa ärendet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Christina Jacobsson och Åsa Bokström samt tf. hovrättsassessorn Johanna Kumlien, referent) anförde i beslut den 15 februari 2017 följande.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Enligt 18 kap. 1 § första stycket utsökningsbalken (UB) överklagas Kronofogdemyndighetens beslut skriftligen hos tingsrätten. Av 18 kap. 1 § tredje stycket framgår att lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) gäller vid överklagande av utsökningsmål i den mån annat inte föreskrivs i kapitlet. Varken i 18 kap. UB eller i ärendelagen finns det någon bestämmelse som föreskriver att en överklagandeskrift ska vara egenhändigt undertecknad.

Kronofogdemyndigheten beslutade den 7 oktober 2016 att utmäta B.K:s behållning på två bankkonton. Av en skriftlig handläggarnotering, dvs. en tjänsteanteckning, i Kronofogdemyndighetens akt framgår att B.K. den 14 oktober 2016 ringde en handläggare och uppgav att han befann sig på sjukhus efter en stroke och att han därför inte kunde skriva ett överklagande samt att han muntligen ville överklaga kronofogdemyndighetens beslut. Av tjänsteanteckningen framgår vilken ändring B.K. yrkade och varför han ansåg att beslutet skulle ändras. Tjänsteanteckningen, som har rubriken Överklagande, överlämnades till tingsrätten. Enligt hovrättens mening får det därigenom anses att kravet om att ett överklagande ska göras skriftligen är uppfyllt. Mot den bakgrunden, och då ett överklagande inte behöver vara egenhändigt undertecknat, har tingsrätten inte haft fog för att avvisa B.K:s överklagande. Tingsrättens beslut ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till tingsrätten för fortsatt behandling.

BESLUT

Med undanröjande av tingsrättens beslut återförvisar hovrätten ärendet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Hovrättens beslut meddelat: den 15 februari 2017.

Mål nr: ÖÄ 945-17.

Lagrum: 18 kap. 1 § utsökningsbalken; 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.-