Formkrav

Ett krav som måste vara uppfyllt för att ett formalavtal ska vara bindande.

Vanliga exempel på formkrav är att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet eller bevittnat, t.ex då man upprättar ett testamente eller köper fast egendom.

Formkrav som föreskriver att ett avtal ska ingås skriftligen anses allmänt kunna uppfyllas elektroniskt (ett avtal som skickats via epost anses som ett skriftlig avtal). Krav som föreskriver underskrift eller bevittnande kan dock i allmänhet inte uppfyllas elektroniskt. Det förekommer dock att lagstiftningen i dessa fall särskilt godtar elektroniska signaturer, exempelvis i 2 a § revisionslagen (1999:1079). Frågan har utretts i Ds 2003:39 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation