RH 2017:25

Informationsföreläggande enligt 53 c § upphovsrättslagen. Hovrätten har vid en sammantagen bedömning funnit att fyra månader är en skälig tidsfrist för utlämnande av information avseende ett större antal IP-adresser. Vid bedömningen av tidsfristens längd har en licenstagare ansetts ha ett lika starkt intresse av informationen som en rättighetshavare.

Södertörns tingsrätt

Scanbox Entertainment Distribution Rights APS (Scanbox) ansökte om informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) och yrkade att tingsrätten vid vite om 200 000 kr skulle förelägga TeliaSonera Sverige Aktiebolag (Telia) att till Scanbox ge information om namn och adress till dem som hos Telia vid vissa närmare angivna tidpunkter var registrerade som användare av vissa av bolaget tillhandahållna IP-adresser.

Scanbox anförde bl.a. följande. Ansökan avser intrång i filmen ”The Hateful Eight”. Weinstein Global Film Corporation (Weinstein) har ensamrätt att framställa exemplar av filmen och göra den tillgänglig för allmänheten. Weinstein har genom licensavtal gett Scanbox ensamrätt att beivra intrång via fildelning av filmen i Sverige. Filer innehållande filmen har olovligen gjorts tillgängliga för allmänheten genom att laddas upp på internet från de IP-adresser som ansökan avser. För att kunna utreda och beivra de intrång som skett behöver Scanbox tillgång till den information som begäran avser. Scanbox informerade Telia i april 2016 om att Scanbox och andra rättighetshavare avsåg att inom kort begära ut uppgifter rörande ca 5 000 - 10 000 IP-adresser. Telia har således känt till omfattningen av intrången och haft möjlighet att förbereda sig för de ansökningar om informationsföreläggande som nu ges in av bl.a. Scanbox. Det bör även uppmärksammas att Telia kommer att debitera Scanbox för de begärda uppgifterna. Betalningen ger Telia möjlighet att låta två personer arbeta heltid med denna arbetsuppgift under en - två månader. Uppgiften att ta fram denna information ska inte komma i andra hand utan ska ses som en del av Telias ordinarie verksamhet, särskilt med beaktande av att bolaget erhåller skälig ersättning för arbetet. Det är inte i överenstämmelse med informationsföreläggandets syfte att låta Telia fördröja rättighetsinnehavares möjlighet att beivra olovlig fildelning genom hänvisning till risken för att ordinarie verksamhet äventyras. Två månader är en skälig tid för utlämnande av uppgifterna. Crystalis Entertainment UG och Scanbox har för närvarande sju ärenden av detta slag hos tingsrätten. Sökanden har behov av att så snart som möjligt ingripa mot den olovliga fildelningen som bedrivs från IP-adresserna i fråga. Sökanden bygger för närvarande upp en omfattande verksamhet för att kunna hantera all information och korrespondens rörande intrången. För att kunna organisera verksamheten behöver man veta när informationen kommer att överlämnas. Det begärs att Telia ska föreläggas att utlämna informationen vid olika datum i respektive ärende. Syftet med detta är att sökanden inte ska behöva vänta tills all information i samtliga ärenden är framtagen av Telia. I stället bör Telia föreläggas att löpande och med några veckors mellanrum utlämna informationen. Ju längre tid det tar till dess att Scanbox kan få möjlighet att beivra intrången, desto större skada uppstår för Scanbox när filmen sprids vidare via fildelning.

Telia överlämnade åt rätten att bedöma huruvida yrkandet om informationsföreläggande skulle bifallas och anförde bl.a. följande. Ett ärende av detta slag är i första hand avsett att skapa underlag för rättighetshavaren att kunna beivra och få kompensation för redan inträffade intrång i sin upphovsrätt, inte att hindra pågående intrång i en upphovsrätt. Intresset för att Telia ges skälig tid att lämna ut informationen måste därför väga tyngre än rättighetshavarens intresse av en snabb handläggning. Eftersom ärenden av detta slag vare sig har varit frekventa eller omfattande hos Telia har de kunnat hanteras inom ramen för en ordinarie organisation av den enhet som svarar för att till polisen lämna ut bl.a. IP-adresser för brottsbekämpande ändamål. Det finns för närvarande sju ärenden av detta slag hos tingsrätten med Telia som part. Om tingsrätten bifaller ansökningarna i samtliga ärenden föreläggs Telia att lämna ut uppgifter om namn och adress till totalt ca 8 600 IP-adresser. I ett tidigare ärende vid tingsrätten som omfattade drygt 800 IP-adresser tog arbetet med att sammanställa informationen två månader. Telia kommer inom kort att förstärka sin organisation för att snabbare kunna hantera större volymer i dessa ärenden. Det är emellertid inte möjligt att verkställa mer än ett beslut utan att äventyra verksamheten med verkställighet av beslut om hemlig avlyssning och utlämning av information för brottsbekämpande ändamål. Telia bedömer att information om samtliga IP-adresser i dessa sju ärenden kan lämnas ut efter sex månader. Telias avsikt är att sammanställa information ärende för ärende och lämna ut informationen som hör till ett ärende så fort denna är färdigställd. På så vis behöver sökanden inte vänta med att få informationen till dess arbetet med anledning av besluten i samtliga sju ärenden har avslutats. Den ordning för uppgifternas utlämnande som föreslagits av motparten, dvs. att lämna ut informationen löpande med några veckors mellanrum, är olämplig av flera skäl. Med hänsyn till att kravet på att informera abonnenten är kopplat till tidpunkten för utlämningen till sökanden blir det onödigt komplicerat med många olika tidpunkter då information ska lämnas till sökanden. Många fixerade tidpunkter med korta mellanrum leder också till svårigheter att hantera tillfälliga arbetstoppar i verksamheten. Det är tillräckligt att det fastställs ett slutdatum för samtliga sju ärenden och att Telia förutsätts lämna ut information ärende för ärende enligt ovan.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Sofia Andersson) anförde i beslut den 2 september 2016 - efter att bl.a. ha funnit att Scanbox visat sannolika skäl för att intrång förekommit i upphovsrätten till det aktuella verket - följande i fråga om tidsfristen för utlämnande av information.

SKÄL

[…]

När det gäller tidsfristen för uppgifternas utlämnande har parterna olika uppfattningar i fråga om behövlig tid för Telia att sammanställa informationen samt om utlämnandet ska ske i etapper. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att en tidsfrist på fyra månader för samtliga uppgifter är skälig.

BESLUT

1. TeliaSonera Sverige AB föreläggs vid vite om 200 000 kr att till Scanbox Entertainment Distribution Rights APS ge information om namn och adress till de som var registrerade som användare av de av TeliaSonera Sverige AB tillhandahållna IP-adresserna vid den tidpunkt som anges vid varje IP-adress i bilaga 1.

2. […]

3. Informationen ska lämnas skriftligen till Scanbox Entertainment Distribution Rights APS senast den 2 januari 2017. Detta under förutsättning att beslutet inte överklagas.

4. […]

Telia överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten, med ändring av punkten 3 i tingsrättens beslut, skulle bestämma att informationen skulle lämnas ut senast sex månader från hovrättens slutliga beslut.

Scanbox motsatte sig ändring av tingsrättens beslut och yrkade ersättning för rättegångskostnader.

Parterna vidhöll vad de anfört i tingsrätten.

Telia lade till bl.a. följande. Tingsrätten meddelade den 2 september 2016 sju beslut om informationsföreläggande riktade mot Telia. Sökande i ärendena var Scanbox och ett annat bolag. Genom besluten förelades Telia att till respektive sökande ge information om sammanlagt cirka 8 600 IP-adresser senast den 2 januari 2017, dvs. inom fyra månader från besluten. Telia behöver sex månader för att sammanställa och lämna ut informationen. En kortare tidsfrist är inte skälig. Telia har tidigare kunnat hantera informationsförelägganden inom ramen för sin befintliga organisation vid den enhet som svarar för att till polisen lämna ut bl.a. IP-adresser för brottsbekämpande ändamål. Under våren och sommaren 2016 har emellertid en dramatisk ökning skett av antalet ansökningar och ansökningarnas omfattning. För att kunna hantera de aktuella föreläggandena behöver Telia tillföra nya resurser. Arbetet kräver tillträde och behörighet till många olika databaser med känslig information som ska tas fram och sammanställas manuellt. I dagsläget har ett begränsat antal personer den behörighet, kunskap och erfarenhet som krävs. Enligt Telias bedömning kan med tillförda resurser information om ca 1 400 IP-adresser sammanställas per månad. Som en jämförelse har Telia i ett beslut från maj 2016 förelagts att lämna information om 870 IP-adresser inom två månader, dvs. drygt 400 IP-adresser per månad. Av betydelse vid bedömningen av tidsfristens längd är också styrkan och arten av de intressen som föreläggandet är avsett att tillgodose. Sökandena i dessa ärenden är inte rättighetshavare utan har förvärvat en rätt att driva in ersättning för intrång i rättigheterna. Verksamheten har fått en industriell omfattning med det huvudsakliga syftet från sökandenas sida att tjäna pengar och inte att beivra pågående och framtida intrång i upphovsrätter. Sökandenas intresse av att snabbt få information för sin affärsverksamhet är i detta fall inte av den art och styrka att tidsfristen vid en samlad bedömning bör vara kortare än de sex månader som Telia behöver.

Scanbox lade till bl.a. följande. Om Telia hade vunnit framgång i tingsrätten skulle tidsfristen för utlämnande av informationen ha bestämts till den 2 mars 2017. För det fall hovrätten fastställer tidpunkten för utlämnande till det datumet innebär det att Telia får den i tingsrätten efterfrågade tidsfristen om sex månader. För det fall Telias yrkande i hovrätten vinner bifall kommer det att innebära en fördröjning av utlämnandet i ytterligare cirka tre månader utöver vad Telia angett som skälig tid för utlämnande i tingsrätten. Eftersom Telia inte har överklagat beslutet att informationen ska lämnas ut saknas det anledning att ytterligare förlänga tidsfristen efter den 2 mars 2017. Scanbox är licenstagare och har köpt rätten att distribuera det aktuella verket via bl.a. bio, video och betal-tv i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Scanbox driver ärendet i syfte att skydda sin investering i rättigheterna. Det framgår av förarbetsuttalanden att en licenstagares behov av informationen är lika starkt som rättighetshavarens. Ett informationsföreläggande syftar till att identifiera en eventuell intrångsgörare och möjliggöra för rättighetshavaren eller licenstagaren att vidta åtgärder. Sådana åtgärder kan vara allt från att skicka varningsbrev till att kräva skadestånd och driva en intrångsprocess i domstol. Lagstiftningen lämnar inte något utrymme att behandla sökanden olika beroende på vilken åtgärd de avser att vidta mot en eventuell intrångsgörare. Med anledning av den mycket stora omfattningen av fildelning i Sverige måste rättighetshavare och licenstagare kunna finansiera arbetet mot fildelning. Åtgärderna är samtidigt avskräckande för fildelare.

Hovrätten (hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Kajsa Bergkvist, referent, och Eva Edwardsson) anförde, såvitt är av intresse här, i beslut den 25 januari 2017 följande.

SKÄL

[…]

Tidsfrist för utlämnande av informationen

Utöver de berörda bestämmelserna om förutsättningarna för att meddela ett informationsföreläggande innehåller upphovsrättslagen inga särskilda bestämmelser om utformningen av föreläggandet. Av 1 § lagen (1985:206) om viten (viteslagen) framgår att bestämmelserna i den lagen är tillämpliga även på vitesföreläggande enligt upphovsrättslagen (se även prop. 2008/09:67 s. 259).

Om ett vitesföreläggande innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd ska det enligt 2 § viteslagen framgå av föreläggandet vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden ska vidtas. Längden av tidsfristen anses som regel få bestämmas med ledning av omständigheterna i det enskilda fallet. En faktor som bör inverka på tidsfristens längd är styrkan och arten hos det eller de intressen som föreläggandets föreskrifter är avsedda att tillgodose (Se Lavin, Viteslagstiftningen: En kommentar [21 september 2015, Zeteo], kommentaren till 2 §).

Telia har som skäl för en längre tidsfrist anfört att bolaget bedömer att det inte kan sammanställa informationen inom den förelagda tiden även om ytterligare resurser avsätts för uppgiften. Styrkan och arten hos sökandens intressen motiverar enligt Telia inte heller en kortare tidsfrist än den bolaget behöver.

Hovrätten konstaterar inledningsvis att det saknas stöd för att göra skillnad mellan rättighetshavares och licenstagares intresse av informationen. Vid införandet av bestämmelserna om informationsföreläggande angavs i förarbetena att syftet med rätten till information var att den som drabbats av ett intrång skulle ges ett effektivt verktyg för att kunna ingripa mot den som begått ett intrång, exempelvis genom att vid domstol ansöka om ett förbud mot fortsatt intrång. En licenstagares behov av information för att kunna vidta sådana åtgärder ansågs lika starkt som rättighetshavarens. Licenstagaren föreslogs därför få rätt att ansöka om ett informationsföreläggande (se prop. 2008/09:67 s. 129 f.).

Mot bakgrund av förarbetsuttalandena bör enligt hovrättens mening en licenstagare anses ha ett lika starkt intresse av informationen som en rättighetshavare också vid bedömningen av tidsfristens längd. Om förutsättningarna för att meddela ett informationsföreläggande är uppfyllda finns det enligt hovrättens mening inte någon anledning att göra en bedömning av styrkan i sökandens intressen. Vad Telia anfört om att informationen är avsedd att användas i en affärsverksamhet påverkar därför inte bedömningen.

Som Telia anfört meddelade Södertörns tingsrätt den 2 september 2016 sju beslut om informationsförelägganden riktade mot bolaget. Genom besluten förelades Telia att senast den 2 januari 2017 lämna information om sammanlagt cirka 8 600 IP-adresser. Det står klart att sammanställningen av den efterfrågade informationen kräver omfattande arbetsinsatser från Telias sida. Hovrätten ifrågasätter inte heller uppgifterna om att antalet ansökningar om informationsförelägganden ökat och att Telia måste tillföra ytterligare resurser för att hantera dessa. Mot de olägenheter som föreläggandena innebär för Telia ska emellertid ställas sökandenas intresse av att få tillgång till informationen för att kunna beivra intrång och minimera den skada som intrången orsakar. Även om det rör sig om ett stort antal IP-adresser har det inte framkommit att Telia skulle sakna faktisk möjlighet att sammanställa informationen på kortare tid än sex månader. Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att fyra månader får anses vara en skälig tidsfrist.

Telia har visserligen inte invänt mot att informationen ska lämnas ut och kunde således ha påbörjat framtagandet i vart fall redan vid tiden för tingsrättens beslut. Eftersom tingsrättens beslut dock inte vann laga kraft och då skyldigheten att följa ett informationsföreläggande inte inträder förrän efter ett lagakraftvunnet avgörande bör tidsfristen ändå nu räknas från dagen för hovrättens beslut. Telia ska därför föreläggas att lämna informationen skriftligen till Scanbox senast fyra månader från dagen för hovrättens beslut.

Slutsatser av hovrättens ställningstagande

Det anförda innebär att tingsrättens beslut ska ändras endast med avseende på tiden för utlämnande av informationen, dvs. endast i fråga om punkten 3 i beslutet. Senaste dag för informationslämnande ska bestämmas - med hänsyn till helgdag - till den 26 maj 2017.

[…]

BESLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens beslut endast avseende punkten 3 i beslutet och på så sätt att den senaste tidpunkten för när TeliaSonera Sverige Aktiebolag ska lämna informationen bestäms till den 26 maj 2017.

2. […]

Hovrättens beslut meddelat: den 25 januari 2017.

Mål nr: ÖÄ 8302-16.

Lagrum: 53 c § upphovsrättslagen (1960:729); 2 § lagen (1985:206) om viten.

Litteratur: Prop. 2008/09:67 s. 129 f. och 259; Lavin, Viteslagstiftningen: En kommentar (21 september 2015, Zeteo), kommentaren till 2 §.