RH 2017:48

Ett bolags talan om bättre rätt till vissa patentsökta uppfinningar enligt dels en amerikansk, dels en internationell patentansökan hade avvisats genom ett beslut som vunnit laga kraft. Bolaget väckte mot samma part en ny talan och yrkade - i fråga om samma uppfinningar - bättre rätt till patentsökta uppfinningar enligt vissa europeiska patentansökningar. Saken ansågs inte rättskraftigt avgjord genom det tidigare beslutet.

Stockholms tingsrätt

Dellcron AB (Dellcron) ansökte om stämning mot Husqvarna Aktiebolag (Husqvarna) och yrkade bl.a. att tingsrätten skulle fastställa att Dellcron hade bättre rätt än Husqvar-na till de uppfinningar ingående i de europeiska patentansökningarna EP 2529054 samt EP 2737587, vilka specificeras i patentkraven 1-5, 7-10, 12-15 samt krav 17 ingående i PCT-ansökan med ansökningsnummer PCT/SE2011/000013.

Tingsrätten (rådmannen Mirja Högström) avslog i beslut den 30 mars 2016 Husqvarnas yrkande om att talan skulle avvisas.

Husqvarna överklagade beslutet och yrkade att hovrätten, med ändring av tingsrättens beslut, skulle avvisa Dellcrons talan.

Dellcron motsatte sig att tingsrättens beslut ändrades.

Svea hovrätt (hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsrådet Carl Josefsson, referent, och tf. hovrättsassessorn Anna Bladh Redzic) anförde i beslut den 1 juli 2016 bl.a. följande.

SKÄL

Ska Dellcrons talan avvisas på grund av det tidigare avvisningsbeslutets rättskraft?

Som framgått ovan yrkade Dellcron i tingsrätten fastställelse av att bolaget "har bättre rätt än Husqvarna till de uppfinningar ingående i de europeiska patentansökningarna EP 2529054 samt EP 2737587, vilka specificeras i patentkraven 1-5, 7-10, 12-15 samt krav 17 ingående i PCT-ansökan med ansökningsnummer PCT/SE2011/000013". Dellcron har anfört att yrkandet inte omfattar bättre rätt till uppfinningarna enligt PCT-ansökan. Enligt hovrättens mening kan yrkandet mot denna bakgrund inte uppfattas på något annat sätt än att det avser bättre rätt till vissa patentsökta uppfinningar enligt de angivna europeiska patentansökningarna. Det förhållandet att uppfinningarna specifice-ras genom en hänvisning till PCT-ansökan medför alltså inte att yrkandet om bättre rätt även avser de patentsökta uppfinningarna enligt den ansökan.

Saken som - såvitt nu är relevant - hovrätten avvisade genom det tidigare beslutet den 9 maj 2014 i mål nr Ö 4374-13 avsåg, med hänsyn till hur hovrätten tolkade Dellcrons yrkanden i det målet, talan om bättre rätt till patentsökta uppfinningar enligt dels en amerikansk patentansökan, dels en internationell patentansökan (samma ansökan som det hänvisas till i yrkandet i detta mål).

Av utredningen framgår att saken i det nu aktuella målet visserligen avser bättre rätt till patentsökta uppfinningar i fråga om samma uppfinningar som talan i det tidigare målet avsåg. Men talan om bättre rätt är nu till skillnad från i det tidigare målet riktad mot de patentsökta uppfinningarna enligt de två angivna europeiska patentansökningarna. En konsekvens av att patent är territoriellt avgränsade rättigheter är att rättsverkningarna av dem i olika stater är åtskilda, även om det är fråga om patent som avser samma uppfinning eller uppfinningar. Om de europeiska patentansökningarna som talan nu hänför sig till beviljas, kommer de att leda till andra patent än de som kunde förutses bli följden av de patentansökningar som talan i det tidigare målet avsåg. Det måste därför anses vara fråga om olika rättsföljder av respektive talan. Frågan om bättre rätt till de patentsökta uppfinningarna enligt de europeiska patentansökningarna är mot denna bakgrund inte rättskraftigt avgjord genom hovrättens tidigare beslut (jfr även NJA 1994 s. 81). Dellcrons talan i målet avser alltså inte samma sak som bolagets tidigare avvisade talan. Den ska därför inte avvisas av detta skäl.

Ska Dellcrons talan avvisas på grund av att Stockholms tingsrätt saknar behörighet?

Som framgått ovan avser Dellcrons talan enligt hovrättens mening bättre rätt till vissa patentsökta uppfinningar enligt de angivna europeiska patentansökningarna. En sådan talan är svensk domstol behörig att pröva enligt 1 och 2 §§ lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. Stockholms tingsrätt är rätt forum enligt 65 § patentlagen (1967:837). Dellcrons talan ska alltså inte avvisas på grund av bristande behörighet.

Slutsats

På grund av vad som nu har anförts ska överklagandet avslås. Hovrätten konstaterar att tingsrätten ännu inte har prövat om Dellcrons talan uppfyller förutsättningarna för en fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken och att det återstår för tingsrätten att göra det.

[…]

SLUT

1. Hovrätten avslår överklagandet.

2. […]

Hovrättens beslut meddelat: den 1 juli 2016.

Mål nr: Ö 3594-16.

Lagrum: 56 § patentlagen (1967:837); 1 och 2 §§ lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

Rättsfall: NJA 1994 s. 81.