RH 2018:3

En i en parkerad bil placerad parkeringsbiljett har ansetts kunna motsvara en parkeringsskiva.

Södertörns tingsrätt

Enligt en parkeringsanmärkning utfärdad den 20 juli 2016 hade fordonet med registreringsnummer - - - samma dag varit uppställt på - - - i Hökarängen i strid med gällande trafikföreskrift. På parkeringsanmärkningen angavs "Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva eller mot-svarande har ställts in enligt (3 kap 49 a §) eller utan att angivelse är synlig och läsbar (3 kap 49 a §)." Av parkeringsanmärkningen framgick vidare en anteckning om att "p skiva 6tim p skiva saknas" samt att kontroll av vägmärken hade skett.

Fordonets ägare, S.H., bestred betalningsansvar. Polismyndigheten, Operativa enheten, Trafiksektionen, Stockholm, lämnade bestridandet utan bifall. I skälen för beslutet hänvisades till vad som anges i 3 kap. 49 a § trafikförordningen (1998:1276) om användningen av parkeringsskiva och hur tiden på denna ska ställas in.

S.H. överklagade Polismyndighetens beslut om att lämna hans bestridande av parkeringsanmärkningen utan bifall. Till stöd för sitt bestridande och överklagande anförde S.H. i huvudsak följande. D.T. framförde fordonet aktuell dag. Vid parkeringen har D.T. försökt följa de lokala reglerna. Han använde av misstag en parkeringsbiljett i stället för en parkeringsskiva för att visa att parkeringen påbörjades kl. 11.13. Vid tidsbegränsad parkering har man att ange när parkeringen påbörjas och även ibland när den ska avslutas. Målet med de olika teknikerna är att fastställa dessa uppgifter, att metoden eller tekniken är lika viktig som uppgifterna som lämnas har han inte uppfattat. På ett tydligt sätt har D.T. lämnat de uppgifter som efterfrågas även om han har använt fel teknik. S.H. har, såsom det får förstås, åberopat parkeringsbiljetten från det aktuella tillfället som bevisning till styrkande av att parkeringen påbörjades kl. 11.13 den 20 juli 2016.

Polismyndigheten angav i sin överlämnandeskrift att parkeringsanmärkningen hade rättsligt stöd och att det inte hade framkommit några omständigheter som utgjorde grund för att undanröja betalningsansvar. Polismyndigheten åberopade som bevisning parkeringsanmärkningen samt den skriftliga berättelsen från den parkeringsvakt som utfärdat parkeringsanmärkningen.

Domskäl

Tingsrätten (tingsnotarien Rebecca Nordin) anförde i beslut den 13 februari 2017 följande.

SKÄL

På den aktuella platsen får fordon enligt gällande lokal trafikföreskrift parkeras högst sex timmar i följd. Vidare anges i den lokala trafikföreskriften att parkeringsskiva eller motsvarande ska användas. Det är ostridigt att S.H:s fordon var uppställt på den aktuella platsen under den tid som är angiven i parkeringsanmärkningen, dvs. kl. 14.16-14.43. Utifrån parkeringsvaktens skriftliga berättelse kan utläsas att biljett inte gäller på platsen. Polismyndigheten har dock inte ifrågasatt att den biljett som S.H. givit in fanns synlig i bilen vid tidpunkten för den aktuella parkeringen samt att parkeringsbiljetten visade datum och tid för när parkeringsbiljetten utfärdades, dvs. den 20 juli 2016 kl. 11.13. Frågan tingsrätten har att ta ställning till är om en parkeringsbiljett kan ersätta och/eller motsvara en parkeringsskiva i enlighet med regleringen i 3 kap. 49 a § trafikförordningen och gällande lokal trafikföreskrift.

I såväl trafikförordningen som i den lokala trafikföreskriften från Järfälla kommun framgår att "parkeringsskiva eller motsvarande" ska användas. Vad som avses med uttrycket "motsvarande" framgår inte av förordningen eller den lokala föreskriften. Bestämmelsen måste dock tolkas på ett sätt som tillgodoser intresset av ett enkelt system och rationella rutiner samtidigt som det måste tillgodose den enskildes intresse av rättssäkerhet (jfr prop. 1975/76:106 s. 34 och 41). En tolkning måste därför vara klar och lätt att tillämpa för den som parkerar och för den som utför parkeringskontrollen. Vidare bör det beaktas att syftet med tidsbegränsning och avgiftsbeläggning av tillåten parkering främst är att skapa omsättning och begränsa möjligheterna för enskilda individer att för egen del utnyttja allmänna platser i för stor omfattning.

I Sverige finns inga enhetliga regler för parkeringsskivan. När en par-keringsskiva används ska det dock tydligt framgå när parkeringen påbörjades och parkeringsskivan ska med tidsangivelsen vara väl synlig och läsbar utifrån fordonet. Högsta domstolen har i NJA 2014 s. 755 prövat vad som aves med "framtill" i 3 kap. 49 a § trafikförordningen. I det ärendet hade tiden för parkeringens början angetts genom en s.k. parkeringsdosa, vilken accepterades motsvara en parkeringsskiva. Mot bakgrund av syftet med en parkeringsskiva, dvs. främst att parkeringens början på avgiftsfri parkering lätt ska kunna kontrolleras av den som övervakar parkeringen, kan en parkeringsbiljett, där det tydligt framgår tidsangivelse när fordonet uppställdes på parkeringen, enligt tingsrättens mening under vissa förutsättningar anses motsvara en parkeringsskiva.

Tingsrätten har nu att ta ställning till om det av aktuell parkeringsbiljett tydligt framgick tidpunkten då fordonet uppställdes på parkeringen. På parkeringsbiljetten framgår texten To 21 kl. 11.13 väl synligt. Med hänsyn till att torsdagen den 21 juli 2016 ännu inte hade passerat vid övervakningen av parkeringen bör det ha varit uppenbart att uppgifterna inte avsåg tidpunkten för bilens uppställning utan att de avsåg tidpunken då biljetten utgick, om bilen hade stått uppställd på den parkering där parkeringsbiljetten gällde. Det framgår att parkeringsbiljetten utfärdades den 20 juli 2016 kl.11.13. Med hänsyn till hur förare brukligen hanterar parkeringsbiljetter, dvs. att föraren parkerar fordonet och sen köper en parkeringsbiljett som läggs synlig i bilen, bör det aktuella fordonet ha uppställts på parkeringen strax innan parkeringsbiljetten utfärdades.

Tiden för när den aktuella parkeringsbiljetten utfärdades framgår med relativt liten text. En parkeringsvakt, vars huvuduppgift är att kontrollera olika typer av bevis för parkering, har dock kunskap om de uppgifter som framgår av en parkeringsbiljett och bör kunna avläsa tiden för parkeringsbiljettens utfärdande och således tiden för bilens uppställning även om texten är relativt liten. Utifrån vad som framkommit i ärendet har tidsangivelsen för parkeringens början således varit synlig och läsbar för parkeringsvakten vid övervakningen av parkeringen. Tingsrätten finner mot bakgrund av det ovan anförda att tidpunkten då S.H:s fordon uppställts på parkeringen framgick på den köpta parkeringsbiljetten på sådant sätt som motsvarar om parkeringsskiva hade använts.

Tidpunken för parkeringens början var enligt parkeringsbiljetten kl. 11.13. Vid övervakningen av parkeringen kl. 14.16-14.43 hade inte den högsta tillåtna tiden för parkering, sex timmar i följd, överskridits. Parkeringen har således skett i enlighet med gällande föreskrifter. Mot bak-grund av detta ska parkeringsanmärkningen upphävas.

BESLUT

Tingsrätten undanröjer betalningsansvaret för parkeringsanmärkning utfärdad den 20 juli 2016 avseende fordonet - - -.

Hovrätten

Polismyndigheten överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle fastställa polismyndighetens beslut. Polismyndigheten vidhöll till stöd för överklagandet vad som anförts i tingsrätten med följande tillägg. En parkeringsbiljett kan inte anses motsvara en parkeringsskiva. Lagstiftaren har gjort en tydlig skillnad mellan parkeringsskiva och parkeringsbiljett i 3 kap. 49 a § trafikförordningen (1998:1276). En annan skillnad mellan en parkeringsskiva och en parkeringsbiljett är att en parkeringsskiva endast kan ställas in till hel- eller halvtimme. Att söka efter både parkeringsskiva och parkeringsbiljett talar emot ett snabbt och smi-digt system med rationella rutiner.

S.H. motsatte sig att tingsrättens beslut ändrades och vidhöll det som han anfört i tingsrätten.

Domskäl

Hovrätten (hovrättspresidenten Fredrik Wersäll samt hovrättsråden Kenneth Nordlander, referent, och Marianne Lishajko) anförde i beslut den 3 april 2017 följande.

SKÄL

Avgörande för bedömningen av frågan om den aktuella parkeringsbiljetten kan anses motsvara en parkeringsskiva är huruvida parkeringsbiljetten fyller samma funktion som en parkeringsskiva hade gjort, dvs. att den som övervakar en parkering lätt ska kunna kontrollera tiden för parkeringen. Hovrätten instämmer i den bedömning som tingsrätten har gjort i denna fråga. Inte heller i övrigt finner hovrätten skäl att göra någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Polismyndighetens överklagande ska därför avslås.

BESLUT

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 3 april 2017.

Mål nr: ÖÄ 1782-17.

Lagrum: 3 kap. 49 a § trafikförordningen (1998:1276).

Rättsfall: NJA 2014 s. 755.

Litteratur: Prop. 1975/76:106 s. 34 och 41.