RH 2019:9

Fråga om ersättning för rättegångskostnad i avskrivet mål när fordran hade betalats in samma dag som ansökan om betalningsföreläggande hade getts in av en borgenär som inte hade att räkna med att betalning skulle inkomma. Hovrätten ansåg att det förelåg särskilda skäl att förplikta gäldenären att ersätta borgenären för dennes rättegångskostnad.

Stockholms tingsrätt

Svea Inkasso Aktiebolag med bifirma Handels- & Juristinkasso (Handels- & Juristinkasso) ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och yrkade att E.S. skulle förpliktas att betala ett kapitalbelopp om 180 kr samt 680 kr avseende rättegångskostnader. Sedan E.S. bestritt yrkandet överlämnades målet på Handels- & Juristinkassos begäran till tingsrätten för fortsatt handläggning.

I tingsrätten yrkade Handels- & Juristinkasso att E.S. skulle förpliktas att betala sammanlagt 1 280 kr i rättegångskostnader, varav 300 kr för ansökningsavgift till Kronofogdemyndigheten, 600 kr för tilläggsavgift till tingsrätten och 380 kr för ombudsarvode. Till stöd för yrkandet åberopades bl.a. följande. Den ursprungliga fordran avsåg en kontrollavgift för ett fordon tillhörande E.S. som den 25 december 2017 varit uppställt på tomtmark i strid med gällande parkeringsbestämmelser. En parkeringsvakt utfärdade en kontrollavgift på plats och fäste denna på fordonets vindruta. Den 8 januari 2018 utfärdades en betalningspåminnelse. Den 23 januari 2018 tillsändes E.S. ett inkassokrav. Kontrollavgiften erlades den 29 januari 2018, varför en separat påminnelse om att betala inkassokostnaden tillsändes E.S. den 2 maj 2018. Av texten på påminnelsen om att betala inkassokostnaden framgår att om beloppet inte erlagts inom sex dagar från brevets utskriftsdatum kan ansökan om betalningsföreläggande komma att inges till Kronofogdemyndigheten. E.S. hördes inte av. En ansökan om betalningsföreläggande gavs in till Kronofogdemyndigheten den 11 maj 2018. E.S. betalade inkassokostnaden om 180 kr och betalningen bokfördes den 11 maj 2018. Bolaget var vid tillfället för ansökan ovetande om att betalning erlagts. Först någon gång mellan den 12 och den 14 maj fick bolaget kännedom om betalningen, då Plusgirots redovisningslistor tillställdes bolaget.

E.S. bestred yrkandet och yrkade före egen del ersättning för rättegångskostnader med 1 200 kr samt anförde bl.a. följande. Han betalade inkassokostnaden den 11 maj 2018. Betalningen har varit synlig på Handels- & Juristinkassos konto redan från morgonen och pengarna har varit disponibla för användning. Bolaget har inte kontrollerat sitt konto den dag då ansökan om betalningsföreläggande ingavs till Kronofogdemyndigheten. Eftersom det var semestertider har postgången varit långsam, varför Handels- & Juristinkasso borde ha avvaktat med att skicka sina handlingar till Kronofogdemyndigheten i ytterligare någon vecka.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Zebastian Leach) anförde i beslut den 18 oktober 2018 bl.a. följande.

SKÄL

Den ursprungliga fordran som avsåg inkassokostnad har betalats. Handels- & Juristinkasso har därför enbart begärt överlämning av målet till tingsrätten i den del målet avser rättegångskostnader. Talan kvarstår därmed inte i sak och ska skrivas av från fortsatt handläggning. Den fråga som tingsrätten har att pröva är om Handels- & Juristinkasso har rätt att få ersättning för sina rättegångskostnader.

Betalning med befriande verkan till ett av betalningsmottagaren anvisat plusgiro måste anses ha skett samma dag som betalning bokförs hos plusgirot. Uppkommer fråga om vilken tid betalning ansetts gjord får det anses vara vid den tidpunkt då bokföringsåtgärderna av plusgirot slutförts (se NJA 1988 s. 312 som dock gällde betalning med postgiro).

Det är i målet ostridigt att betalning av inkassokostnaden gjordes och på anvisat plusgirokonto den 11 april 2018. Det har i målet inte presenterats någon utredning om vid vilken tid betalningen har gjorts.

Det är Handels- & Juristinkasso som har att visa att deras kostnader är skäligen påkallade för att tillvarata deras rätt. Det ligger därför på Handels- & Juristinkasso att visa att betalning inte hade gjorts när de ansökte om betalningsföreläggande. Eftersom något sådant inte är visat utgår tingsrätten från att betalning gjorts när ansökan om betalningsföreläggande gjordes. Då fanns det därmed ingen fordran och ansökan kan inte anses ha varit skäligen påkallad för att tillvarata Handels- & Juristinkassos rätt. Handels- & Juristinkasso har därmed inte rätt att få ersättning för sina rättegångskostnader.

Tingsrätten anser vidare, med anledning av vad som anförts ovan, att Handels- & Juristinkasso har ansökt om betalningsföreläggande utan att svaranden givit anledning därtill. Handels- & Juristinkasso har vid en sådan bedömning att stå för svarandens rättegångskostnader enligt 18 kap. 3 § rättegångsbalken.

E.S. har yrkat ersättning med ett belopp om 1 200 kr avseende juridisk rådgivning. Tingsrätten har ingen anledning att ifrågasätta det begärda beloppet.

BESLUT

1.Målet skrivs av.

2.Handels- & Juristinkassos yrkande om ersättning för rättegångskostnader

ogillas.

3.Handels- & Juristinkasso ska ersätta E.S:s rättegångskostnader med 1 200 kr.

Svea hovrätt

Handels- & Juristinkasso överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle förplikta E.S. att ersätta bolagets rättegångskostnad i tingsrätten och vid Kronofogdemyndigheten och befria bolaget från att betala hans rättegångskostnad. Till stöd för sitt överklagande anförde Handels- & Juristinkasso bl.a. följande. Betalning anses fullgjord först den 14 maj 2018 då plusgirots bokföringsåtgärder avslutats och plusgirots redovisningslistor tillställdes bolaget. När Handels- & Juristinkasso ansökte om betalningsföreläggande var bolaget ovetande om betalningen och hade inte heller anledning att anta att betalning skulle inkomma då E.S. inte hörts av. Inkassoavgiften skulle ha varit betald senast den 27 april 2018 och ansökan ingavs fjorton dagar efter att den fristen hade löpt ut.

E.S. motsatte sig att tingsrättens beslut ändrades och anförde till stöd för sin inställning bl.a. följande. Den 12 maj 2018 meddelade han Handels- & Juristinkasso att beloppet var på väg genom att tala in ett meddelande eftersom han inte fick svar när han ringde. När Handels- & Juristinkasso fick kännedom om betalningen den 14 maj 2018 borde målet ha återkallats.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg och Carin Häckter samt tf. hovrättsassessorn Linnéa Sundqvist Kahles, referent) anförde i beslut den 21 januari 2019 följande.

SKÄL

Av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken följer att käranden vid avskrivning av ett mål i en situation som denna ska ersätta svaranden dennes kostnader i målet, om det inte finns särskilda skäl för att ersättningsskyldigheten bestäms på annat sätt.

I förevarande mål är ostridigt att E.S. den 11 maj 2018, dvs. samma dag som Handels- & Juristinkasso ansökte om betalningsföreläggande, betalat inkassokostnaden till ett av bolaget anvisat plusgirokonto och att betalningen även bokförts den dagen. Betalningen får därmed anses ha skett med befriande verkan för E.S. (jfr rättsfallet NJA 1988 s. 312). Vid denna tidpunkt hade Handels- & Juristinkasso dock inte fått avisering om betalningen och det har heller inte framkommit några andra omständigheter som innebär att bolaget vid den tidpunkten hade haft att räkna med att betalning skulle ske. Det E.S. har uppgett om att han den 12 maj 2018 talat in ett meddelande till Handels- & Juristinkasso saknar betydelse eftersom det skedde efter att ansökan hade getts in. E.S. har inte heller påstått att bolaget fått kännedom om att betalningen hade erlagts förrän den 14 maj 2018. Ingivandet av ansökan om betalningsföreläggande var således skäligen påkallat för att tillvarata Handels- & Juristinkassos rätt (se Svea hovrätts be-slut den 10 oktober 2003 i mål nr Ö 5658-03). Det får därför anses föreligga särskilda skäl att förplikta E.S. att ersätta Handels- & Juristinkasso dess rättegångskostnad och befria bolaget från skyldigheten att ersätta E.S:s rättegångskostnader i tingsrätten. Yrkat belopp är skäligt.

BESLUT

Med ändring av tingsrättens beslut (punkterna 2 och 3) befriar hovrätten Handels- & Juristinkasso från skyldigheten att ersätta E.S:s rättegångskostnader i tingsrätten och förpliktar E.S. att ersätta Handels- & Jurist-inkasso för dess rättegångskostnader där med 1 280 kr, varav 380 kr avser ombudsarvode.