RH 2020:23

Hyresnämndsmål. Makar som förvärvat en bostadsrättslägenhet begärde tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand till sin son. Andrahandsupplåtelsen hade pågått i ett års tid. Trots att en bostadsrättshavare ska ha stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand för att en tid bo någon annanstans och bostadsrättshavarens skäl i princip bör kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov av lägenheten samt att synen på upplåtelse till närstående bör vara generös, har makarna nekats tillstånd till andrahandsupplåtelse. Eftersom det inte framkommit att makarna har något behov av lägenheten för egen del och då den redan varit upplåten i andra hand i ett år, har det ansetts att makarna inte har skäl att upplåta lägenheten ytterligare ett år.

Hyresnämnden i Göteborg

G.H. och C.H. yrkade att hyresnämnden skulle lämna dem tillstånd att hyra ut deras bostadsrättslägenhet till sonen C.J.O. under tiden 1 november 2019 till 30 oktober 2020.

Riksbyggens Brf Göteborgshus nr 20 (föreningen) motsatte sig att tillstånd skulle lämnas.

G.H. och C.H. anförde i huvudsak följande till stöd för sin ansökan. Det var bristen på lägenheter i Göteborg som gjorde att de köpte en bostadsrätt till sin son. Han hade under flera år varit inneboende eller hyrt bostäder i andra hand. Han har nu en tillsvidareanställning och behovet av en trygg bostad blev viktig för att han skulle kunna orka med arbetet. Bristen på lägenheter kvarstår. De har gjort bedömningen att deras son inte har möjlighet att i närtid få ett eget hyreskontrakt. Bostadsrätten är inte anskaffad i spekulationssyfte utan enbart för att tillgodose sonens behov av bostad. De har aldrig haft för avsikt att själva bo i bostadsrätten och har inte ändrat sig om detta.

Föreningen anförde bl. a. följande. Av G.H:s och C.H:s ansökan framgår att de från första början aldrig haft någon avsikt att bo i lägenheten och att den köpts för att deras son ska bo där. G.H. och C.H. har redan med föreningens samtycke haft lägenheten upplåten i andra hand under ett års tid till sonen och skäl saknas för förlängning.

Hyresnämnden (hyresrådet Leif Dylin samt intresseledamöterna Lars Olsson och Christer Gustafsson) anförde i beslut den 20 november 2019 följande.

SKÄL

– – –

En bostadsrättshavare som önskar upplåta lägenheten i andra hand ska enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen (1991:614) få tillstånd till detta om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen. Ett sådant skäl kan vara att bostadsrättshavaren avser att i en framtid flytta till lägenheten. Om det å andra sidan står klart att bostadsrättshavaren inte avser att flytta till lägenheten saknas det i allmänhet skäl för tillstånd.

Av förarbetena framgår att tillstånd trots detta kan komma ifråga under en tid för upplåtelse i andra hand till ett barn.

I det aktuella ärendet är det emellertid fråga om en vuxen son med förvärvsarbete ochsambo som ska hyra i andra hand och inte bara under en övergångstid. Dessutom har de redan med föreningens samtycke haft bostadsrättslägenheten uthyrd till sonen under ett års tid.

Hyresnämnden anser mot den bakgrunden att G.H. och C.H. inte har skäl att hyra ut prövningslägenheten i andra hand under ytterligare en ettårsperiod och att ansökan därför ska avslås.

BESLUT

Hyresnämnden avslår G.H:s och C.H:s ansökan.

Svea hovrätt

G.H. och C.H. yrkade bifall till sin talan i hyresnämnden.

Föreningen motsatte sig att hyresnämndens beslut ändrades.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg och Lina Forzelius samt f.d. hovrättsrådet Gun Lombach, referent) anförde i beslut den 6 mars 2020 följande.

SKÄL

Enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare som huvudregel inte hyra ut sin bostadsrätt i andra hand utan styrelsens samtycke. Bestämmelsen i 7 kap. 11 § bostadsrättslagen innebär ett undantag från denna huvudregel. Enligt sist nämnda bestämmelse kan hyresnämnden, trots att föreningen har vägrat samtycke, lämna tillstånd till andrahandsupplåtelse. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid och kan förenas med villkor.

Regleringen fick sin nuvarande lydelse den 1 juli 2014 genom att kravet på beaktansvärda skäl togs bort och ändrades till skäl. Syftet med ändringen var att ge ett större utrymme för bostadsrättshavare att upplåta i andra hand och på så sätt bidra till att de bostäder som finns används i större utsträckning (se prop. 2013/14:142 s. 12).

I förarbetena anges att utgångspunkten bör vara att en bostadsrättshavare ska ha stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand för att under en tid bo någon annanstans och att en bostadsrättshavares skäl i princip bör kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten. Som exempel på sådana skäl anges att bostadsrättshavaren ska studera eller arbeta på annan ort, vistelse utomlands eller på annan ort i landet eller vård av anhörig. Även skäl som snarare hänför sig till andrahandshyresgästen anses i vissa fall vara godtagbara, t.ex. att lägenheten upplåts i andra hand till en närstående för att under en tid bereda honom eller henne en bostad. I förarbetena uttalas vidare att om det redan vid tidpunkten för upplåtelsen står klart att bostadsrättshavaren inte avser att använda lägenheten, bör skälen för upplåtelse normalt väga lättare. I vissa sådana situationer kan det dock finnas skäl att ha en mer generös inställning, t.ex. när bostadsrätten är svårsåld på grund av rådande marknadsförutsätt-ningar. Synen på upplåtelse till närstående bör enligt förarbetena också vara generös. (Se prop. 2013/14:142 s. 13 f. och 22.)

Av G.H:s och C.H:s egna uppgifter framgår att de inte har för avsikt att bo i lägenheten själva och att syftet med förvärvet av den i målet aktuella bostadsrätten var att bereda sonen C.J.O. en bostad. Det får således anses klarlagt att G.H. och C.H. saknar behov av lägenheten för egen del och att skälen för upplåtelsen snarare är att hänföra till andrahandshyresgästen, dvs. sonen. Sådana skäl kan i enlighet med vad som anförts ovan i vissa fall anses godtagbara, i synnerhet när det rör sig om en närstående till bostadsrättshavaren. Enligt hovrättens mening måste det dock även i dessa situationer finnas ett rimligt behov för bostadsrättshavaren att behålla lägenheten för att det ska finnas skäl för att bevilja upplåtelsen. Något sådant behov för G.H. och C.H. har inte framkommit i målet.

Såvitt framgår av utredningen har lägenheten redan varit uthyrd till sonen för att bereda honom bostad under ett års tid. Mot bakgrund av vad som anförts finner hovrätten i likhet med hyresnämnden att G.H. och C.H. inte har skäl att hyra ut lägenheten under ytterligare ett års tid. Deras överklagande ska därför avslås. – – –

BESLUT

Hovrätten avslår överklagandet.