RH 2020:37

Smuggling av en batong har bedömts som brott av normalgraden.

Ystads tingsrätt

Åklagaren yrkade att K.W. skulle dömas för smuggling enligt följande gärningsbeskrivning.

K.W. har den 10 januari 2020 i Trelleborgs kommun, i samband med införsel till Sverige, genom att underlåta att anmäla 1 st expanderbar batong till tullbehandling, uppsåtligen brutit mot ett föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln.

K.W. erkände gärningen.

Tingsrätten (rådmannen Lena Peterson) dömde i dom den 27 mars 2020 K.W. för smuggling. Beträffande rubriceringen angav tingsrätten att gärningen var att bedöma på sätt som åklagaren har gjort gällande, dvs. som smuggling. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Sedan K.W. överklagat tingsrättens dom, meddelade hovrätten partiellt prövningstillstånd i frågorna om rubricering och påföljd. K.W. yrkade i dessa delar att hovrätten skulle sätta ner antalet dagsböter till 30.

Åklagaren motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth, referent, och Ulrika Ohlsson samt tf. hovrättsassessorn Sara Darlin) anförde i dom den 28 augusti 2020 följande.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens dom ska K.W. dömas för den åtalade gärningen.

Nästa fråga är om brottet ska bedömas som smuggling av normalgraden eller som ett ringa brott. Det finns ingen etablerad praxis beträffande batonger.

Den aktuella batongen är av metall och expanderbar. Den är i infällt läge 26 cm och i utfällt läge 67 cm. Enligt hovrätten är smuggling av en sådan batong att anse som brott av normalgraden.

Utifrån den praxis som finns beträffande vissa andra föremål, t.ex. stiletter och butterflyknivar, bör dock antalet dagsböter sättas lägre än tingsrätten gjort och bestämmas till 30.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer antalet dagsböter till 30. I övrigt gäller tingsrättens domslut. – – –