Smuggling

Smuggling är att föra in en vara i landet eller föra ut en vara ur landet i strid mot förbud eller villkor.

Smuggling bestraffas enligt 3 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen) med böter eller fängelse i högst två år.

Tidigare användes begreppet varusmuggling.

Föreskrifter om ordningsbot har upprättats för brott mot lagen som bilaga 18 i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

Jämför