RH 2021:35

Att offentlig försvarare efter förordnandet satt sig in i målet och först därefter begärt ett positivt förhandsbesked enligt 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken medför inte att det föreligger särskilda skäl att ersätta merkostnader.

Eksjö tingsrätt

Tingsrätten förordnade den 14 december 2020 advokaten E.B. som offentlig försvarare i ett mål som gällde grovt bedrägeri. Trots att förhandsbesked inte hade begärts, angavs i beslutet att rätten till ersättning för uppdraget inte omfattade sådana merkostnader för tidsspillan och utlägg som kunde uppkomma på grund av att E.B. hade sin verksamhet på långt avstånd från domstolsorten.

E.B. begärde den 4 februari 2021 att tingsrätten, med stöd av 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken, i förhandsbesked skulle ge henne rätt till ersättning för merkostnader.

Domskäl

Tingsrätten (beredningsjuristen Johan Bengtsson) anförde i beslut den 5 februari 2021 följande.

BESLUT

E.B. får förhandsbeskedet att ersättning för sådana merkostnader för tidsspillan och utlägg som kan komma att uppstå på grund av att hon har sin verksamhet på långt avstånd från domstolsorten omfattas av hennes rätt till ersättning av allmänna medel för uppdraget.

Hovrätten

Justitiekanslern överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle ge förhandsbeskedet att staten inte ersätter eventuella merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstår till följd av avståndet mellan E.B:s verksamhetsort och tingsrätten.

E.B. bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Linda Hallstedt, hovrättsrådet Martin Andersson och tf. hovrättsassessorn Alexander Lindgren, referent) anförde i beslut den 9 mars 2021 följande.

SKÄL

Enligt 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken krävs särskilda skäl för att en försvarare ska få ersättning för sådana merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstår till följd av att denne bedriver sin verksamhet långt från den ort där den rättsliga angelägenheten huvudsakligen kommer att hanteras. Enligt förarbetena föreligger särskilda skäl om försvararen till exempel redan är insatt i ärendet eller det på domstolsorten inte finns någon med särskilda kunskaper på det aktuella området. Det avgörande är sådana omständigheter som i det enskilda fallet medför att kostnaderna för försvararen inte blir avsevärt högre än för en försvarare på närmare avstånd (se prop. 2008/09:232 s. 31). Det finns också visst utrymme för domstolen att ta hänsyn till andra omständigheter som har tillräcklig tyngd i det enskilda fallet (se rättsfallet NJA 2011 s. 291). Som utgångspunkt ska prövningen om rätten till ersättning för merkostnader göras i samband med förordnandet av försvararen (jfr prop. 2008/09:232 s. 32).

Högsta domstolen har uttalat att prövningen i högre instans av ett överklagat positivt förhandsbesked ska grundas på omständigheterna som då är aktuella (se rättsfallet NJA 2019 s. 271). Därför bör ett positivt förhandsbesked bestå om distansförsvararen vid tidpunkten för prövningen i högre rätt har satt sig in i ärendet och de totala kostnaderna för försvaret inte kan förväntas bli avsevärt högre än de redan upplupna kostnaderna tillsammans med kostnaderna för en ny försvarare. Hänsyn ska vidare tas till att ett positivt förhandsbesked ofta är av avgörande betydelse för att en distansförsvarare ska välja att ta sig an ett uppdrag och att det finns begränsade möjligheter att avträda ett uppdrag sedan förordnandet.

Till skillnad från de omständigheter som förelåg i det refererade avgörandet NJA 2019 s. 271 har E.B. inte i samband med förordnandet som offentlig försvarare begärt ett förhandsbesked enligt 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken utan detta har gjorts först nästan två månader efter förordnandetillfället. Ett positivt förhandsbesked kan därför inte ha varit en förutsättning för att E.B. skulle åta sig uppdraget som offentlig försvarare. Att E.B., sedan förordnandet som offentlig försvarare, först blivit insatt i målet och därefter – efter en tids arbete – begärt ett positivt förhandsbesked kan inte medföra att särskilda skäl föreligger enligt 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken. Eftersom inte heller målets svårighetsgrad eller övriga omständigheter föranleder att det finns särskilda skäl enligt 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbalken ska överklagandet bifallas. – – –

BESLUT

Med ändring av tingsrättens beslut ger hovrätten E.B. förhandsbeskedet att sådana merkostnader för tidsspillan och utlägg som kan uppkomma på grund av att hon har sin verksamhet på långt avstånd från tingsrätten inte omfattas av rätten till ersättning för uppdraget som offentlig försvarare.