RH 2021:42

En ansökan om återställande av försutten tid har avslagits eftersom ett överklagande av tingsrättens beslut inte skulle ha fyllt någon praktisk funktion.

Örebro tingsrätt

A.E. framställde yrkande om äktenskapsskillnad mellan henne och O.H. Sedan O.H. delgetts yrkandet utan att avge inställning beslutade tingsrätten att äktenskapsskillnaden skulle föregås av betänketid. Av beslutet framgick att ett särskilt yrkande om dom på äktenskapsskillnad skulle framställas av någon av parterna inom ett år från betänketidens början. Ingen av parterna framställde ett sådant yrkande.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Nadine Neperus) anförde i beslut den 16 juli 2021 följande.

BESLUT

Eftersom inte någon av makarna har framställt särskilt yrkande om dom på äktenskapsskillnad inom ett år från betänketidens början, är frågan om äktenskapsskillnaden förfallen. Tingsrätten skriver därför av målet från vidare handläggning.

– – –

Göta hovrätt

Efter att tiden för att överklaga tingsrättens beslut gått ut ansökte A.E. om återställande av försutten tid. A.E. uppgav att tingsrätten skickat beslutet per brev och e-post men att hon inte fått beslutet då brevet returnerats till tingsrätten och e-postadressen inte var hennes.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Linda Hallstedt, referent, hovrättsrådet Magdalena Davidsson och tf. hovrättsassessorn Linda Kadar Rosengren) anförde i beslut den 29 oktober 2021 följande.

SKÄL

– – –

Hovrätten kan, enligt 58 kap. 11 § rättegångsbalken, återställa försutten tid om sökanden visar att hen hade laga förfall att inte efterfölja en viss tidsfrist. Laga förfall föreligger enligt 32 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken när någon genom avbrott i den allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet som hen inte bort förutse eller rätten annars anser utgör giltig ursäkt, har hindrats att fullgöra vad som ålegat henne eller honom. Den som påstår laga förfall ska bevisa de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan. När ett mål eller ärende avgjorts på handlingarna och en part inte i förväg underrättats om när avgörandet kommer att meddelas, bör ett påstående att avgörandet inte kommit parten till handa dock godtas, om inte omständigheterna talar emot påståendet (se bland annat rättsfallet NJA 2012 s. 435). Av utredningen framgår att det brev som skickades till A.E. har kommit i retur. Det har inte framkommit några omständigheter som talar emot påståendet om att hon inte heller fått del av beslutet via epost. Detta talar för att hennes ansökan om återställande av försutten tid ska bifallas.

Utgångspunkten är således att fristen för att överklaga tingsrättens avskrivningsbeslut ska återställas. I rättsfallet NJA 1983 s. 772 har Högsta domstolen emellertid, trots att förutsättningar fanns för att bifalla ansökan om återställande av försutten tid, avslagit begäran eftersom ett överklagande inte kunde anses fylla någon praktisk funktion.

I detta mål skrev tingsrätten av målet på grund av att ingen av makarna i rätt tid ansökt om fullföljd av äktenskapsskillnaden. Tidsfristen, inom vilken en make måste framställa ett yrkande om fullföljd av äktenskapsskillnad, är inte en sådan tidsfrist som kan återställas med stöd av 58 kap. 11 § rättegångsbalken (se rättsfallet NJA 1977 s. 253). Det finns alltså, även om A.E. skulle överklaga tingsrättens avskrivningsbeslut, inte möjlighet för henne att få till stånd någon ändring av beslutet. Ett överklagande av tingsrättens avskrivningsbeslut skulle därför inte fylla någon praktisk funktion. På grund av det ovan anförda avslår hovrätten ansökan om återställande av försutten tid.

– – –

BESLUT

Hovrätten avslår ansökan om återställande av försutten tid.

– – –