RH 2022:21

Fråga om målsägandebiträde ska ha rätt till ersättning för tidsspillan, utlägg och traktamente vid personlig inställelse till ett första polisförhör med målsäganden under en förundersökning och då målsäganden befinner sig på ett s.k. skyddat boende som är placerat långt ifrån domstolsorten.

Växjö tingsrätt

Åklagaren åtalade W.M. för bl.a. grov kvinnofridskränkning sammanfattningsvis avseende brottsliga gärningar begångna i bostaden mot den kvinna, S.J., han varit sammanboende med.

W.M. förnekade brott.

S.J. var under förundersökningen placerad på ett s.k. skyddat boende beläget på hemlig ort. Under förundersökningen närvarade L.G., som var förordnad till målsägandebiträde för S.J., personligen vid det första polisförhöret med målsäganden som hölls på den hemliga orten. L.G. begärde i samband med huvudförhandlingen i målet ersättning för den tidsspillan, de utlägg samt för traktamente som hade föranletts av inställelsen till förhöret.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande rådmannen Kristin Simonsson) anförde i dom den 23 mars 2022 bl.a. följande.

DOMSKÄL

– – –

L.G. har bl.a. begärt ersättning avseende en längre resa tur och retur till annan ort för medverkan vid polisförhör och sammanträffande med målsäganden. Tingsrätten har att bedöma om detta är en kostnad som fullgörandet av uppdraget som målsägandebiträde har krävt.

Ett målsägandebiträde ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. I detta ingår visserligen att närvara vid polisförhör med målsäganden. Såvitt kan utläsas av förundersöknings-protokollet pågick det aktuella polisförhöret emellertid under endast en timme och 40 minuter. Det har inte angetts eller i övrigt framkommit varför L.G:s medverkan på plats varit påkallad vid förhöret. Enligt tingsrätten borde rimligtvis funnits möjlighet till medverkan på annat sätt, t.ex. per telefon, till en betydligt mindre kostnad för det allmänna. Det kan här noteras att det måste ankomma på ett målsägandebiträde att begränsa kostnaderna för det allmänna. Sammantaget bedömer tingsrätten att de kostnader som resan till annan ort medfört inte visats vara kostnader som uppdraget krävt. Detta innebär att någon ersättning för tidsspillan, utlägg och traktamente avseende resan inte ska utgå. Vad L.G. har begärt i övrigt är skäligt och ska ersättas.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde W.M. för brott mot S.J. och lämnade L.G:s begäran om ersättning för tidsspillan, utlägg och traktamente hänförlig till inställelsen till polisförhöret utan bifall.

Hovrätten

L.G. överklagade tingsrättens dom och yrkade bl.a. att hovrätten skulle tillerkänna henne begärd ersättning avseende inställelse till polisförhöret som hölls på hemlig ort.

Justitiekanslern medgav ändring och anförde bl.a. följande. Målsägandebiträdet har företrätt en klient som lever på hemlig ort. Vid sådana förhållanden måste det anses rimligt att ett målsägandebiträde närvarar personligen under ett första polisförhör, även om förhöret sker långt ifrån biträdets verksamhetsort.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Christer Ganelind och Petra Schöniger samt tf. hovrättsassessorn Robin Henningson, referent) anförde i beslut den 9 maj 2022 följande.

SKÄL

Hovrätten delar den bedömning som Justitiekanslern har redovisat. L.G. ska därför tillerkännas ytterligare ersättning för tidspillan, utlägg och traktamente som inställelsen till polisförhöret föranlett.

BESLUT

Med ändring av tingsrättens beslut tillerkänner hovrätten L.G. ytterligare ersättning med 29 305 kr. Av beloppet avser 18 480 kr tidsspillan, 4 964 kr utlägg och 5 861 kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.