Ds 2012:57

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Ds 2012:57

REGERINGSKANSLIET

Graviditetspenning till egenföretagare på grun v risker i arbetsmiljön

Socialdepartementet

.år

Å-x

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissursändningnr av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelnlng.

Beställningsadress:

Fritzes kundtjänst

106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 19191 Ordertel: 08498 191 90 E-post: ordenfritzcs@nj.se Internet: wwwfritzes.se

Svara på remiss - hur och vaq'äz Statsrädsberedningzn ( 5 B PM 2003:2, reviderad 200970542)

- En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller besrällas på http://www.regeringen.se/

Tryckt av Elanders Sverige AB Stockhclm 2012

ISBN 9788148438594 ISSN 0284-6012

lnnehåH

3.1 3.2

33

3.4

3.5 3.6 3.7 3.8

Förutsättningar för graviditetspenning till egen re- tagare på grund av risker i arbetsmiljö

Bedömning av förvärvsarbete under tid med sjuk-

ersättning ............ .. ..t13 Ersättningen och ersattningstiden .................................... ..15 Ikraftträdande ..................................................................... ..15 Handläggning ..................................................................... ..16

Konsekvenser ..................................................................... ..18

Promemorians huvudsakliga innehåll ........................ .. 5

Författningsförslag .......................... .............. ...... .. 7 Förslag till lag om ändringi socialförsäkringsbalken ......... ..7

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön ................................... .. ...... 9

Bakgrund .................... ......................................................... ..9

Rätt till graviditetspenning för egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön ............................................ ..10

Ds 2012:57 Innehåll

4 Författningskommentar 2 1

Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ............. ..21

Denna promemoria har upprättats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknads- departementet OCl'l Näringsdepartementet. Promemorian inne- håller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalkent

Avsikten med ändringarna är att gravida egenföretagare, lik- som arbetstagare, ska omfattas av rätten till graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön. Med egenföretagare avses i denna promemoria personer som bedriver egen verksamhet genpm Lex. enskild firma eller handelsbolag

Andringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014

Promemorians huvudsakliga

innehåH

2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att det i socialförsäkringsbalken ska införas två nya paragrafer, 10 kap. 3 a och 7 a §§, samt närmasr före 10 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.

Risker i arbetsmiljön

3 a §

En gravid försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning och som bedriver näringsverksamhet har rätt till graviditetspenning, om för- vimsørbetet innehåller risk för skadlig inverkan på den gravida kvinnan, graviditeten eller fost- ret.

Bestämmelserna i 2 §andm stycket tillämpar även ifall som avses i denna paragraf

Författningsförslag

Författningsförsla ;4

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön enligt

3 a § lämnas för varje dag som riskerna hindrar kvinnan från a tt införa förvärvsarbetet.

3. Graviditetspenningtill egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

3.1. Bakgrund

Bestämmelser om graviditetspenning finns i 10 kap. socialförsäk- ringsbalken. En kvinna som under slutet av en graviditet inte kan utföra ett fysiskt påfrestande arbete kan få graviditetspenning. Det gäller oavsett om hon är arbetstagare eller om hon är egen- företagare.

En gravid kvinna kan enligt 10 kap. 3 § socialförsäkrings- balken dessutom få graviditetspenning om hon inte får sysselsättas i sitt förvärvsarbete på grund av en föreskrift om förbud mot arbete under graviditeten, som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160), och hon inte kan omplaceras till annat arbete enligt 18 § föräldraledighetslagen (1995:584). Föreskrifter enligt 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen kan endast meddelas för arbetstagare. Egenföretagare saknar alltså i dag möjlighet att få graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön.

Regeringen genomför ett omfattande reformarbete för att stärka incitamenten att starta, driva och utveckla företag. Målet är att göra det enklare och mera lönsamt att vara företagare. För att förstärka den sociala tryggheten för företagare föreslog rege- ringen i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/ 10:1) ett antal förändringar i de sociala trygghetssystemen, dvs. arbetslös- hets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Syftet var att skapa större

Ds 2012:57 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, öka likabehandling av företagare och anställda samt öka valfriheten för företagare. De förslag som regeringen aviserade i budgetpropositionen bygger till stor del på förslagen i betänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) som överlämnades till regeringen i oktober 2008. I budgetpropositionen 2009/ 10:1 föreslogs även att Arbetsmiljöverket i samråd med Försäkringskassan skulle fåi uppdrag att analysera möjligheterna för företagare att få havan- deskapspenning (numera benämnt graviditetspenning) på grund av risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket fick uppdraget i december 2009 och det redovisades i juni 2010.

3.2. Rätt till graviditetspenning för egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Arbetsgruppens förslag: En möjlighet för gravida egenföre-

tagare att få graviditetspenning på grund av risker i arbets- miljön införs i socialförsäkringsbalken.

Skälen för förslaget

Finansieringen av trygghetssystemen bygger på en god tillväxt, fler och växande företag och ökad sysselsättning. Därför är det viktigt att främja företagandet och eftersträva en ökad balans i försäkringsvillkoren mellan anställda och företagare genom tyd- ligare och bättre regler. En utgångspunkt är att det ska skapas en ökad balans i Villkoren för och behandlingen av företagare och anställda i trygghetssystemen.

Det är inte tillfredsställande att möjligheten att beviljas gravi- ditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön, beror på om man är anställd eller egenföretagare. En möjlighet för gravida egen- företagare att få graviditetspenning på grund av risker i arbets-

Ds 2012:57 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljö i

miljön bör därför införas. I likhet med vad som gäller för arbetstagare bör rätten till graviditetspenning för egenföretagare inte vara begränsad till endast vissa typer av skadliga arbets- miljöfaktorer.

Den lagteknis/ea lösningen

Arbetsgruppen har övervägt möjligheten att - på motsvarande sätt som gäller för arbetstagare - knyta rätten till egenföretaga- rens graviditetspenning till en föreskrift om förbud mot arbete under graviditeten, som har utfärdats med stöd av arbetsmiljö- lagen ( 1977:160 ). Även om detta skulle vara möjligt kan det leda till oönskade konsekvenser att i arbetsmiljölagen införa nya eller utökade bemyndiganden att meddela föreskrifter avseende egenföretagares arbetsmiljö. Det skulle kunna innebära att krav ställs från andra grupper av egenföretagare att omfattas av det skydd arbetsmiljölagen innebär eller omvänt en oro bland egen- företagare att inte själva få bestämma utformningen av sin egen arbetsmiljö. Arbetsgruppen har därför bedömt det som olämp- ligt att i detta sammanhang föreslå en utökad arbetsmiljörättslig reglering för egenföretagarna. Istället bör ändringarna göras enbart i socialförsäkringsbalken , i det kapitel som innehåller övriga bestämmelser om graviditetspenning.

3.3. Förutsättningar för graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Arbetsgruppens förslag: En gravid försäkrad kvinna som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning och som bedriver näringsverksamhet får möjlighet att uppbära graviditetspenning

stret på grund av sin ng. Den möjligheten till att gälla även kvin

Ds 2012:57 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Skälen för förslaget

En gravid kvinna som omfattas av socialförsäkringen och som utsätts för risker för skadlig inverkan på hennes hälsa, gravidi- teten eller fo arbetsmiljö bör ha rätt till gra- viditetspenni finns i dag för arbetstagare och bör utvidgas nor som är egenföretagare.

när ennes hälsa, graviditeten eller fostret är utsatt för risk för skadlig inverkan i den arbetsmiljö som hon arbetar i.

Begreppet egenföretagare

Det saknas en legaldefinition av begreppet egenföretagare inom socialförsäkringen. Med egenföretagare avser arbetsgruppen, liksom vanligtvis brukar vara fallet inom socialförsäkringen, en person som bedriver egen verksamhet genom t.ex. enskild firma eller handelsbolag (jfr t.ex. prop. 2009/10:120 s. 1). Enligt den nu föreslagna bestämmelsen om graviditetspenning till egen- företagare är målgruppen för bestämmelsen gravida försäkrade som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning (se 25 kap. 2 § socialförsäkrings-balken) och som bedriver näringsverksamhet. Den valda formuleringen har hämtats från 25 kap. 2 § socialförsäkringsbalken, en bestämmelse som avser beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagare under företagets uppbyggnadsskede.

Med näringsverksamhet avses enligt 13 kap. 1§ inkomst- skattelagen (1999:1229) förvärvsverksamhet som bedrivs yrkes- mässigt och självständigt. Kravet på bedriven näringsverksamhet innebär att hobbyverksamhet inte omfattas av den föreslagna bestämmelsen om graviditetspenning. Den som bedriver näringsverksamhet genom ett aktiebolag eller en ekonomisk förening har inte härigenom någon inkomst av annat förvärvs- arbete än anställning. Genom den valda formuleringen klar"

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljö

att en sådan person inte betraktas som egenföretagare i detta sammanhang. Som egenföretagare enligt den föreslagna bestäm- melsen anses således en person som bedriver näringsverksamhet som enskild näringsidkare (enskild firma) eller som delägare i ett handels- eller kommanditbolag.

F örsäkrade som bedriver näringsverksamhet genom ett aktie- bolag eller en ekonomisk förening kan vara anställda inom den egna verksamheten och har möjlighet att erhålla graviditetspen- ning som arbetstagare.

Risk för den gravida kvinnans ba'lsa, graviditet eller foster

En gravid egenföretagare bör ha rätt till graviditetspenning om arbetsmiljön innehåller risk för skadlig inverkan på hennes hälsa, graviditeten eller fostret. Vid bedömningen av Vilka arbetsmiljö- faktorer som kan utgöra sådan risk kan Försäkringskassan ta ledning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare samt verkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Att en riskkälla förekommer behöver inte nödvändigtvis innebära att det föreligger en hälsorisk för den gravida kvinnan, graviditeten eller fostret. Det är den faktiska exponeringen, dvs. arten och graden av exponering, som är avgörande. Vid risk- bedömningen kan man också behöva ta hänsyn till individspeci- fika faktorer, t.ex. hälsotillstånd och tidigare graviditetskompli- kationer.

3.4 Bedömning av förvärvsarbete under tid med sjukersättning

Arbetsgruppens förslag: I likhet med vad som gäller för övriga fall av graviditetspenning, ska förvärvsarbete som en kvinna utför under tid för vilken hon får sjukersättning enligt 37 kap.

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Skälen för förslaget: Enligt 36 kap. 9 § socialförsäkringsbalken gäller att en försäkrad som förvärvsarbetar med utnyttjande av en arbetsförmåga som han eller hon antogs sakna när beslutet om sjukersättning eller aktivitetsersättning fattades inte har rätt till sådan ersättning för samma tid och i den omfattning som förvärvsarbetet utförs. För försäkrade som beviljats icke tids- begränsad sjukersättning senast för juli 2008 finns dock en specialbestämmelse i 37 kap. 3 § som möjliggör att en på särskilt sätt beräknad sjukersättning ändå betalas ut i en sådan situation. Eftersom förvärvsarbete som avses i 37 kap. 3 § inte beaktas vid beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten (se 25 kap. 24 §), har sådant förvärvsarbete inte heller ansetts böra beaktas vid bestämmande av rätten till dagersättningar som base- ras på sådan inkomst, t.ex. graviditetspenning (se prop. 2007/08:124 s. 67 och 102).

Av 10 kap. 2 § andra stycket socialförsäkringsbalken framgår att sådant förvärvsarbete som den försäkrade utför under tid för vilken hon får sjukersättning enligt bestämmelserna i 37 kap. 3 § inte ska betraktas som förvärvsarbete vid bedömningen av rätten till graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Om det inte går att avgöra under vilken tid den försäkrade avstår från förvärvsarbete, ska frånvaron i första hand anses som frånvaro från sådant förvärvsarbete som avses i 37 kap. 3 AV 10 kap. 3 § andra stycket följer att bestämmelsen i 2 § andra stycket även ska tillämpas vid bedömningen av rätten till graviditetspenning på grund av förbud mot förvärvsarbete. Det saknas anledning att ha någon annan ordning vad gäller graviditetspenning till egenföre- tagare på grund av risker i arbetsmiljön. Arbetsgruppen föreslår därför att bestämmelsen i 10 kap. 2 § andra stycket ska göras tillämplig även i förevarande fall.

3 § socialförsäkringsbalken inte betraktas som förvärvsarbete vid

edömningen av hennes rätt till graviditets ennin

Ds 2012:57 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

3.5. Ersättningen och ersättningstiden

Arbetsgruppens förslag: Graviditetspenningen lämnas för varje dag som riskerna hindrar kvinnan från att utföra för- värvsarbetet.

Skälen för förslaget: Graviditetspenning beräknas utifrån kvin- nans sjukpenninggrundande inkomst (10 kap. 10 § socialförsäk- ringsbalken). Graviditetspenning lämnas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån (10 kap. 4 och beviljas för en viss period (10 kap. 9 §), dock längst till och med den elfte dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse (10 kap. 8 Graviditetspenning vid nedsatt arbetsförmåga lämnas för varje dag som nedsättningen består (10 kap. 6 På motsvarande sätt lämnas graviditetspenning vid förbud mot förvärvsarbete för varje dag som förbudet gäller (10 kap. 7 Arbetsgruppen före- slår mot angiven bakgrund att graviditetspenning till egenföre-

tagare på grund av risker i arbetsmiljön ska lämnas för varje dag som riskerna hindrar kvinnan från att utföra förvärvsarbetet. En ny paragraf med denna innebörd föreslås i socialförsäkringsbal- ken.

3.6. Ikraftträdande

Arbetsgruppens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Motiv för förslaget: De föreslagna lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2014. Några övergångsbestämmelser har inte bedömts nödvändiga.

raviditetspenning till egenföretagare p grund av risker i arbetsmiljön

3.7. Handläggning

Bedömning: Det behöver inte införas några särskilda bestämmelser om handläggningen av ärenden om graviditets- penning för egenföretagare.

Skälen för bedömningen Handläggningen hos Försäkringskassan

Ärenden om graviditetspenning handläggs av Försäkringskassan. De generella handläggningsbestämmelserna i 110 kap. socialför- säkringsbalken kommer att bli tillämpliga på ärenden om gravi- ditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbets- miljön. Nedan följer en redogörelse för de bestämmelser som kommer att få störst betydelse för handläggningen.

Ansökan m.m.

Av 110 kap. 4 § socialförsäkringsbalken framgår att en ansökan om en förmån ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs i ärendet och vara egenhändigt underteck- nad. Uppgifter om faktiska förhållanden ska lämnas på heder och samvete.

Utöver kraven på ansökan gäller generellt enligt 110 kap. 13 § andra stycket samma balk att den enskilde är skyldig att lämna de uppgifter som är av betydelse för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen av socialförsäkrings- balken. Enligt 2 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyn- diganden för Försäkringskassan får Försäkringskassan meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av balken, bl.a. såvitt avser gravidi- tetspenning.

Den handläggande myndigheten har enligt 110 kap. 13 § första stycket socialförsäkringsbalken en allmän skyldighet att se

Ds 2012:57 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

till att ärendena blir utredda i den omfattning deras beskaffenhet kräver. Samtidigt gäller enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer att det är sökanden som ska visa att han eller hon uppfyller förutsättningarna för att beviljas en förmån. Myndig- heten kan i ett sådant fall fullgöra sin utredningsskyldighet genom anvisa den enskilde hur denne bäst kan styrka sina påstå- enden (prop. 2008/09:200 s. 555).

Enligt 110 kap. 14 § socialförsäkringsbalken får den handläg- gande myndigheten, när det behövs för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen av balken, bl.a. göra förfrågan hos den försäkrades läkare eller någon annan som kan antas kunna lämna behövliga uppgifter, besöka den försäkrade (i hemmet eller på arbetsplatsen) och begära in ett särskilt läkar- utlåtande eller ett utlåtande av viss läkare eller någon annan sak- kunnig. Med uttrycket ”när det behövs” menas såväl att åtgärden typiskt sett behövs, som att någon omständighet föreligger i det enskilda fallet som medför att åtgärden behövs (prop. 2008/09:200 s. 557).

Enligt 2 § 6 förordningen med vissa bemyndiganden för För- säkringskassan får Försäkringskassan meddela föreskrifter om särskilt läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § socialförsäkringsbal- ken. Om Försäkringskassan bedömer att det typiskt sett behövs särskilda läkarutlåtanden i förevarande ärenden för att kassan ska kunna bedöma arbetsmiljöns inverkan på graviditeten eller fost- ret, skulle Försäkringskassan kunna föreskriva att ett sådant ut- låtande ska bifogas ansökan. Eventuella föreskrifter från F örsäk- ringskassan skulle vidare kunna avse kravet på kompetens hos den läkare som utfärdar det särskilda utlåtandet.

Slutligen kan nämnas att Försäkringskassan enligt 3 § nämnda förordning får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av graviditetspenning och av sådana besök I os den försäkrade som avses i 110 kap. 14 § socialförsäkrings- alken. De närmare formerna för ansökan skulle exempelvis

unna regleras genom verkställighetsföreskrifter.

Arbetsgruppen gör bedömningen att bestämmelserna i 110 kap. socialförsäkringsbalken och Försäkringskassans bemyn-

Ds 2012:57 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

diganden i ovan angiven förordning är tillräckliga för att möjlig- göra en fungerande handläggning hos Försäkringskassan. Någon särskild bestämmelse avseende handläggningen av ifrågavarande ärenden föreslås därför inte.

Konsekvenser Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga uppgifter om hur många gravida kvinnor som är egenföretagare och som kan antas utsättas för risker i arbetsmil- jön. Cirka sex procent av samtliga beslut under 2009 om sjuk- penninggrundande inkomst gäller inkomst av annat förvärvs- arbete (egenföretagare). Det kan antas att hälften av dessa beslut har samband med begäran om föräldrapenning, dvs. cirka tre procent och avser gravida.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) redovisade i november 2011 resultat från ett regeringsuppdrag avseende För- säkringskassans tillämpning av graviditetspenning och sjukpen- ning vid graviditet (Rapport 2011:16). I en granskning av ären- den med graviditetspenning, avseende kvinnor som fick barn sista kvartalet 2010, var det 2,5 procent av ärendena som rörde avstängning av arbetstagare från arbetet på grund av risker i arbetsmiljön. Andelen beslut om graviditetspenning avseende risker i arbetsmiljön befann sig på samma nivå 2009.

Antal födda barn under 2011 var cirka 111 700. I denna grupp fanns även flerbarnsfödslar. Antalet gravida kvinnor kan därför antas vara cirka 109 500. Med antagandet att cirka tre procent är egenföretagare blir antalet gravida egenföretagare 3 285 kvinnor. Enligt antagandet ovan, att andelen gravida kvinnor som är arbetstagare och som beviljats graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön under 2010 var 2,5 procent är det ca 82 egenföretagare som kommer att ha rätt till graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön.

Medelersättningen 2011 var 532 kronor per dag.

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Eftersom graviditetspenning avseende risker i arbetsmiljön kan betalas ut i stort sett under hela graviditeten beräknas antalet dagar som kan betalas ut per kvinna till 230 dagar. Med ovanstå- ende antagande uppskattas statens utgifter för anslaget 1:2 För- äldraförsäkring öka med cirka 11,3 miljoner kronor per år. Ut- gifterna beräknas utifrån ett antagande om att förslaget kommer att omfatta ca 82 fler kvinnor per år.

Arbetsgruppen uppskattar att förslaget innebär marginellt ökade administrativa kostnader som kan hanteras inom Försäk- ringskassans ram. Varje kvinna får ett beslut och därefter en utbetalning i månaden. Arbetsgruppen bedömer att förslaget inte innebär ett behov av utveckling av Försäkringskassans IT-system behövs.

jämställdhetskonsekvenser

Förslaget har till syfte att åstadkomma en ökad balans i villkoren för och behandlingen av företagare och anställda i trygghets- systemen. Förslaget väntas få positiv effekt för kvinnors möjlig- het att driva företag.

Konsekvenser för småföretag

Förslaget innebär en ökad trygghet för kvinnor som är egen- företagare och väntas få en positiv effekt på företagandet i Sverige.

Förslaget kan innebära en utökad administration för egen- företagaren i form av anmälan om graviditetspenning. Tillväxt- verkets verktyg Regelräknaren jämför administrativa kostnader och baserar sig på mätningar gjorda 2009. Regelräknaren tar bland annat upp kostnader för anmälan om sjukpenninggrun- dande inkomst och sjukdom. En Sjukanmälan via blankett räknas till en administrativ kostnad om cirka 37 kronor via blankett och om cirka 19 kronor via telefon eller internet. Anmälan om sjuk-

Ds 2012:57

penninggrundande inkomst räknas ta 10 minuter i anspråk vilket motsvarar ca 38 kronor enligt Tillväxtverkets databas Malin. Försäkringskassan kan även begära in ytterligare underlag för bedömningen orn risker i arbetsmiljön. Om man förutsätter lik- nande kostnader för anmälan om sjukpenninggrundande in- komst och graviditetspenning så kan de administrativa kost- naderna vara något högre men får anses försumbar. Kostnad som kan uppstå i samband med att Försäkringskassan begär in ytter- ligare underlag om risk i arbetsmiljön är svår att förutsäga då den bedöms vara bunden till de speciella arbetsförhållanden som rör just den enskilda egenföretagaren.

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

4. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

10 kap.

3 a §

Paragrafen är ny. Bestämmelsens första stycke innebär en möjlig- het för en gravid egenföretagare (jfr 25 kap. 2 och 9 socialför- säkringsbalken) att beviljas graviditetspenning om hennes för- värvsarbete innehåller risk för skadlig inverkan på hennes hälsa, graviditeten eller fostret.

AV andra stycket framgår att bestämmelserna i 2 § andra stycket även tillämpas för egenföretagare. Bestämmelserna inne- bär att sådant förvärvsarbete som utförs under tid då en kvinna får sjukersättning enligt bestämmelserna i 37 kap. 3 §, inte ska betraktas som förvärvsarbete vid bestämmande av kvinnans rätt till graviditetspenning. Om det inte går att avgöra under vilken tid den försäkrade avstår från förvärvsarbete, ska frånvaron i första hand anses som frånvaro från sådant förvärvsarbete som avses i 37 kap. 3

Förslaget behandlas i avsnitten 3.3 och 3.4.

7 a §

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innebär att graviditetspenning till egenföretagare enligt 3 a § ska lämnas för varje dag som ris- kerna hindrar kvinnan från att utföra förvärvsarbetet. Att ersätt- ningen ska lämnas för varje dag motsvarar vad som gäller för graviditetspenning i övriga fall (10 kap. 6 och 7 Graviditets- penning lämnas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels

Ds 2012:57 Författnlngskommentar

förmån (10 kap. 4 Om exempelvis riskerna i arbetsmiljön förhindrar kvinnan från att utföra sitt förvärvsarbete till hälften. kan således halv graviditetspenning lämnas.

Förslaget behandlas i avsnitt 3.5

22