EIFS 2009:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om

skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna

prisinformation till allmänheten;

beslutade den 11 september 2009

Med stöd av 1 § fjärrvärmeförordningen (2008:526) meddelar

Energimarknadsinspektionen följande föreskrifter om skyldigheten för

fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten.

Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter gäller för sådan skyldighet att lämna prisinformation

till allmänheten som åligger fjärrvärmeföretag enligt 5 § första och andra

styckena fjärrvärmelagen (2008:263).

Det följer av 5 § fjärrvärmelagen vilka uppgifter som ska ingå i den

prisinformation ett fjärrvärmeföretag ska lämna till fjärrvärmekunder och

allmänhet. I de här meddelade föreskrifterna ges närmare anvisningar om

skyldigheten att lämna korrekt och tydlig prisinformation samt om

tillhandahållande av prisinformation.

Definitioner

2 §

Utöver de definitioner som följer av fjärrvärmelagen avses i dessa

föreskrifter med prisinformation aktuella priser för levererad värme och

anslutningsavgift till fjärrvärmeverksamheten.

3 §

Bestämmelser om vad som avses med en samfällighet finns i 1 och

14 §§ anläggningslagen (1973:1149).

Prisinformation

4 §

Ett fjärrvärmeföretags prisinformation ska innehålla alla priser för

samtliga kundkategorier. Grunderna för indelning av kunder i olika

kategorier ska anges på ett tydligt sätt. I informationen om pris för

fjärrvärme ska prisets konstruktion anges. Alla kostnader inklusive

mervärdesskatt ska uppges.

Utöver vad som anges i första stycket ska prisinformationen innehålla

aktuella uppgifter för kundkategorierna småhus, flerbostadshus, lokaler och

samfälligheter i enlighet med vad som anges i tabell 1 - 4. Detta gäller endast

om dessa ingår i företagets befintliga kundkategorier.

EIFS 2009:3

Utkom från trycket

den 9 oktober 2009

2

EIFS 2009:3

Tabell 1. Kundkategori småhus

Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus

Tabell 3. Kundkategori lokaler

Tabell 4. Kundkategori samfälligheter

5 §

Förutom vad som följer av 4 § ska ett fjärrvärmeföretags

prisinformation innehålla alla befintliga avgifter för en anslutning till

fjärrvärmeverksamheten. I informationen ska avgiftens konstruktion och

ingående komponenter anges om sådan information finns. Alla kostnader

inklusive mervärdesskatt ska uppges.

Tillhandahållande av uppgifter

6 §

Ett fjärrvärmeföretag ska göra uppgifterna om prisinformationen lätt

tillgängliga för allmänheten. Fjärrvärmeföretaget ska på begäran sända

uppgifterna i skriftlig form till den som begär det.

För det fall ett fjärrvärmeföretag har en webbplats ska aktuell

prisinformation publiceras på denna.

Årlig förbrukning

i kWh

Total kostnad

per år

Varav under

året fast del

Varav under året

rörlig del

15000 kWh

20000 kWh

30000 kWh

40000 kWh

Årlig förbrukning

i MWh

Total kostnad

per år

Varav under

året fast del

Varav under året

rörlig del

80 MWh

193 MWh

500 MWh

1000 MWh

Årlig förbrukning

i MWh

Total kostnad

per år

Varav under

året fast del

Varav under året

rörlig del

80 MWh

193 MWh

500 MWh

1000 MWh

Årlig förbrukning

i MWh

Total kostnad

per år

Varav under

året fast del

Varav under året

rörlig del

80 MWh

193 MWh

500 MWh

1000 MWh

3

EIFS 2009:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer ut från trycket, då

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2009:2) om skyldigheten

för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten upphör att

gälla.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Yvonne Fredriksson

Göran Morén

Elanders Sverige AB, 2009