EIFS 2013:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda

för att överföringen av el ska vara av god kvalitet;

Beslutade den 27 juni 2013.

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 § elförord-

ningen (2013:208) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el

ska vara av god kvalitet och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vissa krav som en nät-

koncessionshavare ska uppfylla enligt 3 kap. 9 § ellagen (1997:857) för att

överföringen av el ska vara av god kvalitet.

2 kap. Tillämpningsområde

1 §

Bestämmelserna i 4, 5 och 6 kap. gäller för ledningar som används

med stöd av nätkoncession.

De ledningar för vilka Affärsverket svenska kraftnät innehar nätkoncession

omfattas inte av bestämmelserna i 4 och 5 kap.

2 §

Bestämmelserna i 7 kap. gäller inmatnings- och uttagspunkter i växel-

spänningsnät som används med stöd av nätkoncession.

3 §

Kraven i dessa föreskrifter gäller under förutsättning att hinder inte

möter på grund av vad som är särskilt föreskrivet i annan författning.

3 kap. Definitioner

1 §

Utöver de definitioner som följer av ellagen avses i dessa föreskrifter

med

Avbrott: tillstånd då uttags-, gräns- eller inmatningspunkten är elektriskt

frånkopplad i en eller flera av faserna från spänningssatt koncessionspliktigt

nät genom till exempel kopplingsmanöver i elnät eller till följd av yttre hän-

delser såsom utrustningsfel eller störningar. Detta tillstånd resulterar i en

spänning nära eller lika med noll i en eller flera av faserna i uttagspunkten.

EIFS 2013:1

Utkom från trycket

den 30 augusti 2013

2

EIFS 2013:1

Avbrott klassificeras enligt följande:

Aviserat avbrott: avbrott där elanvändaren är underrättad enligt 11 kap. el-

lagen (1997:857) innan avbrottet äger rum, i syfte att nätföretagen ska utföra

planerat arbete på nätet.

Oaviserat avbrott: Avbrott som inte är aviserat.

Ett oaviserat avbrott klassas som:

Långt avbrott: Om avbrottet är längre än tre minuter.

Kort avbrott: Om avbrottet är från 100 millisekunder upp till och med tre

minuter.

Avbrottstid: den tid under vilken avbrott i överföringen av el föreligger.

Gränspunkt: den punkt där

a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,

b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med nätkoncession för

linje (region- eller stamnät),

c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), som har

olika nättariffer, ansluter till varandra, eller

d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje

(region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra

Inmatningspunkt: den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i ett

schablonberäkningsområde respektive ledning som omfattas av nätkonces-

sion för linje (region- eller stamledning).

Kortvarig spänningshöjning: en tillfällig höjning av spänningens effektiv-

värde över 110 procent av referensspänningen.

Kortvarig spänningssänkning: en tillfällig sänkning av spänningens effek-

tivvärde under 90 procent av referensspänningen.

Lågspänningskund: en kund med anläggning med nominell spänning upp till

och med 1 000 volt växelspänning eller upp till och med 1 500 volt likspän-

ning.

Nominell systemspänning: spänning med vilket ett system benämns eller

identifieras.

Referensspänning: utgörs av nominell systemspänning. Om det, för system

över 1 000 volt, i avtal eller på annat sätt överenskommits en från den nomi-

nella systemspänningen avvikande spänning ska denna istället utgöra refe-

rensspänning.

Snabb spänningsändring: en ändring av spänningens effektivvärde som är

snabbare än 0,5 procent per sekund och där spänningens effektivvärde före,

under och efter ändringen är mellan 90 procent och 110 procent av referens-

spänningen. Snabba spänningsändringar bestäms av stationär och maximal

spänningsändring där

U

stationär

är skillnaden mellan spänningens effektiv-

värde före och efter ändringen och

U

max

är den maximala spänningsänd-

ringen under ett spänningsändringsförlopp.

Spänningsosymmetri: tillstånd i ett flerfassystem i vilket effektivvärdena hos

fasspänningarna eller fasvinklarna mellan närliggande faser inte är lika.

3

EIFS 2013:1

Spänningsändringsförlopp: ändring i spänningens effektivvärde per halv-

period som funktion av tiden efter att spänningen har varit stabil i minst en

sekund. Spänningen anses stabil när den inte ändras snabbare än 0,5 procent

av referensspänningen per sekund.

Spänningsövertoner: sinusformad spänning med frekvens lika med en hel

multipel av grundfrekvensen hos matningsspänningen. Övertoner i spän-

ningen kan bestämmas individuellt genom deras relativa amplitud relaterad

till spänningen vid frekvensen 50 Hertz eller sammanlagt, till exempel av

den totala övertonshalten, UTHD.

Tiominutersvärde: ett representativt värde av spänningens distorsion,

obalans, eller effektivvärde beräknad över en tiominuters period.

Trädsäkra ledningar: ledningar som genom tekniskt utförande eller på

grund av ledningsgatans bredd är av sådan karaktär att avbrott i överföring

av el inte ska kunna orsakas av träd som faller på en ledning.

Uttagspunkt: den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.

Veckomedelvärde: ett representativt värde av spänningens distorsion,

obalans, eller effektivvärde beräknad som medelvärdet över alla tiominuters-

värden under en vecka.

4 kap. Funktionskrav för vissa lastintervaller

1 §

I de uttags-, eller gränspunkter i elnät där det under normala matnings-

och driftförhållanden är möjligt att överföra mer än två megawatt effekt får

avbrottstiderna vid avbrott inte vara längre än vad som anges i nedanstående

tabell för respektive återställningsförhållande.

Normala återställningsförhållanden är sådana drift- och väderleksförhål-

landen eller andra liknande förhållanden som inte hindrar att felavhjälpning

påbörjas omgående efter att ett fel i elnätet inträffat. Onormala återställnings-

förhållanden är sådana förhållanden som medför att felavhjälpning inte skä-

ligen kan påbörjas omgående.

5 kap. Trädsäkra ledningar

1 §

Luftledningar med en spänning som överstiger 25 kilovolt ska vara

utförda som trädsäkra ledningar om det är nödvändigt för att undvika avbrott

i överföringen av el.

Detsamma gäller för luftledningar med en lägre spän-

Lastintervall

(megawatt)

Avbrottstid vid normala

återställningsförhållanden

(timmar)

Avbrottstid vid onormala

återställningsförhållanden

(timmar)

> 2

5

12

24

> 5

20

8

24

> 20

50

2

24

> 50

2

12

4

EIFS 2013:1

ning om de överför el till en ledning eller ett ledningsnät tillhörande annan

koncessionshavare.

Även luftledningar till vilka produktionsanläggningar är anslutna, ska

vara utförda på sätt som anges i första stycket, om inte särskilda skäl förelig-

ger.

Särskilda skäl enligt andra stycket kan vara produktionsanläggningar med

intermittent produktion av el som inte är avgörande för elnätets funktion,

t.ex. vissa småskaliga vind-, sol-, våg- och vattenkraftsanläggningar.

Allmänt råd

Sådana utföranden som avses med trädsäkra ledningar kan exempel-

vis uppnås genom breddning av ledningsgator, markförläggning av

ledning, eller andra lösningar som bedöms lämpliga.

6 kap. Avbrott i elöverföringen

1 §

Överföringen av el till lågspänningskunder är av god kvalitet, med av-

seende på antalet oaviserade långa avbrott, när antalet oaviserade långa av-

brott per kalenderår inte överstiger tre i uttags- eller inmatningspunkten.

Om antalet oaviserade långa avbrott per kalenderår överstiger elva i ut-

tags- eller inmatningspunkten är överföringen av el inte av god kvalitet.

Avbrott som uppkommer under felsökning och felavhjälpning ska inte

ingå vid beräkningen av antalet avbrott enligt första stycket.

7 kap. Spänningskvalitet

1 §

Överföringen av el, med avseende på spänningskvalitet, är av god

kvalitet när spänningens egenskaper, uppmätta i enlighet med SS-EN 61000-

4-30 (mätklass A), uppfyller de krav som framgår av 2–9 §§.

Allmänt råd

För referensspänningar upp till och med 1 000 volt bestäms spänning-

ens egenskaper med fasspänningar som utgångspunkt.

För referensspänningar över 1 000 volt bestäms spänningens egenska-

per med huvudspänningar som utgångspunkt.

Långsamma spänningsändringar

2 §

Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominu-

tersvärden av spänningens effektivvärde vara mellan 90 procent och 110

procent av referensspänningen.

Spänningsövertoner

3 §

För referensspänningar upp till och med 36 kilovolt gäller följande.

Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden

för varje enskild överton vara mindre än eller lika med värdena i tabell 1 och

varje tiominutersvärde av den totala övertonshalten ska vara mindre än eller

lika med åtta procent.

5

EIFS 2013:1

Tabell 1

4 §

För referensspänningar över 36 kilovolt och under eller lika med 150

kilovolt gäller följande. Under en period motsvarande en vecka ska före-

kommande tiominutersvärden för varje enskild överton vara mindre än eller

lika med värdena i tabell 2 och varje tiominutersvärde av den totala över-

tonshalten ska vara mindre än eller lika med åtta procent.

Tabell 2

Spänningsosymmetri

5 §

Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominuters-

värden av spänningsosymmetrin vara mindre än eller lika med två procent.

Kortvarig spänningssänkning

6 §

För referensspänningar upp till och med 45 kilovolt gäller följande.

Det ska inte inträffa några kortvariga spänningssänkningar med sådan kvar-

stående spänning och sådan varaktighet som framgår av område C i tabell 3.

Udda övertoner

Jämna övertoner

Ej multiplar av 3

Multiplar av 3

Övertoner

(n)

Relativ

övertonshalt

(%)

Övertoner

(n)

Relativ

övertonshalt

(%)

Övertoner

(n)

Relativ

övertonshalt

(%)

5

6,0 %

3

5,0 %

2

2,0 %

7

5,0 %

9

1,5 %

4

1,0 %

11

3,5 %

15

0,5 %

6



0,5 %

13

3,0 %

21

0,5 %

17

2,0 %

19

1,5 %

23

1,5 %

25

1,5 %

Ej multiplar av 3

Multiplar av 3

Övertoner

(n)

Relativ

övertonshalt

(%)

Övertoner

(n)

Relativ

övertonshalt

(%)

Övertoner

(n)

Relativ

övertonshalt

(%)

5

5,0 %

3

3,0 %

2

1,9 %

7

4,0 %

9

1,3 %

4

1,0 %

11

3,0 %

15

0,5 %

6



0,5 %

13

2,5 %

21

0,5 %

17

2,0 %

19

1,5 %

23

1,5 %

25

1,5 %

6

EIFS 2013:1

Nätägaren är skyldig att åtgärda kortvariga spänningssänkningar inom

område B i tabell 3 i den utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till

de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med de kortvariga spän-

ningssänkningarna.

Tabell 3

Allmänt råd

Vid bedömningen av vad som utgör rimliga åtgärder i förhållande till

olägenheterna kan exempelvis historiska data, andra liknande nät

under liknande förhållanden, tekniska möjligheter samt kostnader för

åtgärderna beaktas.

7 §

För referensspänningar över 45 kilovolt gäller följande. Det ska inte

inträffa några kortvariga spänningssänkningar med sådan kvarstående spän-

ning och sådan varaktighet som framgår av område C i tabell 4. Nätägaren är

skyldig att åtgärda kortvariga spänningssänkningar inom område B i tabell 4

i den utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till de olägenheter för

elanvändarna som är förknippade med de kortvariga spänningssänkningarna.

Tabell 4

Kortvarig spänningshöjning

8 §

För referensspänningar upp till och med 1 000 volt gäller följande.

Det ska inte inträffa några kortvariga spänningshöjningar med sådan spän-

ning och sådan varaktighet som framgår av område C i tabell 5. Nätägaren är

skyldig att åtgärda kortvariga spänningshöjningar inom område B i tabell 5 i

den utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till de olägenheter för

elanvändarna som är förknippade med de kortvariga spänningshöjningarna.

U [%]

Var aktighet t [m s]

10

 t  200

200 < t

 500

500 < t

 1000 1000 < t  5000 5000 < t  60000

90 > u

 80

A

80 > u

 70

70 > u

 40

B

40 > u

 5

C

5 > u

U [%]

Var aktighet t [m s]

10

 t  100

100 < t

 150

150 < t

 600

600 < t

 5000 5000 < t  60000

90 > u

 80

A

80 > u

 70

C

70 > u

 40

B

40 > u

 5

5 > u

7

EIFS 2013:1

Tabell 5

Snabb spänningsändring

9 §

Antalet snabba spänningsändringar adderat med antalet kortvariga

spänningssänkningar som överensstämmer med område A enligt 6–7 §§

tabell 3 och 4, ska inte överstiga antalen angivna i tabell 6.

Tabell 6

8 kap. Dispens

1 §

Om särskilda skäl föreligger får nätmyndigheten ge dispens i det en-

skilda fallet från kraven i 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 § under en begränsad tidspe-

riod. Dispens från 4 kap. får meddelas för en avbrottstid upp till 24 timmar.

Allmänt råd

Exempel på särskilda skäl för dispens kan vara att en koncessions-

havare som förvärvat ett redan befintligt nät behöver tid på sig att

säkerställa kvaliteten i överföringen av el eller för att uppfylla skärpta

funktionskrav som uppstår vid ändrade lastförhållanden.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 oktober 2013, då

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som

ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS

2011:2) ska upphöra att gälla.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Erik Blomqvist

U [%]

Var aktighet t [m s]

10

 t  200

200 < t

 5000

5000 < t

 60000

u

 135

C

135 > u

 115

B

115 > u

 111

A

111 > u

 110

Snabba spänningsändringar

Maxim alt antal per dygn

Un

 45 kV

Un > 45 kV

U

station ä r

 3%

24

12

U

m ax

 5%

24

12

Elanders Sverige AB, 2013