Elförordning (2013:208)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2013-04-25
Ändring införd
SFS 2013:208 i lydelse enligt SFS 2021:809
Ikraft
2013-06-01
Upphäver
Elförordning (1994:1250)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till ellagen (1997:857).

Definitioner

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i ellagen (1997:857).

3 §  Energimarknadsinspektionen ska vara nätmyndighet enligt 1 kap. 7 § ellagen (1997:857) och handlägga de frågor som anges i denna förordning.

/Upphör att gälla U: 2021-08-01/

Nätkoncession

/Upphör att gälla U: 2021-08-01/

Regeringens prövning av ansökningar

4 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ I 2 kap. 1 b §, 4 a § andra stycket, 5 § andra stycket, 15 a §, 15 j § andra stycket, 16 § fjärde stycket, 16 a § tredje stycket och 17 § tredje stycketellagen (1997:857) finns det bestämmelser om att regeringen prövar frågor om nätkoncession i vissa fall. En ansökan i ett sådant ärende ska ges in till nätmyndigheten. Nätmyndigheten ska utreda frågan och därefter med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning.

[S2]Enligt 2 kap. 15 b § tredje stycket ellagen omprövar regeringen en nätkoncession som avser en utlandsförbindelse. Av 2 kap. 15 c § ellagen följer att en ansökan om omprövning även i ett sådant fall ska ges in till nätmyndigheten.

/Upphör att gälla U: 2021-08-01/

Ansökan om nätkoncession för linje

5 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ En ansökan om nätkoncession för linje ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 8 a § andra stycket 2 eller 3 ellagen (1997:857) samt uppgifter om följande:

 1. Det överföringsbehov som ledningen är avsedd att tillgodose. Om ledningen är avsedd att förstärka befintliga ledningar, ska detta anges samt upplysning lämnas dels om den belastning som befintliga ledningar tål, dels om behovet av ytterligare ledningsutbyggnader med anledning av den ledning som ansökan avser.
 2. Den spänning för vilken ledningen är avsedd.
 3. Om ledningen är avsedd för en spänning som inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen, ska de särskilda skäl som åberopas för ansökningen anges.
 4. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken iakttas.
 5. Alternativa ledningssträckningar som sökanden har undersökt. Förordning (2017:1037).

6 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ Till ansökningshandlingen enligt 5 § ska följande fogas:

 1. En teknisk beskrivning av den planerade ledningen och en kostnadsberäkning. Beskrivningen ska innefatta bl.a. en ritning över ledningens konstruktion och dess anslutning till produktionsanläggning, station eller befintlig ledning.
 2. Karta över ledningens föreslagna sträckning och beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för ledningen.
 3. Bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt berörs av anläggningen.
 4. Uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark för ledningen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser.

/Upphör att gälla U: 2021-08-01/

Ansökan om nätkoncession för område

7 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ En ansökan om nätkoncession för område ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla följande:

 1. En plan över områdets framtida behov av överföring av el.
 2. En karta över området.
 3. Uppgift om den högsta spänning för området som sökanden vill ha fastställd.

/Upphör att gälla U: 2021-08-01/

Handläggning av ärenden om nätkoncession

8 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ Om en ansökan om nätkoncession inte omedelbart avslås, ska yttrande inhämtas från

 1. Försvarsmakten,
 2. länsstyrelser som berörs av ansökan,
 3. kommuner som berörs av ansökan,
 4. ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansökan, om ärendet avser nätkoncession för linje,
 5. andra kända sakägare som berörs av ansökan, och
 6. innehavare av nätkoncession som berörs av ansökan.

[S2]I ärenden där yttrande inhämtas enligt första stycket ska nätmyndigheten även underrätta Försvarets radioanstalt om ansökan.

9 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i 57 §§ eller begära de ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

10 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ I ett ärende om meddelande av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857) ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom tre år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska prövas av regeringen enligt 2 kap. 1 b § ellagen, ska beslut meddelas inom fem år efter det att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten.

[S2]I ett ärende om förlängning av en nätkoncessions giltighetstid enligt 2 kap.14 eller 15 §ellagen ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom åtta år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska prövas av regeringen enligt 2 kap. 15 a § ellagen, ska beslut meddelas inom tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten.

[S3]Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

11 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

/Upphör att gälla U: 2021-08-01/

Ärenden om förhandsmedgivande

12 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ En ansökan om medgivande enligt 2 kap. 5 § ellagen (1997:857) att tills vidare under högst tre år använda en starkströmsledning i avvaktan på att en ansökan om nätkoncession slutligt avgörs ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska vara åtföljd av en karta där ledningen och tillhörande anläggningar är utmärkta.

/Upphör att gälla U: 2021-08-01/

Omprövning av nätkoncession för linje

13 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ En ansökan om omprövning av nätkoncession enligt 2 kap. 15 b § ellagen (1997:857) ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla

 1. sökandens namn och adress,
 2. uppgift om den nätkoncession som ansökan avser,
 3. uppgift om berörd nätkoncessionshavare, och
 4. skälen för ansökan.

[S2]Till ansökningshandlingen ska det fogas en karta över den sträckning som ansökan avser.

/Upphör att gälla U: 2021-08-01/

Ändring av villkor

14 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ En ansökan om ändring av villkor för en nätkoncession enligt 2 kap. 15 j § ellagen (1997:857) ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla

 1. sökandens namn och adress,
 2. uppgift om den nätkoncession som ansökan avser,
 3. gällande villkor,
 4. skälen för ansökan, och
 5. andra uppgifter som behövs för prövningen.

[S2]Till ansökan ska det fogas en karta som anger den ledning eller de ledningar som omfattas av nätkoncessionen.

/Upphör att gälla U: 2021-08-01/

Gränserna för en nätkoncession för område

15 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för att ändra gränserna för en nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 § ellagen (1997:857).

God kvalitet på överföringen av el

16 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet enligt 3 kap. 9 § ellagen (1997:857).

 • EIFS 2013:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet

Underlag och information om leveranssäkerhet

17 §  Rapportering av elavbrott som avses i 3 kap. 9 e § 3 ellagen (1997:857) ska göras till nätmyndigheten.

18 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. innehållet i risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner enligt 3 kap. 9 c § ellagen (1997:857) och om redovisningen och offentliggörandet av dessa,
 2. informationen till elanvändarna enligt 3 kap. 9 d § ellagen,
 3. skyldighet att rapportera elavbrott till nätmyndigheten, och
 4. undantag från kraven i 3 kap.9 c och 9 d §§ellagen i fråga om ledningar som i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el.

 • EIFS 2013:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten

Ersättning vid inmatning av el

19 §  Ersättning enligt 3 kap. 15 § första stycket ellagen (1997:857) ska beräknas enligt följande.

[S2]Det värde som avses i 3 kap. 15 § första stycket 1 ellagen ska beräknas utifrån den minskning av energiförlusterna i nätkoncessionshavarens ledningsnät som uppstår på grund av att anläggningen matar in el på nätet och ersättas i förhållande till mängden inmatad el samt till när denna inmatning sker.

[S3]Vid beräkning av det värde som avses i 3 kap. 15 § första stycket 2 ellagen ska följande bedömningsgrunder beaktas:

 1. produktionsanläggningens effektleveransförmåga,
 2. produktionsanläggningens driftsäkerhet och den överenskommelse som kan finnas mellan nätkoncessionshavaren och anläggningshavaren om när produktionsanläggningen planeras vara i drift, och
 3. mängden inmatad elektrisk energi och när denna inmatning sker.

Efterfrågeflexibilitet

19 a §  Nätmyndigheten ska årligen sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning. Förordning (2014:354).

Upprättande av en övervakningsplan

20 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. innehållet i övervakningsplanen enligt 3 kap. 17 § ellagen (1997:857),
 2. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter enligt 3 kap. 17 a § ellagen,
 3. offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 a § andra stycket ellagen, och
 4. undantag från kraven i 3 kap. 17 § ellagen i fråga om nätkoncessionshavare vars ledningar i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el, dock inte i fråga om nätföretag som avses i 3 kap. 1 b § första stycket.

 • EIFS 2013:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen

Utformning av nättariffer

21 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Förordning (2018:1585).

Rätt till uppgifter om nättariffer m.m.

22 §  Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

 1. nätkoncessionshavarens skyldighet att offentliggöra uppgifter om avgifter och övriga villkor för överföring av el enligt 4 kap. 11 § 2 ellagen (1997:857),
 2. nätkoncessionshavarens skyldighet enligt 4 kap. 11 b § ellagen att informera elanvändarna om
  1. hur avgifterna för överföring av el är utformade, och
  2. vilka möjligheter elanvändarna har att påverka sina kostnader för överföring av el genom att byta villkor eller genom att ändra förbrukningsmönster, och
 3. utformningen av en tidsplan enligt 4 kap. 12 § ellagen. Förordning (2018:1585).

/Upphör att gälla U: 2021-07-15/

Anmälan om skyddsåtgärder

23 §  /Upphör att gälla U:2021-07-15 genom förordning (2021:759)./ Nätmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla sådana skyddsåtgärder som avses i artikel 42 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen.

Balansansvar m.m.

24 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. offentliggörande av villkor enligt 8 kap. 4 b § ellagen (1997:857),
 2. elleverantörers informationsskyldighet enligt 8 kap. 5 § tredje stycket ellagen,
 3. de uppgifter som en underrättelse enligt 8 kap. 8 § andra stycket ellagen ska innehålla, och
 4. elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b § ellagen. Förordning (2015:601).

Angivande av elens ursprung

25 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. hur de uppgifter som avses i 8 kap. 12 § första–fjärde styckenaellagen (1997:857) ska beräknas och redovisas för elanvändarna,
 2. skyldigheten för elproducenter att offentliggöra uppgifter enligt 8 kap. 13 § första stycket ellagen, och
 3. skyldigheten för elleverantörer att lämna uppgifter enligt 8 kap. 13 § andra stycket ellagen.

 • EIFS 2013:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el

Elleverantörens faktura

25 a §  En elleverantörs faktura till en elanvändare ska innehålla uppgifter om vilket leveransavtal som tillämpas och var elanvändaren kan hitta information om avtalets innehåll.

[S2]Om leveransavtalet är ett anvisat avtal enligt 8 kap. 8 a § ellagen (1997:857), ska det anges i fakturan tillsammans med information om vad det innebär att avtalet är ett anvisat avtal. Förordning (2017:164).

25 b §  Nätmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om vilken information en elleverantörs faktura ska innehålla. Förordning (2017:164).

Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning

25 c §  Nätmyndigheten

 1. prövar frågor om att avvisa handelstjänster enligt artikel 4.6 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, i den ursprungliga lydelsen,
 2. fördelar röstvärden enligt artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
 3. tar ställning till förslag om att bibehålla eller ändra en elområdeskonfiguration enligt artikel 32.4 c i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
 4. utser en sådan enhet som ska hantera tidsavvikelser enligt artikel 68.9 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
 5. bedömer om en händelse ska betecknas som force majeure enligt artikel 72.5 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
 6. godkänner förslag om kostnadsdelning enligt artikel 80.4 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen, och
 7. fördelar röstvärden enligt artikel 4.2 och 4.3 i kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2018:1569).

25 d § Har upphävts genom förordning (2018:1569).

Underrättelse till konsument och meddelande till socialnämnd

26 §  Information till en konsument enligt 11 kap. 4 § 3 ellagen (1997:857) ska utformas i enlighet med bilaga 1 till denna förordning.

[S2]Ett meddelande till socialnämnden enligt 11 kap. 4 § 4 ellagen ska utformas i enlighet med bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2018:1585).

Bevarande av information

27 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för elleverantörer att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument.

28 §  En elleverantör ska på begäran lämna uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument till Europeiska kommissionen och nätmyndigheten. Detta gäller dock endast sådana uppgifter inom handeln med el som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som ska dokumenteras och bevaras enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 27 §.

Överklagande

29 §  /Upphör att gälla U:2021-08-01 genom förordning (2021:809)./ Nätmyndigheten ska underrätta regeringen när ett överklagande lämnas över till allmän förvaltningsdomstol i ett ärende där sakfrågan överklagas till regeringen enligt 13 kap. 5 § ellagen (1997:857). Nätmyndigheten ska i stället underrätta mark- och miljödomstolen om sakfrågan överklagas till mark- och miljödomstol enligt 13 kap. 6 § ellagen. Förordning (2020:915).

30 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga 1

Underrättelse till konsument vid bristande betalning för el eller nätavgift
Eftersom du inte har betalat elnätsavgiften eller avgiften för levererad el i tid kan överföringen av din el komma att stängas av. Enligt bestämmelser i ellagen kan du hindra avstängningen genom att betala skulden inom tre veckor från det att du har fått del av detta meddelande.
Socialnämnden i din kommun kommer att få ett meddelande om den uteblivna betalningen.

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få överföringen av el avbruten
 1. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens namn, postadress och telefonnummer ...........................................
 2. Konsumentens namn och postadress .........................
 3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska betala för att förhindra att överföringen av el avbryts .....
 4. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning ..

Ändringar och övergångsbestämmelser

Elförordning (2013:208)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då elförordningen (1994:1250) ska upphöra att gälla.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte i fråga om ansökningar som har kommit in till nätmyndigheten före den 27 december 2009.
CELEX-nr
32009L0072
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2014:354) om ändring i elförordningen (2013:208)

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:601) om ändring i elförordningen (2013:208)

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:691) om ändring i elförordningen (2013:208)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:26) om ändring i elförordningen (2013:208)

Omfattning
nya 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a, 25 b §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2017:164) om ändring i elförordningen (2013:208)

Omfattning
nuvarande 25 a, 25 b §§ betecknas 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a, 25 b §§ sätts närmast före 25 c, 25 d §; nya 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:1037) om ändring i elförordningen (2013:208)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1569) om ändring i elförordningen (2013:208)

Omfattning
upph. 25 d §, rubr. närmast före 25 d §; ändr. 25 c §, rubr. närmast före 25 c §
Ikraftträder
2018-11-01

Förordning (2018:1585) om ändring i elförordningen (2013:208)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 21, 29 §§, rubr. närmast före 21 §; ändr. 22, 26 §§; ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2020:915) om ändring i elförordningen (2013:208)

Omfattning
ny 29 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:759) om ändring i elförordningen (2013:208)

Omfattning
upph. 23 §, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2021-07-15

Förordning (2021:809) om ändring i elförordningen (2013:208)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
 2. De upphävda bestämmelserna gäller dock fortfarande för ärenden som inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29 §§, rubr. närmast efter 3 §, rubr. närmast före 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
2021-08-01