EIFS 2013:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter

och

allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och

åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten

Beslutade den 31 oktober 2013

.

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 18 § elförord-

ningen (2013:208) och beslutar följande allmänna råd.

Inledande bestämmelser

1 §

I dessa föreskrifter ges bestämmelser om innehållet i samt redovis-

ningen av de risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner som innehavare

av nätkoncession för linje med en spänning som understiger 220 kilovolt och

innehavare av nätkoncession för område ska upprätta enligt 3 kap. 9 c § el-

lagen (1997:857).

2 §

Redovisningsskyldig enligt dessa föreskrifter är den som är registrerad

som koncessionshavare vid redovisningstillfället.

Redovisningen ska avse varje nätkoncession för sig. Om flera nätkonces-

sioner vid redovisning av nätverksamhet redovisas samlat ska samlad redo-

visning ske även enligt dessa föreskrifter.

Definitioner

3 §

I dessa föreskrifter avses med

Funktionskravet

Det minimikrav på leveranssäkerhet som följer

av 3 kap. 9 a § ellagen och som innebär att

leveransavbrott i överföringen av el till en elan-

vändare aldrig ska överstiga 24 timmar. Kravet

gäller inom ramen för koncessionshavarens

kontrollansvar.

Högspänningskund

Kund med anläggning med nominell spän-

ning över 1 000 volt växelspänning eller över

1 500 volt likspänning.

Kontrollansvar

Nätkoncessionshavarens ansvar för att funk-

tionskravet uppfylls. Ansvaret begränsas av

3 kap. 9 a § andra stycket ellagen.

EIFS 2013:3

Utkom från trycket

den 3 december 2013

2

EIFS 2013:3

Innehållet i risk- och sårbarhetsanalysen

4 §

En risk- och sårbarhetsanalys ska vara av sådan kvalitet och innehålla

sådan information att

– koncessionshavaren får kunskap om brister som kan leda till leveransavbrott

och hur dessa kan åtgärdas,

– kunderna kan ges sådan information om sin leveranssäkerhet som avses

i 3 kap. 9 d § ellagen samt om vilka åtgärder som planeras för att höja

leveranssäkerheten,

Leveransavbrott

Tillstånd då uttagspunkten är elektriskt från-

kopplad

i en eller flera faser från spänningssatt

koncessionerat nät.

Leveranssäkerhet

Sannolikheten att el kan överföras till elanvända-

ren utan avbrott.

Lågspänningskund

Kund med anläggning med nominell spänning

upp till och med 1 000 volt växelspänning eller

upp till och med 1 500 volt likspänning.

Redovisningsenhet

Den eller de nätkoncessioner som redovis-

ningen avser. Redovisningsenheten kan avse

redovisningsenhet för lokalnät (REL) eller

redovisningsenhet för regionnät (RER).

Redovisningsidentitet

Den beteckning som redovisningsenheten har

fått från Energimarknadsinspektionen och

som ska användas vid redovisning av uppgif-

terna enligt dessa föreskrifter.

Risk

En sammanvägning av sannolikheten för att en

händelse ska inträffa och de (negativa) konse-

kvenser händelsen i fråga kan leda till.

Riskkälla

En händelse eller ett tillstånd som kan leda

till negativa konsekvenser i form av leverans-

avbrott.

Sårbarhet

Oförmåga att motstå eller återhämta sig från

en händelse eller ett tillstånd som utgör en

riskkälla.

Uttagspunkt

Den punkt där en elanvändare tar ut el för för-

brukning. Vid leverans av el till hushållskun-

der i flerbostadshus innebär detta att uttags-

punkten är den punkt där det koncessionsplik-

tiga nätet upphör. I övriga fall sammanfaller ut-

tagspunkten med den punkt där en elanvändare

enligt avtal med koncessionshavaren tar ut el

för förbrukning.

3

EIFS 2013:3

– Energimarknadsinspektionen får sådant underlag som krävs för att välja

ut de nätföretag som särskilt bör granskas avseende leveranssäkerhet, och

vid en granskning får sådant underlag som krävs för att bedöma konces-

sionshavarens leveranssäkerhetsarbete.

5 §

En risk- och sårbarhetsanalys ska omfatta följande moment

– kartläggning av nuläget,

– identifiering av riskkällor,

– uppskattning av risker och sårbarhet,

– identifiering och prioritering av åtgärder som leder till minskad risk och

sårbarhet.

Endast riskkällor som är av exceptionell karaktär och som inte omfattas av

nätkoncessionshavarens kontrollansvar får undantas från analysen.

Allmänt råd

Kartläggningen av nuläget bör innehålla bland annat en beskrivning

av nätets kända svaga punkter, erfarenheter från tidigare leveransstör-

ningar samt vilka typer av kunder som finns i nätet och om möjligt hur

dessa påverkas av olika typer av leveransavbrott.

Exempel på riskkällor som är av exceptionell karaktär och inte omfat-

tas av kontrollansvaret är krig och terrorhandlingar. Exempel på hän-

delser som normalt inte är av exceptionell karaktär, och som således

normalt ska ingå i analysen, är översvämningar, starka vindar och

blixtnedslag samt tekniska risker hänförliga till anläggningarna. Vid

tveksamhet om en riskkälla är av exceptionell karaktär eller inte om-

fattas av kontrollansvaret bör riskkällan tas med i analysen.

6 §

Vid identifiering av riskkällor och uppskattning av risker ska en etablerad

analysmetod användas.

Allmänt råd

Exempel på etablerade metoder för att identifiera riskkällor och upp-

skatta risker är grovanalys, felträdsanalys och händelseträdsanalys så

som de beskrivs i standard SS EN 31010, Riskhantering – Metoder

för riskbedömning, utgiven av Svensk Elstandard. Övriga moment i

riskanalysen beskrivs också i denna standard. Metod för presentation

av sannolikhet och konsekvens för identifierade händelser (riskmatris)

beskrivs i ovan nämnda standard samt i grundläggande litteratur inom

riskområdet.

7 §

Vid uppskattning av risk och sårbarhet ska konsekvenser i form av anta-

let låg- och högspänningskunder som kan drabbas, avbrottstid samt mäng-

den icke levererad energi beaktas. Därutöver bör andra konsekvenser av

väsentlig betydelse beaktas.

4

EIFS 2013:3

Allmänt råd

Exempel på andra konsekvenser som kan beaktas är vilka lastnivåer

som drabbas, avbrottskostnader för olika kundgrupper och förekomsten

av samhällsviktig verksamhet.

8 §

Koncessionshavaren ska identifiera de uttagspunkter i nätet där funk-

tionskravet, eller strängare krav på leveranssäkerhet som följer av andra

föreskrifter, inte bedöms vara uppfyllt. För dessa uttagspunkter ska det anges

vilka åtgärder som kommer att vidtas för att kraven ska uppfyllas, samt vilket

år dessa åtgärder ska vara genomförda.

Utgångspunkten för bedömningen är att de händelser eller scenarier som

har analyserats i risk- och sårbarhetsanalysen faktiskt inträffar. Om händelser

som faller utanför koncessionshavarens kontrollansvar har analyserats får

dessa uteslutas.

Dokumentation av risk- och sårbarhetsanalysen

9 §

Arbetet ska dokumenteras på ett sådant sätt att det ger en komplett bild av

det arbete som har lett fram till resultaten. Arbetsprocessen ska utan svårighet

kunna rekonstrueras baserat på skriftligt material.

Dokumentationen ska sparas i minst 10 år.

Allmänt råd

Av dokumentationen bör det framgå vilka som har utfört arbetet och vil-

ken del av organisationen de arbetar i. Utgångspunkter, avgränsningar,

valda antaganden, metoder, indata och resultat bör också framgå. Vidare

bör alla viktiga ställningstaganden som har gjorts under analys- och

värderingsarbetet beskrivas tydligt.

10 §

I dokumentationen ska identifierade risker sorteras in under följande

fem huvudgrupper

– Anläggningsteknik

– Enstaka anläggningsobjekt

– Nätstruktur

– Organisation och arbetsprocesser

– Övrigt

Av dokumentationen ska det framgå vilka risker som ska åtgärdas och vilka

risker som inte ska åtgärdas.

Allmänt råd

Med huvudgruppen

– Anläggningsteknik avses t.ex. oisolerade luftledningar, äldre PEX-

kablar, oljekablar med risk för läckage, samförlagda ledningar i

tunnlar, huvudmatning och reservmatning i gemensam lednings-

sträckning och sjökablar.

– Enstaka anläggningsobjekt avses bland annat nätstationer, fördel-

ningsstationer och mottagningsstationer, exempelvis med avseende

på teknik, ålder och brandrisker, förekomsten av ljusbågsvakter,

5

EIFS 2013:3

utgående ledningars fördelning, enhetsreserver och enskilda käns-

liga komponenter.

– Nätstruktur avses främst risker relaterade till systemets komplexi-

tet. Några exempel är enskilda punkter där fel kan orsaka stora

konsekvenser, geografiska och meteorologiska förutsättningar och

graden av redundans.

– Organisation och arbetsprocesser avses exempelvis kompetens,

rutiner och instruktioner.

Innehållet i åtgärdsplanen

11 §

Åtgärdsplanen ska baseras på risk- och sårbarhetsanalysen.

12 §

Åtgärdsplanen ska tydligt visa vilka identifierade risker som ska åtgär-

das och vilka åtgärderna är. Varje åtgärd ska ges en unik identitet och sorteras

in under huvudgrupper enligt 10 §.

Av åtgärdsplanen ska det framgå vilka åtgärder som ska vidtas omgående,

under det närmaste året, på längre sikt samt respektive åtgärds bedömda

ekonomiska omfattning.

Åtgärdsplanen ska dateras och sparas i minst 10 år.

Redovisning till Energimarknadsinspektionen

13 §

Redovisningen av uppgifter ska ske årligen senast under juli månad.

14 §

De redovisade uppgifterna ska baseras på en risk- och sårbarhetsana-

lys och åtgärdsplan som inte är äldre än 1 år.

15 §

Redovisningen ska innehålla uppgift om nätföretagets organisations-

nummer och redovisningsidentitet.

16 §

Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen ska innehålla följande

information

– använd analysmetod enligt 6 §,

– om en riskmatris använts för presentation av sannolikhet och konse-

kvens,

– antal identifierade risker och antal risker som ska åtgärdas, fördelade på

huvudgrupper enligt 10 §,

– om redovisningsenheten klarar att uppfylla funktionskravet enligt 8 §.

17 §

Redovisningen av åtgärdsplanen ska innehålla följande information

– antalet åtgärder,

– om varje åtgärd märkts med en unik identitet,

– tidplan för genomförande,

– om tidplanen har ändrats sedan senaste redovisning.

18 §

Redovisningen ska ske med tekniskt system anvisat av Energimark-

nadsinspektionen.

6

EIFS 2013:3

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom dessa föreskrifter upphävs Energimarknadsinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (EIFS 2010:3) om risk- och sårbarhetsanalyser och

åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Erik Blomqvist

Elanders Sverige AB, 2013