EIFS 2013:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen

Beslutade den 13 november 2013.

Energimarknadsinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 20 § elför-

ordningen (2013:208) och beslutar följande allmänna råd.

Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vissa nätkoncessions-

havares skyldigheter enligt 3 kap.17 och 17 a §§ellagen (1997:857) såvitt

avser innehållet i övervakningsplanen, offentliggörandet av den årliga rap-

porten samt den övervakningsansvariges uppgifter.

2 §

Föreskriften gäller för företag som bedriver nätverksamhet och som in-

går i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel

med el. Föreskriften gäller dock inte för nätkoncessionshavare som omfattas

av undantag enligt 5 §.

3 §

Övervakningsplanen ska omfatta nätkoncessionshavarens samlade nät-

verksamhet.

4 §

Med anställda avses i denna föreskrift samtliga som representerar och/

eller utför arbete i en nätkoncessionshavares namn.

Undantag från kravet på övervakningsplaner

5 §

Nätkoncessionshavare som ingår i en koncern vars samlade elnät har

mindre än 100 000 elanvändare och vars ledningar i huvudsak matar in el

från anläggningar för produktion av förnybar el är inte skyldiga att upprätta

en övervakningsplan.

Innehållet i övervakningsplanen

Juridisk åtskillnad

6 §

Nätkoncessionshavaren ska redovisa i vilken juridisk form nätverk-

samheten bedrivs och hur kraven i 3 kap. 1 a § ellagen uppfylls.

1

Se Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om

gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv

2003/54/EG (EGT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

EIFS 2013:5

Utkom från trycket

den 5 december 2013

2

EIFS 2013:5

Funktionell åtskillnad

7 §

Om nätkoncessionshavaren omfattas av 3 kap.1 b och 1 d §§ellagen

ska den redovisa hur den säkerställer att kraven i dessa bestämmelser upp-

fylls.

8 §

Om nätkoncessionshavaren har gemensamma tjänster med andra före-

tag inom samma koncern ska den redovisa hur dessa tjänster hanteras så att

diskriminering inte ska ske gentemot tredje part.

Allmänt råd: Koncerngemensamma tjänster kan vara bland annat

kundtjänst, personaladministration, finansiering, IT samt klagomåls-

hantering.

Nätkoncessionshavaren bör för varje koncerngemensam tjänst

redovisa i vilken organisatorisk form tjänsten bedrivs samt vem inom

koncernen som har beslutanderätt vad gäller daglig drift, budget och

frågor gällande anställda.

Nätkoncessionshavaren bör för varje koncerngemensam tjänst

redovisa nätverksamhetens kostnad för varje koncerngemensam tjänst

som nyttjas av nätverksamheten baserat på kostnad och antal an-

ställda.

Hantering av uppgifter och information

9 §

Nätkoncessionshavaren ska redovisa vilken typ av uppgifter och infor-

mation i verksamheten som bedöms vara kommersiellt känslig.

10 §

Nätkoncessionshavaren ska i planen redovisa på vilket sätt dennes

styrfunktioner och IT-system hindrar icke-behöriga anställda vid nätverk-

samheten eller annan verksamhet inom koncernen tillgång till kommersiellt

känsliga uppgifter och information i verksamheten såvida inte samma upp-

gifter och information redan är tillgänglig på icke-diskriminerande sätt till

tredje part.

Allmänt råd: Med kommersiellt känsliga uppgifter och information

avses uppgifter och information i nätverksamheten och som inte är

allmänt publicerad eller på annat vis offentliggjord till tredje part och

utgör en kommersiell fördel för annan aktör, t.ex. ett elhandelsföretag

inom samma koncern som nätverksamheten jämfört med ett elhan-

delsföretag som inte ingår i samma koncern.

Nätkoncessionshavaren bör redovisa hur uppgifter och information

rörande bland annat elförbrukningsuppgifter och kundregister hante-

ras för att säkerställa kraven angivna ovan.

Utbildning till anställda för att motverka diskriminerande beteenden

11 §

Nätkoncessionshavaren ska redovisa rutinerna för utbildning av an-

ställda i syfte att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktö-

rer på elmarknaden.

3

EIFS 2013:5

Allmänt råd: Nätkoncessionshavaren bör tillhandahålla regelbunden

och återkommande utbildning om de åligganden som finns enligt

ellagen och om övervakningsplanen och dess syfte.

12 §

Nätkoncessionshavaren ska redovisa hur den aktivt, regelbundet och

synbart tydliggör ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen och hur den

säkerställer att anställda tar del av och ställer sig bakom övervakningsplanen

samt vilka åtgärder som kan vidtas vid överträdelser av övervakningsplanen.

Allmänt råd: De anställda bör skriftligen förbinda sig att ta del av och

följa övervakningsplanen.

Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning m.m.

13 §

Nätkoncessionshavaren ska redovisa vem som är övervakningsansva-

rig, hur denne har utsetts samt vilka befogenheter denne har. Av ellagen föl-

jer att den övervakningsansvarige självständigt ska bevaka att övervaknings-

planen upprättas och följs. Därutöver ansvarar den övervakningsansvarige

för uppföljning av åtgärder enligt övervakningsplanen samt rutiner för att

följa upp och utvärdera det som tas upp i övervakningsplanen.

Allmänt råd: Den övervakningsansvarige bör särskilt följa upp vissa

återkommande processer som till exempel leverantörsbyten, avräk-

ning, mätvärderapportering, tariffutformning, informationshantering

och utbetalning av skadestånd och avbrottsersättning.

14 §

Nätkoncessionshavaren ska redovisa vem eller vilka som ansvarar för

att upprätta övervakningsplanen.

Offentliggörande av den årliga rapporten

15 §

Nätkoncessionshavaren ska senast den 15 mars publicera den över-

vakningsansvariges årliga rapport på sin webbplats på Internet. Om företaget

inte har en sådan ska annonsering i rikstäckande dagstidningar ske, där det

framgår att den årliga rapporten finns tillgänglig att få efter begäran.

Nätkoncessionshavaren är skyldig att lämna ut rapporten till den som be-

gär att få ta del av den.

Rapportering

16 §

Den övervakningsansvarige ska senast den 15 mars ge in den årliga

rapporten till Energimarknadsinspektionen.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder ikraft den 1 januari 2014.

Genom dessa föreskrifter upphävs Energimarknadsinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (EIFS 2012:5) om övervakningsplan enligt ellagen.

4

EIFS 2013:5

Elanders Sverige AB, 2013

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Tony Rosten

Hanna Abrahamsson