EIFS 2013:8

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om

offentliggörande av avgifter och övriga villkor för

överföring av el;

beslutade den 19 december 2013

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 22 § 1

elförordningen (2013:208) om offentliggörande av avgifter och övriga

villkor för överföring av el.1

1 §

Dessa föreskrifter gäller för sådant offentliggörande som nämns i

4 kap. 11 § ellagen (1997:857).

2 §

Offentliggörandet enligt 1 § ska ske på relevant webbplats på Internet

senast 14 dagar innan tarifferna börjar tillämpas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2014, då Statens energi-

myndighets föreskrifter (NUTFS 1999:1) om offentliggörande av avgifter

och övriga villkor för överföring av el upphör att gälla.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Johan Carlsson

1

Se Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om

gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv

2003/54/EG.

EIFS 2013:8

Utkom från trycket

den 30 december 2013

Elanders Sverige AB, 2013