EIFS 2015:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om

skäliga kostnader och en rimlig avkastning

vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag;

Beslutade den 14 januari 2015.

Energimarknadsinspektionen föreskriver1

följande med stöd av 4, 10 och

12 §§ förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag (intäkts-

ramsförordningen).

Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om beräkning av skäliga

kostnader och en rimlig avkastning enligt 5 kap.89 §§ellagen (1997:857).

Skäliga kostnader

2 §

De löpande kostnader som elnätsföretagen kan påverka är kostnader

som inte är

1. kostnader för nätförluster fördelat på inköp och egen produktion,

2. kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät,

3. kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät,

4. kostnader för ersättning till innehavare av produktionsanläggning för in-

matning enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857) och

5. kostnader för myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om

vissa avgifter på elområdet.

Utöver vad som följer av första stycket kan även andra kostnader som ett

stamnätsföretag har vara sådana som inte kan påverkas.

3 §

Det index som ska användas när löpande påverkbara kostnader räknas

om med hänsyn till förändringar i prisläget enligt 4 § intäktsramsförordningen

är

1. för nätkoncessionshavare med områdeskoncession; faktorprisindex för

lokalnät, index drift- och underhåll påverkbart,

2. för nätkoncessionshavare med regionledning; faktorprisindex regionnät,

index drift- och underhåll påverkbart,

3. för ett stamnätsföretag; faktorprisindex stamnät, index drift- och under-

håll påverkbart.

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om

gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv

2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

EIFS 2015:2

Utkom från trycket

den 4 februari 2015

2

EIFS 2015:2

Elanders Sverige AB, 2015

Rimlig avkastning

4 §

För anläggningstillgångar som ursprungligen började användas före

den 1 januari 2011 ska den ekonomiska livslängden beräknas från den 1

januari det kalenderår som infaller efter det kalenderår då tillgången ur-

sprungligen började användas. För anläggningstillgångar som ursprungligen

började användas från och med den 1 januari 2011 ska den ekonomiska livs-

längden beräknas från det halvårsskifte som följer på den tidpunkt som till-

gången ursprungligen började användas.

5 §

För anläggningstillgångar vars ekonomiska livslängd gått till ända en-

ligt 10 § intäktsramsförordningen ska kapitalförslitningen för anläggningar

för överföring av el beräknas till 1/41 av nuanskaffningsvärdet det första året

efter den ekonomiska livslängden gått till ända, 1/42 det andra året osv. för

att sista året ska beräknas som 1/50. För övriga anläggningstillgångar vars

ekonomiska livslängd gått till ända enligt 10 § intäktsramsförordningen ska

kapitalförslitningen beräknas till 1/11 av nuanskaffningsvärdet det första

året efter den ekonomiska livslängden gått till ända och 1/12 det andra året.

6 §

För anläggningstillgångar där det inte finns uppgifter om vilket år an-

läggningen ursprungligen började användas, men där det framgår att anlägg-

ningen började användas under en viss tidsperiod ska det första året i tidspe-

rioden anses vara det året då anläggningen ursprungligen började användas.

7 §

Om en investering i en befintlig anläggning har skett får den påverka

anläggningens ålder utifrån hur stor del av anläggningens totala nuanskaff-

ningsvärde som nuanskaffningsvärdet av investeringen motsvarar.

Nuanskaffningsvärdet på investeringen i en befintlig anläggning ska be-

räknas med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka den delen av an-

läggningstillgången som investeringen motsvarar. Hänsyn ska tas till föränd-

ringar i prisläget från den tidpunkten då den delen av anläggningstillgången

började användas.

Om det saknas förutsättningar att beräkna ett nuanskaffningsvärde på in-

vesteringen enligt andra stycket, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån

det bokförda värdet för investeringen. Om det inte finns bokfört värde för in-

vesteringen, får nuanskaffningsvärdet istället bestämmas till vad som är skä-

ligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet.

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 mars 2015 och tillämpas första gången i

fråga om en tillsynsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Johan Carlsson