Upphävd författning

Förordning (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
SFS 1995:1296 i lydelse enligt SFS 2015:658
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Förordning (1993:560) om elabonnentavgift
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera statlig elsäkerhetsverksamhet (elsäkerhets- avgift), verksamhet vid nätmyndigheten (nätövervakningsavgift) samt åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288) (elberedskapsavgift).

[S2]Med nätmyndighet avses den myndighet som enligt 1 kap. 6 § ellagen (1997:857) utsetts av regeringen.

[S3]Med elberedskapsmyndighet avses den myndighet som enligt 3 § andra stycket elberedskapslagen (1997:288) utsetts av regeringen. Förordning (1997:866).

2 §  Med elabonnent avses den som den 1 januari är slutlig förbrukare av elektrisk energi och är ansluten till anläggning som drivs med stöd av nätkoncession för linje eller område. Vid kollektiva leveranser anses den som innehar nätabonnemanget som slutlig förbrukare.

[S2]Med nätinnehavare avses den som innehar nätkoncession för linje eller område enligt ellagen (1997:857).

[S3]Med lågspänning avses spänning som nominellt uppgår till högst 1 000 volt växelspänning mellan fasledare. Är den nominella spänningen högre benämns den högspänning. Förordning (1997:866).

Avgift

3 §  Nätinnehavare ska senast den 1 maj under det kalenderår som avgiften avser betala elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket. Avgiften beräknas efter antalet elabonnenter och uppgår per kalenderår till 750 kronor för högspänningsabonnemang och 9 kronor 50 öre för lågspänningsabonnemang. Förordning (2015:658).

4 §  Nätinnehavare ska senast den 1 maj under det kalenderår som avgiften avser betala nätövervakningsavgift till Elsäkerhetsverket. Avgiften beräknas efter antalet elabonnenter och uppgår per kalenderår till 600 kronor för högspänningsabonnemang och 3 kronor för lågspänningsabonnemang. Förordning (2007:752).

4 a §  Nätinnehavare ska senast den 1 maj under det kalenderår som avgiften avser betala elberedskapsavgift till Elsäkerhetsverket. Avgiften beräknas efter antalet elabonnenter och uppgår per kalenderår till 2 477 kronor för högspänningsabonnemang och 45 kronor för lågspänningsabonnemang. Förordning (2007:752).

4 b §  Nätinnehavare ska senast den 1 mars varje kalenderår lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antalet högspännings- och lågspänningsabonnemang som den 1 januari det året var anslutna till nätet. Förordning (2007:752).

5 §  Om det sammanlagda belopp som en nätinnehavare enligt 3-4 a §§ ska betala in till Elsäkerhetsverket understiger 500 kronor, behöver inbetalning inte göras. Redovisning enligt 4 b § ska dock alltid lämnas.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får Elsäkerhetsverket, nätmyndigheten eller elberedskapsmyndigheten medge att en nätinnehavare även i andra fall inte behöver betala in respektive avgift helt eller delvis. Förordning (2007:752).

6 §  Nätinnehavare skall på begäran av Elsäkerhetsverket, nätmyndigheten eller elberedskapsmyndigheten visa upp underlaget för beräkning av de belopp som skall betalas in för respektive avgift enligt 3, 4 och 4 a §§. Förordning (1997:481).

Fastställande av skäligt belopp för inbetalning i vissa fall

7 §  Om Elsäkerhetsverket, nätmyndigheten eller elberedskapsmyndigheten har skälig anledning att anta att ett redovisat belopp för avgifter inte är korrekt eller om redovisning enligt 4 b § inte har gjorts i rätt tid, ska Elsäkerhetsverket, nätmyndigheten respektive elberedskapsmyndigheten fastställa ett belopp för inbetalning av respektive avgift. Beloppet ska vara skäligt med hänsyn till vad som kommit fram i ärendet. Förordning (2007:752).

Dröjsmålsränta

8 §  En nätinnehavare skall från förfallodagen betala dröjsmålsränta enligt förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. Ett belopp som fastställts enligt 7 § skall anses vara förfallet till betalning den 1 maj under det kalenderår som avgiften avser.

Överklagande

9 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § får dock inte överklagas. Förordning (1998:1154).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen (1993:560) om elabonnentavgift skall upphöra att gälla.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före denna förordnings ikraftträdande, varvid det belopp som elleverantören har att betala in till Elsäkerhetsverket för perioden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1995 skall motsvara 4 kr för lågspänningsabonnemang och 350 kr för högspänningsabonnemang. Inbetalning skall ske senast den 1 maj 1996.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:481) om ändring i förordningen (1995:1296) om elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 5, 6, 7, 9 §§; ny 4 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:866) om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1252) om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:85, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FöU1
  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1154) om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1743) om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Förarbeten
Rskr. 1998/99:78, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:FöU1
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2002:1101) om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Förarbeten
Rskr. 2002/03:44, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FöU1
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:752) om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Omfattning
ändr. 3, 4, 4 a, 5, 7 §§; ny 4 b §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2015:658) om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Ändring, SFS 2017:1040

Omfattning
upph.