EIFS 2015:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter

om vad som avses med kvaliteten i

nätkoncessionshavarens sätt att bedriva

nätverksamheten vid fastställande av intäktsram;

Beslutade den 29 april

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 17 § för-

ordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag.

1 kap. Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vad som avses med

kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten enligt 5

kap. 7 § första och andra styckena ellagen (1997:857) vid fastställande av en

intäktsram.

2 §

Innehavare av nätkoncession för område och innehavare av nätkonces-

sion för linje omfattas av dessa föreskrifter. För innehavare av nätkoncession

för område ska bedömningen enligt dessa föreskrifter ske för varje område

för sig. Om flera nätkoncessioner redovisas samlat enligt 3 kap. 3 § ellagen,

ska bedömningen ske samlat för nätkoncessionerna.

För innehavare av nätkoncession för linje, vars ledningar inte redovisas

tillsammans med nätkoncession för område, ska bedömningen ske samlat för

nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar enligt 5 kap. 23 § ellagen

och för stamledning enligt 5 kap. 24 § ellagen.

3

§

Om det finns särskilda skäl kan Energimarknadsinspektionen, be-

sluta om undantag från dessa föreskrifter.

2 kap. Definitioner

1 §

I dessa föreskrifter avses med:

Avbrottskostnadsvärdering: Kostnad per kilowattimme (SEK/kWh) icke le-

vererad energi och kostnad per kilowatt (SEK/kW) icke levererad effekt för

olika kundtyper.

Kundtyp: Klassificering baserad på svensk näringsgrensindelning (SNI

2007) kompletterad med Energimarknadsinspektionens klassificeringar för

privatkunder och gränspunkter. Kundtyperna är:

hushåll (SNI 97000-98200; Ei 111111),

industri (SNI 05100-43999),

EIFS 2015:5

Utkom från trycket

den 22 maj 2015

2

EIFS 2015:5

jordbruk (SNI 01110-03220),

handel och tjänster (SNI 45110-82990, SNI 94111-96090),

offentlig verksamhet (SNI 84111-93290),

gränspunkt (Ei 222222).

Kundtäthet (T): Antalet uttagspunkter per ledningslängd i kilometer (km).

Bestäms som medelvärdet av de årliga kundtätheterna för normperioden.

Normperiod: Den period om fyra kalenderår som infaller två år innan en till-

synsperiod börjar. För stamnätsföretag är motsvarande period de tio kalen-

derår som infaller två år innan en tillsynsperiod börjar.

Punkt: Gränspunkt eller uttagspunkt.

Årsmedeleffekt: Under året uttagen energi i kWh dividerat med årets antal

timmar. För nätkoncession för område används nätets totala uttagna energi i

kWh dividerat med årets antal timmar. För nätkoncession för linje beräknas

årsmedeleffekten för varje punkt genom att varje enskild punkts uttagna

energi i kWh divideras med årets antal timmar.

Termer och begrepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma

innebörd som i ellagen (1997:857), förordningen (1999:716) om mätning,

beräkning och rapportering av överförd el och Energimarknadsinspektionens

föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för be-

dömning av leveranskvaliteten i elnäten (EIFS 2015:04)

3 kap. Allmänt om bedömningen av kvaliteten i elnätet vid

beräkningen av intäktsram

1 §

Kvaliteten i en nätkoncessionshavares sätt att bedriva nätverksamhet

värderas genom en kvalitetskostnad. Vid beräkning av en kvalitetskostnad

ska normnivåer för vardera kvalitetsindikator enligt 5–7 §§ fastställas före

tillsynsperioden enligt 4 kap. och jämföras med utfallet efter tillsynsperioden

enligt 5 kap. Kvalitetskostnaden ska medföra ett kvalitetstillägg eller kvali-

tetsavdrag, kvalitetsjustering, på nätkoncessionshavarens intäktsram.

2 §

Kvalitetsjusteringen ska beräknas enligt följande:

1. För intäktsram avseende nätkoncession för område ska tillägget eller av-

draget motsvara kvalitetskostnaderna justerade med CEMI

4

enligt 5 kap.

2. För intäktsram avseende nätkoncession för linje ska tillägget eller avdra-

get motsvara kvalitetskostnaderna enligt 5 kap.

3 §

De avbrott som används för att beräkna kvalitetskostnad enligt denna

föreskrift ska vara orsakade i eget nät och för respektive nättyp redovisas

nedan vilka avbrott som avses:

3

EIFS 2015:5

4 §

Kvalitetsindikatorer enligt 5–7 §§ beräknas per kalenderår.

5 §

Avseende nätkoncession för område gäller följande kvalitetsindikato-

rer:

1. CEMI

4

(Customers Experiencing Multiple Interruptions): Andelen ut-

tagspunkter i nätet som har fyra eller fler oaviserade avbrott från 3 minu-

ter upp till 12 timmar.

2. SAIDI (System Average Interruption Duration Index): Medelavbrotts-

tiden för oaviserade respektive aviserade avbrott uppdelat i kundtyp.

Detta beräknas genom total avbrottstid i minuter för oaviserade och avi-

serade avbrott inom respektive kundtyp dividerat med totala antalet ut-

tagspunkter inom kundtypen.

3. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index): Medelavbrotts-

frekvensen för oaviserade respektive aviserade avbrott uppdelat i kund-

typ. Detta beräknas genom totala antalet oaviserade och totala antalet av-

iserade avbrott inom respektive kundtyp dividerat med totala antalet ut-

tagspunkter inom kundtypen.

6 §

Avseende nätkoncession för linje som inte samredovisas med nätkon-

cession för område gäller följande kvalitetsindikatorer:

1. ILEffekt (Icke levererad effekt): Den beräknade mängden effekt i kW

som skulle ha levererats om avbrotten inte hade inträffat. Detta erhålls

genom att först beräkna ILEffekt för varje punkt genom att dess års-

medeleffekt i kW multipliceras med punktens antal avbrott för oavise-

rade avbrott och aviserade avbrott var för sig. Därefter beräknas nätets

ILEffekt genom att summera punkternas ILEffekt för varje kundtyp upp-

delat i oaviserade avbrott och aviserade avbrott.

2. ILE (Icke levererad energi): Den beräknade mängden energi i kWh som

skulle ha levererats om avbrotten inte hade inträffat. Detta erhålls genom

att först beräkna ILE för varje punkt genom att dess årsmedeleffekt i kW

multipliceras med punktens avbrottstid i minuter för oaviserade avbrott

och aviserade avbrott var för sig dividerat med sextio. Därefter beräknas

Oaviserade av-

brott icke

levererad effekt

Oaviserade

avbrott icke

levererad energi

Aviserade avbrott

icke levererad

effekt

Aviserade avbrott

icke levererad

energi

Nätkonces-

sion för

område

Avbrott från 3

minuter upp till

12 timmar

Avbrott från 3

minuter upp till

12 timmar

Ingen tidsgräns

Ingen tidsgräns

Nätkonces-

sion för linje

(som ej är

stamnäts-

företag)

Avbrott från 3

minuter upp till

12 timmar samt

de avbrott som

rapporteras som

korta avbrott

Avbrott från 3

minuter upp till

12 timmar

Ingen tidsgräns

Ingen tidsgräns

Stamnäts-

företag

Avbrott längre än

100 millisekun-

der

Avbrott längre än

1 minut

Ingen tidsgräns

Ingen tidsgräns

4

EIFS 2015:5

nätets ILE genom att summera punkternas ILE för varje kundtyp uppde-

lat i oaviserade avbrott och aviserade avbrott.

7 §

Avseende nätkoncession som innehas av stamnätsföretag gäller föl-

jande kvalitetsindikatorer:

1. ILEffekt (Icke levererad effekt): Den beräknade mängden effekt i kW

som skulle ha levererats om avbrotten inte hade inträffat. Detta erhålls

genom att först beräkna ILEffekt för varje punkt genom att summera den

avbrutna effekten i kW för oaviserade avbrott och aviserade avbrott var

för sig. Därefter beräknas nätets ILEffekt genom att summera punkternas

ILEffekt för varje kundtyp uppdelat i oaviserade avbrott och aviserade

avbrott.

2. ILE (Icke levererad energi): Den beräknade mängden energi i kWh som

skulle ha levererats om avbrotten inte hade inträffat. Detta erhålls genom

att först beräkna ILE för varje avbrott där den avbrutna effekten i kW

multipliceras med avbrottslängden i minuter dividerat med sextio. Sedan

summeras varje avbrotts ILE per punkt uppdelat i oaviserade avbrott och

aviserade avbrott. Därefter beräknas nätets ILE genom att summera

punkternas ILE för varje kundtyp uppdelat i oaviserade avbrott och avi-

serade avbrott.

8 §

Kvalitetsjusteringen enligt 3 kap. 1–2

§§

tillsammans med ett tillägg

eller avdrag enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS

2015:06) om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fast-

ställande av intäktsram, får inte överstiga 5 procent av intäktsramen. Det

samlade avdraget får inte heller överstiga avkastningen på kapitalbasen.

9 §

Avbrottskostnadsvärderingen per kundtyp för år 2013 framgår av bi-

laga 1. För att erhålla avbrottskostnadsvärderingen för efterföljande år ska

avbrottskostnadsvärderingen för år 2013 justeras med konsumentprisindex

(KPI).

4 kap. Fastställande av normnivå

Särskilt för innehavare av nätkoncession för område

1 §

Normnivån på kvaliteten under tillsynsperioden bestäms för varje kva-

litetsindikator.

Om det helt eller delvis saknas uppgift om inträffade avbrott för en nät-

koncessionshavare för område eller om det föreligger synnerliga skäl ska

normnivå per kvalitetsindikator i 3 kap. 5 § 2–3 (SAIDI och SAIFI) faststäl-

las till medelavbrottsnivån i 3 § och normnivå för kvalitetsindikatorn i 3 kap.

5 § 1 (CEMI

4

) samt kundtäthet (T) ska fastställas efter vad som är skäligt i

det enskilda fallet.

2 §

Avbrottsnivå (Z) för respektive kvalitetsindikator i 3 kap. 5 § utgörs av

medelvärdet av de årliga kvalitetsindikatorerna för åren i normperioden.

5

EIFS 2015:5

3 §

Medelavbrottsnivå (Y) per kvalitetsindikator i 3 kap. 5 § 2–3 under

normperioden representeras av en funktion på formen Y(T) =

α + β / (γ + T)

där hänsyn tas till kundtäthet (T) under normperioden.

Funktionerna för medelavbrottsnivå beräknas utifrån de avbrottsnivåer

som erhålls från de avbrottsdata som nätkoncessionshavare för område har

rapporterat för normperioden med hänsyn till kundtäthet (T) under normpe-

rioden. Värdena hos funktionernas parametrar (

α, β, γ) fastställs från av-

brottsnivåerna med grund i avbrottsdata, som har inrapporterats till Energi-

marknadsinspektionen för normperiodens år. Funktionerna har formen:

1.

2.

3.

4.

Där k avser kundtyp, oav avser oaviserade avbrott, avi avser aviserade av-

brott och T avser kundtäthet. Kurvanpassningen för att bestämma para-

metrarna görs med minstakvadratmetoden med randvillkoren

α ≥ 0, β ≥ 0

och

γ ≥ –0,9 × minsta T i det svenska nätet för normperioden.

Vid kurvanpassningen kommer extremvärden att exkluderas.

4 §

Normnivåerna för kvalitetsindikatorerna i 3 kap. 5 § 2–3 (SAIDI och

SAIFI) fastställs enligt följande:

1. Om nätkoncessionshavaren för område har en avbrottsnivå (Z) enligt 2 §

som är lägre än eller lika med medelavbrottsnivån (Y) enligt 3 § med

hänsyn till kundtäthet (T) anger nätkoncessionshavarens avbrottsnivå (Z)

normnivån för varje år i tillsynsperioden.

2. Om nätkoncessionshavaren för område har en avbrottsnivå (Z) enligt 2 §

som är högre än medelavbrottsnivån (Y) enligt 3 § med hänsyn till kund-

täthet (T) periodiseras normnivån per år enligt: N

i

= Y + ((Z – Y)/4)×(4 –

i). Där N

i

är normnivån för en kvalitetsindikator för år i under tillsyns-

perioden (i = 1,2,3,4) som motsvarar första till och med sista året i till-

synsperioden.

3. Om nätkoncessionshavaren för område saknar uppgifter för en avbrotts-

nivå (Z) enligt 2 § eller om det föreligger synnerliga skäl ska normnivån

sättas till medelavbrottsnivån (Y) enligt 3 § med hänsyn till kundtäthet

(T).

5 §

Normnivån för kvalitetsindikatorn i 3 kap. 5 § 1 (CEMI

4

) utgörs av av-

brottsnivån enligt 2 §.

6

EIFS 2015:5

Särskilt för innehavare av nätkoncession för linje

6 §

Normnivån på kvaliteten under tillsynsperioden bestäms utifrån upp-

gifter om de avbrott som inträffat hos den enskilda nätkoncessionshavaren

under normperioden för varje kvalitetsindikator.

Om det helt eller delvis saknas uppgift om inträffade avbrott eller om det

föreligger synnerliga skäl får uppgifter om inträffade avbrott istället upp-

skattas efter vad som är skäligt i det enskilda fallet.

7 §

Normnivån för respektive kvalitetsindikator i 3 kap. 6–7 §§ bestäms

genom att beräkna medelvärdet av de årliga kvalitetsindikatorerna under

normperioden.

Normnivåerna bestäms för kvalitetsindikatorerna uppdelat i varje kundtyp

och uppdelat i oaviserade avbrott respektive aviserade avbrott.

8 §

För stamnätsföretag exkluderas exceptionella avbrott i bestämmandet

av normnivån. Med exceptionella avbrott avses i denna föreskrift avbrott

som orsakats av fel på två enskilda kraftsystemkomponenter inom 15 minu-

ter (N–2).

5 kap. Beräkning av kvalitetsjustering

Särskilt för innehavare av nätkoncession för område

1 §

Tillsynsperiodens kvalitetsjustering för nätkoncession för område be-

räknas genom att de årliga kvalitetskostnaderna per kundtyp som beräknas

enligt 2–3 §§ summeras och justeras enligt 4 § för att summeras för tillsyns-

perioden enligt 5 §.

2 §

För kvalitetsindikatorerna i 3 kap. 5 § 2 (SAIDI) beräknas kvalitets-

kostnaden per kundtyp som skillnaden i minuter mellan normnivån och det

årliga utfallet dividerat med sextio och multiplicerat med årsmedeleffekt i

kW för respektive utfallsår multiplicerat med avbrottskostnadsvärderingen i

SEK/kWh för oaviserade respektive aviserade avbrott.

3 §

För kvalitetsindikatorerna i 3 kap. 5 § 3 (SAIFI) beräknas kvalitets-

kostnaden per kundtyp som skillnaden i antalet avbrott mellan normnivån

och det årliga utfallet multiplicerat med årsmedeleffekt i kW för respektive

utfallsår multiplicerat med avbrottskostnadsvärderingen i SEK/kW för oavi-

serade respektive aviserade avbrott.

4 §

Kvalitetskostnaderna från 2–3 §§ summeras till totala årliga kvalitets-

kostnader. Normnivån för CEMI

4

enligt 4 kap. 5 § ska jämföras med utfallet

för CEMI

4

för att avgöra om en justering ska göras av de totala årliga kvali-

tetskostnaderna. En justering görs under följande förutsättningar:

1. Om differensen är negativ (CEMI

4

norm – CEMI

4

utfall) samtidigt som

kvalitetskostnaden är positiv ska tillägget reduceras genom att multipli-

cera kvalitetskostnaden med (1–abs (CEMI

4

norm-CEMI

4

utfall)).

2. Om differensen är positiv (CEMI

4

norm – CEMI

4

utfall) samtidigt som

kvalitetskostnaden är negativ ska avdraget reduceras genom att multipli-

cera kvalitetskostnaden med (1–abs (CEMI

4

norm-CEMI

4

utfall)).

7

EIFS 2015:5

Oavsett vad som anges i 1-2 får en justering inte överstiga 25 procent av

den totala årliga kvalitetskostnaden.

5 §

Vid beräkning av kvalitetstillägg eller kvalitetsavdrag på intäktsramen,

kvalitetsjustering, ska de totala årliga kvalitetskostnaderna summeras för till-

synsperioden.

Särskilt för innehavare av nätkoncession för linje

6 §

Tillsynsperiodens kvalitetsjustering för nätkoncession för linje beräk-

nas genom att de årliga kvalitetskostnaderna per kundtyp som beräknas en-

ligt 7–8 §§ summeras för tillsynsperioden enligt 9 §.

7 §

För kvalitetsindikatorerna i 3 kap. 6–7 §§ 2 (ILE) beräknas kvalitets-

kostnaden per kundtyp som skillnaden i kWh mellan normnivån och det år-

liga utfallet multiplicerat med avbrottskostnadsvärderingen i SEK/kWh för

oaviserade respektive aviserade avbrott.

8 §

För kvalitetsindikatorerna i 3 kap. 6–7 §§ 1 (ILEffekt) beräknas kvali-

tetskostnaden per kundtyp som skillnaden i kW mellan normnivån och det

årliga utfallet multiplicerat med avbrottskostnadsvärderingen i SEK/kW för

oaviserade respektive aviserade avbrott.

9 §

Kvalitetskostnaderna från 7–8 §§ summeras till totala årliga kvalitets-

kostnader. Vid beräkning av kvalitetstillägg eller kvalitetsavdrag på intäkts-

ramen, kvalitetsjustering, ska de totala årliga kvalitetskostnaderna summeras

för tillsynsperioden.

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2015 och ska tillämpas första

gången för en tillsynsperiod som inleds den 1 januari 2016 eller senare.

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Energimarknadsinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (EIFS 2011:1) om vad som avses med kvalite-

ten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fast-

ställande av intäktsram.

3. För en intäktsram som har fastställts före ikraftträdandet gäller fortfa-

rande den upphävda föreskriften.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Lars Ström

8

EIFS 2015:5

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga 1

Avbrottskostnadsvärdering

Prisnivå 2013

Oaviserade avbrott

Aviserade avbrott

Kostnad

per energi

SEK/kWh

Kostnad

per effekt

SEK/kW

Kostnad

per energi

SEK/kWh

Kostnad

per effekt

SEK/kW

Industri

71

23

70

22

Handel och tjänster

148

62

135

41

Jordbruk

44

8

26

3

Offentlig verksamhet

39

5

24

4

Hushåll

2

1

2

0

Gränspunkter

66

24

61

18