EIFS 2019:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter

om funktionskrav för mätsystem och

mätutrustning;

beslutade den 29 maj 2019.

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 34 § förord-

ning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

1 kap. Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter omfattar följande mätsystem och mätutrustning som

används för mätning för annans räkning enligt 3 kap. 10 § ellagen

(1997:857):

– mätsystem och mätutrustning för lågspänning som har strömtransforma-

tor men saknar spänningstransformator, och

– mätsystem och mätutrustning som saknar strömtransformator och spän-

ningstransformator.

2 kap. Definitioner

2 §

Vid tillämpningen av 2331 §§ förordningen (1999:716) om mätning,

beräkning och rapportering av överförd el avses med

elavbrott: det förhållande som råder när uttags- eller inmatningspunkten

är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser.

– öppet kundgränssnitt: ett standardiserat gränssnitt som används i ett med-

lemsland i Europeiska Unionen och hålls uppdaterat.

3 kap. Funktionskrav för mätsystem och mätutrustning

Öppet kundgränssnitt

1 §

Nätkoncessionshavaren ansvarar för att information i kundgränssnittet

uppdateras och är tillgänglig för en elanvändare minst var tionde sekund, om

elanvändaren har begärt att gränssnittet ska vara aktiverat.

2 §

Nätkoncessionshavaren ska hantera aktivering eller inaktivering av

kundgränssnittet inom en arbetsdag från det att en elanvändare begär det.

EIFS 2019:5

Utkom från trycket

den 14 juni 2019

2

EIFS 2019:5

Elanders Sverige AB, 2019

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2019. Kraven i 3 kap. behöver

dock inte vara uppfyllda förrän den 1 januari 2025.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

ANNE VADASZ NILSSON

Erik Blomqvist