EIFS 2019:8

Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Föreskrifter om ändring i

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning,

beräkning och rapportering av överförd el;

Beslutade den 5 december 2019.

Energimarknadsinspektionen föreskriver1 med stöd av 10, 14 och 19 §§ för-

ordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd

el i fråga om Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

dels att nuvarande 5 kap. 6–8 §§ och 8 kap. 6–8 §§ ska betecknas 5 kap.

5–7 §§ respektive 8 kap. 5–7 §§,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 och 5 §§, 5 kap. 1 och 5–7 §§,

6 kap. 7 §, 7 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 1 och 7 §§, 11 kap. 15 och 17 §§, 12 kap.

1 § samt rubriken närmast före 7 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det införs en ny rubrik närmast före 11 kap. 18 § av följande

lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

2

Dessa föreskrifter gäller för sådan mätning, schablonberäkning och

rapportering som nätkoncessionshavare utför för annans räkning enligt

3 kap.10 och 10 a §§ellagen (1997:857) samt för anmälningar och underrät-

telser som innehavare av nätkoncession och elleverantör sänder enligt 8 kap.

6 och 910 §§ellagen.

2 kap. Definitioner

1 §

3

I dessa föreskrifter avses med:

Aktuell tid

Centraleuropeisk tid med övergång till som-

martid.

Anläggningsidentitet

Unik identitet för identifiering av elanlägg-

ning.

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om

energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om

upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1,

Celex 32012L0027).

2

Senaste lydelse EIFS 2016:2.

3

Senaste lydelse EIFS 2016:2.

EIFS 2019:8

Utkom från trycket

den 20 december 2019

2

EIFS 2019:8

Avräkning

Bestämning och fördelning av levererade

kvantiteter samt prissättning av en levererad

vara mellan olika aktörer.

Balansansvarig

Den som i avtal med Affärsverket svenska

kraftnät har åtagit sig att det nationella elsyste-

met tillförs lika mycket el som tas ut i en ut-

tagspunkt.

Balansavräkning

Bestämning och fördelning av skillnaden mel-

lan inköpt/producerad och såld/levererad el-

energi, s.k. balanskraft, samt ekonomisk regle-

ring av denna energi. För balansansvariga ut-

förs denna avräkning av Affärsverket svenska

kraftnät.

EDIEL

Standard för elektroniskt informationsutbyte

inom energibranschen.

Elanvändare

Fysisk eller juridisk person som tar ut elenergi

i en uttagspunkt.

Elproducent

Fysisk eller juridisk person som matar in el-

energi i en inmatningspunkt.

Energiupplösning

Den minsta energikvantitet för mätvärden som

registrerats i en elmätare.

Förbrukning

Den energi som tas ut från ett nätavräknings-

område i en uttagspunkt.

Kontrollmätare

Extra mätare för kontrolländamål som mäter

samma energiflöde som en ordinarie mätare.

Leveransperiod

Den period som mätvärden ska rapporteras

för.

Månadsmätt schablon-

En uttagspunkt som mäts per månad och ingår

avräknad uttagspunkt

i förbrukningsprofilen.

Mätaravläsning

Manuellt utförd avläsning av en mätares regis-

ter (mätarställning).

Mätarställning

En elmätares register över ackumulerat upp-

mätt energiflöde.

Mätdygn

Det dygn i normaltid som mätvärden registre-

ras.

Mätpunkt

Gemensamt begrepp för de punkter i det kon-

cessionspliktiga nätet för vilka nätkonces-

sionshavaren är skyldig att mäta, dvs. i gräns-

punkt, inmatningspunkt och uttagspunkt.

Mätsystem

Samtliga ingående komponenter från mätning

av primärstorheter och till registrering av

mätvärden för överförd el i en mätpunkt.

3

EIFS 2019:8

Mätvärde

En elmätares mätarställning eller registrerade

energiflöde per tidsperiod.

Mätvärdesinsamling

Process där mätvärden i ett mätsystem avläses

eller inhämtas så att mätvärdet kan hanteras av

nätkoncessionshavaren i enlighet med de krav

som ställs i dessa föreskrifter.

Nettoinmatning

Inmatning till elnätet från en anläggning som

både producerar och förbrukar elenergi.

Normaltid

Centraleuropeisk tid utan omställning till som-

martid.

Nätavräkningsområde

Ett område som fastställs av Affärsverket

svenska kraftnät. Nätavräkningsområdet om-

fattar ett fysiskt sammanhängande elnät eller

ett sammanhängande geografiskt område med

områdeskoncession inom vilket den samlade

inmatningen och det samlade uttaget av el ska

mätas och beräknas.

Nätkoncessionshavare

Den som enligt 2 kap.1 och 2 §§ellagen har

fått tillstånd att bygga eller använda elektrisk

starkströmsledning.

Områdesidentitet

Unik identitet för identifiering av nätavräk-

ningsområde.

Preliminära andelstal

Prognos över en elleverantörs elleverans för

kommande månad.

Produktion

Den energi som matas in i ett nätavräknings-

område i en inmatningspunkt.

Rapporteringsfrekvens

Rapportering av mätvärden med samma tids-

period mellan rapporteringstidpunkterna.

Samlat timmätvärde

Timmätvärden som summeras per timme för

ett helt dygn.

Schablonavräkning

Avräkning av elleveranser mellan olika elleve-

rantörer och balansansvariga för el som leve-

reras till uttagspunkter som inte timavräknas.

Schablonavräkningen för leveranser till scha-

blonavräknade uttagspunkter sker:

– preliminärt i balansavräkningen med hjälp

av preliminära andelstal och förbrukningspro-

filen samt

– slutgiltigt i avräkning med hjälp av slutliga

andelstal.

Slutliga andelstal

Andelstal som fastställts efter att samtliga

schablonavräknade uttagspunkter har blivit in-

samlade. Slutliga andelstal avräknas i slutav-

räkningen av schablonleveranser.

4

EIFS 2019:8

Timavräkning

Avräkning av elleveranser mellan olika elleve-

rantörer och balansansvariga för el som mäts i

timavräknade mätpunkter. Avräkningen sker

per timme i nätavräkningsområdet.

Timmätt schablonavräknad En uttagspunkt som mäts per timme och ingår

uttagspunkt

i förbrukningsprofilen.

Begrepp som inte definieras särskilt i dessa föreskrifter används i samma

betydelse som i ellagen och mätförordningen.

3 kap. Registrering, mätaravläsning och mätvärdesinsamling

Registrering av uppgifter i uttagspunkt

1 §

4

Nätkoncessionshavaren ska fortlöpande registrera och lagra följande

uppgifter per uttagspunkt i ett nätavräkningsområde:

– anläggningsidentitet (anl id),

– anläggningsadress,

– årsförbrukning,

– mätaridentitet på den eller de elmätare som är installerade i uttagspunk-

ten,

– identitet för mätvärden,

– tidslängd på mätvärden (t.ex. timme eller månad),

– frekvens för mätvärdesrapportering,

– tidpunkter för anslutning, frånkoppling och återinkoppling,

– avräkningsmetod,

– områdesidentitet (områdes id) till vilket nätavräkningsområde uttags-

punkt tillhör,

– elanvändarens identitet (t.ex. person- eller organisationsnummer) för

uttagspunkten,

– elanvändarens namn och adress,

– elleverantörs identitet (EDIEL-id), samt

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id).

Registrering av uppgifter i inmatningspunkt

2 §

5

Nätkoncessionshavaren ska fortlöpande registrera och lagra följande

uppgifter per inmatningspunkt i ett nätavräkningsområde:

– anläggningsidentitet (anl id),

– anläggningsadress,

– nettoinmatning om anslutningen avser en kombinerad inmatnings- och

uttagspunkt,

– mätaridentitet på den eller de elmätare som är installerade i inmatnings-

punkten,

– identitet för mätvärden,

– tidslängd på mätvärden (timme),

– frekvens för mätvärdesrapportering,

– tidpunkter för anslutning, frånkoppling och återinkoppling,

4

Senaste lydelse EIFS 2016:2.

5

Senaste lydelse EIFS 2016:2.

5

EIFS 2019:8

– avräkningsmetod (timme),

– områdesidentitet (områdes id) till vilket nätavräkningsområde inmat-

ningspunkten tillhör,

– producentens identitet (t.ex. person- eller organisationsnummer) för in-

matningspunkten,

– producentens namn och adress,

– elleverantörs identitet (EDIEL-id), samt

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id).

Tidpunkter för insamling och registrering av mätvärden

5 §

6

Nätkoncessionshavaren ska i en timmätt dygnsavräknad mätpunkt

registrera mätvärden vid varje timskifte och dagligen utföra mätvärdesin-

samling.

Nätkoncessionshavaren ska i en timmätt schablonavräknad uttagspunkt

registrera mätvärden vid varje timskifte.

Nätkoncessionshavaren ska i en månadsmätt schablonavräknad uttags-

punkt registrera mätvärden efter varje leveransperiods slut kl. 00.00 den för-

sta dagen i varje månad.

I en schablonavräknad uttagspunkt ska nätkoncessionshavaren därutöver

registrera mätvärden då en elleverans övertas, påbörjas eller avslutas vid

annan tidpunkt än vid månadsskiftet.

Om registrering av mätvärden i en schablonavräknad uttagspunkt inte kan

ske vid de tidpunkter som anges i tredje stycket ska registrering ske senast

två vardagar efter de tidpunkter som anges i tredje stycket.

Allmänna råd

I de fall registrering inte kan ske i mätaren eller i mätsystemet

kl. 00.00 får femte stycket tillämpas. Exempel på sådana situationer är

mätsystem som inte har en tidsstämplingsfunktion i mätaren eller då

elanvändaren själv läser av mätaren och rapporterar mätvärdet till nät-

koncessionshavaren efter särskild överenskommelse.

5 kap. Beräkning av det samlade energiflödet i mätpunkter som

ska timavräknas

Allmänna bestämmelser

1 §

7

Nätkoncessionshavaren ska varje dygn beräkna samlade timmätvär-

den per nätavräkningsområde genom att summera enskilda timmätvärden

som ska avräknas dygnsvis med bibehållen energiupplösning. Antalet mät-

punkter som ska ingå i samlade timmätvärden ska registreras.

6

Senaste lydelse EIFS 2016:2.

7

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

6

EIFS 2019:8

Beräkning av förbrukningsprofilen i schablonberäkningsområden

5 §

8

Nätkoncessionshavaren ska för varje schablonberäkningsområde be-

räkna förbrukningsprofilen med timupplösning.

Vid beräkning av förbrukningsprofilen ska med hänsyn till energiriktning

följande uppgifter summeras:

1. den samlade timmätta dygnsavräknade förbrukningen,

2. den samlade utmatningen till angränsande nätavräkningsområden,

3. schablonberäkningsområdets samlade inmatning från produktion och

4. den samlade inmatningen från angränsande nätavräkningsområden.

Beräkning av nätförluster i nätavräkningsområden

6 §

9

Nätkoncessionshavaren ska beräkna nätförlusterna med timupplös-

ning i nätavräkningsområden där samtliga uttagspunkter är timmätta och

dygnsvis avräknade.

Vid beräkning av nätförlusterna ska med hänsyn till energiriktning föl-

jande uppgifter summeras:

1. den samlade timmätta dygnsavräknade förbrukningen,

2. den samlade utmatningen till angränsande nätavräkningsområden,

3. nätavräkningsområdets samlade inmatning från produktion och

4. den samlade inmatningen från angränsande nätavräkningsområden.

Nätförlusterna ska registreras på den elleverantör respektive den balans-

ansvarige som nätkoncessionshavaren har avtal med.

Rättningar av samlade mätvärden

7 §

10

Nätkoncessionshavaren ska rätta samlade mätvärden om mätvärden

saknas eller är felaktiga vid beräkning enligt 1–6 §§.

Rättning av mätvärden ska ske enligt 8 kap.

6 kap. Beräkning av andelstal

Rättningar av slutliga andelstal

7 §

11

Nätkoncessionshavaren ska rätta slutliga andelstal om mätvärden

saknas eller är felaktiga vid beräkning av slutliga andelstal enligt 5–6 §§.

Rättning av mätvärden ska i första hand ske innan slutliga andelstal beräk-

nas och i andra hand innan preliminära andelstal beräknas för motsvarande

leveransmånad tolv månader senare.

7 kap. Rapportering av enskilda mätvärden för en mätpunkt

Allmänna bestämmelser

1 §

12

Rapportering av enskilda mätvärden ska omfatta energivärden med

den energiupplösning som de har registrerats med i mätpunkten, samt mätar-

8

Senaste lydelse av förutvarande 5 kap. 6 § EIFS 2016:2.

9

Senaste lydelse av förutvarande 5 kap. 7 § EIFS 2016:2.

10 Senaste lydelse av förutvarande 5 kap. 8 § EIFS 2016:2.

11 Senaste lydelse EIFS 2016:2.

12 Senaste lydelse EIFS 2016:2.

7

EIFS 2019:8

ställningar vid leveransperiodens början och vid leveransperiodens slut. Tid-

punkter för när mätvärdena registrerades ska framgå.

Mätarställningar vid periodens början och slut enligt första stycket, behö-

ver inte rapporteras om ett befintligt mätsystem i en timmätt dygnsavräknad

mätpunkt inte kan leverera sådana mätarställningar.

Vid all rapportering från nätkoncessionshavaren till elanvändare eller el-

producent ska anläggningsidentitet (anl id) och identitet på nätavräknings-

området (områdes id) tydligt anges. Andra beteckningar för uppgifterna får

inte användas.

Rapportering av enskilda mätvärden i en timmätt uttagspunkt som

dygnsavräknas

4 §

13

Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en tim-

mätt dygnsavräknad uttagspunkt senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnet till:

– Den elleverantör som levererat den uttagna energin.

– Den elanvändare som tagit ut energin i uttagspunkten i de fall rapporte-

ringen sker med elektroniskt kommunikationsmedel och på begäran till

det företag som elanvändaren utsett.

Enskilda mätvärden från en uttagspunkt ska efter leveransmånadens slut

och senast vid debitering rapporteras till den elanvändare som tagit ut ener-

gin i uttagspunkten och på begäran till det företag som elanvändaren utsett.

Om debiteringsperioden omfattar mer än en månad, och undantaget enligt

1 § andra stycket inte är tillämpligt, ska vid rapportering i samband med de-

bitering även mätarställningar vid varje månadsskifte redovisas.

8 kap. Rapportering av samlade timmätvärden och

förbrukningsprofil

Allmänna bestämmelser

1 §

14

Rapportering av samlade timmätvärden enligt 2–6 §§ ska ske senast

kl. 09.00 dagen efter mätdygnet. Tidpunkten för när mätvärdena registrera-

des och antalet mätpunkter som ingår i summeringen ska framgå.

Om samlade mätvärden består av ett eller flera ersatta timmätvärden en-

ligt 7 kap. 5 § ska det samlade timmätvärdet rapporteras tillsammans med in-

formation om att timmätvärdet ska korrigeras.

Rapportering av samlade timmätvärden för nätförluster

5 §

15

Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden för

nätförluster till:

– elleverantören, avseende ett timmätvärde för nätförlusterna omfattande

elleverantörens leverans till nätkoncessionshavaren och

– Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett timmätvärde för nätförlus-

terna omfattande elleverantörens leverans av el till nätkoncessionshavaren.

13 Senaste lydelse EIFS 2016:2.

14 Senaste lydelse EIFS 2017:1.

15 Senaste lydelse av förutvarande 8 kap. 6 § EIFS 2016:2.

8

EIFS 2019:8

Rapportering av förbrukningsprofil för schablonberäkningsområden

6 §

16

Nätkoncessionshavaren ska för varje schablonberäkningsområde rap-

portera förbrukningsprofilen till Affärsverket svenska kraftnät.

Rapportering av korrigerade timmätvärden efter rättningar av

felaktiga mätvärden

7 §

17

Om fel upptäcks i mätvärden efter rapporteringen enligt 2–4 §§, och

rapportering har gjorts enligt 5 och 6 §§, ska nätkoncessionshavaren rappor-

tera de korrigerade samlade mätvärdena senast den 12:e dagen efter mätdyg-

net.

11 kap. Nätkoncessionshavarens skyldigheter

Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet avseende enskilda

mätvärden till Affärsverket svenska kraftnät vid anmälan om

förändring av mottagen elproduktion

15 §

18

Nätkoncessionshavaren ska senast tredje dagen efter mottagande av

fullständig anmälan om avslutad mottagning av elproduktion samt vid på-

börjande eller övertagande av mottagning av elproduktion enligt 10 kap. 2 §

meddela uppgifter om påbörjande eller avslut av rapportering till Affärsver-

ket svenska kraftnät. Meddelandet ska omfatta:

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– områdesidentitet (områdes id),

– anläggningsidentitet (för produktionsanläggningar enligt 13 §),

– elleverantörs identitet (EDIEL-id), samt

– tidpunkten för förändring av mottagning av elproduktion.

Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet till Affärsverket

svenska kraftnät vid förändring av schablonleveranser

17 §

19

Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad för förbrukning

som schablonavräknas meddela Affärsverket svenska kraftnät:

1) identiteter på preliminära andelstal före varje leveransmånad

2) identiteter på slutliga andelstal efter varje leveransmånad om föränd-

ringar skett under månaden men före rapportering av slutliga andelstal enligt

9 kap. 5–6 §§:

samt följande information

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– områdesidentitet (områdes id),

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id), samt

– tidpunkten för påbörjandet eller avslutande av balansansvar.

16 Senaste lydelse av förutvarande 8 kap. 7 § EIFS 2016:2.

17 Senaste lydelse av förutvarande 8 kap. 8 § EIFS 2016:2.

18 Senaste lydelse EIFS 2016:2.

19 Senaste lydelse EIFS 2016:2.

9

EIFS 2019:8

Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet till elanvändare eller

elproducent

18 §

20

Nätkoncessionshavaren ska efter mottagande av fullständig anmälan

om påbörjande eller övertagande av elleverans i en uttagspunkt eller mottag-

ning av elproduktion i en inmatningspunkt inom nätavräkningsområdet utan

dröjsmål meddela elanvändaren eller producenten följande:

– tidpunkten för påbörjande eller övertagande,

– orsaken till meddelandet (påbörjande eller övertagande),

– vilken elleverantör som har anmält påbörjande eller övertagande,

– anläggningsidentitet (anl id),

– identitet för nätavräkningsområde (områdes id), samt

– mätaridentitet.

Om en elanvändare påbörjar energiuttag i en uttagspunkt, utan att medde-

lande enligt 10 kap. 1 § kommit nätkoncessionshavaren tillhanda senast

samma dag, ska den anvisade elleverantören automatiskt anses vara leveran-

tör i uttagspunkten.

Vid nyanslutning av en anläggning till nätet ska nätkoncessionshavaren

meddela anläggningsidentitet (anl id) och identitet på nätavräkningsområdet

(områdes id) för anläggningen senast då elanvändaren eller producenten får

installationsmedgivandet för anläggningen.

12 kap. Information om historisk förbrukning

1 §

21

För elanvändare med en uttagspunkt som timmäts ska nätkonces-

sionshavaren utan särskild kostnad tillhandahålla uppgifter om förbrukning

som minst omfattar de senaste tre åren eller innevarande leveranskontrakts

löptid, om denna är kortare. Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för

vilka faktureringsinformation har framställts. Nätkoncessionshavaren ska

även på elanvändarens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till

det företag som elanvändaren utsett.

Nätkoncessionshavaren ska utan särskild kostnad för elanvändaren även

tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag, vecka, månad och år för en

period som minst omfattar de senaste två åren eller innevarande leve-

ranskontrakts löptid, om denna är kortare. Nätkoncessionshavaren ska även

på elanvändarens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till det

företag som elanvändaren utsett.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

På Energimarknadsinpektionens vägnar

ANNE VADASZ NILSSON

Tor Ny

20 Senaste lydelse EIFS 2016:2.

21 Senaste lydelse EIFS 2016:2.

Elanders Sverige AB, 2019