EIFS 2020:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter

och allmänna råd om ändring i

Energimarknadsinspektionens föreskrifter

och allmänna råd

( 2013:7 ) om elleverantörers

skyldighet att lämna uppgift om priser och

leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare;

beslutade den 30 januari 2020.

Energimarknadsinspektionen föreskriver, med stöd av 24 § 4 elförordningen

(2013:208) i fråga om Energimarknadsinspektionens föreskrifter och all-

männa råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift

om pris och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare, att 2 och 3 §§

ska ha följande lydelse.

2 §

Utöver definitioner i ellagen (1997:857) och elförordningen gäller för

denna föreskrift följande definitioner.

Anvisat pris

Det pris som elanvändaren betalar om denne

har anvisats en elleverantör enligt 8 kap. 8 §

ellagen.

Fast pris

Pris enligt avtal för leverans av el som innebär

att elanvändaren betalar ett i förväg fastställt

elpris för en specificerad avtalsperiod.

Förnybara

Vindkraft, solenergi, geotermisk energi, våg-

energikällor

energi, vattenkraft eller bio bränsle.

Konsument

En fysisk person till vilken el överförs eller

levereras huvudsakligen för ändamål som fal-

ler utanför näringsverksamhet.

Leveransvillkor

Avtalsvillkor som reglerar avtalstiden, avtals-

villkor för leverans av el som innebär eller kan

innebära en kostnad för elanvändaren under

pågående avtalsperiod och avtalsvillkor som

reglerar uppsägningstiden för respektive av-

talstyp.

EIFS 2020:1

Utkom från trycket

den 4 mars 2020

2

EIFS 2020:1

Pris

Öre per kilowattimme med två decimaler

exklusive energiskatt och mervärdesskatt.

Mixat pris

Pris enligt avtal för leverans av el som innebär

att elanvändaren betalar femtio procent av den

faktiskt förbrukade elen per månad under av-

talsperioden till fast pris och femtio procent av

den faktiskt förbrukade elen per månad under

avtalsperioden till rörligt pris baserat på före-

gående månads medelspotpris på den euro-

peiska dagen före marknaden alternativt el-

handlarens volymvägda spotpris från före-

gående månad.

Månadsbaserat

Pris enligt avtal för leverans av el som innebär

rörligt pris

att elanvändarens elpris är baserat på före-

gående månads medelspotpris på den euro-

peiska dagen före-marknaden alternativt el-

handlarens volymvägda spotpris från före-

gående månad.

Timbaserat

Pris enligt avtal för leverans av el som innebär

rörligt pris

att elanvändarens elpris är baserat på de

timvisa spotpriserna på den europeiska dagen

före-marknaden.

Allmänna råd

Exempel på leveransvillkor är datum för påbörjande av elleverans,

villkor om årsavgift, faktureringsavgift, omteckningsrätt, villkor för

uppsägning av avtal och förlängning av avtalet.

3 §

Uppgifter om priser och leveransvillkor som vid varje tillfälle tilläm-

pas ska rapporteras för följande avtal:

– avtal med fast pris för perioderna sex månader, ett år, två år, tre år,

fyra år och fem år.

– avtal

med månadsbaserat rörligt pris för

perioderna ett år och löpande.

– avtal med mixat pris för perioden ett år.

– avtal om anvisat pris.

– avtal om timbaserat rörligt pris löpande.

Första stycket gäller endast avtal som kan tecknas genom direkt kontakt med

elleverantören.

Om ett avtal som avses i första stycket gäller el från enbart förnybara käl-

lor ska energikällan eller energikällorna specificeras. Därutöver ska det an-

ges om avtalet är märkt med Bra miljöval (Naturskyddsföreningens märk-

ning).

Om ett avtal som avses i första stycket endast kan tecknas av konsumenter

inom ett visst geografiskt område, med en viss förbrukning eller endast av

3

EIFS 2020:1

nya kunder, ska villkoren för detta anges. Avtal som erbjuds andra avgrän-

sade grupper av konsumenter omfattas inte av uppgiftsskyldigheten.

Allmänna råd

Exempel på sådana andra avgränsade grupper av konsumenter är kon-

sumenter som genom medlemskap, anställning eller i samband med

köp av vara eller tjänst erbjuds ett elavtal.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 4 maj 2020.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

ANNE VADASZ NILSSON

Johan Hjalmarsson

Elanders Sverige AB, 2020