FFFS 1992:33

Upphävande av vissa allmänna råd mm som utfärdats av f.d. Bankinspektionen i BFFS-serien;

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1992:33

Upphävande av vissa allmänna råd mm som utfärdats av f.d. Bankinspek-

tionen i BFFS-serien;

beslutat den 22 december 1992.

Finansinspektionen beslutar att följande regler skall upphöra att gälla vid utgången

av år 1992.

om krediter

1. Cirk.-skriv. 1979-03-07 ang. gränser för belåning av obligationer

2. Allmänna råd (1986:3) ang. gränser för belåning av obligationer

3. Cirk.-skriv. 1983:12 ang. belåning av aktier mm

4. Allmänna råd (1987:1) ang. belåning av aktier mm

5. Etikmedd. nr 12 ang. kreditgivning i samband med överlåtelse av flerfamiljs-

och affärsfastigheter

6. Cirk.-skriv. 1982:3 ang. värdering av fastigheter

om bankkontorsanmälan

7. Cirk.-skriv. 1980:19 ang. bankkontorsanmälan

8. Cirk.-skriv. 1981:5 ang. bankkontorsanmälan

om aktier i OTC-bolag

9. Allmänna råd (1987:14) för notering av och handel med aktier i OTC-bolag

10. Allmänna råd (1988:21) med ändring av 1987:14 (ändrat modellavtal)

om kapitalsparfonder

11. Cirk.-skriv. 1985:1 ang. förvärv till kapitalsparfonder av värdepapper

utfärdade av staten, m.m.

----------------------------

ANDERS SAHLÉN

Tore Arvidsson

POSTADRESS

BOX 7831

103 98 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

REGERINGSGATAN 48,

STOCKHOLM

TELEFON

08-787 80 00

TELEFAX

08-24 13 35

POSTGIROKONTO

1 56 38-0