FFFS 1993:6

Finansinspektionens allmänna råd om avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1993:6

Finansinspektionens allmänna råd om avgränsning av understödsförenings

verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse;

beslutade den 1993-02-24.

Med stöd av 6 § kungörelsen (1972:291) om understödsföreningsregister lämnar

Finansinspektionen följande allmänna råd i fråga om avgränsning av understöds-

förenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse.

Enligt 1 § lagen (1972:262) om understödsföreningar får understödsförening inte

bedriva affärsmässig försäkringsrörelse. I lagen ges inte någon definition på

begreppet affärsmässig försäkringsrörelse utan det har överlämnats åt tillsyns-

myndigheten att med ledning av de faktiska förhållandena i varje särskilt fall

avgöra om en understödsförenings verksamhet kan betecknas som affärsmässigt

driven försäkringsrörelse.

Anskaffningsprovision

Avser förening att utge ersättning för att förvärva nya medlemmar (anskaffnings-

provision) bör, för att föreningen ej skall anses bedriva affärsmässig försäk-

ringsrörelse, vid kapitalförsäkring gälla att ersättning för att förvärva nya

medlemmar, beräknad i förhållande till kapitalförsäkringsbeloppet, inte över-

stiger 1,5 %.

Övrigt beträffande förvärvande av nya medlemmar (nya försäkringar)

För att förvärva nya medlemmar (nya försäkringar) får understödsförening inte

begagna sig av heltidsanställda agenter. Med heltidsanställd skall därvid jäm-

ställas den, som har full sysselsättning för föreningens räkning endast under viss

eller vissa perioder av året.

Anställd hos föreningen får i sin anställning i begränsad omfattning delta i eller

själv bedriva anskaffningsarbete. Såsom anskaffningsarbete räknas inte den

information om föreningen beträffande medlemskap m m som vid förfrågningar

lämnas av anställd hos föreningen. Ersättning för sådan information ingår nor-

malt i den lön eller i det arvode som den anställde uppbär av föreningen.

Uppdrag att arbeta för förvärvande av nya medlemmar (eller nya försäkringar)

bör endast lämnas åt den, som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att

uppdraget skall kunna utföras på ett lämpligt sätt.

______________

Sida 2

FFFS 1996:1

Uppstår tveksamhet i vad mån visst inslag i en förenings verksamhet kan anses

innebära affärsmässig drift av försäkringsrörelse bör frågan underställas

Finansinspektionen för beslut.

Denna författning ersätter dåvarande Försäkringsinspektionens cirkulär 1991:U1.

________________________

Denna författning träder i kraft 1993-02-24.

FINANSINSPEKTIONEN

Anders Sahlén

Arne

Brolin

(Försäkringsavdelningen)