Upphävd författning

Kungörelse (1972:291) om understödsföreningsregister

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
SFS 1972:291 i lydelse enligt SFS 2001:1008
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Understödsföreningsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Finansinspektionen (registreringsmyndigheten).

[S2]I understödsföreningsregistret registreras uppgifter för varje understödsförening. Registret skall innehålla uppgift om föreningens firma och organisationsnummer.

[S3]Införingar i understödsföreningsregistret numreras i löpande följd för varje förening. Vid varje införing anges löpnummer samt datum för införingen.

[S4]Sker ändring i styrelsens sammansättning eller i rätten att teckna en understödsförenings firma införs fullständig uppgift om styrelsens medlemmar och om rätten till firmateckning. Har en understödsförening trätt i likvidation införs motsvarande uppgifter beträffande likvidatorerna.

[S5]Registrering av överlåtelse av en understödsförenings rörelse enligt 56 eller 64 § lagen (1972:262) om understödsföreningar sker i den del av registret som avser den överlåtande föreningen. Förordning (2001:1008).

2 §  Till understödsföreningsregistret skall en alfabetisk förteckning över understödsföreningarna föras med uppgift om organisationsnumret för varje förening. Ändring av en förenings firma samt uppgift om en förenings likvidation och upplösning antecknas i förteckningen. Förordning (2001:1008).

3 §  Ansöknings- och anmälningshandlingar i registreringsärenden förvaras i akter, ordnade på sätt Finansinspektionen bestämmer. Förordning (2000:828).

3 a §  Understödsföreningsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar utövar över understödsföreningar,
 2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 3. förvärv, avyttring eller förvaltning av föreningar som registreras i understödsföreningsregistret,
 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser föreningar som registreras i understödsföreningsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:1008).

3 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för understödsföreningsregistret. Förordning (2001:1008).

3 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1008).

3 d §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna kungörelse. Förordning (2001:1008).

3 e §  I fråga om rättelse av personuppgifter i understödsföreningsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:1008).

3 f §  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:1008).

4 §  Vid registrering av understödsförening förses det ena exemplaret av stadgarna med bevis om registreringen och återställes till föreningen.

5 §  Vid registreringsanmälan som avser beslut om stadgeändring skall fogas två avskrifter av protokoll som förts i ärendet. Registreras stadgeändringen, förses det ena exemplaret av det protokoll som innehåller beslutet med bevis om registreringen och återställes till understödsföreningen.

[S2]Vid annan registreringsanmälan som avser ej endast ändring av hemvist eller av understödsförenings postadress, skall fogas avskrift av protokoll eller annan handling som bestyrker anmälan.

6 §  Uppkommer fråga om att bilda understödsförening, skall Finansinspektionen på begäran ge råd och vägledning beträffande bildandet av föreningen och lämna uppgifter om vad som kräves för att denna skall kunna registreras.

[S2]Vid utövandet av tillsynsverksamheten eller på särskild begäran skall Finansinspektionen i skälig utsträckning lämna understödsförening råd och upplysningar i syfte att underlätta för föreningen att driva sin rörelse på ett med hänsyn till dess art och omfattning lämpligt sätt. Förordning (2000:828).

7 §  Finansinspektionen prövar tillståndsärende på vilket enligt bestämmelse i lagen (1972:262) om understödsföreningar 22, 29, 46 eller 76 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning. Förordning (2000:828).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1972:291) om understödsföreningsregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1972. Genom kungörelsen upphäves kungörelsen (1912:304) angående tillsyn å understödsföreningar m.m. och kungörelsen (1955:576) om prövning av vissa ärenden rörande understödsföreningar. De gamla kungörelserna gäller dock fortfarande i fråga om arbetslöshetskassa.
  Det hos försäkringsinspektionen med tillämpning av 68 § lagen (1938:96) om understödsföreningar och kungörelsen (1912:304) angående tillsyn å understödsföreningar m.m. förda registret skall utgöra det i 3 § lagen (1972:262) om understödsföreningar angivna understödsföreningsregistret.

Förordning (2000:828) om ändring i kungörelsen (1972:291) om understödsföreningsregister

Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 7 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1008) om ändring i kungörelsen (1972:291) om understödsföreningsregister

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 a §; nya 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2011:257

Omfattning
upph.