FFFS 2002:8

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera även per e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2002:8

Utkom från trycket

den 17 april 2002

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

beslutade den 20 mars 2002.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 2 § insiderförordningen

(2000:1101).

1 § Värdepappersinstitut, börser och auktoriserade marknadsplatser ska föra en

förteckning enligt 13 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa inne-

hav av finansiella instrument. Förteckningen ska åtminstone innehålla uppgift om

- den anmälningsskyldiges namn, befattning och personnummer eller, om per-

sonnummer saknas, annat identifieringsnummer,

- emittent, antal eller värde samt typ av finansiellt instrument som den anmäl-

ningsskyldige och dennes närstående personer äger,

- innehav och ändring i innehavet, tidpunkt och storlek avseende innehav och

ändring av innehav,

- vilken persons innehav som ändrats och, om ändringen avser en närstående en-

ligt 12 § lagen om anmälningsskyldighet, anknytning till den anmälningsskyl-

dige, och

- datum för när anmälan gjorts till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.

För optioner ska anges om det är en köp- eller säljoption som har utfärdats, förvär-

vats eller överlåtits. Dessutom ska anges den underliggande tillgången, antal, löp-

tid, slutdag samt lösenpriset. Motsvarande uppgifter ska anges för terminer.

2 § Den som är skyldig att föra förteckning enligt 1 § ska besluta vilka anställda

och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 12 § lagen om

anmälningsskyldighet. Grunderna för hur personkretsen som omfattas av anmäl-

ningsskyldigheten har bestämts ska dokumenteras.

Allmänna råd

Följande kategorier av anställda och uppdragstagare vid ett värdepappers-

institut bör vanligen omfattas av anmälningsskyldighet:

- ledamöter eller suppleanter ingående i styrelsen

- verkställande direktör eller vice verkställande direktör,

- personer inom olika funktioner som har sådan kundkontakt som innefat-

tar förmedling av eller rådgivning om finansiella instrument,

- personer som förvaltar eller handlar med finansiella instrument för kun-

ders eller värdepappersinstitutets egen räkning,

- personer som hanterar frågor och information om garantigivning eller

emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av

finansiella instrument som är riktade till en öppen krets.

FFFS 2002:8

Följande kategorier av anställda och uppdragstagare vid en börs eller en auktorise-

rad marknadsplats bör vanligen omfattas av anmälningsskyldighet:

- ledamöter eller suppleanter ingående i styrelsen,

- verkställande direktör eller vice verkställande direktör,

- personer som hanterar eller medverkar vid prospektgranskning, inregi-

strering eller notering och

- samtliga personer som ingår i funktionen för marknadsövervakning.

___________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2002.

CLAES NORGREN

Ülle-Reet

Jakobson

2