FFFS 2005:1

Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera också per e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens allmänna råd

om styrning och kontroll av finansiella företag;

beslutade den 7 februari 2005.

Finansinspektionen lämnar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Med dessa allmänna råd vill Finansinspektionen verka för en god styrnings-

och kontrollkultur samt adekvata funktioner för styrning och kontroll i företag

under myndighetens tillsyn.

2 § De allmänna råden omfattar verksamheten i företag som står under Finans-

inspektionens tillsyn (nedan benämnda företag) och bör tillämpas av:

– enskilda företag och, där det är lämpligt, inom koncerner, finansiella företags-

grupper, och finansiella konglomerat.

De gäller dock inte för

– företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, och

– finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

3 § Finansinspektionen har även utfärdat allmänna råd om hantering av specifika

riskområden inom olika företag. Dessa allmänna råd avser att komplettera dem.

Följ eller förklara

4 § De allmänna råden är generellt utformade och medger alternativa lösningar.

Sådana lösningar bör kunna motiveras.

Definitioner

5 § Med funktion menas en eller flera personer, enheter eller avdelningar, eller sär-

skilt tillsatta kommittéer, som fått i uppdrag att utföra en eller flera av de uppgifter

som nämns i dessa allmänna råd.

Med interna regler avses policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller

andra skriftliga dokument genom vilka utfärdaren (styrelse, verkställande direktör

eller någon annan befattningshavare) styr verksamheten.

Med intern styrning och kontroll menas en process genom vilken företagets sty-

relse, verkställande direktör, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet

för att företagets mål uppnås på följande områden:

FFFS 2005:1

Utkom från trycket

den 23 februari 2005

FFFS 2005:1

2

• en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksam-

heten

• en tillförlitlig finansiell rapportering

• efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regler

2 kap. Styrning

Styrelsens ansvar och uppgifter

1 § Ett företags styrelse har det yttersta ansvaret för företagets organisation och

förvaltningen av dess angelägenheter. Innebörden av styrelsens ansvar följer bland

annat av den associationsrättsliga och näringsrättsliga lagstiftning som företaget

tillämpar.

Styrelsen bör fastställa en strategi och mål för den verksamhet som företaget

driver. Styrelsen bör även följa upp att dessa mål nås.

Väsentliga förändringar som avser verksamhet och organisation bör beslutas av

styrelsen.

2 § Om ett företag är moderföretag i en koncern, bör moderföretagets styrelse

verka för att gemensamma interna regler fastställs för den tillståndspliktiga verk-

samheten som drivs av företag inom koncernen. Detsamma bör gälla för det företag

i en finansiell företagsgrupp eller ett finansiellt konglomerat som har en överord-

nad ställning inom gruppen eller konglomeratet.

Om det är lämpligt kan de funktioner som behandlas i 4 kap. (Riskhantering och

riskkontroll), 5 kap. (Regelefterlevnad) och 6 kap. (Oberoende granskningsfunk-

tion), placeras centralt inom en koncern, en finansiell företagsgrupp eller ett finan-

siellt konglomerat. Detta gäller under förutsättning att funktionerna har kompetens

och resurser som avser samtliga tillståndspliktiga verksamheter.

3 § Även i företag som inte omfattas av aktiebolagslagen bör styrelsen i interna

regler fastställa en arbetsordning för styrelsen samt uppgifterna för verkställande

direktören eller motsvarande befattningshavare.

Verkställande direktörens ansvar och uppgifter

4 § Ett företags verkställande direktör sköter den löpande förvaltningen av företa-

gets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande

direktören vidtar även de åtgärder som krävs för att

– företagets bokföring fullgörs i enlighet med lag, och att

– medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Innebörden av den verkställande direktörens ansvar följer bland annat av den

associationsrättsliga och näringsrättsliga lagstiftningen.

Verkställande direktören bör se till att styrelsen dels får sådan saklig, utförlig och

relevant information som behövs för att den ska kunna fatta väl underbyggda

beslut, dels att styrelsen löpande informeras om utvecklingen av företagets verk-

samhet.

FFFS 2005:1

3

Intern information

5 § Ett företag bör ha effektiva informations- och kommunikationssystem för in-

tern information. Här avses bland annat tekniska system samt organisation och

rutiner för kommunikation och spridning av information internt.

3 kap. Intern styrning och kontroll

1 § Genom en god intern kontroll kan ett företag säkerställa

• en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksam-

heten,

• en tillförlitlig finansiell rapportering,

• en effektiv drift och förvaltning av informationssystem,

• en god förmåga att identifiera, mäta, övervaka och hantera sina risker,

• en god förmåga att efterleva lagar och förordningar, interna regler, samt

god sed eller god standard.

2 § Styrelsen och verkställande direktören bör verka för att en god intern kontroll

präglar organisationen och driften av företagets verksamhet.

3 § För att upprätthålla en god intern kontroll bör organisationen anpassas till de

förändringar i interna och externa risker som inträffar över tiden.

4 § Ett företag kan uppnå en god intern kontroll genom att exempelvis:

• följa upp verksamheten löpande och se till att det finns kontroller som

säkerställer att rapporteringen på ett rimligt sätt återspeglar verksamheten,

• kontrollera löpande att resurser utnyttjas effektivt och i syfte att nå före-

tagets mål,

• ta fram interna regler, samt dokumentera och uppdatera dessa löpande,

• fördela ansvar och arbete så att risken för intressekonflikter undviks,

• se till att en befattningshavare inte ensam handlägger en transaktion genom

hela behandlingskedjan (dualitetsprincipen),

• säkerställa genom kontroller att information lämnas om utvecklingen inom

ett verksamhetsområde avviker från riktlinjer och mål i företaget,

• säkerställa genom kontroller att redovisningen är fullständig och riktig,

transaktioner rapporteras i tid samt att redovisade transaktioner verkligen

är genomförda,

• säkerställa genom kontroller för informationssäkerhet och fysisk säkerhet,

kontinuitet i verksamheten och skydda företagets och kundernas tillgångar,

• se till att informations- och rapporteringssystem säkerställer aktuell och

relevant information om institutets verksamhet och riskexponering etc.

FFFS 2005:1

4

4 kap. Hantering och kontroll av risker

Risker i verksamheten

1 § Risker som bör hanteras och kontrolleras är exempelvis följande:

• kredit- och motpartsrisker,

• marknadsrisker (ränte-, valuta- och kursrisker),

• likviditetsrisker,

• operativa risker (risken för förluster till följd av att interna processer och

rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga sys-

tem eller externa händelser inklusive legala risker).

För försäkringsbolag och understödsföreningar finns därutöver specifika försäk-

ringsrisker, så som

• teckningsrisker,

• reservsättningsrisker,

• återförsäkringsrisker, och

• matchningsrisker.

Interna regler för hantering och kontroll av risker

2 § Styrelsen bör se till att företagets hantering av risker (riskhantering) och upp-

följningen av företagets risker (riskkontroll) är tillfredsställande.

För detta ändamål bör det fastställas interna regler i fråga om riskhanteringen och

riskkontrollen. Det bör löpande säkerställas att dessa regler följs.

Hur ska riskkontrollen organiseras?

3 § Det bör finnas en samlad funktion i företaget för självständig riskkontroll.

Funktionen bör informera styrelse, ledning och i övrigt dem som har behov av

informationen.

Informationen bör ge en allsidig och saklig bild av företagets risker samt innehålla

analyser av utvecklingen av riskerna. Funktionen bör också föreslå de ändringar i

styrdokument och processer som funktionens iakttagelser om riskhanteringen ger

anledning till.

Funktionen bör vara underställd den verkställande direktören. Den kan även vara

placerad under en annan ledande befattningshavare med goda kunskaper om före-

tagets risker, som är direkt underställd den verkställande direktören. Denna person

ska dock inte ha ansvar för den dagliga affärsverksamheten .

Funktionen bör ha tillräckliga resurser för sina uppgifter. Uppgifterna bör inte ut-

föras av befattningshavare som arbetar med den dagliga affärsverksamheten.

4 § Funktionen kan utforma arbetet på olika sätt beroende på företagets verksam-

het. Den kan t.ex. uppdra åt andra funktioner i företaget att sammanställa underlag

för dess rapporter och analyser. Funktionen ansvarar dock alltid för den samlade

rapporteringen och analysen av företagets risker liksom för att underliggande data

är korrekta.

5 § För försäkringsbolag gäller dessutom 8 kap. 1 § och 16 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen (1982:713) om den ansvarige aktuariens uppgifter och ansvar.

FFFS 2005:1

5

5 kap. Regelefterlevnad (Compliance)

1 § Med regelefterlevnad menas i dessa allmänna råd efterlevnad av lagar, förord-

ningar och interna regler samt god sed eller god standard (nedan gemensamt be-

nämnda regler) avseende den tillståndspliktiga verksamheten.

Bristande regelefterlevnad kan leda till ökade operativa risker, risker för juridiska

sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska förluster eller ryktesförluster.

Hur ska regelefterlevnaden säkerställas?

2 § Styrelsen bör se till att det finns en funktion (compliance) som utgör ett stöd

för att verksamheten drivs enligt gällande regler. Funktionen bör också, om det är

lämpligt, följa upp regelefterlevnaden.

Funktionen bör löpande informera om de risker som kan uppkomma i verksamhet-

en till följd av bristande regelefterlevnad, hjälpa till med att identifiera och bedöma

sådana risker samt biträda vid utformningen av interna regler. Funktionen bör ock-

så informera styrelsen, verkställande direktören och ledningen i frågor om regel-

efterlevnad.

3 § Funktionen bör löpande se till att den personal som berörs får information om

nya eller ändrade regler och, om det behövs, utbildning i nya regelverk.

4 § Styrelsen eller verkställande direktören bör utfärda interna regler för funk-

tionens ansvarsområde, omfattningen och genomförandet av funktionens arbete

samt rutiner för information om iakttagelser.

5 § Funktionen bör vara underställd styrelsen, eller den verkställande direktören.

Den kan även vara placerad under en annan ledande befattningshavare med goda

kunskaper om företagets risker och verksamheten i övrigt, som är direkt underställd

den verkställande direktören.

Funktionen bör ha tillräckliga resurser för sina uppgifter. Den bör även ha personal

med goda kunskaper om företagets risker och de regler som företaget tillämpar.

6 § Funktionens arbete kan utformas på olika sätt beroende på företagets verksam-

het. Det kan variera dels mellan olika företag, dels inom ett företag exempelvis på

lokal och central nivå.

Strävan bör vara att funktionen så långt det är möjligt når en självständig ställning i

förhållande till den direkt affärsdrivande verksamheten. Funktionens arbete kan om

det är lämpligt utföras av konsulter.

7 § För värdepappersföretag gäller dessutom 3 kap. Finansinspektionens föreskrif-

ter (FFFS 2002:7) om uppföranderegler på värdepappersmarknaden.

6 kap. Oberoende granskningsfunktion (Internrevision)

1 § Styrelsen bör se till att det finns en funktion som granskar och utvärderar den

interna kontrollen (som innefattar riskkontrollen och compliancefunktionen). I de

företag som har en funktion för internrevision bör det vara denna som utför upp-

gifterna.

FFFS 2005:1

6

Funktionen bör ha tillräckliga resurser för sina uppgifter. Den bör även ha personal

med

– goda kunskaper om företagets risker och de regler som företaget tillämpar, samt

– särskild kompetens för att granska och utvärdera utveckling, drift och förvaltning

av företagets informationssystem.

2 § Funktionen bör vara direkt underställd styrelsen. Organisatoriskt bör den vara

helt separerad från verksamheten som ska granskas. Funktionens oberoende inne-

bär alltså att den inte bör delta i den operativa verksamheten.

3 § Styrelsen bör i interna regler fastställa funktionens ansvar, arbetsuppgifter, och

rutiner för rapportering.

4 § Funktionen bör följa upp att verksamhetens omfattning och inriktning överens-

stämmer med styrelsens interna regler. Funktionen bör också granska och utvärdera

företagets organisation och rutiner. Chefen för funktionen bör närvara vid de

styrelsesammanträden då funktionens rapporter behandlas.

5 § Granskningen kan, om det är lämpligt, utföras av konsulter.

6 § Funktionens arbete bör dokumenteras.

7 kap. Uppdragsavtal

1 § Ett företag kan lägga ut delar av verksamheten till en uppdragstagare utanför

företaget, såväl inom som utom den egna koncernen eller företagsgruppen. Styrel-

sen och verkställande direktören ansvarar dock alltid för den verksamhet som lagts

ut.

2 § Styrelsen eller verkställande direktören bör upprätta interna regler om vilka

tillståndspliktiga verksamheter, eller verksamheter som har ett naturligt samband

med finansiell verksamhet eller dess stödfunktioner, som kan läggas ut och hur

detta ska göras.

Av de interna reglerna bör åtminstone följande framgå:

• vilka krav som ska ställas på företagets beställarkompetens,

• hur risker med utläggningen ska hanteras,

• att företaget ska försäkra sig om att uppdragstagaren skyddar konfidentiell

information både när det gäller företaget och dess kunder,

• hur företaget ska styra och följa upp hur uppdraget utförs samt revidera den

utlagda verksamheten,

• vilka krav som dels ska ställas på kompetens hos uppdragstagaren, dels på

intern kontroll och kvalitet, samt uppdragstagarens möjligheter att långsik-

tigt fullgöra sitt uppdrag,

• att företaget och uppdragstagaren ska upprätta och vidmakthålla bered-

skapsplaner för oförutsedda händelser, inklusive en kris- och katastrof-

planering som löpande ska testas,

FFFS 2005:1

7

• att det ska säkerställas att Finansinspektionen fortsättningsvis kan driva en

effektiv tillsyn över företaget, liksom att företagets skyldigheter mot

Finansinspektionen eller företagets kunder inte åsidosätts,

• att det ska upprättas beredskapsplaner och strategier för hur uppdraget ska

kunna avslutas och verksamheten återtas till företaget, utan betydande stör-

ningar av viktig verksamhet,

• att det ska upprättas ett skriftligt avtal, som reglerar servicenivå, parternas

rättigheter och skyldigheter samt övriga frågor enligt dessa allmänna råd.

3 § Vid utläggning av verksamhet inom en koncern eller en företagsgrupp bör frå-

gor om jäv och intressekonflikter särskilt uppmärksammas. Styrelsen bör se till att

samtliga dessa frågor identifieras och att företaget har interna regler som hanterar

frågor om jäv och intressekonflikter.

4 § Om ett företag avser att lägga ut en betydande del av den tillståndspliktiga

verksamheten, eller verksamhet som har ett naturligt samband med finansiell verk-

samhet eller dess stödfunktioner, bör företaget anmäla detta i förväg till Finans-

inspektionen.

5 § För banker och kreditmarknadsföretag gäller dessutom 6 kap. 7 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

För försäkringsbolag gäller även 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

För värdepappersföretag gäller dessutom Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2002:5) om värdepappersrörelse.

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2005, då följande författningar ska upp-

höra att gälla:

1. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1999:12) om styrning, intern informa-

tion och intern kontroll inom kredit- och värdepappersinstitut samt i fondbolag,

2. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2000:3) om styrning, intern informa-

tion och intern kontroll inom försäkringsbolag och understödsföreningar.

INGRID BONDE

Hans Schedin