FFFS 2005:30

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera också via e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2005:30

Utkom från trycket

den 27 december 2005

Föreskrifter

om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom

Finansinspektionens område;

beslutade den 15 december 2005.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 49 och 56 §§ försäkringsrörelseförord-

ningen (1982:790) och 1 och 2 §§ förordningen (1992:561) om börs- och clearing-

verksamhet samt 1 och 2 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på

värdepappersmarknaden, att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgån-

gen av år 2005, nämligen

1. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1993:11) för understödsföreningar om

behörighet att upprätta försäkringsteknisk utredning,

2. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:21) om prospekt, och

3. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1996:7) om rapportering via datame-

dium.

Finansinspektionen beslutar att följande allmänna råd ska upphöra att gälla vid ut-

gången av år 2005, nämligen

1. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1993:4) om understödsförenings kapi-

talplaceringar, och

2. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1993:15) om ränta på försäkringsbe-

lopp för viss tid som förflutit sedan försäkringsfall inträffat.

INGRID BONDE

Ingrid Gavrell Ullman