Upphävd författning

Förordning (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1007 i lydelse enligt SFS 2006:1534
Ikraft
1991-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs om

 1. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan enligt 3 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 2. offentliggörande och anmälan enligt 4 kap. 6 § samma lag av förvärv eller överlåtelse av egna aktier, och
 3. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 6 kap. 1 a § samma lag skall fullgöras. Förordning (2005:1101).

 • FFFS 2005:30: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

2 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag skall vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 1 kap.6 c-6 h §§ lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
 2. vad ett värdepappersinstitut skall följa för att uppfylla sundhetskravet enligt 1 kap. 7 § samma lag,
 3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 5 § tredje stycket samma lag,
 4. mottagande av medel på konto enligt 3 kap. 5 § fjärde stycket samma lag,
 5. begränsningar när ett värdepappersbolag lämnar en kredit och som pant tar emot aktier i det egna bolaget eller dess moderföretag enligt 3 kap. 6 § andra stycket samma lag,
 6. vilka uppgifter som skall antecknas i en förteckning enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket samma lag,
 7. avräkningsnotor enligt 3 kap. 9 § andra stycket samma lag,
 8. övervakningen av handeln och kursbildningen vid ett värdepappersinstitut enligt 3 kap. 10 § tredje stycket samma lag,
 9. sådan försäkring som avses i 5 kap. 2 § samma lag,
 10. ett värdepappersbolags största tillåtna valutaposition enligt 5 kap. 3 § samma lag,
 11. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § 1 samma lag, och
 12. ett värdepappersinstituts förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 6 kap. 2 § 2 samma lag. Förordning (2006:1534).

 • FFFS 2005:30: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

3 §  Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om

 1. offentliggörandet av uppgifter i anmälan om aktieinnehav enligt 4 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 2. investeringsrekommendationer enligt 5 a kap.1 och 2 §§ samma lag,
 3. vilken information som ett sådant dokument som avses i 6 kap. 1 b § första stycket samma lag skall innehålla,
 4. omfattningen och sättet för fullgörandet av skyldigheten att anmäla avslut i finansiella instrument enligt 1 kap. 7 a § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, och
 5. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 8 § samma lag. Förordning (2005:1101).

4 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 3 kap. 4 § samt 7 kap.4 och 5 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får beslutas av ett organ med representativa företrädare för näringslivet. Förordning (2006:621).

5 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kungörande av beslut enligt 7 kap. 9 § § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Förordning (2006:621).

6 §  Finansinspektionen får ange risknivåer för värdepappersbolags och svenska kreditinstituts innehav av finansiella instrument enligt 4 kap. 4 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Förordning (2006:621).

7 §  I förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar finns bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över värdepappersbolag. Förordning (2006:1534).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1992:562) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna om avgifter i 4 §, utom såvitt avser avgifter för prövning av ansökningar enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, träder i kraft den 1 juli 1992. Förordningen i övrigt träder i kraft den 1 januari 1993.
  Omfattning
  nuvarande 2 § betecknas 3 §; ändr. 1 §; nya 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1050) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-10-15

Förordning (1993:1359) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1359

Förordning (1994:2023) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  CELEX-nr
  393L0022
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:549) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:550) om ändring i förordningen (1994:2023) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Omfattning
  ändr. 1 § i 1994:2023

Förordning (1995:1602) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om förhållanden som avser räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1014) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:268) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (2000:83) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-03-10

Förordning (2000:1102) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:924) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:337) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:383) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Förarbeten
Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
CELEX-nr
32003L0006
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1101) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Omfattning
nuvarande 2, 3 §§ betecknas 3, 4 §§; ändr. 1 § nya 3 §; ny 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:621) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Omfattning
nuvarande 4 § betecknas 6 §; nya 4, 5 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1534) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Omfattning
ändr. 2 §; ny 7 §
Ikraftträder
2007-02-01

Ändring, SFS 2007:375

Omfattning
upph.