Upphävd författning

Förordning (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:561 i lydelse enligt SFS 2007:376
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1979:996) om Stockholms fondbörs
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagring och tillhandahållande av information

1 §  Bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall tillämpas för den lagringsfunktion som avses i 9 a kap. 5 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Förordning (2007:376).

 • FFFS 2005:30: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

2 §  Lagringsfunktionen skall

 1. ha tillräcklig kapacitet och vara tillgänglig för användare dygnet runt i ett Internetbaserat system,
 2. ha tillräcklig datasäkerhet,
 3. säkerställa att information som har tagits emot har lämnats av en behörig avsändare,
 4. bekräfta elektroniskt att information har tagits emot,
 5. innehålla en funktion för utvärdering av att informationen skickats in i rätt tid och på rätt sätt,
 6. registrera tidpunkten när informationen togs emot,
 7. innehålla tydliga uppgifter om tillägg och rättelser som görs till lagrad information,
 8. göra information tillgänglig så snart som möjligt efter att informationen har lämnats in, och
 9. upprättas i ett system som kan sammankopplas med andra motsvarande lagringsfunktioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2007:376).

3 §  Användare skall kunna läsa, ladda ned och skriva ut den lagrade informationen.

[S2]Det skall vara möjligt att söka information i lagringsfunktionen. Sökfunktionen skall vara tillgänglig på svenska och på åtminstone ytterligare ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

[S3]Sökning efter ett dokument skall kunna göras på

 1. utgivarens namn eller organisationsnummer,
 2. dokumentets titel,
 3. tidpunkten för när dokumentet offentliggjordes,
 4. vilket språk dokumentet är upprättat på, och
 5. vilken typ av information som dokumentet innehåller.

[S4]Användare skall kunna få hjälp och stöd i frågor om användningen av lagringsfunktionen. Förordning (2007:376).

Bemyndiganden

4 §  När det gäller lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

 1. hur en utgivare skall offentliggöra ett val av hemmedlemsstat enligt 1 kap. 7 §,
 2. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 3 § andra stycket,
 3. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 5 § andra stycket,
 4. börsers övervakning av sina medlemmar enligt 3 kap. 4 §,
 5. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs och en auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 1,
 6. handelsregler för en börs eller en auktoriserad marknadsplats i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid börsen eller marknadsplatsen enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 2,
 7. den övervakning av utgivares regelbundna finansiella information som skall utföras av en börs eller en auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 2 b §,
 8. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 4 kap. 2 c § skall innehålla och hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras,
 9. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som avses i 4 kap. 2 d §,
 10. i vilken ordning och omfattning information om kurser och omsättningsuppgifter skall sammanställas och offentliggöras enligt 4 kap. 3 § och 7 kap. 4 §,
 11. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 4 kap. 11 §,
 12. villkoren för inregistrering av fondpapper vid en börs enligt 5 kap. 1 § tredje stycket,
 13. den informationsplikt som enligt 5 kap.3 och 3 a §§ gäller för utgivare av sådana fondpapper som har inregistrerats vid en börs eller för vilka ansökan om inregistrering har lämnats in,
 14. den informationsplikt som enligt 5 kap. 3 b § gäller för utgivare av sådana fondpapper som har inregistrerats vid en börs,
 15. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 5 kap. 12 § skall anses motsvara bestämmelserna i 5 kap.7-10 §§,
 16. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 5 kap. 13 § skall anses motsvara bestämmelserna i 5 kap.14-16 §§,
 17. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport och kvartalsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall få tillämpas enligt 5 a kap. 11 § första stycket,
 18. den informationsplikt som enligt 6 kap.2-3 a §§ gäller för utgivare av sådana fondpapper som inte är föremål för inregistrering vid en börs,
 19. säkerhetskravet enligt 9 kap. 4 §,
 20. på vilket språk och hur sådan information som avses i 9 a kap. 1 § skall offentliggöras,
 21. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 9 a kap. 4 §,
 22. vilka upplysningar en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisation skall lämna till Finansinspektionen enligt 11 kap. 2 § 1, och
 23. en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisations löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 11 kap. 2 § 2.Förordning (2007:376).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i 3 § om avgift för prövning av ansökan om auktorisation som börs eller marknadsplats och tillstånd att driva clearingverksamhet träder i kraft den 1 juli 1992. Förordningen i övrigt träder i kraft den 1 januari 1993 då förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om börsstyrelsen i 2--5 §§ och om årsredovisning m. m. i 6 och 7 §§ den förordningen skall dock fortsätta att gälla fram till den 1 januari 1994.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1358) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1358

Förordning (1994:2025) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 2 §
  CELEX-nr
  393L0022
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:267) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1998:806) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-07-20

Förordning (2000:84) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-03-10

Förordning (2001:917) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:384) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
CELEX-nr
32003L0006
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1102) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:44, Prop. 2004/05:158, Bet. 2005/06:FiU9
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
CELEX-nr
32003L0071
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:376) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 1, 4 §§
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:572

Omfattning
upph.