FFFS 2007:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter;

beslutade den 6 juli 2007.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av förordningen (2003:17) om finansiell

rådgivning till konsumenter att

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av näringsidkare som står

under Finansinspektionens tillsyn och som lämnar sådan finansiell rådgivning som

avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Föreskrifterna och de allmänna råden gäller dock inte finansiell rådgivning som

tillhandahålls av

1. fondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om investeringsfon-

der,

2. försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405) om för-

säkringsförmedling, eller

3. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden.

Näringsidkares rådgivningsverksamhet är av varierande storlek och karaktär och de

tillhandahåller olika slag av finansiell rådgivning. Dessa föreskrifter och allmänna

råd är avsedda att ge utrymme för anpassningar till den enskilde näringsidkarens

storlek och inriktning samt till rådgivningsverksamhetens inriktning, omfattning

och svårighetsgrad.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007.

GENT JANSSON

Marcus

Hjorth

FFFS 2007:20

Utkom från trycket

den 19 juli 2007