FFFS 2009:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 7 oktober 2009.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 6 kap. 1 § 4, 14, 33–34, 45–60 och 62

förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden samt 4 § 2, 4, 6–13 förord-

ningen (2007:375) om handel med finansiella instrument och 5 § förordningen

(2009:590) om kontoföring i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 2 kap. 5 och 7 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 7 § och bilaga 3 ska

upphöra att gälla,

dels att nuvarande 2 kap. 2–4 och 6 §§ ska betecknas 2 kap. 3–5 och 9 §§,

dels att nya 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3–5 och 9 §§ samt att bilaga 1 a–c och 2 ska ha

följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 2 kap. 2–4 och 6 §§ ska sättas närmast

före nya 2 kap. 3–5 och 9 §§,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 2 och 6–8 §§, samt närmast före

2 kap. 6–8 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter gäller för börser, clearingorganisationer, värdepappersinsti-

tut, bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en handelsplattform och för utgivare av sådana överlåtbara värdepapper

samt för centrala värdepappersförvarare i de delar där det särskilt anges.

2 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter en börs, en clea-

ringorganisation, en central värdepappersförvarare och dess ägare ska lämna till

Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från att lämna viss information i

bilagorna 1 a–c, om kraven på information inte kan anses motsvara den nytta

Finansinspektionen har av informationen vid prövningen, eller om kraven inte kan

anses vara anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG av den 5 september 2007 om

ändring av direktiv 92/49/EEG och direktiven 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG och

2006/48/EG vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för bedömning av förvärv

och ökning av innehav inom finanssektorn (EUT L247, 21.09.2007 s. 1–16, Celex

32007L0044).

FFFS 2009:5

Utkom från trycket

den 14 oktober 2009

FFFS 2009:5

2

Skriftlig information till Finansinspektionen

3 § En börs, en clearingorganisation, en central värdepappersförvarare och dess

ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§.

Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 1 a–c och 2.

Ägarprövning

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

4 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en börs, en clea-

ringorganisation eller en central värdepappersförvarare ska innehålla de uppgifter

som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person eller bilaga 1 b för en juridisk

person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den

juridiska personen och bilaga 1 c

för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesup-

pleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juri-

diska personen.

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

5 § Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som

äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en börs, en clearingorganisa-

tion eller en central värdepappersförvarare bifogas de uppgifter som framgår av

avsnitt 1 bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter som framgår av

avsnitt 1 bilaga 1 b bifogas.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställ-

företrädare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav ska till en ansökan om till-

stånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

6 § En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en

behörig myndighet inom EES behöver inte lämna de uppgifter som framgår av

avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 b, om inte Finansinspektionen i särskilda fall

begär detta.

Förenklad ansökan för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller

ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse

7 § En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett

finansiellt företags ledning eller styrelse och som tidigare ägar- och/eller lednings-

prövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte

lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 b

respektive avsnitt 1.2, 1.11, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 a, om inte Finansinspektionen i

särskilda fall begär detta.

Om en annan behörig myndighet inom EES gjort prövningen, ska den juridiska

eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

FFFS 2009:5

3

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt

företag

8 § En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat inne-

hav i en börs, en clearingorganisation eller en central värdepappersförvarare ska

innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Vilka ändringar som föranleder

en anmälan framgår av 9 §.

Ledningsprövning

9 § En börs, en clearingorganisation och en central värdepappersförvarare ska

informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses i

företaget:

– styrelseordförande

– styrelseledamot

– styrelsesuppleant

– verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska

tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Börser, clearingorganisationer och centrala värdepappersförvarare ska även under-

rätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare utses i en börs, clearingorganisation eller en

central värdepappersförvarare ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 2.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 2009.

MARTIN ANDERSSON

Veronika Engstrand

FFFS 2009:5

4

Bilaga 1 a

Ansökan ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att

lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och

behöver söka tillstånd för detta.

2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva

finansiell verksamhet. Med målbolag avses i denna punkt det företag som ansöker

om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den fysiska

ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Riks-

polisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag

som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata

dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: _________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar du 2 kap. 2 eller 7 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från

att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

FFFS 2009:5

5

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om du tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information i ett annat ärende

kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

1. Information om förvärvaren

Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

FFFS 2009:5

6

Meritförteckning

1.2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ekonomiska förhållanden

1.3. Redogör för dina inkomster föregående och innevarande kalenderår (dels hur

stora de är, dels varifrån inkomsterna kommer), och för dina nuvarande tillgångar

och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden. Uppge

även om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

Beskriv ägarkedjan

1.4. Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.5. Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell försäkringsgrupp eller finan-

siell företagsgrupp efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över

målbolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett försäkringsholdingföretag,

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

FFFS 2009:5

7

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

Uppdrag i styrelse och ledning

1.6. Ange i vilka företag du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör

eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Ägande som innebär kontroll

1.7. Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad

som anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Innehav i

procent

Nära anhöriga med ägarandelar

1.8. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i målbolaget, eller i ett annat

företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar

samt andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

Gemensamma intressen

1.9. Beskriv om du har någon form av gemensamt intresse med följande personer,

som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

FFFS 2009:5

8

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.10. Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.11. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 1.11 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

FFFS 2009:5

9

1.12. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit

ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft

kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1.11 och 1.12, redogör för

omständigheterna:

2. Information om förvärvet

2.1. Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar

ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägaran-

delar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från

antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga röst-

rätter.

FFFS 2009:5

10

2.2. Ange beräknad förvärvsdag.

2.3. Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår

av 4.1.1 a.

3. Finansiering av förvärvet

3.1. Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga

finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde och vem

de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker

detta.

3.2. Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

FFFS 2009:5

11

4. Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

– när ägandet innebär kontroll2 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när

ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 nedan.

4.1. Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över

målbolaget om förvärvaren är aktieägare och

– har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets

förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till mål-

bolaget om det behövs.

3. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) solvens- eller kapitaltäckningsberäkning.

2 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2009:5

12

4. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och företagsledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2. Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent

eller mer och när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2009:5

13

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för fysisk person

Följande dokument ska

bifogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är

folkbokförd i Sverige:

en vidimerad kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 1.1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 1.2.

En beskrivning eller en

skiss över hela

ägarkedjan, före och

efter förvärvet, enligt

avsnitt 1.4.

En beskrivning av den

eventuella grupp, som

anges i avsnitt 1.5.

En dokumentation som

styrker finansieringen

av förvärvet, enligt

avsnitt 3.1.

En affärsplan och

information, som anges

i avsnitt 4.1–4.3.

FFFS 2009:5

14

Bilaga 1 b

Ansökan ägarprövning – juridisk person

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att

lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett

finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker

om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i denna punkt

det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvaren avses i

punkten den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva

verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Riks-

polisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag

som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata

dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: __________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar företaget 2 kap. 2, 6 eller 7 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att

undantas från att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

FFFS 2009:5

15

Om ni svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om företaget tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett

annat ärende, kan ni hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter

som avses.

1. Information om förvärvaren

Uppgifter om företaget

1.1 Företagets fullständiga namn:________________________________________

Organisationsnummer /

registreringsnummer:_________________________________________________

Adress till huvudkontoret: ___________________________________________

Telefonnummer:

___________________________________________

1.2. Ange förvärvarens verksamhet:

1.3. Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

Ekonomiska förhållanden

1.4. Bifoga den senast fastställda årsredovisningen.

FFFS 2009:5

16

1.5. Om möjligt, uppge kreditbetyg samt kreditvärderingsföretag.

Styrelse- och ledningspersoner

1.6. Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt den-

nes ställföreträdare.

Namn Personnummer

alternativt

födelsedatum

Position i styrelse och

befattning

1.7. Samtliga personer som anges under 1.6 ska fylla i och skriva under bilaga 1 c.

Beskriv ägarkedjan

1.8. Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.9. Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell försäkringsgrupp eller

finansiell företagsgrupp efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över mål-

bolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller mot-

svarande utländsk myndighets tillsyn.

FFFS 2009:5

17

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett försäkringsholdingföretag,

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

Gemensamma intressen

1.10. Beskriv om företaget har någon form av gemensamt intresse med följande

personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.11. Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.12. Ange om företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

Ja

Nej

FFFS 2009:5

18

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företags-

rekonstruktion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige

eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13. Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.12, redogör för omständig-

heterna kring detta:

2. Information om förvärvet

2.1. Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägar-

andelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal

ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter

avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till

samtliga rösträtter.

FFFS 2009:5

19

2.2. Ange beräknad förvärvsdag.

2.3. Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår

av 4.1.1 a.

3. Finansiering av förvärvet

3.1. Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till

samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde

och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som

styrker detta.

3.2. Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

FFFS 2009:5

20

4. Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

– när ägandet innebär kontroll3 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller

– när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2

nedan.

4.1. Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över

målbolaget om förvärvaren är aktieägare, och

– har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets

förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller

följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till

målbolaget om det behövs.

2. En solvens- eller kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på

senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att mål-

bolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en försäkringsgrupp eller

finansiell företagsgrupp.

3. En specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

3 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2009:5

21

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en försäkringsgrupp

eller en finansiell företagsgrupp ska prognoser även lämnas för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) solvens- eller kapitaltäckningsberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och företagsledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2. Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent

eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller

minska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en solvens- eller kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på

senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att mål-

bolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en försäkringsgrupp eller

finansiell företagsgrupp, och

4. en specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4.3. Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men

fortfarande är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

FFFS 2009:5

22

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2009:5

23

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för juridisk person

Följande dokument ska

bifogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Ett registreringsbevis som

är högst två månader

gammalt, enligt avsnitt 1.3.

Fastställd årsredovisning

för det senaste

räkenskapsåret, som anges i

avsnitt 1.4.

Bilaga 1c för samtliga

personer, enligt avsnitt 1.6.

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

som anges i avsnitt 1.8.

En beskrivning av eventuell

grupp enligt avsnitt 1.9.

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, som anges i

avsnitt 3.1.

En affärsplan och

information enligt avsnitt

4.1–4.3.

FFFS 2009:5

24

Bilaga 1 c

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett

finansiellt företag

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant,

verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna

Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägar-

prövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 1 b.

En prövning ska ske i följande situationer:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett

finansiellt företag och behöver ansöka om tillstånd för detta.

2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker

om tillstånd att driva finansiell verksamhet.

3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes

ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta

anmälas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Riks-

polisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag

som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata

dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn:

_________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser prövningen (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________

FFFS 2009:5

25

Uppgifter om ägarföretaget

I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)?

_____________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen och befattning i ägarföretaget avser prövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du

avser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

FFFS 2009:5

26

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2.

Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ledningspersonens anseende

3. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 3 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

4. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS 2009:5

27

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4, redogör för omständig-

heterna kring detta.

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2009:5

28

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan

Följande dokument ska

bifogas ansökan/anmälan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange

skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

anges på sid. 27.

Meritförteckning, som

beskrivs på sid. 27.

FFFS 2009:5

29

Bilaga 2

Ansökan/anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställ-

företrädare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när före-

taget ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en

del i en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om

förändringar av ovanstående personkrets.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex.

Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata

dokument. Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive

organisationsnummer)?

_________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

FFFS 2009:5

30

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du

avser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

FFFS 2009:5

31

Anställning och uppdrag i styrelse samt ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag eller är utsedd

till styrelsemedlem. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn

(inklusive org.

nr)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som

ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav

eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inkl.

organisationsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte

Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som lednings-

prövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det

företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar

samt andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2009:5

32

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina

övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för

hur dessa ska hanteras.

Ledningspersonens anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 8 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

Ja

Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS 2009:5

33

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständig-

heterna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2009:5

34

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska

bifogas ansökan/anmälan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

nämns på sid. 31.

Meritförteckning, som

anges på sid. 31.