FFFS 2010:1

Finansinspektionens föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag;

beslutade den 29 januari 2010.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 § lagen (2001:99) om den

officiella statistiken och 23 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

1 § Dessa föreskrifter gäller för följande företag:

1. Värdepappersbolag som

– handlar med finansiella instrument för egen räkning utan att samtidigt ha tillstånd

att både lämna kunder kredit och ta emot kunders medel på konto enligt 2 § 2 och 8

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

– räknas till sektor S.123, Övriga finansinstitut utom försäkringsföretag och

pensionsinstitut, enligt European System of Accounts, 95 (ESA95).

2. Filialer till utländska värdepappersbolag som

– driver verksamhet i Sverige som är anmäld till Finansinspektionen med stöd av

artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april

2004 om marknader för finansiella instrument1, och

– handlar med finansiella instrument för egen räkning enligt avsnitt A3 i bilaga I

till direktivet, men inte lämnar krediter till investerare enligt avsnitt B2 i bilaga I

till direktivet.

2 § Ett företag ska rapportera uppgifter dels för det enskilda företaget, dels totalt

för företagets samtliga filialer utanför Sverige.

3 § Uppgifterna ska lämnas till Statistiska centralbyrån per den sista i varje kvartal

enligt blanketten Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag, se bilaga 1.

Anvisningar till blanketten finns i bilaga 2.

4 § Uppgifterna ska ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den 15:e

bankdagen i efterföljande kvartal. Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges

riksbank och Finansinspektionen.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2010 och tillämpas första gången

på uppgifter per den 31 mars 2010.

1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

FFFS 2010:1

Utkom från trycket

den 5 februari 2010

FFFS 2010:1

2

2. Genom föreskrifterna upphävs Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2003:4)

om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag.

MARTIN ANDERSSON

Peter

Fitger

Bilaga 1

FFFS 2010:1

KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG

Institut

Kvartal

År

Organisationsnr

Institutnr

Blanketten ska ha kommit in till Statistiska centralbyrån

senast den 15:e bankdagen efter kvartalsskifte

Blanketten ska sändas till

Statistiska centralbyrån

Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik

Box 24300

104 51 STOCKHOLM

Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges riksbank

och Finansinspektionen

Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Handläggare

Underskrift

Namn (TEXTA)

Datum

Chefstjänstemans namnteckning

Telefon (riktnr och abonnentnr)

Handläggande tjänstemans namnteckning

Blankettutgivare

Frågor besvaras av

Telefonnr

Telefaxnr

Statistiska centralbyrån

ES/BFM

08 - 506 940 00

08 - 506 945 76

E-post

fmr@scb.se

KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG

Alla valutor ska anges omräknat till svenska kronor och redovisas i tusental kronor

TILLGÅNGAR

KASSA OCH TILLGODOHAVANDEN

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

HOS CENTRALBANKER

11000

Kassa

11001

Riksbanken

11002

Övrigt

11003

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

UTLÅNING

12000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

12100

MFI

12110

Banker

12111

Riksbanken

12112

Bostadsinstitut

12113

Monetära VP-bolag

12114

Övriga kreditmarknadsföretag

12115

Övriga finansiella

12120

Investmentbolag

12121

VP-bolag

12122

Försäkringsföretag

12123

Finansiella serviceföretag

12124

Icke-finansiella företag

12130

Hushåll

12140

HIO

12150

Offentlig sektor

12160

Staten

12161

Kommun & Landsting

12162

Socialförsäkringar

12163

EMU-länder

12170

Övriga EU

12180

Övriga världen

12190

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

UTLÅNING, forts.

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Ursprunglig löptid över 1 år

12200

MFI

12210

Banker

12211

Riksbanken

12212

Bostadsinstitut

12213

Monetära VP-bolag

12214

Övriga kreditmarknadsföretag

12215

Övriga finansiella

12220

Investmentbolag

12221

VP-bolag

12222

Försäkringsföretag

12223

Finansiella serviceföretag

12224

Icke-finansiella företag

12230

Hushåll

12240

HIO

12250

Offentlig sektor

12260

Staten

12261

Kommun & Landsting

12262

Socialförsäkringar

12263

EMU-länder

12270

Övriga EU

12280

Övriga världen

12290

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

OBLIGATIONER OCH ANDRA

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

13000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

13100

MFI

13110

Banker

13111

Riksbanken

13112

Bostadsinstitut

13113

Monetära VP-bolag

13114

Övriga kreditmarknadsföretag

13115

Övriga finansiella

13120

Investmentbolag

13121

VP-bolag

13122

Försäkringsföretag

13123

Finansiella serviceföretag

13124

Icke-finansiella företag

13130

Offentlig sektor

13140

Staten

13141

Kommun & Landsting

13142

EMU-länder

13150

Övriga EU

13160

Övriga världen

13170

Varav belåningsbara i centralbanker

13199

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

OBLIGATIONER OCH ANDRA

RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER, forts.

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Ursprunglig löptid över 1 år

13200

MFI

13210

Banker

13211

Riksbanken

13212

Bostadsinstitut

13213

Monetära VP-bolag

13214

Övriga kreditmarknadsföretag

13215

Övriga finansiella

13220

Investmentbolag

13221

VP-bolag

13222

Försäkringsföretag

13223

Finansiella serviceföretag

13224

Icke-finansiella företag

13230

Offentlig sektor

13240

Staten

13241

Kommun & Landsting

13242

EMU-länder

13250

Övriga EU

13260

Övriga världen

13270

Varav belåningsbara i centralbanker

13299

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

AKTIER OCH ANDELAR

14000

Noterade aktier

14100

MFI

14110

Banker

14111

Bostadsinstitut

14112

Monetära VP-bolag

14113

Övriga kreditmarknadsföretag

14114

Övriga finansiella

14120

Investmentbolag

14121

VP-bolag

14122

Försäkringsföretag

14123

Finansiella serviceföretag

14124

Icke-finansiella företag

14130

EMU-länder

14140

Övriga EU

14150

Övriga världen

14160

Onoterade aktier

14200

MFI

14210

Banker

14211

Bostadsinstitut

14212

Monetära VP-bolag

14213

Övriga kreditmarknadsföretag

14214

Övriga finansiella

14220

Investmentbolag

14221

VP-bolag

14222

Försäkringsföretag

14223

Finansiella serviceföretag

14224

Icke-finansiella företag

14230

EMU-länder

14240

Övriga EU

14250

Övriga världen

14260

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

AKTIER OCH ANDELAR, forts.

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Andra ägarandelar

14300

Sverige

14310

EMU-länder

14320

Övriga EU

14330

Övriga världen

14340

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

FONDANDELAR

15000

MFI

15010

Monetära VP-fonder

15011

Övriga finansiella

15020

VP-fonder

15012

EMU-länder

15030

Övriga EU

15040

Övriga världen

15050

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

16100

MATERIELLA TILLGÅNGAR

16200

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

ÖVRIGA TILLGÅNGAR

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Finansiella derivat

17000

MFI

17010

Banker

17011

Riksbanken

17012

Bostadsinstitut

17013

Monetära VP-fonder

17014

Monetära VP-bolag

17015

Övriga kreditmarknadsföretag

17016

Övriga finansiella

17020

VP-fonder

17021

Investmentbolag

17022

VP-bolag

17023

Försäkringsföretag

17024

Finansiella serviceföretag

17025

Icke-finansiella företag

17030

Hushåll

17040

HIO

17050

Offentlig sektor

17060

Staten

17061

Kommun & Landsting

17062

Socialförsäkringar

17063

EMU-länder

17070

Övriga EU

17080

Övriga världen

17090

Övrigt

18000

Sverige

18010

varav fondlikvider

18011

EMU-länder

18020

varav fondlikvider

18021

Övriga EU

18030

varav fondlikvider

18031

Övriga världen

18040

varav fondlikvider

18041

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

FÖRUTBETALDA KOSTNADER

OCH UPPLUPNA INTÄKTER

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19100

varav upplupen ränta centralbanker

19110

varav upplupen ränta obligationer

19120

varav upplupen ränta utlåning

19130

varav kort utlåning

19131

varav lång utlåning

19132

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

SUMMA TILLGÅNGAR

10000

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

FILIALDIFFERENS

31000

BALANSOMSLUTNING

32000

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

SKULDER

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IN- OCH UPPLÅNING

21000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

21100

MFI

21110

Banker

21111

Riksbanken

21112

Bostadsinstitut

21113

Monetära VP-fonder

21114

Monetära VP-bolag

21115

Övriga kreditmarknadsföretag

21116

Övriga finansiella

21120

VP-fonder

21121

Investmentbolag

21122

VP-bolag

21123

Försäkringsföretag

21124

Finansiella serviceftg

21125

Icke-finansiella företag

21130

Hushåll

21140

HIO

21150

Offentlig sektor

21160

Staten

21161

Kommun & Landsting

21162

Socialförsäkringar

21163

EMU-länder

21170

Övriga EU

21180

Övriga världen

21190

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IN- OCH UPPLÅNING, forts.

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Ursprunglig löptid över 1 år

21200

MFI

21210

Banker

21211

Riksbanken

21212

Bostadsinstitut

21213

Monetära VP-fonder

21214

Monetära VP-bolag

21215

Övriga kreditmarknadsföretag

21216

Övriga finansiella

21220

VP-fonder

21221

Investmentbolag

21222

VP-bolag

21223

Försäkringsföretag

21224

Finansiella serviceftg

21225

Icke-finansiella företag

21230

Hushåll

21240

HIO

21250

Offentlig sektor

21260

Staten

21261

Kommun & Landsting

21262

Socialförsäkringar

21263

EMU-länder

21270

Övriga EU

21280

Övriga världen

21290

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

EMITTERADE VÄRDEPAPPER

22000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

22100

Sverige

22110

EMU-länder

22120

Övriga EU

22130

Övriga världen

22140

Ursprunglig löptid över 1 år

22200

Sverige

22210

EMU-länder

22220

Övriga EU

22230

Övriga världen

22240

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

ÖVRIGA SKULDER

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Finansiella derivat

23000

MFI

23010

Banker

23011

Riksbanken

23012

Bostadsinstitut

23013

Monetära VP-fonder

23014

Monetära VP-bolag

23015

Övriga kreditmarknadsföretag

23016

Övriga finansiella

23020

VP-fonder

23021

Investmentbolag

23022

VP-bolag

23023

Försäkringsföretag

23023

Finansiella serviceftg

23025

Icke-finansiella företag

23030

Hushåll

23040

HIO

23050

Offentlig sektor

23060

Staten

23061

Kommun & Landsting

23062

Socialförsäkringar

23063

EMU-länder

23070

Övriga EU

23080

Övriga världen

23090

Övrigt

24000

Sverige

24010

varav fondlikvider

24011

EMU-länder

24020

varav fondlikvider

24021

Övriga EU

24030

varav fondlikvider

24031

Övriga världen

24040

varav fondlikvider

24041

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

UPPLUPNA KOSTNADER OCH

FÖRUTBETALDA INTÄKTER

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25100

varav upplupen ränta obligationer

25110

varav upplupen ränta lån

25120

varav kort upplåning

25121

varav lång upplåning

25122

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

AVSÄTTNINGAR

26000

EFTERSTÄLLDA SKULDER

27000

varav förlagslån

27100

OBESKATTADE RESERVER

28000

EGET KAPITAL

29000

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

20000

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

FILIALDIFFERENS

33000

BALANSOMSLUTNING

34000

KOMMENTARER OCH SPECIFIKATION AV EVENTUELLA OMKLASSIFICERINGAR

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG, MELLANHAVANDEN MED EGNA FILIALER

Alla valutor ska anges omräknat till svenska kronor och redovisas i tusental kronor

TILLGÅNGAR

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

UTLÅNING

12000

Kort (upp t.o.m. 1 år)

12100

EMU-länder

12170

Övriga EU

12180

Övriga världen

12190

Lång (över 1 år)

12200

EMU-länder

12270

Övriga EU

12280

Övriga världen

12290

OBLIGATIONER OCH ANDRA

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR

13000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

13100

EMU-länder

13150

Övriga EU

13160

Övriga världen

13170

Ursprunglig löptid över 1 år

13200

EMU-länder

13250

Övriga EU

13260

Övriga världen

13270

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

ÖVRIGA TILLGÅNGAR

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Finansiella derivat

17000

EMU-länder

17070

Övriga EU

17080

Övriga världen

17090

Övrigt

18000

EMU-länder

18020

varav fondlikvider

18021

Övriga EU

18030

varav fondlikvider

18031

Övriga världen

18040

varav fondlikvider

18041

FÖRUTBETALDA KOSTNADER

OCH UPPLUPNA INTÄKTER

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19100

varav upplupen ränta obligationer

19120

varav upplupen ränta utlåning

19130

varav kort utlåning

19131

varav lång utlåning

19132

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

SKULDER

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IN- OCH UPPLÅNING

21000

Kort (upp t.o.m. 1 år)

21100

EMU-länder

21170

Övriga EU

21180

Övriga världen

21190

Lång (över 1 år)

21200

EMU-länder

21270

Övriga EU

21280

Övriga världen

21290

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

EMITTERADE VÄRDEPAPPER

22000

Ursprunglig löptid upp t.o.m. 1 år

22100

EMU-länder

22120

Övriga EU

22130

Övriga världen

22140

Ursprunglig löptid över 1 år

22200

EMU-länder

22220

Övriga EU

22230

Övriga världen

22240

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

ÖVRIGA SKULDER

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Finansiella derivat

23000

EMU-länder

23070

Övriga EU

23080

Övriga världen

23090

Övrigt

24000

EMU-länder

24020

varav fondlikvider

24021

Övriga EU

24030

varav fondlikvider

24031

Övriga världen

24040

varav fondlikvider

24041

UPPLUPNA KOSTNADER OCH

FÖRUTBETALDA INTÄKTER

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

IB

Omv

UB

Förutbetalda intäkter

25100

varav upplupen ränta obligationer

25110

varav upplupen ränta lån

25120

varav kort utlåning

25121

varav lång utlåning

25122

KOMMENTARER OCH SPECIFIKATION AV EVENTUELLA OMKLASSIFICERINGAR

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Svenska kronor

Euro och andra EMU-valutor

Övriga EU-valutor

Övriga valutor

Bilaga 2

FFFS 2010:1

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa

värdepappersbolag

1. Om rapporteringen

Ange samtliga belopp i tusental svenska kronor utan decimaler och avrunda enligt

gällande regler. Belopp under 500 kr avrundas till 0.

Lämna uppgift om vem på företaget (namn och befattning) som ansvarar för att

uppgifterna som lämnas till Finansinspektionen är korrekta.

Om inte annat anges ska följande regler tillämpas när blanketten fylls i:

– Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

samt

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredo-

visning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Statistiska centralbyrån besvarar frågor om denna statistikinsamling.

Elektronisk rapportering, underskrift och arkivering

Företaget bör lämna kvartalsuppgifter till Statistiska centralbyrån elektroniskt. En

kopia på uppgifterna som rapporteras elektroniskt ska skrivas ut och bevaras på

papper under minst två år från rapporttillfället. Handläggande tjänsteman och den

som är närmast ansvarig chef ska underteckna kopian.

Om företaget rapporterar uppgifter skriftligen på papper, undertecknas blanketten

av handläggande tjänsteman och den som är närmast ansvarig chef.

Rapportering av utländska filialer

Om företaget har en utländsk filial ska följande rapporteras utöver uppgifterna för

företaget som helhet:

– en balansräkning med omvärderingar för filialers sammanlagda ställning (filial-

rapport), och

– en sammanställning av företagets samlade mellanhavanden med egna filialer

(mellanhavanderapport).

I filialrapporten exkluderas filialernas mellanhavanden mot moderbolagets (före-

tagets svenska del) samt filialernas affärer sinsemellan. I mellanhavanderapporten

tas inte positioner mellan olika filialer upp, utan endast företagets mellanhavanden

med egna filialer.

Ett moderbolag lämnar en rapport för bolaget inklusive filialer. Filialerna lämnar

en gemensam blankett för alla filialer utan mellanhavanden med varandra eller

moderbolaget. Skillnaden mellan tillgångar och skulder som kan uppstå för filialen

pga. mellanhavandena kallas för filialdifferens och rapporteras netto på tillgångs-

respektive skuldsidan.

Exempel: Om moderbolaget har mellanhavanden tillgångar 150 och mellanhavan-

den skulder 50, ska filialen rapportera 100 på filialdifferens på skuldsidan. För de

FFFS 2010:1

andra posterna kan filialen inte vara större än moderbolaget. Denna summa 100 ska

också rapporteras på moderbolagets blankett under fliken kvartalsstatistik för vissa

värdepappersbolag, mellanhavanden med egna filialer.

Utländsk valuta

Tillgångar och skulder som är denominerade i utländsk valuta räknas om till

svenska kronor enligt noterad stängningskurs på balansdagen. Redovisning av

tillgång eller skuld i kolumnerna för svenska kronor, euro och övriga valutor

bestäms av det underliggande instrumentets valutaslag. Exempelvis rapporteras

finansiella derivat i utländsk valuta om betalningsströmmarna enligt det under-

liggande instrumentet eller avtalet ges i utländsk valuta. Om företaget har ingått ett

swapavtal, rapporterar det upplåningen som utländsk valuta eller svenska kronor,

beroende på i vilket valutaslag företaget har erhållit lånevalutan efter en swap.

En fastighet som ägs av ett värdepappersbolag rapporteras i utländsk valuta

respektive svenska kronor med utgångspunkt från var fastigheten är belägen.

Fordringar och skulder tas upp till bruttobelopp

I kvartalsrapporteringen tas fordringar och skulder upp till bruttobelopp.

Rapportering av återköpta egna värdepapper och skulder följer redovisnings-

reglerna och avräknas från skuldposten.

Utlåning tas upp till bruttobelopp, dvs. före nedskrivningar. Avdrag ska dock göras

för konstaterade kreditförluster.

Överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar eller

anläggningstillgångar tas upp till verkligt värde

Detta gäller även optioner, terminer, swappar och liknande finansiella instrument

som har ett positivt bokfört värde.

Omvärderingar

Omvärdering anges på alla relevanta poster. Dessa består av under perioden

uppkomna realiserade såväl som orealiserade resultat för de enskilda posterna.

Eventuellt upplupen ränta exkluderas från det realiserade resultatet. Omvärderings-

uppgifterna ligger till grund för beräkning av finansiella flöden (nettotransaktioner

under perioden).

Observera att omvärderingar inte definitionsmässigt utgörs av skillnaden mellan

ingående och utgående balans. Detta till följd av att eventuella transaktioner

tillkommer.

Omklassificeringar

Omklassificeringar är förändringar i stockvärden som inte är en följd av transak-

tioner eller omvärderingar. Exempel på detta är om en motpart av någon anledning

byter sektor, eller en omklassificering av ett värdepapper t.ex. om en aktie blir

noterad från att tidigare varit onoterad, eller rättelser av tidigare rapporteringsfel.

FFFS 2010:1

Omklassificeringar görs genom att den ingående balansen för den specifika posten

ändras och att detta specificeras i rutan längst ned på blanketten.

2. Klassificering av motparter

I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor-

indelning 2000. Detta innebär bl.a. att alla hänvisningar till motparter gäller

inhemska motparter, om inget annat anges.

Som stöd vid klassificering av svenska motparter kan ett företag via Statistiska

centralbyrån (SCB) få tillgång till SCB:s företagsregister.

Se uppställningen nedan för

– Monetära finansinstitut,

– Övriga finansiella,

– Icke-finansiella företag,

– Hushåll,

– Hushållens icke vinstdrivande organisationer,

– Offentlig sektor,

– EU-länder som antagit euron som valuta,

– Övriga EU, och

– Övriga världen.

Monetära finansinstitut, MFI (kod 21)

Banker (kod 212,213)

Med banker avses bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker samt filialer till

utländska banker i Sverige.

Riksbanken (kod 211)

Med Riksbanken avses Sveriges riksbank.

Bostadsinstitut (kod 214)

Med bostadsinstitut avses företag vilka har som huvuduppgift att ge krediter för

bostadsköp.

Monetära vp-bolag (kod 217)

Med monetära vp-bolag avses företag som bedriver handel med finansiella instru-

ment för egen räkning och som har klassificerats som monetära finansinstitut av

Sveriges riksbank.

Monetära investeringsfonder (kod 216)

Med monetära investeringsfonder avses penningmarknadsfonder som har klassifi-

cerats som monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

Övriga kreditmarknadsföretag (kod 215, 219)

Med övriga kreditmarknadsföretag avses företag, andra än ovan, som har

klassificerats som monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

FFFS 2010:1

Övriga finansiella företag (kod 22, 23, 24, 25)

Investmentbolag (kod 224)

Med investmentbolag avses aktiebolag som huvudsakligen förvaltar aktier och

andra värdepapper och beskattas som investmentbolag.

Vp-bolag (kod 223)

Med vp-bolag avses företag som bedriver handel med finansiella instrument för

egen räkning och inte har klassificerats som monetära finansinstitut av Sveriges

riksbank.

Investeringsfonder(kod 222)

Med investeringsfonder avses fonder som består av aktier och andra finansiella

instrument och inte är klassificerade som monetära finansinstitut av Sveriges

riksbank.

Försäkringsföretag (kod 231, 232, 233)

Med försäkringsföretag avses företag som ägnar sig åt finansförmedling i syfte att

sprida risker. Exempelvis livförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag. Här ingår

även pensionsstiftelser och understödsföreningar.

Finansiella serviceföretag (kod 240)

Med finansiella serviceföretag avses företag som inte själva är finansförmedlare

men vars verksamhet stöder och är nära relaterad till finansförmedling. Här ingår

exempelvis fondbolag, försäkringsmäklare och värdepappersbolag som inte handlar

för egen räkning.

Övriga finansinstitut (kod 221, 229, 250)

Med övriga finansinstitut avses icke-monetära finansinstitut, holdingbolag för

enheter som sysslar med finansförmedling, övriga finansiella intermediärer samt

icke-vinstdrivande organisationer som betjänar finansiella företag

Icke-finansiella företag (kod 11, 12, 13, 14)

Med icke-finansiella företag avses företag och företagsliknande enheter vars

huvudsakliga aktivitet är produktion av varor och icke-finansiella tjänster. Här

ingår även utländska företags filialer i Sverige och icke-finansiella företags icke-

vinstdrivande organisationer.

Hushåll (kod 61, 62)

Med hushåll avses individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter

samt företagarhushåll, d.v.s. enskild firma eller liknande.

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer, HIO (kod 71, 72)

Med hushållens icke-vinstdrivande organisationer avses organisationer som inte är

marknadsproducenter i syfte att tillvarata hushållens intressen. Här ingår exempel-

vis aktiesparklubbar, fackföreningar och religiösa samfund.

FFFS 2010:1

Offentlig sektor (kod 3, 4, 5)

Staten (kod 31, 32)

Med staten avses riksdag, departement, myndigheter och Riksgäldskontoret. Här

ingår även andra institutioner som kan hänföras till statlig sektor.

Kommun & landsting (kod 41, 42)

Med kommun och landsting avses kommuner, landsting och kommunförbund samt

andra institutioner som kan hänföras till kommunal sektor.

Socialförsäkringar (kod 50)

Med socialförsäkringar avses AP-fonderna och Pensionsmyndigheten.

Euroländer (delmängd av kod 81)

Med euroländer avses motparter som är belägna i något av de länder som har

antagit euron som valuta. Här ingår även dessa länders ambassader i Sverige.

Övriga EU (delmängd av kod 81)

Med övriga EU avses motparter som är belägna i något av de EU-länder som inte

har antagit euron som valuta. Här ingår även dessa länders ambassader i Sverige.

Övriga världen (kod 82)

Med övriga världen avses motparter belägna i ett land utanför EU. Här ingår även

dessa länders ambassader i Sverige.

3. Rapportering av kvartalsuppgifter

Uppgifterna rapporteras på följande blanketter, A–B:

– Tillgångar (A)

– Skulder (B)

A. Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 11000

Kassa 11001

Här rapporteras innehav av utelöpande sedlar och mynt. Kassatillgångar omfattar

lagliga betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt. Här upptas även som

likvid erhållna checkar och postväxlar, vilka per rapportdagen inte remitterats för

inlösen i bank.

Riksbanken 11002

Här rapporteras tillgodohavanden hos Sveriges riksbank.

FFFS 2010:1

Övrigt 11003

Här rapporteras tillgodohavanden hos utländska centralbanker och girokonton i

myndighetsform där följande förutsättningar är uppfyllda:

1. centralbanken eller plusgirot hör hemma i ett land där företaget är etablerat, och

2. tillgodohavandet kan disponeras fritt när som helst.

Sådana fordringar på centralbanker och plusgiron i myndighetsform som inte

uppfyller kraven ovan ska rapporteras som ”Utlåning”.

Utlåning 12000

Med utlåning avses fordran på motpart, dock inte fordran som utgörs av obliga-

tioner eller andra omsättningsbara värdepapper.

Utlåning rapporteras till nominellt värde och bruttobelopp, dvs. före nedskriv-

ningar. Utlåning rapporteras exklusive upplupen ränta som ska rapporteras under

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Avdrag ska göras för konstaterade

kreditförluster.

Clearingfordringar på centralbanker och kreditinstitut rapporteras under denna

post.

Vid äkta återköpstransaktioner rapporterar mottagande part den utbetalda köpe-

skillingen som en fordran på överförande part. Fordran bör rapporteras under denna

post.

En fordran i form av kontantsäkerhet vid värdepappersupplåning bör rapporteras

under denna post.

Osäkra fordringar som ännu inte återbetalats eller avskrivits rapporteras under

denna post.

Enkla skuldebrev rapporteras som utlåning.

Innehav av andra värdepapper som inte är omsättnings- eller överlåtbara och som

inte har någon andrahandsmarknad rapporteras som utlåning.

Ursprunglig löptid upp t.o.m. ett år 12100

Med detta avses fordran med ursprunglig löptid upp till och med ett år på motpart,

se avsnittet klassificering av motparter ovan, dock inte fordran som utgörs av

obligationer eller andra räntebärande värdepapper.

Ursprunglig löptid över ett år 12200

Med detta avses fordran med ursprunglig löptid över ett år på motpart, dock inte

fordran som utgörs av obligationer eller andra räntebärande värdepapper.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13000

Här rapporteras innehav av obligationer och andra räntebärande värdepapper

(inklusive nollkupongs- och diskonteringsinstrument), som är överlåtbara och

vanligen har en andrahandsmarknad eller kan användas för avräkning i marknaden

och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till den institution som

emitterat värdepapperen.

Här rapporteras även konvertibla skuldebrev.

FFFS 2010:1

Under denna post rapporteras även belåningsbara statsskuldförbindelser. Här ingår

– statsskuldsförbindelser, statsobligationer, statsskuldväxlar och andra liknande

värdepapper som är emitterade av offentliga organ och är belåningsbara i central-

banken i det land där företaget är etablerat, samt

– andra värdepapper som är belåningsbara i centralbanken i det land där företaget

är etablerat, om belåningsbarheten följer av nationell lagstiftning.

Den del av innehavet av obligationer och andra räntebärande värdepapper som är

belåningsbara i centralbanker specificeras på raderna 13199 samt 13299.

Här rapporteras även överförbara lån som omstrukturerats till ett stort antal

identiska dokument och har en andrahandsmarknad.

Värdepapper som lånats ut mot säkerhet ska stå kvar i den ursprungliga ägarens

balansräkning om det finns ett bindande åtagande att låta lånet gå tillbaka (och inte

endast en option att låta det återgå). Avsikten härmed är att behandla dessa

transaktioner på samma sätt som repo- och liknande transaktioner.

Enkla skuldebrev rapporteras inte här utan under någon av utlåningsposterna.

Återköpta egna obligationer och förlagsbevis får inte rapporteras under denna post

utan ska ha avräknats från skuldsidans emitterade värdepapper och efterställda

skulder.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till sitt verkliga värde

oavsett hur de värderas enligt reglerna för externredovisning.

Ursprunglig löptid upp t.o.m. ett år 13100

Här rapporteras överlåtbara skuldförbindelser med en ursprunglig löptid upp till

och med ett år.

Ursprunglig löptid över ett år 13200

Här rapporteras överlåtbara skuldförbindelser med en ursprunglig löptid över ett år.

Aktier och andelar 14000

Här rapporteras innehav av aktier och andelar, andra än andelar i investerings-

fonder, samt teckningsrätter och delrätter på aktier.

Här rapporteras även aktier och andelar i intresseföretag eller koncernföretag.

Exempel på andelar är andel i en bostadsrättsförening eller andel i en annan

ekonomisk förening.

Noterade aktier och andelar värderas till sitt verkliga värde.

Noterade aktier 14100

Som noterade aktier räknas aktier upptagna till handel på en reglerad marknad eller

en handelsplattform enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller

motsvarande utländsk reglerad marknad eller handelsplattform.

FFFS 2010:1

Onoterade aktier 14200

Som onoterade aktier räknas aktier som inte är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller en handelsplattform.

Beloppen anges till bokfört värde.

Andra ägarandelar 14300

Här rapporteras andelar i ekonomiska föreningar, kooperativ och handels- och

kommanditbolag.

Andelar i investeringsfonder m.m. 15000

Här rapporteras andelar i svenska investeringsfonder och andelar i utländska

fondföretag som är registrerade utomlands.

Materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar

Här rapporteras materiella och immateriella tillgångar. Finansiella anläggnings-

tillgångar rapporteras under respektive instrumenttyp såsom utlåning, obligationer

och andra räntebärande värdepapper, aktier och andra andelar eller andelar i

investeringsfonder m.m.

Immateriella anläggningstillgångar 16100

Här rapporteras t.ex. goodwill.

Materiella tillgångar 16200

Här rapporteras byggnader och mark, maskiner och tekniska anläggningar, inven-

tarier, verktyg och installationer, pågående nyanläggningar samt förskott avseende

materiella anläggningstillgångar.

Posten omfattar såväl sådana fastigheter som företaget övertagit för skyddande av

fordran som fastigheter där den egna verksamheten bedrivs.

Övriga tillgångar

Här rapporteras bl.a. finansiella derivatpositioner med positivt bokfört värde och

fondlikvidfordringar.

Finansiella derivat 17000

Här rapporteras finansiella derivatpositioner såsom optioner, terminer, swappar och

liknande finansiella instrument som har ett positivt bokfört värde.

Derivatinstrument, t.ex. för optioner erlagda premier, värderas till verkligt värde.

Notera att aktierelaterade och ränterelaterade derivatinstrument inte rapporteras

tillsammans med motsvarande underliggande instrument.

Övrigt 18000

Som övrigt definieras tillgångar som inte kan hänföras till någon annan kategori

och här inkluderas bl.a. fondlikvidfordringar.

FFFS 2010:1

Varav fondlikvidfordringar 18011, 18021, 18031 och 18041

Med fondlikvidfordringar avses samtliga fordringar som avser affärer gjorda i

finansiella instrument vilka bokförts per affärsdagen.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19100

Här rapporteras sådana utgifter som bokförts under räkenskapsperioden men som

utgör dels kostnader för perioden efter balansdagen, dels sådana intäkter som

bokförts under räkenskapsperioden men utgör inkomster efter balansdagen.

Varav upplupen ränta 19110, 19120, 19130, 19131 och 19132

Här specificeras upplupen ränta på utlåning samt upplupen kupongränta på

räntebärande värdepapper.

Summa tillgångar 10000

I posten summeras tillgångsbeloppen rad 11001–19132.

Filialdifferens 31000

Posten berör endast företag som har filialer utomlands och förekommer endast i

filialrapporteringen (jfr motsvarande post för negativa differenser 33000).

I posten rapporteras positiva differenser som uppstår då mellanhavanden med

företaget exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Balansomslutning 32000

I posten rapporteras balansomslutningen enligt balansräkningen i statistikrapporten.

Posten anges såväl i en balansräkning för företaget som i en balansräkning för egna

filialers sammanlagda ställning.

B. Skulder

In- och upplåning 21000

Med in- och upplåning avses skulder till fordringsägare, dock inte skuld som utgörs

av obligationer eller andra värdepapper som rapporteras under emitterade

värdepapper samt skulder som rapporteras som efterställda skulder.

In- och upplåning rapporteras till nominellt värde. In- och upplåning rapporteras

exklusive upplupen ränta som rapporteras under upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter.

Som repor tas upp bokfört värde av erhållen köpeskilling vid äkta/bindande åter-

köpstransaktioner och återbetalningsbara likvida medel som ställts som säkerhet

för värdepapperslån.

FFFS 2010:1

Ursprunglig löptid till och med ett år 21100

Med detta avses skuld med ursprunglig löptid upp till och med ett år, dock inte

skuld som utgörs av obligationer eller andra värdepapper som rapporteras under

emitterade värdepapper samt skulder som rapporteras som efterställda skulder.

Ursprunglig löptid över ett år 21200

Med detta avses skuld med ursprunglig löptid över ett år, dock inte skuld som

utgörs av obligationer eller andra värdepapper som rapporteras under emitterade

värdepapper samt skulder som rapporteras som efterställda skulder.

Emitterade värdepapper 22000

Här rapporteras obligationer och andra skulder för vilka omsättnings- eller

överlåtbara värdepapper har emitterats. Om ingen specificering av motparter kan

anges bör skulden läggas mot det land som emissionen gjorts i.

Emitterade värdepapper värderas till bokfört värde.

Löpande skuldebrev rapporteras under denna post medan enkla skuldebrev

rapporteras under in- och upplåning.

Återköpta egna skuldebrev räknas av från den utestående skulden.

Ursprunglig löptid till och med ett år 22100

Här rapporteras skuldförbindelser med en ursprunglig löptid upp till och med ett år.

Ursprunglig löptid över ett år 22200

Här rapporteras skuldförbindelser med en ursprunglig löptid över ett år.

Övriga skulder

Finansiella derivat 23000

Här rapporteras finansiella derivatpositioner såsom optioner, terminer, swappar och

liknande finansiella instrument som har ett negativt bokfört värde.

Vid värdering av skulder som utgörs av derivatinstrument med negativa värden ska

värdering ske enligt verkligt värde.

Notera att aktierelaterade och ränterelaterade derivatinstrument inte rapporteras

tillsammans med motsvarande underliggande instrument.

Övrigt 24000

Som övrigt definieras skulder som inte kan hänföras till någon annan kategori, här

inkluderas bl.a. fondlikvidskulder.

Varav fondlikvidskulder 24011, 24021, 24031 och 24041

Med fondlikvidskulder avses samtliga skulder som avser gjorda affärer i finansiella

instrument vilka bokförts per affärsdagen.

FFFS 2010:1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25100

Här rapporteras dels inkomster som bokförts under räkenskapsperioden men som

utgör intäkter för perioder efter balansdagen, dels kostnader som avser rapport-

perioden men som innebär utgifter först efter balansdagen.

Varav upplupen ränta 25110, 25120, 25121 och 25122

Här specificeras upplupen ränta på in- och upplåning samt upplupen kupongränta

på emitterade värdepapper.

Avsättningar 26000

För posten tillämpas 20 §, bilaga 1, Föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25)

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Efterställda skulder 27000

Under denna post rapporteras sådana skulder som, vare sig de representerar

värdepapper eller inte, i händelse av likvidation eller konkurs enligt avtal åter-

betalas först efter det att övriga borgenärer tillgodosetts. Exempel på efterställda

skulder är förlagslån (vilka specificeras på rad 27100).

Obeskattade reserver 28000

Här rapporteras t.ex. ackumulerade överavskrivningar, ersättningsfonder, periodi-

seringsfonder och andra obeskattade reserver.

Eget kapital 29000

Här rapporteras sådant kapital som är tecknat av aktieägare eller andra andels-

innehavare. Under denna post rapporteras även överkursfond, uppskrivningsfond

och andra fonder.

Balanserad vinst eller förlust samt periodens resultat rapporteras under denna post.

Summa skulder 20000

I posten summeras skuldposterna 21100–29000.

Filialdifferens 33000

Posten berör endast företag som har filialer utomlands och förekommer endast i

filialrapporteringen (jfr motsvarande post för positiva differenser 31000).

I posten rapporteras negativa differenser som uppstår då mellanhavanden med

företaget exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Balansomslutning 34000

I posten rapporteras balansomslutningen enligt balansräkningen i statistikrapporten.

Posten anges såväl i en balansräkning för institutet som i en balansräkning för egna

filialers sammanlagda ställning.