Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995:1559 i lydelse enligt SFS 2021:501
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Övrigt
Rättelseblad 2004:1175 och 2016:948 har iakttagits.

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

[S2]Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag. Lag (2017:683).

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

[K1]2 §  När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

[S2]Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på större företag och större koncerner ska tillämpas på kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

[S3]Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar ska tillämpas på medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

[S4]Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Lag (2011:764).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Eftersom årsredovisningslagens tillämpningsområde har utsträckts till att omfatta andra företag är aktiebolag och handelsbolag, har begreppet

”bolag” i den lagen ersatts med ”företag”, medan begreppen ”moderbolag” ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 1 kap. 2 § i Finansdepartementets promemoria.)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) är utformad så att flertalet av bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, genom hänvisningar görs tillämpliga även på kreditinstitut och värdepappersbolag. I paragrafen klargörs på vilket sätt bestämmelserna ...

Definitioner

[K1]3 §  Med bank avses vid tillämpningen av denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.

[S2]Med hypoteksinstitut avses Svenska skeppshypotekskassan. Lag (2011:458).

[K1]4 §  Följande bestämmelser i 1 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

[S2]3 § första stycket 2 om definition av andelar,

[S3]4 § om vad som avses med koncern, moderföretag, dotterföretag och koncernföretag,

[S4]4 a § om vad som avses med ägarintresse,

[S5]5 § om vad som avses med intresseföretag,

[S6]5 a § om vad som avses med gemensamt styrt företag,

[S7]6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.,

[S8]7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra upplysningar, och

[S9]8 och 9 §§ om vad som avses med närstående. Lag (2015:817).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 4 § i kommitténs förslag.)

I den uppräkning av de bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen som skall tillämpas av kreditinstitut och värdepappersbolag har tillkommit en hänvisning till 7 §. Av denna paragraf, som är ny, framgår att ledningen av ett företag som har blivit moderföretag skall meddela detta till dotterföretaget samt att dotterföretaget skall lämna moderföretagets ledning de upplysningar ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 1 kap. 4 § i Finansdepartementets promemoria.)

Paragrafen innebär bl.a. att definitionen av andelar i ÅRL skall tillämpas på kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringen är redaktionell.

Normgivningsbemyndigande

[K1]5 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. kreditinstituts och värdepappersbolags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter, och
 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta enligt denna lag.

[K1]6 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 4 §, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för vissa kreditinstitut

[K1]7 §  För banker och hypoteksinstitut är kalenderår räkenskapsår om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078). Lag (1999:1113).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

Hänvisningen i paragrafen har ändrats till följd av att 1976 års bokföringslag ersätts med en ny bokföringslag.

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

[K2]1 §  I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska en kapitaltäckningsanalys ingå i årsredovisningen. Lag (2014:975).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 2 kap. 1 § i promemorian 3.)

Det tidigare första stycket, som föreskrev att kreditinstitut och värdepappersbolag för varje räkenskapsår skall upprätta en årsredovisning har

tagits bort. Skyldigheten att upprätta årsredovisning följer nu av 6 kap. 1 § bokföringslagen....

Prop. 2005/06:116: (Jfr 2 kap. 1 § i Finansdepartementets promemoria.)

Paragrafens första stycke har utgått. Kravet på finansieringsanalys i årsredovisningen beträffande banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut, värdepappersbolag, och institut för elektroniska pengar framgår i stället av hänvisningen i 2 kap. 2 § ÅRKL till 2 kap. 1 § ÅRL (se författningskommentar nedan). Någon förändring i sak är således inte avsedd. ...

Årsredovisningslagens tillämpning

[K2]2 §  Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringarna beror på att årsredovisningslagen delvis har fått en annorlunda disposition.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 2 kap. 2 § i Finansdepartementets promemoria.)

Paragrafen anger bl.a. vilka delar som årsredovisningen skall bestå av. Hittills har det framgått av 2 kap. 1 § första stycket att årsredovisningen i kreditinstitut och värdepappersbolag skall innehålla en finansieringsanalys. Ändringen i förevarande paragraf innebär att kravet på finansieringsanalys i stället följer av 2 kap. 1 § ÅRL (genom hänvisningen ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 2 kap. 2 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisning i företag som omfattas av ÅRKL. Bestämmelserna har utformats som hänvisningar till bestämmelser i årsredovisningslagen. De ändringar som enligt förslaget

görs i den lagen ...

1 §  om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

3 a § om väsentlighet,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form m.m.,

6 § om valuta, och

7 § första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande. Lag (2015:817).

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

[K3]1 §  Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till poster gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte något annat framgår.

[S2]Trots första stycket samt 2 och 3 §§ får kreditinstitut och värdepappersbolag som avses i tredje stycket dela upp posterna med hänsyn till deras karaktär och relativa likviditet, om det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§årsredovisningslagen (1995:1554).

[S3]Bestämmelserna i andra stycket gäller

 1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tilllämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, och
 2. andra företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

[S4]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om avvikande uppställningsformer för balansräkningen och resultaträkningen för värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till dessa bolags särskilda verksamhetsinriktning. Lag (2015:817).

Årsredovisningslagens tillämpning

[K3]2 §  Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I paragrafens nya lydelse har tagits in en hänvisning till 3 kap. 5 a § årsredovisningslagen (se kommentaren till den paragrafen).

Prop. 2019/20:194: tillämpas beträffande balansräkningen och resultaträkningen. Den ändras med anledning av att det införs ytterligare en överkursfond, en bunden överkursfond. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Hänvisningen i första stycket till 3 kap. 5 a § årsredovisningslagen ändras så att den avspeglar att den paragrafen behandlar både den ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

I uppräkningen av de bestämmelser i 3 kap. årsredovisningslagen som skall tillämpas har tillkommit hänvisningar till 9 och 10 §§ som behandlar avsättningar. I sak innebär detta dock ingen ändring, eftersom 4 kap. 1 § tidigare hänvisade till 4 kap. 16 och 17 § årsredovisningslagen, där motsvarande bestämmelser ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 2 § i Finansdepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bl.a. regler om jämförelsetal och om specificering av vissa balans- och resultaträkningsposter. Ändringarna syftar till att behålla den ordning som gäller i dag för de företag som tillämpar ÅRKL.

1 §  om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslagning av poster m.m.,

5 § första-tredje styckena om jämförelsetal,

5 a § om överkursfonder,

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

9 § om avsättningar, och

10 § om specificering av vissa större avsättningar.

Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs där om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror i stället gälla poster som föregås av små bokstäver. Lag (2020:988).

Särskilda regler om indelningen av eget kapital

[K3]3 §  Eget kapital ska delas upp på följande sätt:

 1. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Bunden överkursfond, Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.
 2. I sparbanker ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde, Garantifond och Fond för utvecklingsutgifter. Benämningen fond får inte användas för något annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret tas upp som avdragspost.
 3. I medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig. Under fritt eget kapital ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.
 4. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas av denna lag ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag, och om de förhållanden som motiverar bedömningen.
 5. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i en annan valuta än i redovisningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska föras mot Andra fonder. Lag (2020:988).

Prop. 2019/20:194: Av paragrafen framgår hur eget kapital ska tas upp i balansräkningen. Den ändras med anledning av att det införs ytterligare en överkursfond, en bunden överkursfond. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Ändringen i första stycket punkt 1 är av samma slag som ändringen i 3 kap. 10 a § årsredovisningslagen (1995:1554). För en kommentar ...

Årsredovisningslagens tillämpning

[K4]1 §  Följande bestämmelser om värderingen i 4 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

Prop. 1999/2000:23: Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till 4 kap. 16 § årsredovisningslagen. Bestämmelsen avser förlagsinsatser som är bestämda i annan valuta än redovisningsvalutan och får betydelse om medlemsbanken eller kreditmarknadsföreningen har bytt redovisningsvaluta efter det att tillskottet gjordes. Till sin ordalydelse omfattar den dock även tillskott som har gjorts direkt i annan valuta än redovisningsvalutan.

Punkten ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna innebär dels att hänvisningen till 4 kap.1 och 9 §§årsredovisningslagen har formulerats om p.g.a. att nya stycken har tillkommit i <a href="https://lagen.nu/1995:1554" ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 4 kap. 1 § i Finansdepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bl.a. regler om varulagrets anskaffningsvärde. Ändringen syftar till att behålla den ordning som gäller i dag för de företag som tillämpar ÅRKL.

Prop. 2011/12:26: I paragrafen finns en uppräkning av de värderingsbestämmelser i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) som kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa. Hänvisningen till 4 kap.14 f och 14 g §§ <a href="https://lagen.nu/1995:1554" ...

1 §  första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

6 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,

7 och 8 §§ om ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för utvecklingsutgifter,

9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

14 § om egna aktier,

14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

14 e § om värdering av säkrade poster,

15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån,

15 a § om avsättningar, och

16 § om omräkning av förlagsinsatser. Lag (2015:817).

Särskilda regler om tillgångar och skulder

[K4]2 §  De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § första stycket Finansinspektionens medgivande.
 2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 § första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivningsfonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reservfond.
 3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av uppskrivningsfonden för täckande av förlust.
 4. För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt 7 § andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om domstolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i tillämpliga delar.
 5. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även andra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.
 6. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.
 7. Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag får tilllämpa 14 b § tredje stycket. Lag (2011:1555).

Prop. 2002/03:121: (Jfr nya artikel 1.1 i bankredovisningsdirektivet som hänvisar till artikel 42a.1 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet samt 4 kap. 2 § ÅRKL i förslaget i Finansdepartementets promemoria.)

Genom den föreslagna bestämmelsen utnyttjas ändringsdirektivets option att kräva en marknadsvärdering av finansiella instrument för vissa kategorier av företag. Av den nya fjärde punkten första meningen fram-...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 4 kap. 2 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.6.2.

Genom den nya punkten 7 framgår att den nya värderingsbestämmelsen i 4 kap. 14 b § tredje stycket årsredovisningslagen får tillämpas av samtliga företag som omfattas av ÅRKL. Att bestämmelsen även blir tillämplig på koncernredovisningen ...

Prop. 2011/12:26: I paragrafen anges vilka avvikelser som ska göras när de i 1 § angivna bestämmelserna tillämpas.

Punkt 8 i paragrafen upphävs. Ändringen beror på att 4 kap.14 f och 14 g §§årsredovisningslagen ...

Vad som är finansiella anläggningstillgångar

[K4]3 §  Med finansiell anläggningstillgång förstås

 1. andelar i koncernföretag,
 2. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag,
 3. ägarintressen i övriga företag,
 4. värdepapper, och
 5. annan tillgång än tillgång som ska tas upp i posterna Immateriella anläggningstillgångar (post 10) och Materiella tillgångar (post 11), allt under förutsättning att tillgångarna är avsedda att stadigvarande innehas i den ordinarie verksamheten. Lag (2015:817).

Utgifter för bildande av garantifond i sparbank

[K4]4 §  Utgifter för bildande av garantifond enligt 5 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) får inte tas upp som tillgång.

Periodisering av överkurs och underkurs

[K4]5 §  Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden periodiseras.

[S2]Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

[S3]En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts skall upplysning om förhållandet lämnas i en not. Lag (2003:772).

Prop. 2002/03:121: (Jfr nya artikel 1.1 i bankredovisningsdirektivet, som gör undantag för artikel 35.3 i samma direktiv när tillgångar och skulder värderas enligt artiklarna 42a–42d, i det fjärde bolagsrättsliga direktivet, samt 4 kap. 5 § ÅRKL i förslaget i Finansdepartementets promemoria.)

I paragrafens första stycke görs undantag från kravet på en periodisering av över- och underkurs för sådana instrument som tas upp till verkligt värde enligt de nya värderingsreglerna för finansiella instrument. ...

Omräkning av tillgångar och skulder

[K4]6 §  Tillgångar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) skall omräknas enligt växelkursen på balansdagen, om de inte genom särskilda åtgärder skyddas mot eller utgör skydd mot valutakursförändringar.

[S2]Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt sådana finansiella anläggningstillgångar som utgörs av andelar får utan hinder av första stycket omräknas efter anskaffningskursen vid förvärvet. Lag (2003:772).

Prop. 2002/03:121: (Jfr nya artikel 1.1 i bankredovisningsdirektivet, som gör undantag för artikel 39.1–4 i samma direktiv när tillgångar och skulder värderas enligt artiklarna 42a–42d i det fjärde bolagsrättsliga direktivet, samt 4 kap. 6 § ÅRKL i förslaget i Finansdepartementets promemoria.)

I paragrafen, som tidigare betecknats 8 § görs ett undantag från kravet på en värdering till balansdagskurs för sådana tillgångar och skulder som tas upp till verkligt värde enligt <a href="https://lagen.nu/1995:1554#K4P14a" ...

7 § Har upphävts genom lag (2003:772).

Årsredovisningslagens tillämpning

[K5]1 §  Följande bestämmelser om upplysningar i noter i 5 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

[S2]3 § om noternas ordningsföljd,

[S3]4 § om värderingsprinciper,

[S4]5 § om avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper,

[S5]7 § om jämförelsetal,

[S6]8 § om anläggningstillgångar,

[S7]9 § om goodwill,

[S8]10 § om finansiella instrument,

[S9]11 § om uppskrivningsfond,

[S10]12 § om fond för verkligt värde,

[S11]14 § om ställda säkerheter,

[S12]15 § om eventualförpliktelser,

[S13]16 § om åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.,

[S14]17 § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen,

[S15]18 § om lån till ledande befattningshavare,

[S16]19 § om exceptionella intäkter och kostnader,

[S17]20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

[S18]21 § om moderföretag,

[S19]22 § om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut,

[S20]23 § första stycket och 24 § om transaktioner med närstående,

[S21]25 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,

[S22]26 § om omsättningstillgångar,

[S23]27 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,

[S24]29 och 30 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

[S25]32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

[S26]33 § om konvertibla lån,

[S27]34 § om aktiekapitalet,

[S28]35 § om disposition av vinst eller förlust,

[S29]36 § om skatter,

[S30]37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

[S31]38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

[S32]39 och 40 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

[S33]41 § om pensioner och liknande förmåner,

[S34]42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

[S35]43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

[S36]44 § om avtal om avgångsvederlag,

[S37]45 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,

[S38]46 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,

[S39]48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag, och

[S40]49 § om europabolag och europakooperativ.

[S41]Vid tillämpningen av 5 kap.40 och 41 §§årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

[S42]Upplysningarna ska lämnas i noter. Lag (2015:817).

Prop. 2005/06:186: Paragrafen innehåller en uppräkning av vilka av årsredovisningslagens bestämmelser om tilläggsupplysningar som skall tillämpas på kreditinstitut och värdepappersbolag.

I det nya andra stycket anges att de nya bestämmelserna om särredovisning av löner och pensioner m.m. skall tillämpas ...

Prop. 2002/03:6: Paragrafen innehåller hänvisningar till vissa bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen om tilläggsupplysningar.

Ändringen innebär att även sådana företag som omfattas av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall lämna tilläggsupplysningar om sjukfrånvaro.

Prop. 2005/06:150: (Jfr 5 kap. 1 § i departementspromemorians förslag.)

I 5 kap. 27 § årsredovisningslagen finns vissa särskilda redovisningsregler för europabolag som är organiserade enligt den dualistiska modellen. Den paragrafen har gjorts tillämplig även på europakooperativ (se <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:150#S5-12" ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 5 kap. 1 § i departementspromemorians förslag.)

I 5 kap. årsredovisningslagen har tagits in en ny bestämmelse, 27 §. Den innehåller vissa särskilda redovisningsregler för europabolag som är organiserade enligt den dualistiska modellen. 5 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag innehåller en uppräkning av de bestämmelser i årsredovisningslagen ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 1 § i kommitténs förslag samt 5 kap. 1 § i förslaget i promemorian 1.)

Ändringarna beror framför allt på att paragraferna i 5 kap. årsredovisningslagen har fått nya beteckningar. Därutöver har det tillkommit en hänvisning till bestämmelsen i 5 kap. 21 § årsredovisningslagen. Hänvisningen får till följd att kreditinstitut och ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 5 kap. 1 § i Finansdepartementets promemoria.)

Paragrafen avser bl.a. tilläggsupplysningar om finansiella instrument och skatter. Ändringarna syftar till att behålla den ordning som gäller i dag för de företag som tillämpar ÅRKL.

Prop. 2002/03:121: (Jfr nya artikel 1.1 i bankredovisningsdirektivet som hänvisar till artikel 42d (a), (b) och (c) i det fjärde bolagsrättsliga direktivet jämte artikel 40 i bankredovisningsdirektivet som hänvisar till nya artikel 43.1 i det fjärde direktivet samt 5 kap. 1 § ÅRKL i förslaget i Finansdepartementets promemoria.)

Paragrafen har kompletterats med hänvisningar till de nya bestämmelser om tilläggsupplysningar som föreslås intagna i 5 ...

Prop. 2002/03:56: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller hänvisningar till vissa bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen om tilläggsupplysningar.

Ändringen innebär att sådana företag som omfattas av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall lämna uppgift om könsfördelningen bland företagets ledande befattningshavare. Det nya redovisningskravet ...

Prop. 2008/09:71: Övervägandena finns i avsnitt 5.3 och 5.4.

Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i årsredovisningslagen om tilläggsupplysningar som ska tillämpas. Uppräkningen har kompletterats med en hänvisning till <a href="https://lagen.nu/1995:1554#K5P11aS1" ...

Prop. 2009/10:235: I paragrafen finns en uppräkning av de bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) som kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa. Hänvisningarna till 5 kap.4 och 18 a §§ <a ...

Särskilda regler om upplysningar i noter

[K5]2 §  De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. Vid tillämpningen av 15 § ska upplysning lämnas särskilt om
  1. accepterade och endosserade växlar,
  2. garantier,
  3. oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden till följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, och
  4. övriga eventualförpliktelser.
 2. Vid tillämpningen av 18 § andra stycket första meningen om lån till ledande befattningshavare får upplysning om huvudsakliga lånevillkor, räntesatser samt under räkenskapsåret återbetalda belopp utelämnas.
 3. Fråga om tillstånd enligt 30 § första stycket att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.
 4. Uppgifter som ska lämnas enligt 40 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda ska även omfatta löner och ersättningar till delegater i banker. Lag (2015:817).

Särskilda regler om övriga upplysningar

[K5]2 a §  Utöver det som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 36 §§. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen. Lag (2015:817).

Upplysningar om tillgångar

[K5]3 §  Utöver det som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas om tillgångar:

 1. För överlåtbara värdepapper som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) ska uppgift lämnas om skillnaden mellan anskaffningsvärde och verkligt värde. Den del som avser värdepapper som tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt 9 § samma kapitel ska anges särskilt.
 2. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen överstiger eller underskrider det belopp som ska infrias på förfallodagen, ska mellanskillnaden anges. Summan av överstigande belopp ska anges för sig och summan av underskridande belopp ska anges för sig.
 3. Större belopp i posten Övriga tillgångar (post 13) ska specificeras till sin storlek och art.
 4. Varje tillgångspost ska delas upp i sådana tillgångar som enligt 4 kap.årsredovisningslagen tas upp
  1. med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt 3 §,
  2. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt 9 §, och
  3. till sitt verkliga värde enligt 14 a §. Lag (2015:817).

Upplysningar om skulder

[K5]4 §  Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om skulder:

 1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samtliga efterställda skulder, ska upplysning lämnas om lånebelopp, lånevaluta, räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetalning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning på förfallodagen eller för konvertering. Vidare ska sammanfattande upplysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.
 2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) ska specificeras till sin storlek och art. Lag (2015:817).

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I punkten 3 har överkursfonden tagits bort från vad som skall anges under bundet eget kapital (jfr 5 kap. 14 § årsredovisningslagen). Fonden skall i fortsättningen i stället tas upp som en fri fond. Frågan har behandlats i avsnitt 4.10.

Prop. 1999/2000:23: Den nya sjätte punkten får betydelse för sparbanker som har bytt redovisningsvaluta. Enligt bestämmelsen skall bidrag till garantifonden i annan valuta än redovisningsvalutan redovisas enligt omräkningskursen på balansdagen. Principen för redovisningen överensstämmer med redovisningen av förlagsinsatser i ekonomiska föreningar (jfr 4 kap. 16 § årsredovisningslagen). Eftersom sparbanker till skillnad från flertalet andra ...

Prop. 2002/03:121: (Jfr 5 kap. 4 § ÅRKL i förslaget i Finansdepartementets promemoria.)

Ändringarna i tredje och femte punkterna är motiverade av att fonden för orealiserade vinster föreslagits borttagen (se avsnitt 4.3.4).

Enligt förslaget till ändringar i årsredovisningslagen skall vissa värdeförändringar sättas av till en ny fond ...

Upplysningar om resultaträkningens poster

[K5]5 §  Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om resultaträkningens poster:

 1. Större belopp i posterna Övriga rörelseintäkter (post 8) och Övriga rörelsekostnader (post 11) skall specificeras till sin storlek och art.
 2. Posten Kreditförluster, netto (post 12) skall delas upp i nedskrivningar respektive återföringar av nedskrivningar.

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

[K5]6 §  Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

 1. För var och en av tillgångsposterna Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (post 2), Utlåning till kreditinstitut (post 3), Utlåning till allmänheten (post 4) och Obligationer och andra räntebärande värdepapper (post 5) ska upplysning lämnas om de fordringar som avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i.
 2. För var och en av skuldposterna Skulder till kreditinstitut (post 1), In- och upplåning från allmänheten (post 2), Emitterade värdepapper m.m. (post 3) och Efterställda skulder (post 7) ska upplysning lämnas om de skulder som avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i.
 3. Upplysning om efterställda tillgångar för koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i ska lämnas särskilt för varje tillgångspost. Lag (2015:817).

Upplysningar om kapitaltäckningen m.m.

Årsredovisningslagens tillämpning

[K6]1 §  Följande bestämmelser i 6 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

Prop. 2013/14:86: I paragrafen anges vilka bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen som ska tillämpas när en årsredovisning upprättas enligt förevarande lag. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

Ändringen i första stycket beror på att 6 kap. 5 § årsredovisningslagen numera ...

Prop. 2005/06:186: Paragrafen innehåller en hänvisning till vissa bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554). Hänvisningen har, genom det nya andra stycket, utvidgats till att gälla 6 kap. 1 a § (se författningskommentaren till den paragrafen). Endast de bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag som är skyldiga att besluta om riktlinjer omfattas av bestämmelsen, dvs. sådana bolag som är aktiemarknadsbolag.

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I 6 kap. 2 § ÅRKL har det tidigare funnits krav på att medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar skall lämna särskilda upplysningar om bl.a. väsentliga förändringar i medlemsantalet. Detta motsvarar vad som enligt 9 kap. 9 § första stycket 3–6 föreningslagen har gällt för ekonomiska föreningar i allmänhet.

Bestämmelserna i föreningslagen flyttas nu till 6 ...

Prop. 1996/97:167: 6 kap. 1 § årsredovisningslagen har ändrats genom att det i ett nytt tredje stycke har tagits in ett upplysningskrav avseende verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Hänvisningarna i förevarande paragraf har därför ändrats så att de omfattar även det tredje stycket i 6 kap. 1 § årsredovisningslagen. Även sådana företag som omfattas av lagen om årsredovisning ...

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning. Övervägandena finns i avsnitt 5.2–5.5. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

Tillägget i första stycket innebär att kreditinstitut och värdepappersbolag ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt reglerna i <a href="https://lagen.nu/1995:1554#K6" ...

Prop. 2002/03:121: (Jfr nya artikel 1.1 i bankredovisningsdirektivet, som hänvisar till artikel 46(2)(f) i det fjärde bolagsrättsliga direktivet, samt 6 kap. 1 § ÅRKL i förslaget i Finansdepartementets promemoria.)

Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till nya tredje stycket i 6 kap. 1 § årsredovisningslagen. Bestämmelserna avser upplysningar om användningen av finansiella instrument (se författningskommentaren till ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 6 kap. 1 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1 och 5.5.3.

Ett nytt tredje stycke har införts i paragrafen. Av detta framgår att bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 1 § i utredningens förslag.)

I paragrafen, som är placerad i kapitlet om förvaltningsberättelse, finansieringsanalys och kapitaltäckningsanalys, har lagts till en hänvisning till den nya bestämmelsen om information om målbolaget i årsredovisningslagen. För en kommentar hänvisas till kommentaren till förslaget om lag om ändring i årsredovisningslagen. ...

1 §  första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar,

5 § om kassaflödesanalys, och

10–14 §§ om hållbarhetsrapport.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska även tillämpa 6 kap.69 §§årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport. Lag (2016:948).

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

[K6]2 §  Utöver vad som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas i förvaltningsberättelsen:

 1. En medlemsbank ska ange summorna av insatsbelopp som ska återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 10 kap.11, 12, 16 och 17 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.
 2. I ett förslag till dispositioner enligt 6 kap. 2 § första meningen årsredovisningslagen (1995:1554) ska styrelsen ange de överväganden som gjorts med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag. Lag (2020:667).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen har justerats till följd av att samma upplysningskrav följer av hänvisningen i 6 kap. 1 § ÅRKL. Bestämmelserna om upplysningar om insatsbelopp i medlemsbanker har behållits med hänsyn till att inlösenreglerna finns i lagen om medlemsbanker. Som en följd av ändringarna har rubriken före paragrafen justerats.

Prop. 2002/03:121: (Jfr 6 kap. 2 § ÅRKL i förslaget i Finansdepartementets promemoria.)

I ett förslag till dispositioner beträffande vinst eller förlust skall det anges vilka överväganden som skett med hänsyn till de kapitalskyddsregler som gäller enligt de särskilda rörelselagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag. De kapitalskyddsregler som skall beaktas ...

Kapitaltäckningsanalys

[K6]3 §  I kapitaltäckningsanalysen ska uppgifter lämnas om kapitalbasen och kapitalbaskraven i enlighet med det som följer av

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, eller
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

[S2]Moderföretag som enligt någon av förordningarna ska uppfylla kraven i förordningen på grundval av en grupps konsoliderade situation, ska lämna de uppgifter som anges i första stycket beträffande gruppen. Lag (2021:488).

Koncernredovisningens upprättande

[K7]1 §  Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 eller 6 a §.

[S2]För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen. Lag (2014:975).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 1 § i promemorian 3.)

Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 1 § första stycket. Ändringen innebär att samtliga kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag skall upprätta en finansieringsanalys i koncernredovisningen. Detsamma gäller för sådana finansiella holdingföretag som omfattas av förevarande kapitel. Jämfört med vad som nu gäller omfattas inte bara bankaktiebolag utan även övriga bankkategorier av kravet på finansieringsanalys. ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 1 § i Finansdepartementets promemoria.)

Ändringen, som är redaktionell, är av samma slag som i 2 kap. 1 §. Kravet på finansieringsanalys i koncernredovisningen beträffande banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut, värdepappersbolag, finansiella holdingföretag och institut för elektroniska pengar framgår i stället av hänvisningen i 7 kap. 2 § ÅRKL till 7 kap. 4 § ÅRL.

Årsredovisningslagens tillämpning

[K7]2 §  Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

[S2]4 § om koncernredovisningens delar,

[S3]5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

[S4]6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

[S5]7 § andra stycket om valuta,

[S6]8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

[S7]9 § om innehav utan bestämmande inflytande,

[S8]10 § om balansdag,

[S9]12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

[S10]13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

[S11]15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

[S12]16 och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

[S13]1823 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,

[S14]2530 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen,

[S15]31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering, och

[S16]31 a31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen.

[S17]Vid tillämpningen av 7 kap. 31 a § årsredovisningslagen ska moderföretaget anses som ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2016:948).

Prop. 1999/2000:23: Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till årsredovisningslagen. Bestämmelsen innebär att redovisningsvalutan i årsredovisningen också skall användas i koncernredovisningen.

Det kan anmärkas att koncernbalansräkningen för det gamla räkenskapsåret skall räknas om på det sätt som föreskrivs i nya 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna beror på att de paragrafer som det hänvisas till har fått nya beteckningar.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 2 § i Finansdepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bl.a. regler om koncernredovisningens delar. Ändringen syftar till att behålla den ordning som gäller i dag beträffande de företag som tillämpar ÅRKL.

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning beträffande koncernredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.3 i ändringsdirektivet.

Tillägget i första stycket innebär att moderföretag som är kreditinstitut, värdepappersbolag eller finansiella holdingföretag ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 2 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.2.

Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i årsredovisningslagen om koncernredovisning som ska tillämpas. Uppräkningen har kompletterats med de nya bestämmelserna i 7 kap. 31 § andra och tredje styckena <a href="https://lagen.nu/1995:1554" ...

Särskilda regler för andelar i dotterföretag i vissa fall

[K7]3 §  De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. Tillämpas 5 § andra stycket 3 om utelämnande av vissa dotterföretag för andelar som innehas som ett led i en finansiell stödaktion för en rekonstruktion eller räddning av ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, ska moderföretaget
  • i en not upplysa om arten av och villkoren för den finansiella stödaktionen, och
  • till sin koncernredovisning foga dotterföretagets årsredovisning.
 2. Frågor om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen. Lag (2015:817).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna beror på att vissa paragrafer som det hänvisas till har fått nya beteckningar.

Allmänna regler för koncernredovisningen

[K7]4 §  För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

 1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 2 kap.13 §§årsredovisningslagen (1995:1554),
 2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap.,
 3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
 4. bestämmelserna om noter m.m. i 5 kap., med undantag för 2 § 1 och hänvisningarna till 5 kap.21, 29, 30 och 45 §§årsredovisningslagen, och
 5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys i 6 kap. 1 § första stycket, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § första stycket och 3 §årsredovisningslagen.

[S2]Trots första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningenårsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner från koncernföretag. Lag (2015:817).

Prop. 2013/14:86: I paragrafen anges vilka bestämmelser i lagen som ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

Ändringen i punkten 5 i första stycket beror på att 6 kap. 5 § årsredovisningslagen numera kräver att en kassaflödesanalys ska upprättas, och inte, som hittills, en finansieringsanalys. ...

Prop. 2005/06:186: Paragrafen motsvarar 7 kap. 14 § årsredovisningslagen (1995:1554). Se författningskommentaren till den paragrafen. Genom ändringen i första stycket har klargjorts att 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om viss information i förvaltningsberättelsen inte är tillämplig vid upprättandet av förvaltningsberättelse för koncerner. ...

Prop. 2002/03:6: I paragrafen regleras bl.a. vilka tilläggsupplysningar som skall göras i koncernredovisningen för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringen innebär att upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom inte behöver tas in i koncernredovisningen.

Prop. 1998/99:130: 1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 2 kap.13 §§årsredovisningslagen (1995:1554),...

Prop. 2009/10:235: I paragrafen anges vilka bestämmelser i lagen som ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas.

I första stycket punkten 4 har hänvisningen till 5 kap. 18 a § årsredovisningslagen (1995:1554) tagits bort. Ändringen beror på att den paragrafen har upphävts.

Övervägandena finns i avsnitt 7.1. Paragrafen ...

När koncernredovisning inte behöver upprättas

[K7]5 §  Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernredovisning om förutsättningarna enligt 7 kap. 2 § första eller andra styckena årsredovisningslagen (1995:1554) finns, samt

 1. det undantagna företagets åtaganden har garanterats av dess moderföretag, och
 2. detta moderföretag är ett institut i vars verksamhet ingår att från allmänheten låna medel och att bevilja krediter för egen räkning.

[S2]Moderföretag som med stöd av första stycket inte har upprättat någon koncernredovisning ska i enlighet med bestämmelserna i 8 kap.5 och 5 a §§ denna lag eller 8 kap.3 och 3 a §§årsredovisningslagen offentliggöra den koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första stycket 1 årsredovisningslagen samt koncernrevisionsberättelsen. Handlingar som har getts in till registreringsmyndigheten ska kungöras enligt 8 kap. 6 § denna lag. Registreringsmyndigheten får förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska av handlingarna. Sådant föreläggande ska utfärdas av registreringsmyndigheten om någon begär det.

[S3]Första stycket gäller inte i fall som anges i 7 kap. 2 § fjärde stycket årsredovisningslagen.

[S4]Upplysning om förhållande som avses i första stycket 1 ska lämnas i det undantagna företagets årsredovisning. Lag (2007:1461).

Prop. 2007/08:35: Paragrafen innehåller ett undantag från vad som sägs i 1 § om att bl.a. kreditinstitut som är moderföretag ska upprätta koncernredovisning. Ett moderföretag som självt är dotterföretag i en koncern behöver under vissa förutsättningar inte upprätta någon koncernredovisning.

[K7]6 §  Om 5 § första stycket tillämpas, skall i en not till det undantagna företagets årsredovisning, utöver sådana uppgifter som anges i 7 kap. 2 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554), sammantaget för det undantagna företaget och dess dotterföretag även anges:

 1. Summan av resultaträkningsposterna Ränteintäkter (post 1), Leasingintäkter (post 2), Provisionsintäkter (post 5), Nettoresultat av finansiella transaktioner (post 7) och Övriga rörelseintäkter (post 8),
 2. Årets resultat,
 3. Summan av eget kapital, samt
 4. Medelantalet anställda under räkenskapsåret.

[K7]6 a §  Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om samtliga dotterföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse.

[S2]Ett moderföretag behöver inte heller upprätta någon koncernredovisning om moderföretagets samtliga dotterföretag inte behöver omfattas av en koncernredovisning av skäl som anges i 7 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2015:817).

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen

[K7]7 §  Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

 1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,
 2. 2 § när det gäller hänvisningarna till
  1. 7 kap. 4 § 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberättelse,
  2. 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
  3. 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,
  4. 7 kap.31 a31 c §§ samma lag om hållbarhetsrapport för koncernen,
 3. 4 § när det gäller hänvisningarna till
  1. 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om undertecknande,
  2. 3 kap. 3 § 1–4 denna lag om indelningen av eget kapital,
  3. 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap.årsredovisningslagen:
  • 18 § om lån till ledande befattningshavare,
  • 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
  • 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
  • 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
  • 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
  • 40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,
  • 41 § om pensioner och liknande förmåner,
  • 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
  • 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
  • 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
  • 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
  1. 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,
  2. 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckenaårsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen,
  3. 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen, och
 4. 56 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

[S2]Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2016:948).

Prop. 2005/06:186: I paragrafen anges vissa bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) som skall tillämpas sådana företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. De ändringar som gjorts i 5 kap.20 ...

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning beträffande koncernredovisning i moderföretag som omfattas av den s.k. IAS-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.3 i ändringsdirektivet.

Den nya punkten 2 d i första stycket innebär att moderföretag ...

Prop. 2006/07:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafen finns en uppräkning av de regler i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som gäller för de företag som upprättar koncernredovisning med stöd av IAS-förordningen. I första stycket 3 e) har lagts till en hänvisning till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen för noterade aktiebolag. ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 7 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.2.

Paragrafen innehåller en uppräkning av bestämmelser som ska tillämpas av företag som omfattas av artikel 4 i EG:s s.k. IAS-förordning. Enligt artikel 4 i förordningen gäller kravet på att koncernredovisningen ska upprättas enligt de för tillämpning inom EU antagna IAS/IFRS för företag som är underställda en medlemsstats ...

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser som ska tillämpas av företag som omfattas av artikel 4 i EU:s s.k. IAS-förordning.

Ändringen i paragrafen är av samma slag som ändringen i 7 kap. 32 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

[K7]8 §  Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får upprätta koncernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 7 §. Lag (2004:1175).

Registreringsmyndighet

[K8]1 §  Bolagsverket är registreringsmyndighet för företag som omfattas av denna lag.

[S2]För andra företag som avses i denna lag än banker och hypoteksinstitut ska 8 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas, i stället för 28 §§ nedan, med följande avvikelser:

 1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 § och 4 § första och tredje styckenaårsredovisningslagen om offentliggörande ska kreditmarknadsföreningar omfattas av bestämmelserna för aktiebolag.
 2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om förseningsavgifter ska kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag alltid anses som publika företag. Lag (2011:764).

Prop. 2005/06:135: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av årsredovisningshandlingar i kreditinstitut och värdepappersbolag.

En ändring har gjorts i andra stycket. Av 1 kap. 2 § följer att när det i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag hänvisas till årsredovisningslagen skall bestämmelser i <a href="https://lagen.nu/1995:1554" ...

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i paragrafen är en följd av ändringar i årsredovisningslagen. Den nya första punkten innebär att kreditmarknadsföreningar på samma sätt som tidigare skall offentliggöra årsredovisningen och revisonsberättelsen genom att ge in handlingar till Patent- och registreringsverket enligt bestämmelserna för aktiebolag. Det är således inte tillräckligt ...

Årsredovisningslagens tillämpning

[K8]2 §  Följande bestämmelser i 8 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

[S2]14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,

[S3]15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport, och

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.3 i ändringsdirektivet.

Ändringen reglerar hur kreditinstitut, värdepappersbolag och sådana moderföretag som ska upprätta koncernredovisning enligt 7 kap. ska offentliggöra hållbarhetsrapporten. ...

Prop. 1997/98:118: Av paragrafens nya lydelse följer att också företag som omfattas av bestämmelserna i 8 kap. ÅRKL har rätt att tillämpa bestämmelsen i 8 kap. 16 § andra stycket årsredovisningslagen.

Prop. 2008/09:71: Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1 och 5.5.2.

Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till 8 kap. 15 a § årsredovisningslagen om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport. Hänvisningen innebär att även företag som omfattas av förevarande lag, ...

[K8]16 §  2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen. Lag (2016:948).

[S2]Uppgifter om anmärkningar

[S3]3 § En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska även innehålla uppgift om anmärkningar enligt 4 a kap.13-15 §§sparbankslagen (1987:619). Lag (2020:667).

[S4]Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

[S5]4 § Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna

 1. i ett bankaktiebolag eller i en medlemsbank senast en månad före ordinarie stämma,
 2. i en sparbank senast en månad före ordinarie stämma, dock senast den 31 mars,
 3. i ett hypoteksinstitut senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Lag (1999:913).

[S6]Ingivande till registreringsmyndighet

[S7]5 § En bank och ett hypoteksinstitut ska ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen blivit fastställda.

[S8]På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller bankens eller institutets vinst eller förlust.

[S9]Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original. Lag (2009:35).

[S10]5 a § Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

[S11]Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en elektronisk underskrift.

[S12]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 5 §,
 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och
 3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket. Lag (2016:566).

5 b § Har upphävts genom lag (2013:437).

Registrering i bankregistret

[K8]5 c §  Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning och revisionsberättelse för bankaktiebolag i bankregistret.

[S2]Registreringen ska göras på svenska. Om ett bankaktiebolag som en registrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

[S3]Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar något annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet. Lag (2007:1461).

Kungörande

[K8]6 §  När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och 5 a §§ har getts in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.

[S2]I fråga om bankaktiebolag ska en kungörelse skrivas på samma språk som registreringen i bankregistret. Lag (2007:1461).

Prop. 2007/08:35: Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörande av årsredovisning och revisionsberättelse för banker och hypoteksinstitut. Bestämmelserna har ansetts tillgodose publicitetsdirektivets krav på kungörande i direktivets äldre lydelse (se artikel 3.4 i publicitetsdirektivet, jfr prop. 1995/96:10 del 2 s. 261). I första stycket har införts en hänvisning till det nya elektroniska ingivandet i 5 a §.

Vite

[K8]7 §  Verkställande direktör eller styrelseledamot i en bank eller ett hypoteksinstitut som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

[S2]Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten. Lag (2000:823).

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Skyldighet att lämna delårsrapport

[K9]1 §  Minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader skall en särskild redovisning (delårsrapport) avges enligt denna lag. Lag (2006:872).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag och i utkastet till lagrådsremiss.)

Ändringen i paragrafen har gjorts efter lagrådets hörande. Ändringen avser sådana aktiebolag som fortfarande finns enligt viss övergånglagstiftning och innebär att hänvisningen till aktiebolagens regler om auktoriserade revisorer ersatts av en hänvisning till årsredovisningslagen. Ändringen är av samma slag som ändringen i ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 9 kap. 1 § i Finansdepartementets promemoria.)

Av paragrafen framgår när kreditinstitut och värdepappersbolag är skyldiga att upprätta delårsrapport. Ändringen, som är redaktionell, är en konsekvens av att lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet har upphävts, se vidare författningskommentaren till 2 kap. 1 §.

Årsredovisningslagens tillämpning

[K9]2 §  Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas med undantag för 1 § första stycket och hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap. 3 b § årsredovisningslagen. Lag (2007:1461).

Prop. 2006/07:65: Av paragrafen framgår att i princip hela 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas i fråga om delårsrapporter som upprättas enligt ifrågavarande lag. Den enda bestämmelsen i 9 kap. årsredovisningslagen som inte omfattas av hänvisningen är 1 § första stycket. Vilka företag som skall upprätta delårsrapport följer i stället av 1 § förevarande kapitel. ...

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringarna är av redaktionellt slag och föranleds av en ändrad styckeindelning i årsredovisningslagen.

Prop. 1997/98:118: I 9 kap. 1 § fjärde stycket årsredovisningslagen har lagts till en bestämmelse om att en delårsrapport skall vara avfattad på svenska. Till följd av ändringen i förevarande paragraf kommer den bestämmelsen att vara tillämplig även på delårsrapporter som upprättas av de företag som omfattas av ÅRKL.

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

Särskilda regler om delårsrapportens tillhandahållande och innehåll

[K9]3 §  Utöver vad som följer av 9 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) om tillhandahållande av delårsrapport m.m. ska delårsrapporten i sparbanker genast lämnas även till de huvudmän som begär det.

[S2]I delårsrapporten ska, utöver vad som anges i 9 kap. 3 § årsredovisningslagen, uppgifter lämnas om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räkenskapsårs utgång.

[S3]Sådana uppgifter om koncernen som anges i 9 kap. 3 § femte stycket årsredovisningslagen behöver inte lämnas, om

 1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § årsredovisningslagen inte har upprättat någon koncernredovisning för närmast föregående räkenskapsår,
 2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registreringsmyndigheten enligt 7 kap. 2 § årsredovisningslagen har upprättat en delårsrapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårsrapport,
 3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som omfattar även koncernen,
 4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte, och
 5. förutsättningarna i 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2 denna lag är uppfyllda.

[S4]Om uppgifter om koncernen utelämnas enligt tredje stycket gäller bestämmelserna i 9 kap. 2 § årsredovisningslagen för den delårsrapport som avses i tredje stycket 2. Är den delårsrapporten inte upprättad på svenska, får registreringsmyndigheten, om rapporten ska sändas in till registreringsmyndigheten, förelägga företaget att sända in också en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska utfärdas om någon begär det.

[S5]En delårsrapport i ett bankaktiebolag som ges in till registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag. Lag (2009:35).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges vilka avvikelser som skall gälla från årsredovisningslagens regler om delårsrapportens tillhandahållande och innehåll. Ändringen i första stycket andra strecksatsen innebär att banker

och hypoteksinstitut skall ge in en delårsrapport som omfattar minst hälften och högst ...

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen av första punkten första strecksatsen föranleds av att skyldigheten att lämna delårsrapport till en medlemsbanks medlemmar numera följer av 9 kap. 2 § årsredovisningslagen.

Ändringen av första punkten andra strecksatsen föranleds av att liknande bestämmelser om offentliggörande av delårsrapporter tagits in i <a ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 9 kap. 3 § i Finansdepartementets promemoria.)

Punkten 2 i paragrafen har utgått. Till följd av att det i denna proposition föreslås att alla moderföretag som upprättar delårsrapport enligt ÅRL skall lämna uppgifter för koncernen i delårsrapporten, behövs inte längre en särbestämmelse för de företag som tillämpar ÅRKL. Kravet följer redan av hänvisningen i 9 kap. 2 § ÅRKL till 9 kap. 3 § ÅRL. Övriga ...

Prop. 1997/98:118: Ändringen i

punkten 2 är av endast redaktionell natur.

Genom de föreslagna ändringarna i 9 kap. 3 § årsredovisningslagen öppnas vissa möjligheter att i delårsrapporten utelämna särskilda koncernupplysningar. Dessa ändringar får betydelse även för de företag

Prop. 2008/09:71: (Jfr 9 kap. 3 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.9.

Paragrafen innehåller bestämmelser om delårsrapportens tillhandahållande och innehåll. I första stycket har strukits den andra strecksatsen, där tidsfristen för bankers och hypoteksinstituts inlämnade av delårsrapport till registreringsmyndigheten reglerades. För banker och hypoteksinstitut gäller numera i ...

Vite

10 kap. Överklagande

[K10]1 §  Finansinspektionens beslut i frågor om medgivande eller tillstånd enligt 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1 och 7 kap. 3 § 2 samt registreringsmyndighetens beslut i frågor om

 1. föreläggande enligt 7 kap. 5 § andra stycket, 8 kap. 7 § första stycket och 9 kap. 4 §, samt
 2. utdömande av vite enligt 8 kap. 7 § andra stycket och 9 kap. 4 §, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2000:823).

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR
 1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
 2. Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.
 3. Utlåning till kreditinstitut
 4. Utlåning till allmänheten
 5. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
 6. Aktier och andelar (som inte ingår i post 7, 8 eller 9)
 7. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 8. Aktier och andelar i koncernföretag
 9. Ägarintressen i övriga företag
 10. Immateriella anläggningstillgångar
  1. Goodwill
  2. Andra immateriella anläggningstillgångar
 11. Materiella tillgångar
  1. Inventarier
  2. Leasingobjekt
  3. Byggnader och mark
 12. Tecknat ej inbetalt kapital
 13. Övriga tillgångar
 14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
 1. Skulder till kreditinstitut
 2. In- och upplåning från allmänheten
  1. Inlåning
  2. Upplåning
 3. Emitterade värdepapper m.m.
  1. Emitterade skuldebrev
  2. Övriga
 4. Övriga skulder
 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 6. Avsättningar
  1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
  2. Avsättningar för skatter
  3. Övriga avsättningar
 7. Efterställda skulder
 8. Obeskattade reserver
 9. Aktiekapital, grundfond eller insatskapital
 10. Överkursfonder
  1. Bunden överkursfond
  2. Fri överkursfond
 11. Uppskrivningsfond
 12. Andra fonder
  1. Reservfond
  2. Kapitalandelsfond
  3. Fond för verkligt värde
  4. Garantifond
  5. Fond för utvecklingsutgifter
  6. Övriga fonder
 13. Balanserad vinst eller förlust
 14. Årets resultat
Summa skulder, avsättningar och eget kapital Lag (2020:988).

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkning
 1. Ränteintäkter
 2. Leasingintäkter
 3. Räntekostnader
 4. Erhållna utdelningar
 5. Provisionsintäkter
 6. Provisionskostnader
 7. Nettoresultat av finansiella transaktioner
 8. Övriga rörelseintäkter
 9. Allmänna administrationskostnader
 10. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 11. Övriga rörelsekostnader
 12. Kreditförluster, netto
 13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
 14. Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
 15. Bokslutsdispositioner
 16. Skatt på årets resultat
 17. Övriga skatter
 18. Årets resultat Lag (2015:817).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Övergångsbestämmelse

  1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
  1. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift i 4 kap.bankrörelselagen (1987:617) som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  2. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.
  3. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på andra anläggningstillgångar eller för nedskrivning av bankens innehav av fordringsbevis som är avsedda för den allmänna marknaden, allt under förutsättning att det finns särskilda skäl för en sådan utjämning. I så fall skall upplysning om detta lämnas i en not.
  4. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som upprättas enligt denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:91, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:LU4
  CELEX-nr
  386L0635
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1591) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 6 kap 2 §, 8 kap 5 §, 9 kap 1, 3 §§

Lag (1996:1145) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:56, Prop. 1996/97:32, Bet. 1996/97:LU3
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:454) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap 2 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:10) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:56, Prop. 1996/97:167, Bet. 1997/98:JoU8
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1508) om ändring i lagen (1998:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 1998/99:23
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 1 § i 1998:772

Lag (1998:1550) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 1998/99:20, Prop. 1997/98:118, Bet. 1998/99:LU1
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §, 9 kap 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:913) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:46, Prop. 1998/99:129, Bet. 1999/2000:FiU7
Omfattning
ändr. 8 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1113) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 1 kap 2, 4, 7 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 6 kap 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:43) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 8 §§, 5 kap 4 §, 7 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 8 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:74) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ändr. 5 kap 3 §, bil. 1
CELEX-nr
386L0635
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:823) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:8, Prop. 1999/2000:131, Bet. 2000/01:FiU7
Omfattning
ändr. 8 kap 1, 7 §§, 10 kap 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:151) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.
 2. Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har bedrivit verksamhet med stöd av punkt 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar skall tillämpa denna lag från det räkenskapsår som inleds närmast efter ett beslut om tillstånd enligt den lagen. Detta gäller inte bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. om aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen är att anse som ett sådant finansiellt holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:182, Prop. 2000/02:85, Bet. 2001/02:FiU9
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1 §, 5 kap 4 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2002-04-27

Lag (2002:1063) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.
 2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:43, Prop. 2002/02:6, Bet. 2002/03:LU1
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2002/03:221, Prop. 2002/03:56, Bet. 2002/03:LU7
Omfattning
utgår genom 2003:1141
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003.
 2. Äldre bestämmelser i 4 kap.1, 2 och 6 §§ får tillämpas för räkenskapsår som avslutas senast den 31 december 2006. Lag (2004:1174).
 3. Företag som tillämpar punkten 2 skall tillämpa 4 kap. 7 §, 5 kap.3 och 4 §§ samt bilaga 1 i deras äldre lydelser.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:26, Prop. 2002/03:121, Bet. 2003/04:LU2
Omfattning
upph. 4 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap 6 §; nuvarande 4 kap 8 § betecknas 4 kap 6 §, rubr. närmast före 4 kap 8 § sätts närmast före nya 4 kap 6 §; ändr. 4 kap 1, 2, 5, nya 6 §§, 5 kap 1, 3, 4, §§, 6 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap 2 §, 6 kap 2 §, bil. 1
CELEX-nr
32001L0065
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:842) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1140) om ändring i lagen (2003:772) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:99
Omfattning
ändr. 5 kap 1 § i 2003:772

Lag (2003:1141) om ändring i lagen (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:99
Omfattning
ändr. 2003:489 utgår

Lag (2004:253) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 8 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:317) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §, rubr. närmast före 8 kap 3 §
CELEX-nr
32001L0065
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:434) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2003/04:99, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:584) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:1174) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:89
Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:772
CELEX-nr
32001L0065
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1175) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004.
 2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:89, Prop. 2004/05:24, Bet. 2004/05:LU3
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 4 §, 7 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 4 kap 2 §, bil. 1; nya 7 kap 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 kap 7 §
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011. Lag (2010:691).
Förarbeten
Rskr. 2004/05:89, Prop. 2004/05:24, Bet. 2004/05:LU3
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 2 §§
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:557) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.
 2. Medel som har tillförts överkursfonden före den 1 januari 2006 utgör även därefter bundet eget kapital. I den första årsredovisning som upprättas efter den 1 januari 2006 skall de tas upp under reservfonden.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:291, Prop. 2004/05:85, Bet. 2004/05:LU23
Omfattning
ändr. 3 kap 2 §, 5 kap 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:936) om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest i 2004:1176
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:488) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:329, Prop. 2005/06:135, Bet. 2005/06:LU37
Omfattning
ändr. 8 kap 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:566) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:186, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4, 7 §§
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:571) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:186, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:872) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1378) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 6 kap 3 §, 7 kap 1 §; ny 5 kap 7 §, rubr. närmast före 5 kap 7 §
CELEX-nr
32006L0049
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:368) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. Företag som inte omfattas av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får tillämpa bestämmelserna i 9 kap.2 och 3 §§ om delårsrapportens innehåll m.m. i deras lydelse före den 1 juli 2007 för räkenskapsår som avslutas senast den 30 juni 2008, med det undantaget att delårsrapporten i banker och hypoteksinstitut skall ges in till registreringsmyndigheten. Hänvisningarna i 9 kap.2 och 3 §§ till bestämmelserna i 9 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) skall då avse de bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 2007. Lag (2007:542).
Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
ändr. 9 kap 2, 3 §§
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:542) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 1 §, 6 kap 1 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:368
CELEX-nr
32002R1606
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:873) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:28, Prop. 2006/07:112, Bet. 2007/08:CU2
Omfattning
ändr. 7 kap 7 §
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1461) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:120, Prop. 2007/08:35, Bet. 2007/08:FiU9
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 5 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2, 3 §§; nya 8 kap 5 a, 5 b, 5 c §§; rubr. närmast före 8 kap 5 c §
CELEX-nr
32003L0058
Ikraftträder
2008-03-01

Lag (2008:94) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:1235) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2008/09:97, Prop. 2008/09:56, Bet. 2008/09:CU9
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1176
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:35) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:161, Prop. 2008/09:71, Bet. 2008/09:CU11
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7 §§, 8 kap. 2, 5 §§, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.
CELEX-nr
32006L0046
Ikraftträder
2009-03-01

Lag (2010:687) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 7 kap. 1, 7 §§; ny 7 kap. 6 a §
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:691) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1176
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:756) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:847) om ändring i lagen (2010:687) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 § i 2010:687

Lag (2010:1525) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 7 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:458) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:234, Prop. 2010/11:71, Bet. 2010/11:FiU26
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2011:764 ) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:1067) om ändring i lagen (2011:458) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2011/12:10
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 § i 2011:458

Lag (2011:1555) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2011/12:72, Prop. 2011/12:26, Bet. 2011/12:CU10
Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 2 §§
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:437) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 8 kap. 5 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:563) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts närmast före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 4 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:975) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:817) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 6 a, 7 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap. rubr. närmast före 3 kap. 3 §, 5 kap. 2, 4, 6 §§; nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:566) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:948) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 7 §§, 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2017:683) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2020:667) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50
Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §, 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2020:988) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2020/21:51, Prop. 2019/20:194, Bet. 2020/21:CU3
Omfattning
ändr. 3 kap. 2, 3 §§, bil. 1
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2020/21:116, Prop. 2020/21:36, Bet. 2020/21:FiU37
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2021-06-28

Lag (2021:488) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §
Ikraftträder
2021-06-26

Lag (2021:501) om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 § i 2020:1208