Lag (2001:99) om den officiella statistiken

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2001-03-15
Ändring införd
SFS 2001:99 i lydelse enligt SFS 2022:250
Ikraft
2001-04-01
Upphäver
Lag (1992:889) om den officiella statistiken
Lag (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område
Lag (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).

[S3]Bestämmelserna i 1416 och 19 §§ gäller även vid framställning av annan statistik hos en statistikansvarig myndighet. Lag (2018:352).

Prop. 2013/14:7: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. I andra stycket har en språklig justering gjorts på så sätt att ordet bestämmelser har bytts ut mot föreskrifter. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6.1.

I tredje stycket läggs 16 § till i uppräkningen över vilka bestämmelser som ska gälla vid framställning av annan statistik än officiell statistik hos en statistikansvarig myndighet. I 16 § regleras utlämnande av personuppgifter som inte direkt kan hänföras till en enskild och möjligheten att förse dessa med en beteckning som hos den statistikansvariga ...

2 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:352).

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.

Ändringen i första stycket innebär att en hänvisning till PUL utgår och ersätts av en hänvisning till dataskyddsförordningen och en upplysning om

att lagen om den officiella statistiken innehåller bestämmelser som ...

3 §  Officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Lag (2013:945).

Prop. 2013/14:7: Den tidigare andra meningen i paragrafen har flyttats till första stycket i den nya 3 a §. Paragrafen är i övrigt oförändrad.

3 a §  Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig.

[S2]Den officiella statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. Följande kvalitetskriterier ska då tillämpas:

 1. relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas nuvarande och potentiella behov,
 2. noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna och de okända sanna värdena,
 3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de beskriver,
 4. punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum då den statistikansvariga myndigheten gör uppgifterna tillgängliga och det datum då de ska lämnas,
 5. tillgänglighet och tydlighet: hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter,
 6. jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs, samt
 7. samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål. Lag (2013:945).

Prop. 2013/14:7: Paragrafen är ny och har behandlats i avsnitt 4.1.

Första stycket fanns tidigare i 3 § och har av redaktionella skäl, med en mindre språklig justering, förts över till denna paragraf. Någon ändring i sak är inte avsedd.

I andra stycket anges inledningsvis att enhetliga standarder och harmoniserade metoder ska tillämpas vid bl.a. framställningen av den officiella statistiken. ...

4 §  När officiell statistik görs tillgänglig skall den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som framgår av bilaga till denna lag. Beteckningen eller symbolen får endast användas för officiell statistik.

Uppgiftsskydd m.m.

5 §  Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen.

[S2]Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2018:352).

6 §  Uppgifter i den officiella statistiken får inte sammanföras med andra uppgifter i syfte att utröna enskilds identitet.

Uppgiftsskyldighet

7 §  Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna lämna uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för framställning av europeisk statistik som en myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till Europeiska kommissionen:

 1. näringsidkare,
 2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,
 3. stiftelser och ideella föreningar, samt
 4. kommuner, regioner och kommunalförbund.

[S2]Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken gäller inte uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

[S3]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.

[S4]Regeringen får vidare bemyndiga en myndighet att meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken. Lag (2019:908).

Prop. 2013/14:7: Paragrafen är ny och har behandlats i avsnitt 4.2.

I första stycket anges vilka som är skyldiga att lämna uppgifter för den officiella statistiken och för framställning av sådan europeisk statistik som en statistikansvarig myndighet ska ge in till Europeiska kommissionen (Eurostat) enligt en EU-förordning. De uppgiftsskyldiga är desamma som ska lämna uppgifter för den officiella statistiken enligt ...

 • FFFS 2010:1: Finansinspektionens föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

8 §  Registrerade trossamfund som inte bedriver näringsverksamhet är skyldiga att lämna följande uppgifter till de statistikansvariga myndigheterna för den officiella statistiken:

 1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten, och
 2. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser.

[S2]Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden. Lag (2013:945).

Prop. 2013/14:7: Paragrafen är ny och har behandlats i avsnitt 4.2.

Paragrafen reglerar uppgiftsskyldigheten för registrerade trossamfund som inte bedriver näringsverksamhet. I den mån registrerade trossamfund bedriver näringsverksamhet omfattas de som näringsidkare av den uppgiftsskyldighet som regleras i 7 §.

Paragrafen motsvarar regleringen avseende trossamfund i nuvarande 10 och 12 §§. Någon ändring ...

9 § Har upphävts genom lag (2013:945).
10 § Har upphävts genom lag (2013:945).
11 § Har upphävts genom lag (2013:945).
12 § Har upphävts genom lag (2013:945).
13 § Har upphävts genom lag (2013:945).

Behandling av personuppgifter

14 §  En statistikansvarig myndighet får behandla personuppgifter för framställning av statistik om inte annat följer av 15 §. För sådan behandling är myndigheten personuppgiftsansvarig.

[S2]Behandling av personuppgifter får omfatta uppgift om personnummer.

[S3]Trots vad som anges i första stycket kan en statistikansvarig myndighet vara personuppgiftsbiträde åt en annan statistikansvarig myndighet. Lag (2018:352).

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2 och 8.2.

I första stycket tas en hänvisning till PUL bort. Det tredje stycket är nytt och klargör att en statistikansvarig myndighet kan vara personuppgiftsbiträde åt en annan statistikansvarig myndighet, utan hinder av bestämmelsen i det första stycket, som anger att en statistikansvarig ...

15 §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 (känsliga personuppgifter) och artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas om det följer av föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Vid framställning av annan statistik än officiell statistik får personuppgifter enligt första stycket också behandlas om behandlingen

 1. är nödvändig för statistiska ändamål och samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära, eller
 2. ingår i ett forskningsprojekt och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lag (2018:352).

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.3 och 8.6.2.

Paragrafen innehåller bestämmelser om när känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser får behandlas.

I första stycket ersätts en hänvisning till PUL av en hänvisning till aktuella bestämmelser i dataskyddsförordningen. När det ...

15 a §  Artiklarna 16 och 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till rättelse och rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller inte vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Lag (2018:352).

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4.

Paragrafen är ny och innehåller undantag från två av de rättigheter som genom dataskyddsförordningen tillkommer den registrerade. Av paragrafen framgår att rättigheterna i artiklarna 16 och 18 i dataskyddsförordningen, dvs. rätten till rättelse och rätten till begränsning av behandlingen av personuppgifter, inte gäller vid behandling av personuppgifter enligt lagen. ...

Utlämnande av uppgifter i vissa fall

16 §  När en statistikansvarig myndighet lämnar ut uppgifter som inte direkt kan hänföras till en enskild, får myndigheten i samband med utlämnandet förse uppgifterna med en beteckning som hos den statistikansvariga myndigheten kan kopplas till personnummer eller motsvarande för att göra det möjligt att senare komplettera uppgifterna. En sådan åtgärd får vidtas om den som uppgifterna lämnas ut till skall använda dessa för forskning eller statistik samt har ett särskilt behov av att senare kunna komplettera uppgifterna.

[S2]Om en uppgift rättats, blockerats eller utplånats hos den statistikansvariga myndigheten skall myndigheten vidta de åtgärder som behövs för att uppgifterna skall kunna ändras hos den som uppgifterna lämnats ut till.

17 §  Uppgifter som lämnats ut i fall som avses i 16 § första stycket får av den som uppgifterna lämnas ut till behandlas endast för forskning eller statistik.

18 §  Den statistikansvariga myndighet som regeringen bestämmer ska lämna ut uppgifter om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet som den behandlar enligt denna lag till organisationen Luxembourg Income Study. Uppgifter ska dock lämnas ut endast i den utsträckning som krävs för att svenska förhållanden ska återspeglas i de forskningsdatabaser som organisationen tillhandahåller. Uppgifterna ska inte direkt kunna hänföras till någon enskild person.

[S2]De enda känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning som får lämnas ut till organisationen är uppgifter om sådana förmåner vid sjukdom eller arbetsskada som avses i 23 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Lag (2022:250).

Gallring

19 §  Personuppgifter skall gallras hos de statistikansvariga myndigheterna när uppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om undantag från denna skyldighet, om en gallring skulle äventyra arkivens roll som en del av det nationella kulturarvet eller strida mot forskningens behov. Därvid skall behovet av skydd för den enskildes personliga integritet särskilt beaktas.

[S3]Material som inte gallras skall överlämnas till en arkivmyndighet.

Tvångsmedel m.m.

20 §  Om den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket13 eller 8 § inte fullgör skyldigheten, får den myndighet som har begärt uppgiften förelägga den uppgiftsskyldige att göra det.

[S2]Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Lag (2013:945).

Prop. 2013/14:7: Paragrafen har behandlats i avsnitt 4.2.

Första stycket har justerats med hänsyn till de ändringar som gjorts i regleringen av uppgiftsskyldigheten. Någon ändring i sak är inte avsedd.

I andra stycket har en ändring gjorts som innebär att det inte längre krävs att ett föreläggande till en uppgiftsskyldig att vid vite fullgöra sin uppgiftsskyldighet måste föregås av en ...

21 §  Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 20 § andra stycket prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:835).

22 §  Om symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, används för annat än den officiella statistiken, kan allmän domstol vid vite förbjuda fortsatt användning av symbolen eller beteckningen.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer skall föra talan om sådant förbud.

23 § Har upphävts genom lag (2018:352).

Överklagande

24 §  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut om vitesföreläggande eller om att någon ska ingå i en statistisk undersökning får dock inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:945).

Prop. 2013/14:7: I paragrafen regleras frågan om överklagande av beslut enligt lagen.

Första stycket har justerats till följd av ändringen i 20 §. Stycket har även justerats språkligt. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Ansvar m.m.

25 §  Den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket13 eller 8 § men uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller lämnar oriktig uppgift, döms till penningböter, högst 1 000 kronor.

[S2]Den som inte har följt ett vitesföreläggande ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

[S3]Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av den statistikansvariga myndigheten. Lag (2013:945).

Prop. 2013/14:7: I paragrafen regleras ansvaret för icke fullgjord uppgiftsskyldighet och lämnandet av felaktiga uppgifter.

Första stycket har ändrats med hänsyn till den ändrade regleringen av uppgiftsskyldigheten. Av bestämmelsen framgår att uppgiftsskyldigheten enligt 7 § första stycket 1–3 och 8 § är straffsanktionerad. Uppgiftsskyldighetens omfattning följer av de föreskrifter som meddelas av regeringen eller, såvitt avser officiell statistik, den myndighet som regeringen bestämmer. ...

26 §  Den som bryter mot 6 § ska dömas för olovlig identifiering till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. I ringa fall döms det inte till ansvar. Lag (2018:352).

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.

Ändringen, som innebär att hänvisningen till straffstadgandet i PUL tas bort, är en följdändring av att PUL upphör att gälla.

Kompletterande föreskrifter

27 §  Regeringen meddelar kompletterande föreskrifter om den officiella statistiken.

Bilaga

//Symbolen finns inte med här//
Symbolen består av begynnelsebokstäverna i Sveriges officiella statistik (SOS). Den är utformad med O:et ytterst, öppet upptill och nedtill. Det ena S:et är i centrum och fyller ut den nedre öppna delen av O:et med nedersta slingan i bokstaven. Det andra S:et ligger bakom det första som en skugga av detta och fyller ut den övre öppna delen av O:et med översta slingan i bokstaven. Bokstäverna är blåfärgade, med det skuggade S:et i en ljusare nyans och mellanrummen vita. Om symbolen visas i svart/vitt är bokstäverna svarta respektive grå och mellanrummen vita.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:99) om den officiella statistiken

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april år 2001. Genom lagen upphävs
a. lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,
b. lagen (1992:889) om den officiella statistiken,
c. lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik.
 1. Bestämmelserna i 14 och 15 §§ lagen (1992:889) om den officiella statistiken gäller fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före den 1 april 2001.
 2. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 2 § och 5 § tredje stycket denna lag, motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med den 30 september 2001.
 3. I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats före den 1 april 2001 enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område eller lagen (1992:889) om den officiella statistiken, tillämpas den lagen.
 4. Beslut om undantag från gallringsföreskrift som meddelats enligt lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik gäller fortfarande.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:151, Prop. 2000/01:27, Bet. 2000/01:FiU15
Ikraftträder
2001-04-01

Lag (2003:233) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 2002/03:188, Prop. 2002/03:95, Bet. 2002/03:FiU25
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2009:490) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:835) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2013:945) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 2013/14:58, Prop. 2013/14:7, Bet. 2013/14:FiU7
Omfattning
upph. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 7, 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 3, 20, 24, 25 §§; nya 3 a, 7, 8 §§
Ikraftträder
2013-12-31

Lag (2018:352) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 2017/18:251, Prop. 2017/18:107, Bet. 2017/18:FiU41
Omfattning
upph. 18, 23 §§, rubr. närmast före 23 §; ändr. 1, 2, 5, 14, 15, 26 §§; ny 15 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2019:908) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2022:250) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 2021/22:210, Prop. 2021/22:92, Bet. 2021/22:FiU17
Omfattning
ny 18 §
Ikraftträder
2022-05-01